งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตภัณฑ์ครีมเครื่องสำอางลดการ อักเสบของสิวจากพืชสมุนไพรไทย โดย นางสาวกัลยา นารินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตภัณฑ์ครีมเครื่องสำอางลดการ อักเสบของสิวจากพืชสมุนไพรไทย โดย นางสาวกัลยา นารินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตภัณฑ์ครีมเครื่องสำอางลดการ อักเสบของสิวจากพืชสมุนไพรไทย โดย นางสาวกัลยา นารินทร์

2 ความสำคัญและความเป็นมา ของปัญหา สิว เป็นปัญหาผิวหนังที่พบในเพศหญิงและเพศ ชาย หันไปใช้บริการสถานเสริมความงามหรือคลินิก โรคผิวหนังที่เปิดให้บริการ สิวอักเสบขึ้นเชื้อแบคทีเรียที่สำคัญก็คือ Propionibacterium acnesc Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes สิว เสี้ยน สิวหัว ปิด

3 วัตถุประสงค์ของ โครงการวิจัย  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพร ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อสิว Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes  เพื่อพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเป็น ผลิตภัณฑ์รักษาและยับยั้งสิว

4 กรอบแนวคิดใน การวิจัย In put วิจัยผลิตภัณฑ์ครีม เพื่อลดปัญหาสิวจาก ครีมสมุนไพรไทย Process - ศึกษาข้อมูล - จัดทำโครงการ - จัดทำการวิจัย - สร้างและ พัฒนาต้นแบบ - รายงาน ผลการวิจัย - เผยแพร่ งานวิจัย Out put ได้ผลิตภัณฑ์ครีม สมุนไพรที่ให้ผลลด ปัญหาสิวทีมี ประสิทธิภาพ

5 สารสกัดที่ใช้ ทดสอบ ในอัตราส่วน 1:5 เส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณ ยับยั้งเชื้อ ( มิลลิเมตร ) Staphylococcu s aureus Streptococcus pyogenes สารสกัดดีบัวไม่ยับยั้ง สารสกัดไพลไม่ยับยั้ง สารสกัดพลู 23.50±0.05 a 19.66 ± 0.57 a สารสกัดทานาคาไม่ยับยั้ง สารสกัดต้นบอระเพ็ด พุงช้าง 19.83 ± 0.28 b ไม่ยับยั้ง สารสกัดเม็ดมะรุมไม่ยับยั้ง สารสกัดหัวบอระเพ็ด พุงช้าง 23.66 ± 0.57 a ไม่ยับยั้ง สารสกัดหัวร้อยรูไม่ยับยั้ง เอทานอลความเข้มข้น ร้อยละ 95 ไม่ยับยั้ง แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes ของสารสกัด สมุนไพรทั้ง 8 ชนิด

6 สูตรครีม เส้นผ่านศูนย์กลาง ของบริเวณยับยั้งเชื้อ ( มิลลิเมตร ) Staphyl ococcus aureus Streptoco ccus pyogenes ครีมสูตรผงพลูผสมสาร สกัดพลู 17.83± 0.76 b ไม่ยับยั้ง ผงทานาคาผสมกับสาร สกัดพลู ไม่ยับยั้ง ครีมสูตรสารสกัดพลู 20.50± 0.86 a 20.16± 0.28 a แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes ของสูตรครีม สมุนไพร

7 สรุป ผลการวิจัย  สารสกัดพลูมีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes ได้ดีที่สุด  สารสกัดต้นและหัวของบอระเพ็ดพุงช้างมีประสิทธิภาพ ยับยั้ง เชื้อ Staphylococcus aureus เพียงเชื้อเดียว  สารสกัดดีบัว สารสกัดไพล สารสกัดทานาคา สารสกัด เม็ดมะรุม สารสกัดหัวร้อยรู ไม่มีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes  เมื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพรพบว่าครีมสูตร สารสกัดพลูมีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes ได้ดีที่สุด

8 บริเวณยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes ของสารสกัดสมุนไพร ( ก ) สารสกัดดี บัว ( ข ) สารสกัด ไพล ( ค ) สารสกัดใบ พลู ( ง ) สารสกัดต้น ทานาคา ( ก ) สารสกัดดี บัว ( ข ) สารสกัด ไพล ( ค ) สารสกัดใบ พลู ( ง ) สารสกัดต้น ทานาคา Staphylococcus aureus ( ก ) สารสกัดดีบัว ( ข ) สารสกัดไพล ( ค ) สารสกัดใบพลู ( ง ) สารสกัดต้นทา นาคา ( ก ) สารสกัดดีบัว ( ข ) สารสกัดไพล ( ค ) สารสกัดใบพลู ( ง ) สารสกัดต้นทา นาคา Streptococcus pyogenes

9 การยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ของครีมสูตร สารสกัดพลู การยับยั้งเชื้อ Streptococcus pyogenes ของครีมสูตร สารสกัดพลู ครีมสูตรสาร สกัดพลู

10


ดาวน์โหลด ppt ผลิตภัณฑ์ครีมเครื่องสำอางลดการ อักเสบของสิวจากพืชสมุนไพรไทย โดย นางสาวกัลยา นารินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google