งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี 8-9 มีนาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี 8-9 มีนาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี 8-9 มีนาคม 2557

2 เพื่ออัพเดทกิจกรรมที่ทำในปีที่ผ่านมา และจะทำในอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิทยากรให้ สามารถถ่ายทอดแนวคิดของหลักสูตร สู่ครูผู้สอนได้ เพื่อให้วิทยากรนำไปใช้จริงใน ห้องเรียน และสามารถแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ตรงกับครูท่านอื่น ๆ กำหนดการ

3

4 จัดกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ ต้องคละเพศ - เกิดวันไม่ซ้ำกัน - คนละภาค ตั้งชื่อกลุ่มที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ สมาชิกในกลุ่มให้มากที่สุด ในเวลา 15 นาที ให้คิดหนึ่งกิจกรรมที่ สมาชิกทุกคนสามารถร่วมเล่นได้ ( เล่น หลังเบรกในเวลาไม่เกิน 20 นาที ) จัดกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ ต้องคละเพศ - เกิดวันไม่ซ้ำกัน - คนละภาค ตั้งชื่อกลุ่มที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ สมาชิกในกลุ่มให้มากที่สุด ในเวลา 15 นาที ให้คิดหนึ่งกิจกรรมที่ สมาชิกทุกคนสามารถร่วมเล่นได้ ( เล่น หลังเบรกในเวลาไม่เกิน 20 นาที )

5 หลักสูตร Intel Teach- Elements มี ลักษณะเด่นที่ต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ อย่างไร หลักสูตรใน Intel teach- Elements มี กิจกรรมหลัก 3 รูปแบบอะไรบ้าง

6 ดาวน์โหลด “ แผนปฏิบัติงาน ” ของตนเอง เมื่อแต่ละกลุ่มนำเสนอเนื้อหาของตนเอง แล้ว ทุกคนจะต้องทำ “ แผนปฏิบัติงาน ” ของตนเอง ดาวน์โหลด “ แผนปฏิบัติงาน ” ของตนเอง เมื่อแต่ละกลุ่มนำเสนอเนื้อหาของตนเอง แล้ว ทุกคนจะต้องทำ “ แผนปฏิบัติงาน ” ของตนเอง

7 แต่ละหลักสูตรประมาณ 4-6 หน่วย แต่ละหน่วย จะประกอบด้วย 3-5 บท ทุกบทจะมีกิจกรรมเพื่อทบทวนความเข้าใจ นำแนวคิดรวบยอดไปใช้ในบริบทของห้องเรียน ภาระงาน : แผนปฏิบัติงาน

8

9

10

11 L1: ความรู้ พื้นฐาน ของ โครงง งาน L2: ประโยชน์ ของ โครงงาน L3: คุณลักษ ณะของ โครงงาน L4: บท ทบทวน

12

13 L1: การ วางแผน โครงงาน L2: เป้าหมาย ของการ เรียนรู้ L3: คำถาม กำหนด กรอบการ เรียนรู้ L4: การ ประเมิน โครงงาน L5: การ ออกแบบ กิจกรรม L6: บท ทบทวน

14

15 L1: กลวิธี การ ประเมิน โครงงา น L2: การ ประเมิน ทักษะ ศตวรรษที่ 21 L3: การ วางแผน การ ประเมิน L4: การ ให้ คะแนน โครงงา น L5: บท ทบทวน

16

17 L1: การ จัดลำดับ L2: กลวิธีการ บริหาร จัดการ L3: กิจกรรม และภาระ งานของ โครงงาน L4: บท ทบทวน

18

19 L1: การ ตั้งคำถาม ใน ห้องเรียน L2: การ เรียนรู้ ร่วมกันและ การกำกับ ตนเอง L3: ความ เข้าใจใน ข้อมูล สารสนเท ศ L4: การ สะท้อน สิ่งที่ เรียนรู้ L5: บท ทบทวน

20 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กระบวนการการเรียนรู้ผ่านการคิด และการ ทำโครงงาน เทคนิคการประเมินการพัฒนาโครงงาน และการประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 การวางแผนเพื่อความสำเร็จของการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน และบทบาทของครูในการ สนับสนุนการเรียนรู้

