งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภญ. นีลนาถ เจ๊ะยอ รพ. หนองจิก จ. ปัตตานี. ที่มาของ การพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภญ. นีลนาถ เจ๊ะยอ รพ. หนองจิก จ. ปัตตานี. ที่มาของ การพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภญ. นีลนาถ เจ๊ะยอ รพ. หนองจิก จ. ปัตตานี

2 ที่มาของ การพัฒนา

3 R2R เรื่องภาวะการทำงานของไต ในผู้ป่วยโรคเกาต์ ( ได้รับรางวัล R2R ดีเด่น ระดับ ทุติยภูมิ เป็นลำดับที่ 1 ในงาน R2R ครั้งที่ 3 ของ สวรส. และภาคีเครือข่าย R2R ) กระบวนการ สำคัญ * รูปนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของข้อมูลในเชิงวิชาการ *

4 KPI ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเกาต์ ที่มีภาวะไตเสื่อม ( ไม่เกิน 60%) ไม่มีข้อมูล 58.2 ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น

5

6 การค้นหาผู้ป่วยโรคเกาต์ที่มี ภาวะไตเสื่อมก่อนผู้ป่วยมาพบแพทย์ เป็นสิ่งสำคัญ  ทำให้มีการตรวจพบตั้งแต่ ระยะเริ่มต้น  ช่วยให้เกิดการปรับยา ก่อนที่ผู้ป่วยจะพัฒนาดำเนินโรคไปสู่ ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจะต้อง สูญเสียคุณภาพชีวิตและค่าใช้จ่ายใน การรักษาเป็นอย่างมาก บทเรียนที่ ได้รับ

7 Take Home Message Scr ที่ปกติ ไม่ได้บอกว่าผู้ป่วยจะ ปลอดภัยจากโรคไต ผู้ป่วยที่มี Scr อยู่ในช่วงปกติ พบว่า ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจะเป็น CKD stage 3 eGFR เท่ากับ 30-59 มล./ นาที /1.73 ม.2)

8


ดาวน์โหลด ppt ภญ. นีลนาถ เจ๊ะยอ รพ. หนองจิก จ. ปัตตานี. ที่มาของ การพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google