งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากร ในทาง เศรษฐศา สตร์. ทรัพยากรทาง เศรษฐศาสตร์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง จำนวน ประชากรทั่วไป และคุณภาพ ของประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากร ในทาง เศรษฐศา สตร์. ทรัพยากรทาง เศรษฐศาสตร์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง จำนวน ประชากรทั่วไป และคุณภาพ ของประชากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากร ในทาง เศรษฐศา สตร์

2 ทรัพยากรทาง เศรษฐศาสตร์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง จำนวน ประชากรทั่วไป และคุณภาพ ของประชากร ถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ มากกว่าปัจจัยอื่น เพราะหากปราศจากมนุษย์แล้ว การ ผลิตสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจจะไม่เกิดขึ้น

3 ทรัพยากรทาง เศรษฐศาสตร์ 2) ทรัพยากรที่ไม่ใช่มนุษย์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ - ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ อากาศ แร่ธาตุ เป็นต้น - ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร สิ่งของต่างๆที่สามารถจับต้องได้  ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ เรียกอีกอย่างหนึ่ง ว่า ปัจจัยการผลิต

4 การผลิต  การผลิต ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง กระบวนการแปร สภาพทรัพยากร ( ปัจจัยการผลิต ) ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นสินค้า หรือบริการที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ โดยทำให้สิ่งของหรือบริการมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและ สามารถบำบัด ความต้องการของมนุษย์ได้  กระบวนการผลิต เป็นกระบวนการที่นำวัตถุดิบมา แปรสภาพเป็นผลผลิต เช่น โรงสีข้าว จะนำข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสาร

5 ปัจจัยการผลิต

6  ปัจจัยการผลิต ในทางเศรษฐศาสตร์ได้มีการแบ่ง ปัจจัยการผลิต ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1) ที่ดิน คือ พื้นดินที่ใช้ในการเพาะปลูกหรือใช้ ประกอบกิจการต่างๆ เช่น ใช้เป็นที่ตั้งโรงงาน รวมไป ถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดใต้ดิน บนดิน หรือเหนือ พื้นดินเข้าไว้ด้วยกัน เช่น แร่ธาตุ ป่าไม้ อากาศ  โดยมีผลตอบแทนของผู้เป็นเจ้าของที่ดิน คือ “ ค่า เช่า ”

7 ปัจจัยการผลิต 2) ทุน ปัจจัยเกี่ยวกับทุนมี 2 แบบ คือ วัตถุทุน และ เงินทุน - วัตถุทุน หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ประเภท ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อ ทุ่นแรงในการผลิตสินค้าและบริการ เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต โรงงาน เป็นต้น - เงินทุน คือ จำนวนเงินที่นำไปซื้อหา หรือทำ ให้ได้มาซึ่งวัตถุทุนประเภทต่างๆ หรือจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าวัตถุดิบ  โดยผลตอบแทนที่เจ้าของเงินทุนได้รับ เรียกว่า “ ดอกเบี้ย ”

8 ปัจจัยการผลิต 3) แรงงาน สินค้าและบริการต่างๆ ถ้าขาดแรงงาน ของมนุษย์ สินค้าและบริการเหล่านั้นจะมีขึ้นไม่ได้ ซึ่ง แรงงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ - แรงงานฝีมือ เป็นแรงงานที่ได้รับการอบรม ความรู้เฉพาะทางมาเป็นอย่างดี - แรงงานไร้ฝีมือ เป็นแรงงานที่ไม่ได้รับการ อบรมความรู้เฉพาะทางมาก่อน  ผลตอบแทนที่เจ้าของแรงงานได้รับเราเรียกว่า “ ค่าจ้าง ” หรือ “ เงินเดือน ”

9 ปัจจัยการผลิต  4) ผู้ประกอบการ คือ ผู้รวบรวมปัจจัยในการผลิต ได้แก่ ที่ดิน ทุน แรงงาน มาผลิตสินค้าและบริการ สนองความต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการ อาจจะเป็นหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือเอกชน เพียงคนเดียวก็ได้  ผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการได้รับเราเรียกว่า “ กำไร ” หรืออาจจะ “ ขาดทุน ”

10

11 ลำดับขั้นในการ ผลิต สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การผลิตขั้นปฐมภูมิ เป็นการผลิตขั้นต้น โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหลัก ซึ่งการผลิตขั้นปฐมภูมิมักจะใช้ ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง เช่น การทำไร่ ทำสวน การเลี้ยงสัตว์ โดยอาศัยเครื่องมือ ประเภท จอบ เสียม หรือแรงงานจาก วัว ควาย

12 ลำดับขั้นในการ ผลิต 2 ) การผลิตขั้นทุติยภูมิ จะอาศัยวัตถุดิบ เครื่องจักรกลโรงงาน และการจัดองค์กรขนาดใหญ่ เช่น โรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง จะนำเอาผลไม้จาก สวน อันเป็นผลผลิตขั้นปฐมภูมิมาแปรรูปจนผลิต ออกมาเป็นผลไม้กระป๋อง

13 ลำดับขั้นในการ ผลิต 3 ) การผลิตขั้นตติยภูมิ เป็นการผลิตขั้น สุดท้ายในลักษณะที่เป็นในการให้บริการคอยให้ความ สะดวกสบาย คือ ทำการเคลื่อนย้ายไปสู่ผู้บริโภค อย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการด้านการขนส่ง การธนาคาร เป็นต้น

14 คุณธรรมของ ผลิต ผู้ผลิตควรมีคุณธรรมพื้นฐานเพื่อสร้างความ เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเพื่อผลประโยชน์ในระยะ ยาวของผู้ผลิตเอง ดังนี้  มีความกลัวและละอายในการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ทั้งปวง  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค  มีความซื่อสัตย์ ไม่หลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบ ผู้บริโภคไม่ว่ากรณีใดๆ  มีความขยันมั่นเพียรที่จะพัฒนาสินค้า  ร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม

15 ลองคิดดูนะคะ ข้อใดเป็นทรัพย์ที่แตกต่างจากข้อ อื่น  ก. น้ำฝน  ข. น้ำทะเล  ค. น้ำคลอง  ง. น้ำประปา

16 ลองคิดดูนะคะ ปัจจัยการผลิตในข้อใดที่มี ความสำคัญมากที่สุด  ก. ที่ดิน ข. ทุน  ค. แรงงาน ง. ผู้ประกอบการ


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากร ในทาง เศรษฐศา สตร์. ทรัพยากรทาง เศรษฐศาสตร์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง จำนวน ประชากรทั่วไป และคุณภาพ ของประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google