งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางส่งเสริมการวิจัย 1 บทสรุป แนวทางการส่งเสริมการ วิจัย ของอุดมศึกษาไทย สมาชิกกลุ่ม ผศ. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ( ประธาน ) นางสาว จิตราภา กุณฑลบุตร ผศ. อมร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางส่งเสริมการวิจัย 1 บทสรุป แนวทางการส่งเสริมการ วิจัย ของอุดมศึกษาไทย สมาชิกกลุ่ม ผศ. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ( ประธาน ) นางสาว จิตราภา กุณฑลบุตร ผศ. อมร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางส่งเสริมการวิจัย 1 บทสรุป แนวทางการส่งเสริมการ วิจัย ของอุดมศึกษาไทย สมาชิกกลุ่ม ผศ. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ( ประธาน ) นางสาว จิตราภา กุณฑลบุตร ผศ. อมร สุวรรณนิมิตร ( เลขานุการ ) ผศ. สินีนาถ เลิศไพรวัน ผศ. ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์นางจันทร์ เพ็ญ อินทรประเสริฐ นายถนัด บุญชัยนางสาวรุ่งรัศมี บุญดาว

2 แนวทางส่งเสริมการวิจัย 2 ขอบเขตการนำเสนอ นโยบายและยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศ การวิเคราะห์สถานภาพและ ประเด็นสำคัญ ในปัจจุบัน แนวทางการส่งเสริมการวิจัย สรุปและเสนอแนะ

3 แนวทางส่งเสริมการวิจัย 3 นโยบายและยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะของ แผนฯ 10 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิ บาลและการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค ราชการ แผนยุทธศาสตร์การวิจัยอุดมศึกษา

4 แนวทางส่งเสริมการวิจัย 4 ทิศทางการส่งเสริมการวิจัยของ อุดมศึกษาไทย จุดแข็งการส่งเสริมการวิจัย มีระบบการจัดการ ( หน่วยงาน / บุคลากร / นโยบาย ) มีระบบการสนับสนุน ( ทุน /mentor/ การ พัฒนานักวิจัย ) มีเครือข่ายงานวิจัย มีนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีระบบการสร้างแรงจูงใจ

5 แนวทางส่งเสริมการวิจัย 5 ทิศทางการส่งเสริมการวิจัยของ อุดมศึกษาไทย จุดอ่อนการส่งเสริมการวิจัย นโยบายด้านการวิจัย การบริหารจัดการและการส่งเสริมความ ร่วมมือ การขาดแคลนนักวิจัยพี่เลี้ยง การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การจัดการความรู้ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการจด ลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำ ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

6 แนวทางส่งเสริมการวิจัย 6 การส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยในเยอรมัน มหาวิทยาลัย Johan Wolfgang Goethe มหาวิทยาลัย Ludwig-Maximilan Karlsruhe มหาวิทยาลัยมิวนิค

7 แนวทางส่งเสริมการวิจัย 7 ข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริม การวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบาย ควร ประสานวางแผนเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยที่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ พัฒนานักวิจัยในระดับต่าง ๆ ให้มีศักยภาพ สูงขึ้น เน้นงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ การส่งเสริมวิจัยเชิงบูรณาการ และพัฒนา ศูนย์ความเป็นเลิศ

8 แนวทางส่งเสริมการวิจัย 8 ข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับ อุดมศึกษาไทย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ( ต่อ ) พัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงาน ด้านวิจัยอย่างชัดเจน ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการ ดำเนินโครงการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน ชุมชน และ ภาคีความรวมมือต่างประเทศ ประสานการดำเนินงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัยที่ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

9 แนวทางส่งเสริมการวิจัย 9 ข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับ อุดมศึกษาไทย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา สร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัย สิ่งอำนวย ความสะดวกและสิ่งจูงใจให้บุคลากรทำงานวิจัย เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการ เรียนการสอน ตลอดจน การบูรณาการงานวิจัย กับกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร จัดการ ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมการวิจัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ นำผลงานวิจัยที่ดีเด่นเผยแพร่ต่อชุมชน สังคม เพื่อการใช้ประโยชน์

10 แนวทางส่งเสริมการวิจัย 10 สรุปแนวทางส่งเสริมการวิจัย อุดมศึกษาไทย 6Is in Research Promotion Institutional Strengthening Integrity/Ethics Interdisciplinary Innovation Integration Intellectual Properties

11 แนวทางส่งเสริมการวิจัย 11 กรอบดุลยภาพความสำเร็จ (Balanced Scorecard) ในการดำเนินงาน ส่งเสริมการวิจัย S- Stakeholder F-Financial Focus I-Innovation P-Product Development M-Management Process

12 แนวทางส่งเสริมการวิจัย 12 ขอขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางส่งเสริมการวิจัย 1 บทสรุป แนวทางการส่งเสริมการ วิจัย ของอุดมศึกษาไทย สมาชิกกลุ่ม ผศ. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ( ประธาน ) นางสาว จิตราภา กุณฑลบุตร ผศ. อมร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google