งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (24 พฤศจิกายน พ. ศ. 2468 — 27 กรกฎาคม พ. ศ. 2554)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (24 พฤศจิกายน พ. ศ. 2468 — 27 กรกฎาคม พ. ศ. 2554)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (24 พฤศจิกายน พ. ศ. 2468 — 27 กรกฎาคม พ. ศ. 2554) เป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์ เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประสูติ ณ พระที่นั่งเทพสถานพิลาส ในหมู่พระ มหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง ก่อนที่ สมเด็จพระบรมชนกนาถจะเสด็จสวรรคตในอีก หนึ่งวันต่อมา24 พฤศจิกายน พ. ศ. 246827 กรกฎาคม พ. ศ. 2554พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี พระบรมมหาราชวัง

2

3 พระนาม เพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี นั้น พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ใน พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยัง โปรดให้ใช้คำนำหน้าพระนามว่า สมเด็จ พระเจ้าภาติกาเธอ ต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้มีพระ บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ออกคำ นำหน้าพระนามเป็น สมเด็จพระเจ้าภคินี เธอ และคำนำหน้าพระนามนี้ยังใช้จนถึง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

4 หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ พระองค์ก็นับเป็นพระกุลเชษฐ์แห่ง พระบรมราชจักรีวงศ์ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นเครือญาติของ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ อดีต พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา [1][2] พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ [1][2] สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการติดเชื้อใน กระแสพระโลหิต เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ. ศ. 2554 เวลา 16.37 นาฬิกา [3] ณ ตึก 84 ปี โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชันษา 85 พรรษา [4]27 กรกฎาคม พ. ศ. 2554 [3] โรงพยาบาลศิริราช [4]

5

6


ดาวน์โหลด ppt พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (24 พฤศจิกายน พ. ศ. 2468 — 27 กรกฎาคม พ. ศ. 2554)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google