งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรมีคุณค่าใช้รักษาอย่างพอดี สำรวจสภาพปัญหาและเสนอแนว ทางการแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรมีคุณค่าใช้รักษาอย่างพอดี สำรวจสภาพปัญหาและเสนอแนว ทางการแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรมีคุณค่าใช้รักษาอย่างพอดี สำรวจสภาพปัญหาและเสนอแนว ทางการแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน

2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง สิ่งต่าง ๆ ( สิ่งแวดล้อม ) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน น้ำ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน และกำลังแรงงาน มนุษย์ เป็นต้น สิ่งแวดล้อมหมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วย ตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้ สร้าง ขึ้น หรืออาจจะกล่าวได้ว่า สิ่งแวดล้อมจะ ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร ที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อสนอง ความ ต้องการของมนุษย์นั่นเอง

3 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้นได้แก่ 1.1) ประเภทที่คงอยู่ตามสภาพเดิมไม่มีการ เปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย เช่น พลังงานจากดวง อาทิตย์ ลม อากาศ ฝุ่น ใช้เท่าไรก็ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงไม่รู้จักหมด 1.2) ประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก ถูกใช้ในทางที่ผิด เช่น ที่ดิน น้ำ ลักษณะภูมิ ประเทศ ฯลฯ ถ้าใช้ไม่เป็นจะก่อให้เกิดปัญหา ตามมา ได้แก่ การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำ ๆ ซาก ๆ ในที่เดิม ย่อมทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ ได้ ผลผลิตน้อยลงถ้าต้องการให้ดินมีคุณภาพดีต้อง ใส่ปุ๋ยหรือปลูกพืชสลับและหมุนเวียน

4 2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดสิ้นไปได้แก่ 2.1) ประเภทที่ใช้แล้วหมดไป แต่สามารถรักษาให้คงสภาพเดิมไว้ ได้ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า ประชากรโลก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ำ เสียจากโรงงาน น้ำในดิน ปลาบางชนิด ทัศนียภาพอันงดงาม ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดขึ้นใหม่ได้ 2.2) ประเภทที่ไม่อาจทำให้มีใหม่ได้ เช่น คุณสมบัติ ธรรมชาติของดิน พรสวรรค์ของมนุษย์ สติปัญญา เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ชาติ ไม้พุ่ม ต้นไม้ใหญ่ ดอกไม้ป่า สัตว์บก สัตว์น้ำ ฯลฯ 2.3) ประเภทที่ไม่อาจรักษาไว้ได้ เมื่อใช้แล้วหมดไป แต่ยังสามารถนำมายุบให้ กลับเป็นวัตถุเช่นเดิม แล้ว นำกลับมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เช่น โลหะต่าง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน ทองคำ ฯลฯ 2.4) ประเภทที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปนำกลับมาใช้ อีกไม่ได้ เช่น ถ่านหิน น้ำมันก๊าซ อโลหะส่วน ใหญ่ ฯลฯ ถูกนำมาใช้เพียงครั้งเดียวก็เผาไหม้ หมดไป ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้

5 พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใน ตัวที่ดี ได้สำรวจและรู้จักทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง มีความพอประมาณในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ เหมาะสมกับตนเอง นักเรียนคำนึงถึงความ จำเป็นและประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจากการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ใน ชุมชนอย่างมี ประสิทธิภาพและสูงสุด การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างประหยัด ตลอดจน ช่วยกันอนุรักษ์และดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมจะทำให้มี ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต

6 เงื่อนไข คุณธรรม เงื่อนไข ความรู้ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แนวทางการ แก้ปัญหาในเรื่องของ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเมื่อจะนำ ทรัพยากรต่างๆ เช่น พลังงาน ฯลฯ มาใช้ให้รอบคอบ คุ้มค่า และไม่ทำลาย มีความตระหนักในการร่วมกัน รักษาสิ่งแวดล้อม ( การใช้ สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ) ความสามัคคีการมีจิต สาธารณะ


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรมีคุณค่าใช้รักษาอย่างพอดี สำรวจสภาพปัญหาและเสนอแนว ทางการแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google