งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ ห้องประชุมทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ ห้องประชุมทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ ห้องประชุมทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระเบียบวาระการประชุม พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ฝึกอบรม และการจัดงาน วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ นพ.สสจ. มอบให้มีการกำหนดค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด โดยให้เชิญผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มาร่วมกันกำหนด เมื่อเขียนโครงการจะได้เป็นราคาเดียวกัน

3 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ไม่เกิน บาท ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ไม่เกิน บาท ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ศึกษาได้จากระเบียบบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม หมายถึง
การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือ เชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน โดยมีโครงการหรือหลักสูตร และช่วงเวลาการจัดที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบุคลากร หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ ตามที่จ่ายจริง โดยประหยัด -ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่อบรม ไม่เกิน 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด ไม่เกิน 800 บาท ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามที่จ่ายจริง ค่าประกาศนียบัตร(พร้อมกรอบ 250 บาท) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสั่งพิมพ์ (ขาวดำ แผ่นละ 50 สต.+ค่าเข้าเล่มไม่เกิน 30 บาท) สีแผ่นละ 25 บาท ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ตามที่จ่ายจริง) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร (ตามที่จ่ายจริง) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม (ตามที่จ่ายจริง) ค่ากระเป๋า (ไม่เกิน 100 บาท) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (ไม่เกิน 1,500 บาท/แห่ง)

7 ค่าสมนาคุณวิทยากร –บุคลากรของรัฐ ไม่เกิน ชม
ค่าสมนาคุณวิทยากร –บุคลากรของรัฐ ไม่เกิน ชม.ละ 600 บาท วิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐ 1,200 บาท/ชม. ค่าอาหาร จัดครบทุกมื้อ/ไม่ครบมื้อ ในสถานที่ราชการ มื้อละ ไม่เกิน120 บาท สถานที่เอกชน – ไม่ครบมื้อ มื้อละไม่เกิน 350 บาท ครบมื้อ ไม่เกิน 700 บาท/วัน/คน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในสถานที่ราชการ มื้อละ ไม่เกิน 35 บาท ในสถานที่เอกชน ไม่เกิน 50 บาท กรณีอบรมชาวบ้านในหมู่บ้าน เบรก 30 บาท อาหาร 100 บาท ค่าเช่าที่พัก สถานที่เอกชน เดี่ยว ไม่เกิน 1,450 บาท คู่ ไม่เกิน 900 บาท ค่ายานพาหนะ -รถบัส+น้ำมัน ไม่เกินวันละ 15,000 บาท - แท็กซี่ ไม่เกิน 300 บาท (ตามระยะทาง)

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ห้ามเบิก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกชน 50 ราชการ 35 ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับการจัดงาน ราชการ 150 เอกชน 350 ค่าเช่าที่พัก ตามเรทฝึกอบรม ค่าพาหนะ ตามจ่ายจริง ค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับผู้ร่วมงาน ภายในอำเภอ ต่างอำเภอ ติดต่อกัน ข้ามอำเภอ 300 ต่อคน ค่าเช่ารถขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้จัดงาน ตามจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ใช้จัดงาน ตามจ่ายจริง ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย บาท/คน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด บาท/คน ค่าสาธารณูปโภค ตามจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการสุขาฯ ตามจ่ายจริง ค่าวัสดุต่างๆ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร/พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ ตามเรทอบรม

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด/แข่งขัน
- ค่าตอบแทนกรรมการ / คน - ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล ไม่เกิน 1500 - เงินรางวัล กรณีให้เจ้าหน้าที่ ห้ามจ่าย บุคคลภายนอก ทุกรางวัลไม่เกิน 30,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน ตามจ่ายจริง


ดาวน์โหลด ppt ณ ห้องประชุมทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google