งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน นางสาวกุล นาถ จินดาเฟื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน นางสาวกุล นาถ จินดาเฟื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน นางสาวกุล นาถ จินดาเฟื่อง

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การ ดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต แผนการ จัดการเรียนรู้

3 มาตรฐานการ เรียนรู้ช่วงชั้น มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและ ความสำคัญของการถ่าย ทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

4 สาระสำคัญ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการดำรงพันธุ์ของ สิ่งมีชีวิต การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะที่มีการแปรผัน ยีน ความหลากหลายของ สิ่งมีชีวิต การจำแนกพืช การจำแนกสัตว์ การอนุรักษ์ สัตว์ ด้วยการใช้วิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ยังช่วยให้ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์เพราะนักเรียนจะ เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง สิ่งที่เรียนกับชีวิตประจำวัน

5 ตัวชี้วัด 1. มฐ. ว 1.2 ป.5/1 สำรวจ เปรียบเทียบและระบุลักษณะของ ตนเองกับคนในครอบครัว 2. มฐ. ว 1.2 ป.5/2 อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่น 3. มฐ. ว 1.2 ป.5/3 จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มี ดอก 4. มฐ. ว 1.2 ป.5/4 ระบุลักษณะของพืชดอกที่เป็นพืชใบ เลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็น เกณฑ์ 5. มฐ. ว 1.2 ป.5/5 จำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะ ภายในบางลักษณะและลักษณะ ภายนอกเป็นเกณฑ์

6 ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิดหว่าง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มี ชีวิต ถึงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนกับ ชีวิตประจำวัน ทักษะทั่วไป 1) ทักษะการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 2) ทักษะการวาดภาพและระบายสี ทักษะเฉพาะ 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการจำแนกประเภท 3) ทักษะการเปรียบเทียบ 4) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5) ทักษะกระบวนการสืบค้น

7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1) มีเหตุผล มีความอยากรู้อยากเห็น ใจ กว้าง มีความซื่อสัตย์ มีความมุ่งมั่นในการ ทำงาน 2) ใฝ่เรียนรู้ ช่างสังเกต ช่างคิด ช่าง สงสัย และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการ เสาะแสวงหาความรู้ 3) มีจิตสาธารณะ

8 การประเมินผล 1. วิธีการวัดและประเมินผล 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วม กิจกรรม 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วม กิจกรรมกลุ่ม 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่ม

9 3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน 3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่ม คะแนน 8-10 ระดับ ดีมาก คะแนน 5-7 ระดับ ดี คะแนน 0-5 ระดับ พอใช้

10 แบบทดสอบหลังเรียน (Post - Test) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดำรงพันธุ์ของ สิ่งมีชีวิต ให้นักเรียนเขียน  ล้อมรอบตัวอักษรหน้า คำตอบที่ถูกต้อง 1. เราได้รับการถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมจากใคร ก. พ่อ แม่ ข. ลุง ป้า ค. น้า อา ง. ครู เพื่อน 2. ข้อความใดกล่าวถูกต้อง 1. ลูกต้องมีลักษณะเหมือนทั้งพ่อและแม่ เท่านั้น 2. ลูกไม่จำเป็นต้องมีลักษณะของพ่อและ แม่ของตน 3. ลูกอาจเหมือนพ่อคล้ายแม่ หรือคล้าย พ่อแต่เหมือนแม่ ก. ข้อ 1 ข. ข้อ 2 ค. ข้อ 3 ง. ข้อ 2 และ 3

11 3. ข้อใดที่แสดงถึงการถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม ก. การมีผมยาวเหมือนแม่ ข. การมีผม ตรงเหมือนพ่อ ค. การมีรอยแผลเป็นที่หน้าผากเหมือนปู่ ง. การมี ความสามารถด้านการพูดเหมือนยาย 4. ต้นไผ่เป็นพืชที่ขึ้นบนดิน ลักษณะเป็นกอขนาด ใหญ่ ใบเรียวยาว เส้นใบขนาน จากลักษณะดังกล่าวจัดเป็นพืชชนิดใด ก. พืชไร้ดอก ข. พืชชั้นต่ำ ค. พืชใบเลี้ยง เดี่ยว ง. พืชใบเลี้ยงคู่ 5. พืชในข้อใดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ทั้งหมด ก. กะเพรา มะขาม มะม่วง ข. ตะไคร้ กล้วย ข้าวโพด ค. อ้อยถั่วแดง มะละกอ ง. ข้าว ขิง มะพร้าว 6. พืชในข้อใดเป็นพืชไร้ดอกทั้งหมด ก. บัว ผักตบชวา ปรง ข. ปรง เฟิร์น มอส ค. เฟิร์น กก กล้วย ง. ตาล เห็ด ว่านหางจระเข้

12 7. เมื่อใช้การมีกระดูกสันหลังของสัตว์เป็นเกณฑ์ สัตว์ชนิดใดไม่เข้าพวก ก. กุ้งข. หอย ค. ฟองน้ำ ง. ปลาเนื้ออ่อน 8. สัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์เลือดอุ่น มีขนแบบเส้น ผมปกคลุมลำตัว หายใจโดยปอด ออกลูกเป็นไข่ มี ต่อมน้ำนมใช้ เลี้ยงลูก ว่ายน้ำได้และหากินในน้ำ อยากทราบว่าเป็นสัตว์ชนิดใด ก. วาฬข. โลมา ค. พะยูน ง. ตุ่นปากเป็ด 9. สาเหตุสำคัญของการสูญเสียความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตคือข้อใด ก. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ข. การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์ ค. การกระทำของมนุษย์ ง. ภัยธรรมชาติ

13 10. ข้อใดไม่ใช่การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ก. มีลักษณะการแปรผัน ข. มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ค. มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ง. มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศเสีย สมดุล


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน นางสาวกุล นาถ จินดาเฟื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google