งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Uniform Resource Location ( URL). การหาแหล่งความรู้ทาง อินเตอร์เน็ต (URL) URL (Uniform Resource Location) คือ ตำแหน่งที่เก็บเว็บเพจ ดังนั้นเมื่อต้องการเปิดเว็บเพจที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Uniform Resource Location ( URL). การหาแหล่งความรู้ทาง อินเตอร์เน็ต (URL) URL (Uniform Resource Location) คือ ตำแหน่งที่เก็บเว็บเพจ ดังนั้นเมื่อต้องการเปิดเว็บเพจที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Uniform Resource Location ( URL)

2 การหาแหล่งความรู้ทาง อินเตอร์เน็ต (URL) URL (Uniform Resource Location) คือ ตำแหน่งที่เก็บเว็บเพจ ดังนั้นเมื่อต้องการเปิดเว็บเพจที่ ต้องการจะต้องระบุตำแหน่งที่ต้องการ จะต้องระบุตำแหน่งของเว็บเพจนั้นๆ ซึ่งเรียกว่า URL

3 ทำไมต้องมี URL อินเตอร์เน็ต URL ก็เปรียบ เหมือนที่อยู่ ของเราที่เป็นตำแหน่ง ที่ตั้งของสถานที่หรือบริการต่างๆ หากไม่มีการกำหนด URL ก็ เหมือนกับการที่เราต้องการที่จะไป ยังสถานที่ที่เราไม่รู้จัก ไม่มีที่อยู่ ของมัน ไม่สามารถระบุตำแหน่ง ได้ ทำให้ สุดท้ายเราก็ไปยัง สถานที่แห่งนั้นไม่ได้ ดังนั้นจะเห็น ได้ว่า URL จึงมีความสำคัญมาก ในการท่องอินเตอร์เน็ต เรา จำเป็นต้องทำความรู้จักกับ URL เอาไว้หากเราต้องใช้อินเตอร์เน็ต ในชีวิตของเรา

4 URL แบ่งได้เป็น 3 ส่วนย่อยๆ ดังนี้ - Protocol สำหรับระบุถึงโปรโตคอลที่ ใช้ในการสื่อสารของเว็บไซต์ - Domain Name ชื่อของเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่เก็บไฟล์ - File Locate ส่วนนี้สำหรับระบุตำแหน่ง ของไฟล์ที่อยู่ในเว็บไซต์แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 1. Path ระบุถึง Directory ที่เก็บ ไฟล์ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา 2.File Name ชื่อของไฟล์ที่อ้างถึง

5 ตัวอย่าง http://www.arts.chula.ac.th/welcom.html จากตัวอย่างนี้ URL แบ่งออกเป็นสามส่วนตาม ลำดับดังนี้ -http:// ส่วนแรก ใช้ระบุว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ ประเภทใด ซึ่งในที่นี้เขียนว่า http ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ประเภท web server -www.arts.chula.ac.th ส่วนที่สองใช้ระบุชื่อ เซิร์ฟเวอร์ ในที่นี้เซิร์ฟเวอร์ชื่อ www.arts.chula.ac.th -welcome.html ส่วนที่สามใช้ระบุชื่อไฟล์ เอกสาร ในที่นี้ไฟล์ชื่อ welcome.html URL ในตัวอย่างนี้ระบุให้บราวเซอร์เข้า เยี่ยมชมเซิร์ฟเวอร์ประเภท web server ที่มีชื่อ ว่า www.arts.chula.ac.th โดยให้เปิดดูไฟล์ เอกสารที่ชื่อ welcome.html

6 ประเภทของ URL 1. File URL เป็นการอ้างอิงถึงตำแหน่งที่ อยู่ของเอกสารในอินเตอร์เน็ต ซึ่งเอกสาร นี้จะเก็บอยู่ในเครื่องให้บริการ FTP หรือ FTP Server ตัวอย่างเช่น หากมีเอกสารข้อมูล ชื่อ “URL.txt” ใน FTP Server เครื่องที่ชื่อว่า ftp.yahoo.com ในไดเรกทอรี /pub/internet ก็จะสามารถเขียน File URL ได้เป็น file://ftp.yahoo.com/pub/internet/URL.txt ดังนั้นหากต้องการเข้าถึงเอกสารในเครื่อง FTP นี้ก็จะใช้ ที่อยู่นี้เป็นที่อยู่ ที่อ้างอิงถึง เอกสาร หรือ ftp://ftp.chul.ac.th ระบุให้ บราวเซอร์เข้าเยี่ยมชมเซิร์ฟเวอร์ประเภท ftp server ที่ชื่อ ftp.chula.ac.th

