งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทสรุป แนวทางการส่งเสริมการวิจัย ของอุดมศึกษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทสรุป แนวทางการส่งเสริมการวิจัย ของอุดมศึกษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทสรุป แนวทางการส่งเสริมการวิจัย ของอุดมศึกษาไทย
สมาชิกกลุ่ม ผศ.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ( ประธาน ) นางสาวจิตราภา กุณฑลบุตร ผศ.อมร สุวรรณนิมิตร ( เลขานุการ ) ผศ.สินีนาถ เลิศไพรวัน ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ นางจันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ นายถนัด บุญชัย นางสาวรุ่งรัศมี บุญดาว แนวทางส่งเสริมการวิจัย

2 แนวทางส่งเสริมการวิจัย
ขอบเขตการนำเสนอ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การวิเคราะห์สถานภาพและประเด็นสำคัญ ในปัจจุบัน แนวทางการส่งเสริมการวิจัย สรุปและเสนอแนะ แนวทางส่งเสริมการวิจัย

3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะของแผนฯ 10 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ แผนยุทธศาสตร์การวิจัยอุดมศึกษา แนวทางส่งเสริมการวิจัย

4 ทิศทางการส่งเสริมการวิจัยของอุดมศึกษาไทย
จุดแข็งการส่งเสริมการวิจัย มีระบบการจัดการ (หน่วยงาน/บุคลากร/นโยบาย) มีระบบการสนับสนุน (ทุน/mentor/การพัฒนานักวิจัย) มีเครือข่ายงานวิจัย มีนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีระบบการสร้างแรงจูงใจ แนวทางส่งเสริมการวิจัย

5 ทิศทางการส่งเสริมการวิจัยของอุดมศึกษาไทย
จุดอ่อนการส่งเสริมการวิจัย นโยบายด้านการวิจัย การบริหารจัดการและการส่งเสริมความร่วมมือ การขาดแคลนนักวิจัยพี่เลี้ยง การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การจัดการความรู้ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการจดลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ แนวทางส่งเสริมการวิจัย

6 การส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยในเยอรมัน
มหาวิทยาลัย Johan Wolfgang Goethe มหาวิทยาลัย Ludwig-Maximilan Karlsruhe มหาวิทยาลัยมิวนิค แนวทางส่งเสริมการวิจัย

7 ข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบาย ควรประสานวางแผนเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ พัฒนานักวิจัยในระดับต่าง ๆ ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เน้นงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ การส่งเสริมวิจัยเชิงบูรณาการ และพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ แนวทางส่งเสริมการวิจัย

8 ข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับอุดมศึกษาไทย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ต่อ) พัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานด้านวิจัยอย่างชัดเจน ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินโครงการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน ชุมชน และภาคีความรวมมือต่างประเทศ ประสานการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวทางส่งเสริมการวิจัย

9 ข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับอุดมศึกษาไทย
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษา สร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัย สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งจูงใจให้บุคลากรทำงานวิจัย เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการเรียนการสอน ตลอดจน การบูรณาการงานวิจัยกับกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร จัดการ ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมการวิจัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำผลงานวิจัยที่ดีเด่นเผยแพร่ต่อชุมชน สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์ แนวทางส่งเสริมการวิจัย

10 สรุปแนวทางส่งเสริมการวิจัยอุดมศึกษาไทย
6Is in Research Promotion Institutional Strengthening Integrity/Ethics Interdisciplinary Innovation Integration Intellectual Properties แนวทางส่งเสริมการวิจัย

11 กรอบดุลยภาพความสำเร็จ ในการดำเนินงาน ส่งเสริมการวิจัย
S- Stakeholder กรอบดุลยภาพความสำเร็จ (Balanced Scorecard) ในการดำเนินงาน ส่งเสริมการวิจัย M-Management Process P-Product Development F-Financial Focus I-Innovation แนวทางส่งเสริมการวิจัย

12 แนวทางส่งเสริมการวิจัย
ขอขอบคุณ แนวทางส่งเสริมการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt บทสรุป แนวทางการส่งเสริมการวิจัย ของอุดมศึกษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google