งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน นางสาวกุลนาถ จินดาเฟื่อง

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

3 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่าย ทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

4 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะที่มีการแปรผัน ยีน ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจำแนกพืช การจำแนกสัตว์ การอนุรักษ์สัตว์ ด้วยการใช้วิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์เพราะนักเรียนจะเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนกับชีวิตประจำวัน สาระสำคัญ

5 ตัวชี้วัด 1. มฐ.ว 1.2 ป.5/1 สำรวจ เปรียบเทียบและระบุลักษณะของตนเองกับคนในครอบครัว 2. มฐ.ว 1.2 ป.5/2 อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่น 3. มฐ.ว 1.2 ป.5/3 จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก 4. มฐ.ว 1.2 ป.5/4 ระบุลักษณะของพืชดอกที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 5. มฐ.ว 1.2 ป.5/5 จำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะ ภายนอกเป็นเกณฑ์

6 ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิดหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มี ชีวิต ถึงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนกับชีวิตประจำวัน ทักษะทั่วไป ) ทักษะการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 2) ทักษะการวาดภาพและระบายสี ทักษะเฉพาะ 1) ทักษะการสังเกต ) ทักษะการจำแนกประเภท ) ทักษะการเปรียบเทียบ 4) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ) ทักษะกระบวนการสืบค้น

7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) มีเหตุผล มีความอยากรู้อยากเห็น ใจกว้าง มีความซื่อสัตย์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 2) ใฝ่เรียนรู้ ช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ 3) มีจิตสาธารณะ

8 การประเมินผล 1. วิธีการวัดและประเมินผล 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

9 3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 3
3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน 3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คะแนน 8-10 ระดับ ดีมาก คะแนน 5-7 ระดับ ดี คะแนน 0-5 ระดับ พอใช้

10 แบบทดสอบหลังเรียน (Post - Test)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ให้นักเรียนเขียน  ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 1. เราได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากใคร ก. พ่อ แม่ ข. ลุง ป้า ค. น้า อา ง. ครู เพื่อน 2. ข้อความใดกล่าวถูกต้อง 1. ลูกต้องมีลักษณะเหมือนทั้งพ่อและแม่เท่านั้น 2. ลูกไม่จำเป็นต้องมีลักษณะของพ่อและแม่ของตน 3. ลูกอาจเหมือนพ่อคล้ายแม่ หรือคล้ายพ่อแต่เหมือนแม่ ก. ข้อ ข. ข้อ ค. ข้อ ง. ข้อ 2 และ 3

11 3. ข้อใดที่แสดงถึงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ก. การมีผมยาวเหมือนแม่ ข. การมีผมตรงเหมือนพ่อ ค. การมีรอยแผลเป็นที่หน้าผากเหมือนปู่ ง. การมีความสามารถด้านการพูดเหมือนยาย 4. ต้นไผ่เป็นพืชที่ขึ้นบนดิน ลักษณะเป็นกอขนาดใหญ่ ใบเรียวยาว เส้นใบขนาน จากลักษณะดังกล่าวจัดเป็นพืชชนิดใด ก. พืชไร้ดอก ข. พืชชั้นต่ำ ค. พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ง. พืชใบเลี้ยงคู่ 5. พืชในข้อใดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ทั้งหมด ก. กะเพรา มะขาม มะม่วง ข. ตะไคร้ กล้วย ข้าวโพด ค. อ้อย ถั่วแดง มะละกอ ง. ข้าว ขิง มะพร้าว 6. พืชในข้อใดเป็นพืชไร้ดอกทั้งหมด ก. บัว ผักตบชวา ปรง ข. ปรง เฟิร์น มอส ค. เฟิร์น กก กล้วย ง. ตาล เห็ด ว่านหางจระเข้

12 7. เมื่อใช้การมีกระดูกสันหลังของสัตว์เป็นเกณฑ์ สัตว์ชนิดใดไม่เข้าพวก ก
7. เมื่อใช้การมีกระดูกสันหลังของสัตว์เป็นเกณฑ์ สัตว์ชนิดใดไม่เข้าพวก ก. กุ้ง ข. หอย ค. ฟองน้ำ ง. ปลาเนื้ออ่อน 8. สัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์เลือดอุ่น มีขนแบบเส้นผมปกคลุมลำตัว หายใจโดยปอด ออกลูกเป็นไข่ มีต่อมน้ำนมใช้ เลี้ยงลูก ว่ายน้ำได้และหากินในน้ำ อยากทราบว่าเป็นสัตว์ชนิดใด ก. วาฬ ข. โลมา ค. พะยูน ง. ตุ่นปากเป็ด 9. สาเหตุสำคัญของการสูญเสียความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตคือข้อใด ก. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข. การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์ ค. การกระทำของมนุษย์ ง. ภัยธรรมชาติ

13 10. ข้อใดไม่ใช่การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ก. มีลักษณะการแปรผัน ข
10. ข้อใดไม่ใช่การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ก. มีลักษณะการแปรผัน ข. มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ค. มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ง. มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศเสียสมดุล


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google