7

8 2. Gopher URL เป็นการเข้าไปใช้ บริการ Gopher Server ซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายกับ File URL ตัวอย่าง เช่น Gopher Server ชื่อว่า gopher.yahoo.com ก็จะสามารถ อ้างอิงตำแหน่งที่อยู่ได้โดยใช้ gopher://gopher.yahoo.com/ หรือ gopher://ohiolink.edu ระบุให้บราวเซอร์ เข้าเยี่ยมชมเซิร์ฟเวอร์ประเภท gopher ที่ ชื่อ ohiolink.edu

9

10 3. News URL เป็นการเข้าไปใช้ บริการ ข่าวสารใน UseNet Newsgroup ตัวอย่างเช่น news://news.yahoo.com/recgardeuing/ เป็นการอ้างอิงที่อยู่ ของ Newsgroup ที่มี ชื่อว่า rec.gardening

11 4. HTTP URL เป็น URL ที่ใช้ บ่อยที่สุด เนื่องจากว่าเป็นวิธีการที่อ้างอิงตำแหน่ง ของเว็บเพจบนอินเตอร์เน็ต นั่นเอง HTTP นี้ย่อมาจาก Hypertext Transport Protocol เนื่องมาจากเว็บเพจส่วนใหญ่จะ สร้างมาจากข้อมูล ที่มีลักษณะเป็น Hypertext HTTP นี้เป็นโปรโตคอลบริการ ในการอ้างอิงตำแหน่งของเว็บเพจ ตัวอย่างเช่น เราสามารถเข้าถึงเว็บเพจได โดยใช้ http://www.yahoo.com แต่ใน ปัจจุบันบราวเซอร์ ต่างๆ ที่ใช้ ไม่ จำเป็นต้องเติมโปรโตคอลเข้าไปข้างหน้า ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเติม http:// เข้าไป เพราะบราวเซอร์เหล่านั้นสามารถ ตรวจสอบโปรโตคอล บริการได้ โดย อัตโนมัติดังนั้นเราจึงสามารถใช้ เป็น www.yahoo.com ได เหมือนกันhttp://www.yahoo.com www.yahoo.com

12

13 การนำไปใช้ ประเภทของ URL ที่เรานำไปใช้ บ่อย ที่สุดก็คือ HTTP URL ซึ่งจะใช้ ในการ เข้าถึงเว็บเพจที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น เอกสารที่เรียกว่า Hypertext ดังนั้นใน การท่องโลกอินเตอร์เน็ตนั้นเราจำเป็น จะต้องรู้ชื่อของ URL ที่เราต้องการก่อน จากนั้นเราก็จะพิมพ์ชื่อของ URL ลงบน ส่วนบนของบราวเซอร์บริเวณช่องใส่ Address เพื่อกำหนดที่อยู่ของเว็บเพจนั้น ถ้าในโลกอินเตอร์เน็ตไม่มีชื่อ URL นั้นอยู่ หรือมีเหตุผิดพลาดเกิดขึ้นตัวบราวเซอร์ก็ จะแจ้งข้อความเตือนบอกถึงความผิดพลาด นั้นๆ เช่น หากไม่มีชื่อของ URL นั้น บราวเซอร์ก็จะขึ้นข้อความว่า “Cannot Find this page” เป็นต้น

14

15 แหล่งอ้างอิง www.nectec.or.th/courseware/internet/web -tech/ www.udomsuksa.ac.th/Latphrao/Knowledg e/WebSite/

16 สมาชิก 1. นางสาววรรณิศา แสวงผล เลขที่ 16 2. นางสาววีระวรรณ แสน จำหน่าย เลขที่ 20 3. นางสาวอนงค์นาถ กุลคำตัน เลขที่ 50 นักศึกษาพยาบาลศาสตร บัณฑิตชั้นปี 1 ห้อง ข. วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้า จันทบุรี


ดาวน์โหลด ppt Uniform Resource Location ( URL). การหาแหล่งความรู้ทาง อินเตอร์เน็ต (URL) URL (Uniform Resource Location) คือ ตำแหน่งที่เก็บเว็บเพจ ดังนั้นเมื่อต้องการเปิดเว็บเพจที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google