งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดเป้าหมายของ การจัดค่าย - เกิดประโยชน์และเป็นไปได้จริง - เป็นแนวคิดใหม่ๆ ที่เด็กสนใจ - สอดคล้องเชื่อมโยงกับ สถานการณ์แบะแนวโน้มสังคม ระดับประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดเป้าหมายของ การจัดค่าย - เกิดประโยชน์และเป็นไปได้จริง - เป็นแนวคิดใหม่ๆ ที่เด็กสนใจ - สอดคล้องเชื่อมโยงกับ สถานการณ์แบะแนวโน้มสังคม ระดับประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 การกำหนดเป้าหมายของ การจัดค่าย - เกิดประโยชน์และเป็นไปได้จริง - เป็นแนวคิดใหม่ๆ ที่เด็กสนใจ - สอดคล้องเชื่อมโยงกับ สถานการณ์แบะแนวโน้มสังคม ระดับประเทศ ระดับโลก การกำหนดระยะเวลาการจัด ค่าย - สมดุลกับเนื้อหา กิจกรรม - สอดคล้องกับการเรียนรู้และ พัฒนาการของสมาชิกค่าย

5 การสร้างบรรยากาศภายในค่าย - ความอบอุ่นเป็นมิตร ปลอดภัย - ความเป็นประชาธิปไตย และการ ร่วมมือกัน - หลีกเลี่ยงการแข่งหรือเอาชนะ กิจกรรมในระหว่างค่าย - กิจกรรมนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ของค่าย - กิจกรรมสร้างสรรค์ สะอาด สนุก สอดแทรกสารระและสั้น - เหมาะสมกับวัยและการเรียนรู้ของ สมาชิกค่าย - เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมค่าย

6 การเตรียมการด้านบุคลากร - ผู้จัดการค่าย พี่เลี้ยง ในการจัดค่าย - วิทยากร การจัดค่ายบางครั้งอาจมี วิทยากรภายนอก - ทีมสนับสนุน เช่น สวัสดิการ สถานที่ และ อาหาร เป็นต้น - สมาชิกค่าย การสรุปผลการดำเนินงาน การสรุปผลการดำเนินงาน ผลงานของ ค่าย หาจุดอ่อน - จุดแข็ง รวมทั้งแนวทางใน การพัฒนาและแก้ไขปัญหา อันเป็น แนวทางในการจัดค่ายครั้งต่อไป

7 แนวทางการดำเนินการระหว่าง ค่าย - การลงทะเบียน คือ การสำรวจ ราช ชื่อ ที่จำเป็นของสมาชิกชาวค่าย - การเปิดค่าย เป็นการจัดกิจกรรมที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องช่วยให้ผู้เรียนรู้ว่าตนเอง จะเรียนรู้ อะไร - การปิดค่าย การดำเนินงานค่ายเสร็จ สิ้นลง ผู้จัดค่าย ทีม วิทยาประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นว่า สมาชิกค่ายเกิดทักษะ ต่างๆ ความรู้ ความเข้าใจ

8 สมาชิก 1. นางสาวสุนิสา ศรลัมภ์ 561121309 2. นางสาวอรชา อุตทาสา 561121314 3. นางสาววรนาถ คุ้มครอง 561121334 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดเป้าหมายของ การจัดค่าย - เกิดประโยชน์และเป็นไปได้จริง - เป็นแนวคิดใหม่ๆ ที่เด็กสนใจ - สอดคล้องเชื่อมโยงกับ สถานการณ์แบะแนวโน้มสังคม ระดับประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google