งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ด. ญ. ชาดา จินะกาศ เลขที่ 25 ม. 2/8 โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ด. ญ. ชาดา จินะกาศ เลขที่ 25 ม. 2/8 โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ด. ญ. ชาดา จินะกาศ เลขที่ 25 ม. 2/8 โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน

2  ยุคมืดของกัมพูชา  ยุคมืดของกัมพูชา เริ่มตั้งแต่อาณาจักรอยุธยาได้ โจมตีอาณาจักรเขมร และ ได้เผา พระนคร เมือง หลวงของอาณาจักรเขมร ราบเป็นหน้ากอง ทำ ให้อาณาจักรเขมรเป็นส่วนหนึ่งของสยาม ประเทศตั้งแต่บัดนั้นมา เขมรเป็นส่วนหนึ่งของ อาณาจักรอยุธยาในฐานะดินแดน ประเทศราช อาณาจักรอยุธยาปกครองเขมรเป็นเวลาเกือบ 400 ปี ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีและกรุง รัตนโกสินทร์เขมรตกอยู่ภายใต้การควบคุมของ จักรวรรดิสยามอย่างเข้มงวด ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้เกิด สงครามอานามสยามยุทธทำให้กัมพูชา เป็นรัฐอารักขาระหว่างสยามกับญวณ ก่อนที่จะ ตกเป็นของฝรั่งเศสในเวลาต่อมา จักรวรรดิสยามอานามสยามยุทธ

3

4

5

6

7

8

9

10  การสืบราชสันตติวงศ์  ไม่เหมือนกับระบบกษัตริย์ส่วนใหญ่ในประเทศอื่นๆ ระบบ กษัตริย์ของกัมพูชา ไม่เสมอไปที่ราชบัลลังก์จะตกไปสู่ผู้ มีลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ลำดับถัดไป ( ผู้ที่มีศักดิ์ สูงสุดในราชวงศ์ หรือลูกคนโตของกษัตริย์องค์ก่อน เป็น ต้น ) และพระมหากษัตริย์ ไม่สามารถเลือกผู้ที่จะมาสืบ ราชสันตติวงศ์ได้ด้วยตัวเอง แต่ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือก พระมหากษัตริย์องค์ใหม่นั้นคือ ราชสภาเพื่อคัดเลือกผู้ที่ จะได้รับการสืบราชสันตติวงศ์ (Literally: ราชสภาเพื่อ ราชบัลลังก์ ) (Royal Council of the Throne) ซึ่งมี สมาชิกดังนี้  ประธานสภารัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  นายกรัฐมนตรี  พระสังฆราช ศาสนาพุทธ ฝ่ายมหานิกาย  พระสังฆราช ศาสนาพุทธ ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย  รองประธานรัฐสภาคนที่หนึ่ง  รองประธานสภาคนที่สอง  ราชสภาจะจัดการประชุมในสัปดาห์ที่พระมหากษัตริย์ สวรรคตหรือ ไม่สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ต่อไป และเลือกพระมหากษัตริย์องค์ใหม่จากรายชื่อผู้มีสิทธิ์สืบ ราชสันตติวงศ์ และเป็นสมาชิกราชวงศ์

11  ภูมิประเทศ  ทะเลสาบยักษ์ลูม  โตนเลสาบ  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประกอบด้วยที่ราบรอบทะเลสาบเขมร และที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง  มีทิวเขาล้อมรอบทางเหนือ คือ เทือกเขาพนมดง รัก เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาอันนัม เทือกเขาพนมดง รัก เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาอันนัม  กัมพูชา มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายชามหรืออ่าง คือ ตรง กลางเป็นแอ่งทะเลสาบและลุ่มแม่น้ำโขงอันกว้างขวาง มี ภูเขาล้อมรอบอยู่ 3 ด้าน ได้แก่  ด้านตะวันออกมีแนวเทือกเขาอันนัมที่เป็นพรมแดนกับ ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม  ด้านเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือมีแนวเทือกเขาพนมดงรัก ที่เป็นพรมแดนกับประเทศไทย  ด้านใต้และตะวันตกใต้มีแนวเทือกเขาบรรทัดที่เป็นแนว พรมแดนกับประเทศไทย  เฉพาะด้านตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โขง

12  แม่น้ำ / ทะเลสาบสำคัญ  แม่น้ำโขง ไหลจากลาวเข้าสู่ภาคเหนือของกัมพูชา แล้วไหลผ่านเข้าเขตเวียดนาม มีความยาวในเขต กัมพูชารวม 500 กิโลเมตร แม่น้ำโขง  แม่น้ำทะเลสาบ เชื่อมระหว่างแม่น้ำโขงกับ ทะเลสาบ ความยาว 130 กิโลเมตร  แม่น้ำบาสัก (Bassac) เชื่อมต่อกับแม่น้ำทะเลสาบ ที่หน้าพระมหาราชวัง กรุงพนมเปญ ความยาว 80 กิโลเมตร แม่น้ำบาสัก  ทะเลสาบโตนเลสาบ อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ ประมาณ 100 กิโลเมตร ฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร โตนเลสาบ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กำปงธม กำปง ซะนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ ในโตนเล สาบมีปลาชุกชุมกว่า 300 ชนิด ทะเลสาบโตนเลสาบพนมเปญ

13  ภูเขา  ยอดเขาสูงที่สุดของกัมพูชาคือ พนมอาออรัล สูง จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,813 เมตรทิศ เหนือของกัมพูชามีเขตแดนติดกับประเทศไทย ระยะทางยาว 750 กิโลเมตร ติดกับจังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก และ เทือกเขาบรรทัดกั้น พนมอาออรัล

14  ป่าไม้  กัมพูชาเป็นประเทศที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มาก ที่สุดหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันป่าไม้ลดลงอย่างมากหลังจากที่รัฐบาล เปิดให้สัมปทานป่ากับบริษัทเอกชนจากประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และญี่ปุ่นส่วนในลาวนั้นก็ ตกกำลังอยู่สภาวะเดียวกัน

15  จำนวนประชากร 15,071,001 คน ( ก. ค. 2550) เชื้อชาติ ชาวเขมร 85% ชาวญวน 5% ชาว จีน 5 % อื่นๆ เช่นชาวไทย ดูเพิ่มได้ที่ไทยเกาะ กง ชาวลาว ชาวจาม ชาวจะราย ชาวระแดว์ ชาว เสตียง ชาวเมฺรญ และชาวเปือร์ 3%  ภาษา ภาษาเขมรเป็นภาษาทางการ ส่วนภาษา ที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษา ฝรั่งเศส ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และ ภาษาจีน  ศาสนา รัฐธรรมนูญกัมพูชาบัญญัติให้ศาสนา พุทธเป็นศาสนาประจำชาติ เพราะมีผู้นับถือ พระพุทธศาสนา 95% ศาสนา อิสลาม 3% ศาสนาคริสต์ 1.7% ศาสนา พราหมณ์ - ฮินดู 0.3%

16 THE END


ดาวน์โหลด ppt โดย ด. ญ. ชาดา จินะกาศ เลขที่ 25 ม. 2/8 โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google