งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระการประชุม พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม/ฝึกอบรม และการจัดงาน วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระการประชุม พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม/ฝึกอบรม และการจัดงาน วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระการประชุม พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม/ฝึกอบรม และการจัดงาน วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ นพ.สสจ. มอบให้มีการกำหนดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด โดยให้เชิญผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มาร่วมกันกำหนด เมื่อเขียนโครงการจะได้เป็นราคาเดียวกัน

3 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ไม่เกิน 35 บาท -ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ไม่เกิน 120 บาท -ค่าเช่าห้องประชุม -ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ศึกษาได้จากระเบียบบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

5 - ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือ เชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน โดยมีโครงการหรือหลักสูตร และช่วงเวลาการจัดที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบุคลากร หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ฝึกอบรม -ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ ตามที่จ่ายจริง โดยประหยัด -ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่อบรม ไม่เกิน 5,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด ไม่เกิน 800 บาท -ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามที่จ่ายจริง -ค่าประกาศนียบัตร(พร้อมกรอบ 250 บาท) -ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสั่งพิมพ์ (ขาวดำ แผ่นละ 50 สต.+ค่าเข้าเล่มไม่เกิน 30 บาท) สีแผ่นละ 25 บาท -ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ตามที่จ่ายจริง) -ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร (ตามที่จ่ายจริง) -ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม (ตามที่จ่ายจริง) -ค่ากระเป๋า (ไม่เกิน 100 บาท) -ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (ไม่เกิน 1,500 บาท/แห่ง)

7 -ค่าสมนาคุณวิทยากร –บุคลากรของรัฐ ไม่เกิน ชม.ละ 600 บาท วิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐ 1,200 บาท/ชม. -ค่าอาหาร -จัดครบทุกมื้อ/ไม่ครบมื้อ ในสถานที่ราชการ มื้อละ ไม่เกิน 120 บาท -สถานที่เอกชน – ไม่ครบมื้อ มื้อละไม่เกิน 350 บาท ครบ มื้อ ไม่เกิน 700 บาท/วัน/คน -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในสถานที่ราชการ มื้อละ ไม่ เกิน 35 บาท -ในสถานที่เอกชน ไม่เกิน 50 บาท กรณีอบรมชาวบ้านในหมู่บ้าน เบรก 30 บาท อาหาร 100 บาท -ค่าเช่าที่พัก สถานที่เอกชน เดี่ยว ไม่เกิน 1,450 บาท -คู่ ไม่เกิน 900 บาท -ค่ายานพาหนะ -รถบัส+น้ำมัน ไม่เกินวันละ 15,000 บาท - แท็กซี่ ไม่เกิน 300 บาท (ตามระยะทาง)

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน - ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ห้ามเบิก - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกชน 50 ราชการ 35 - ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับการจัดงาน ราชการ 150 เอกชน 350 - ค่าเช่าที่พัก ตามเรทฝึกอบรม - ค่าพาหนะ ตามจ่ายจริง - ค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับผู้ร่วมงาน ภายในอำเภอ 100 ต่าง อำเภอ ติดต่อกัน 200 ข้ามอำเภอ 300 ต่อคน - ค่าเช่ารถขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้จัดงาน ตามจ่ายจริง -ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ใช้จัดงาน ตามจ่ายจริง -ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 200 บาท/คน -ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 200 บาท/คน -ค่าสาธารณูปโภค ตามจ่ายจริง -ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการสุขาฯ ตามจ่ายจริง -ค่าวัสดุต่างๆ -ค่ายาและเวชภัณฑ์ -ค่าสมนาคุณวิทยากร/พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ ตามเรทอบรม

9 -ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด/แข่งขัน - ค่าตอบแทนกรรมการ 400 / คน - ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล ไม่เกิน 1500 - เงินรางวัล กรณีให้เจ้าหน้าที่ ห้ามจ่าย บุคคลภายนอก ทุกรางวัลไม่เกิน 30,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ -ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน ตามจ่ายจริง


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระการประชุม พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม/ฝึกอบรม และการจัดงาน วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google