งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Uniform Resource Location ( URL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Uniform Resource Location ( URL)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Uniform Resource Location ( URL)

2 การหาแหล่งความรู้ทางอินเตอร์เน็ต(URL)
URL (Uniform Resource Location) คือ ตำแหน่งที่เก็บเว็บเพจ ดังนั้นเมื่อต้องการเปิดเว็บเพจที่ต้องการจะต้องระบุตำแหน่งที่ต้องการ จะต้องระบุตำแหน่งของเว็บเพจนั้นๆ ซึ่งเรียกว่า URL

3 ทำไมต้องมี URL อินเตอร์เน็ตURL ก็เปรียบเหมือนที่อยู่ ของเราที่เป็นตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่หรือบริการต่างๆ หากไม่มีการกำหนดURL ก็เหมือนกับการที่เราต้องการที่จะไปยังสถานที่ที่เราไม่รู้จัก ไม่มีที่อยู่ของมัน ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ ทำให้ สุดท้ายเราก็ไปยังสถานที่แห่งนั้นไม่ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า URL จึงมีความสำคัญมากในการท่องอินเตอร์เน็ต เราจำเป็นต้องทำความรู้จักกับ URL เอาไว้หากเราต้องใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตของเรา

4 URL แบ่งได้เป็น 3 ส่วนย่อยๆ ดังนี้
- Protocol สำหรับระบุถึงโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารของเว็บไซต์ - Domain Name ชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บไฟล์ - File Locate ส่วนนี้สำหรับระบุตำแหน่งของไฟล์ที่อยู่ในเว็บไซต์แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 1. Path ระบุถึง Directory ที่เก็บไฟล์ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา 2 .File Name ชื่อของไฟล์ที่อ้างถึง

5 ตัวอย่าง http://www.arts.chula.ac.th/welcom.html
ตัวอย่าง จากตัวอย่างนี้ URL แบ่งออกเป็นสามส่วนตาม ลำดับดังนี้ ส่วนแรก ใช้ระบุว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ประเภทใด ซึ่งในที่นี้เขียนว่า http ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ประเภท web server ส่วนที่สองใช้ระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์ ในที่นี้เซิร์ฟเวอร์ชื่อ welcome.html ส่วนที่สามใช้ระบุชื่อไฟล์เอกสาร ในที่นี้ไฟล์ชื่อ welcome.html URL ในตัวอย่างนี้ระบุให้บราวเซอร์เข้าเยี่ยมชมเซิร์ฟเวอร์ประเภท web server ที่มีชื่อว่า โดยให้เปิดดูไฟล์เอกสารที่ชื่อ welcome.html

6 ประเภทของ URL 1. File URL เป็นการอ้างอิงถึงตำแหน่งที่อยู่ของเอกสารในอินเตอร์เน็ต ซึ่งเอกสารนี้จะเก็บอยู่ในเครื่องให้บริการFTP หรือFTP Server ตัวอย่างเช่น หากมีเอกสารข้อมูลชื่อ “URL.txt” ในFTP Server เครื่องที่ชื่อว่า ftp.yahoo.com ในไดเรกทอรี /pub/internet ก็จะสามารถเขียนFile URL ได้เป็น file://ftp.yahoo.com/pub/internet/URL.txt ดังนั้นหากต้องการเข้าถึงเอกสารในเครื่อง FTP นี้ก็จะใช้ ที่อยู่นี้เป็นที่อยู่ ที่อ้างอิงถึงเอกสาร หรือ ftp://ftp.chul.ac.th ระบุให้บราวเซอร์เข้าเยี่ยมชมเซิร์ฟเวอร์ประเภท ftp server ที่ชื่อ ftp.chula.ac.th

7

8 2. Gopher URL เป็นการเข้าไปใช้ บริการGopher Server ซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายกับ File URL ตัวอย่าง เช่น Gopher Server ชื่อว่าgopher.yahoo.com ก็จะสามารถอ้างอิงตำแหน่งที่อยู่ได้โดยใช้ gopher://gopher.yahoo.com/ หรือ gopher://ohiolink.edu ระบุให้บราวเซอร์เข้าเยี่ยมชมเซิร์ฟเวอร์ประเภท gopher ที่ชื่อ ohiolink.edu

9

10 3. News URL เป็นการเข้าไปใช้ บริการข่าวสารใน UseNet Newsgroup ตัวอย่างเช่น news://news.yahoo.com/recgardeuing/ เป็นการอ้างอิงที่อยู่ ของ Newsgroup ที่มีชื่อว่า rec.gardening

11 4. HTTP URL เป็นURL ที่ใช้ บ่อยที่สุด เนื่องจากว่าเป็นวิธีการที่อ้างอิงตำแหน่งของเว็บเพจบนอินเตอร์เน็ต นั่นเอง HTTP นี้ย่อมาจาก Hypertext Transport Protocol เนื่องมาจากเว็บเพจส่วนใหญ่จะสร้างมาจากข้อมูล ที่มีลักษณะเป็น Hypertext HTTP นี้เป็นโปรโตคอลบริการในการอ้างอิงตำแหน่งของเว็บเพจ ตัวอย่างเช่น เราสามารถเข้าถึงเว็บเพจได โดยใช้ แต่ในปัจจุบันบราวเซอร์ ต่างๆ ที่ใช้ ไม่จำเป็นต้องเติมโปรโตคอลเข้าไปข้างหน้า ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเติม เข้าไป เพราะบราวเซอร์เหล่านั้นสามารถตรวจสอบโปรโตคอล บริการได้ โดยอัตโนมัติดังนั้นเราจึงสามารถใช้ เป็นwww.yahoo.comได เหมือนกัน

12

13 การนำไปใช้ ประเภทของ URL ที่เรานำไปใช้ บ่อยที่สุดก็คือ HTTP URL ซึ่งจะใช้ ในการเข้าถึงเว็บเพจที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเอกสารที่เรียกว่า Hypertext ดังนั้นในการท่องโลกอินเตอร์เน็ตนั้นเราจำเป็นจะต้องรู้ชื่อของURL ที่เราต้องการก่อน จากนั้นเราก็จะพิมพ์ชื่อของ URL ลงบนส่วนบนของบราวเซอร์บริเวณช่องใส่ Address เพื่อกำหนดที่อยู่ของเว็บเพจนั้น ถ้าในโลกอินเตอร์เน็ตไม่มีชื่อ URL นั้นอยู่ หรือมีเหตุผิดพลาดเกิดขึ้นตัวบราวเซอร์ก็จะแจ้งข้อความเตือนบอกถึงความผิดพลาดนั้นๆ เช่น หากไม่มีชื่อของ URL นั้น บราวเซอร์ก็จะขึ้นข้อความว่า“Cannot Find this page” เป็นต้น

14

15 แหล่งอ้างอิง www.nectec.or.th/courseware/internet/web-tech/

16 สมาชิก นางสาววรรณิศา แสวงผล เลขที่16
นางสาววรรณิศา แสวงผล เลขที่16 นางสาววีระวรรณ แสนจำหน่าย เลขที่ 20 นางสาวอนงค์นาถ กุลคำตัน เลขที่ 50 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี 1 ห้อง ข. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี


ดาวน์โหลด ppt Uniform Resource Location ( URL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google