งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนะศึกษา วัดอรุณราชวราราม. ชื่อสมาชิกกลุ่ม น. ส. ธัญชนก ดังก้อง ม.4/4 เลขที่ 16 นาย กัญจน์ ชาติสุวรรณ์ ม.4/4 เลขที่ 29 น. ส. ชนัญชิดา ปิ่นประดับ ม.4/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนะศึกษา วัดอรุณราชวราราม. ชื่อสมาชิกกลุ่ม น. ส. ธัญชนก ดังก้อง ม.4/4 เลขที่ 16 นาย กัญจน์ ชาติสุวรรณ์ ม.4/4 เลขที่ 29 น. ส. ชนัญชิดา ปิ่นประดับ ม.4/4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนะศึกษา วัดอรุณราชวราราม

2 ชื่อสมาชิกกลุ่ม น. ส. ธัญชนก ดังก้อง ม.4/4 เลขที่ 16 นาย กัญจน์ ชาติสุวรรณ์ ม.4/4 เลขที่ 29 น. ส. ชนัญชิดา ปิ่นประดับ ม.4/4 เลขที่ 33 น. ส. ชมลวรรณ จิราษฎร์ ม.4/4 เลขที่ 34

3 ประวัติ วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยกรุง ศรีอยุธยายังเป็นราชธานี มีชื่อเรียกเดิมว่า วัดมะกอก สมัย กรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดแจ้ง สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดมะกอกมาเป็นวัดแจ้งก็ เพราะว่า เมื่อสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีได้ปราบศัตรูที่ อยุธยาและคนไทยมีอิสรภาพขึ้นดังเดิมแล้ว แต่ไม่ สามารถจะตั้งอาศัยอยู่ ณ ราชธานีเดิม คือกรุงเก่าต่อมา ได้ จึงพากันล่องลงมาตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อหา ที่ตั้งราชธานีใหม่ พอลงมาถึงหน้าวัดมะกอกนี้ ก็พอดีรุ่ง แจ้ง พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระราชดำริเห็นเป็นอุดมมหา มงคลฤกษ์ จึงโปรดให้ยับยั้งกระบวนผู้คน ให้เทียบเรือ พระที่นั่งเข้ากับท่าน้ำ เสด็จขึ้นไปทรงสักการบูชา พระ มหาธาตุ คือพระพุทธปรางค์องค์เดิม ซึ่งประดิษฐานอยู่ริม ฝั่งแม่น้ำข้างหน้าวัด ต่อมาได้โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัด แล้วเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นวัดแจ้งเพื่อให้เหมาะสมกับ เหตุการณ์มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรด ให้เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร เสด็จมาประทับอยู่ ณ พระราชวังเดิมข้างใต้วัดแจ้ง

4 ในสมัยรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัยเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้ว ได้ทรง บูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้งต่อ โปรดให้สร้างพระอุโบสถ และพระวิหารต่อจากที่เริ่มสร้างไว้แล้วในสมัยรัชกาล ที่ ๑ ที่พระอุโบสถโปรดให้สร้างพระระเบียงล้อมรอบ การสร้างพระอุโบสถและพระวิหารเสร็จแล้ว ยังโปรด ให้ บูรณะพระอุโบสถและพระวิหารเก่าหน้าพระปรางค์ หน้าวัด กับสร้างศาลาการเปรียญขึ้น ๑ หลัง การ ปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ สำเร็จเรียบร้อย ก็มีการฉลองและ พระราชทานนามวัดนี้ใหม่ว่า วัดอรุณราชวราราม ต่อมา ทรงมีพระราชศรัทธาที่จะสถาปนาพระมหาธาตุ หรือพระพุทธปรางค์ข้างหน้าวัด ขึ้นใหม่ให้เป็นที่งาม สง่า พระปรางค์เดิมสูงเพียง ๘ วา ทรงพระราชดำริว่า ควรจะเสริมสร้างให้ใหญ่สูงเป็นพระมหาธาตุสำหรับ พระนคร จึงโปรดให้กำหนดการลงมือขุดคลองรากทำ เป็นฐาน แต่การยังไม่สำเร็จก็พอดีสิ้นรัชกาลที่ ๒ เสียก่อน

5 รัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบมาจนเมื่อปี พ. ศ. ๒๓๘๕ ทรงพระราชดำริถึงพระมหาธาตุที่วัดอรุณฯ ซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงพระราชดำริไว้และ ค้างอยู่นั้น ควรจะดำเนินการให้สำเร็จดังพระราช ประสงค์ จึงได้ทรงคิดแบบอย่างแล้วโปรดให้ลงมือ สร้าง พระพุทธปรางค์ เป็นพระมหาเจดีย์สูง ๑ เส้น ๑๓ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๑ นิ้ว ฐานวัดโดยรอบได้ ๕ เส้น ๑๗ วา ในรัชกาลนี้ ยังโปรดให้สร้างพระมณฑป ขึ้นระหว่าง พระอุโบสถกับพระวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นที่ ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง กับสร้างพระเจดีย์ เหลี่ยมย่อมุมไม้ ๑๒ ขึ้น ๔ องค์ ในบริเวณด้านใต้

6 ความสำคัญต่อชุมชน ความสำคัญของวัดอรุณราชวราราม เมื่อสมัยกรุง ธนบุรีอีกเรื่อง คือ วัดอรุณราชวราราม เคยเป็นที่ ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระ แก้วมรกตอยู่นานถึง ๕ ปี โดยเมื่อปีพ. ศ. ๒๓๒๒ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตีได้เมือง เวียงจันทน์ แล้วอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ ๒ องค์ คือ พระแก้ว มรกต กับพระบางลงมาด้วย สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุน อินทรพิทักษ์ ขึ้นไปรับล่วงหน้าพาล่วงลงมาตามลำ แม่น้ำ แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปรับถึง บาง ธรณี โปรดให้แห่ลงมา ณ กรุงธนบุรี ให้มีมหรสพ สมโภชมาใน

7 กระบวนเรือระหว่างทาง เมื่อถึงวัดแจ้งโปรดให้ อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นที่สะพานป้อมต้นโพธิ์ ปาก คลองนครบาล แล้วให้พักไว้ ณ โรงชั่วคราว โปรดให้ มีมหรสพสมโภชโดยสังเขป ครั้นจัดการสร้างพระ มณฑปขึ้นสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเสร็จ แล้ว จึงเมื่อวันวิสาขปุรณมี เพ็ญกลางเดือน ๖ ปีชวด โทศก พ. ศ. ๒๓๒๓ โปรดให้อัญเชิญพระแก้วมรกต ขึ้นประดิษฐานไว้ในพระมณฑป ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลัง ระหว่างพระอุโบสถและพระวิหารเก่า มีการสมโภช ใหญ่ ๗ วัน ๗ คืนพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้ เป็นเวลา ประมาณ ๕ ปี จนกระทั่ง พ. ศ. ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จเถลิง ถวัลย์ราชสมบัติ เสด็จมาสร้างพระมหานคร ณ ฝั่ง ตะวันออกของกรุงธนบุรีเป็นราชธานี สร้าง พระบรมมหาราชวัง แล้วโปรดให้สร้างพระอารามขึ้น ในพระบรมมหาราชวัง


ดาวน์โหลด ppt ทัศนะศึกษา วัดอรุณราชวราราม. ชื่อสมาชิกกลุ่ม น. ส. ธัญชนก ดังก้อง ม.4/4 เลขที่ 16 นาย กัญจน์ ชาติสุวรรณ์ ม.4/4 เลขที่ 29 น. ส. ชนัญชิดา ปิ่นประดับ ม.4/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google