21

22

23

24

25 L1: พื้นฐาน ของการ เรียนรู้ ร่วมกัน L2: การ วางแผน การ เรียนรู้ ร่วมกัน L3: ประโยช น์ที่จะ ได้รับ จากการ เรียนรู้ ร่วมกัน L4: คุณลักษณะ ของการเรียนรู้ ร่วมกัน L5: บทสรุป

26

27 L1: วัตถุประสงค์ ของการ เรียนรู้ร่วมกัน L2: การ ออกแบบ กิจกรรมการ เรียนรู้ร่วมกัน L3: การ ประเมินการ เรียนรู้ร่วมกัน L4: บทสรุป

28 สร้างความเข้าใจกับแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน และประโยชน์ต่อผู้เรียน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน สภาพแวดล้อมของห้องเรียนยุคดิจิทัลเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน

29

30 L1: เครื่องมือ ใหม่สำหรับ การเรียนรู้ ร่วมกัน L2: พิจารณา เครื่องมือ L3: เครื่องมือ เรียนรู้ร่วมกัน สำหรับ อนาคตของ คุณ L4: บทสรุป

31

32 L1: ผู้เรียนรู้ ร่วมกันทาง ดิจิตอลที่มี ประสิทธิภาพ L2: ผู้เรียนรู้ ร่วมกันทาง ดิจิตอลที่มี ความมั่นใจ L3: การเรียนรู้ ร่วมกันทาง ดิจิตอลที่มี จริยธรรม L4: บทสรุป

33

34 L1: การ เรียนรู้ ร่วมกันที่ ปลอดภัย L2: การ สนับสนุนผู้ เรียนรู้ ร่วมกัน L3: การ จัดการกับ เทคโนโลยี L4: สิ่งท้า ทายที่ไม่ คาดคิด L5: บทสรุป

35 การเลือกใช้เครื่องมือออนไลน์ที่ส่งเสริม การเรียนรู้ร่วมกัน แนวทางการพัฒนาทักษะการใช้งาน เครื่องมือออนไลน์ของนักเรียน การจัดการชั้นเรียนที่สนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมกันในบริบทดิจิทัล

36 อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของ หลักสูตร ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติงาน และทำตาม บริบทของห้องเรียนและประสบการณ์ของ ตนเอง

37 1. การอบรมแบบ hybrid 2. การอบรมแบบออนไลน์

38 ทำหน้าที่เป็น facilitator/mentor ทำความความเข้าใจกับเนื้อหา และ ภาระงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติงาน

39

40 * แบ่งกลุ่มแยกตามหลักสูตร * ทบทวนหลักสูตรร่วมกัน * ทำชุดอบรม

41

42

43

44

45 L1: บท นำสู่การ มีส่วน ร่วมของ นักเรียน L2: นิยาม ของการ มีส่วน ร่วมของ นักเรียน L3: ประเภท และ ระดับ ของการ มีส่วน ร่วม L4: กระบวนการ ของการมี ส่วนร่วมของ นักเรียน L5: บทสรุป

46

47 L1: บท นำสู่การ ใช้เนื้อหา สนับสนุน การมีส่วน ร่วม L2: องค์ประก อบของ การใช้ เนื้อหา L3: การ ปรับเปลี่ย นหน่วย การเรียนรู้ ของ ตนเอง L4: บทสรุป

48

49 L1: การมี ส่วนร่วม ในสถาน ประกอบก ารและ โรงเรียน L2: การมี ส่วนร่วม โดยใช้ เนื้อหา L3: การ ปรับ ชิ้นงาน L4: บทสรุป

50

51 L1: การมี ส่วนร่วม โดยใช้ ชิ้นงาน L2: การ ตรงข้าม กัน ในทาง ปฏิบัติ L3: การ จัดปรับ หน่วยการ เรียนรู้ L4: บทสรุป

52

53 L1: การ จัดการชั้น เรียนแบบ 1 เครื่อง ต่อ 1 ตน L2: ความ เป็น ประชากร ดิจิทัล และชั้น เรียนแบบ 1:1 L3: ทำ แผนการ จัดการ เรียนรู้ให้ สมบูรณ์ L4: บทสรุป

54

55 จะเปิดการขายหลักสูตรนี้อย่างไรในเวลา 3 นาที


ดาวน์โหลด ppt โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี 8-9 มีนาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google