งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการประเมินความคิดเห็นการ จัดงาน มหกรรมคุณภาพ วันที่ 10-11 มกราคม 2555 สรุปการประเมินความคิดเห็นการ จัดงาน มหกรรมคุณภาพ วันที่ 10-11 มกราคม 2555 d:\satisfy\ha\55\

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการประเมินความคิดเห็นการ จัดงาน มหกรรมคุณภาพ วันที่ 10-11 มกราคม 2555 สรุปการประเมินความคิดเห็นการ จัดงาน มหกรรมคุณภาพ วันที่ 10-11 มกราคม 2555 d:\satisfy\ha\55\"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการประเมินความคิดเห็นการ จัดงาน มหกรรมคุณภาพ วันที่ 10-11 มกราคม 2555 สรุปการประเมินความคิดเห็นการ จัดงาน มหกรรมคุณภาพ วันที่ 10-11 มกราคม 2555 d:\satisfy\ha\55\ ผลสรุป.ppt

2 ผู้ตอบแบบประเมิน ผู้ตอบแบบประเมิน จำนวนแบบประเมินที่ได้รับ 300 ฉบับ (16.53% ของ จนท. ทั้งหมด ) จำนวนแบบประเมินที่ได้รับ 300 ฉบับ (16.53% ของ จนท. ทั้งหมด ) d:\satisfy\ha\55\ ผลสรุป.ppt

3 ระดับคะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.79 จากคะแนน เต็ม 5 คิดเป็นระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 75.75 d:\satisfy\ha\55\ ผลสรุป.ppt

4 ระดับความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ ประเมิน น้อยที่สุดน้อยปานกลางมาก มาก ที่สุด d:\satisfy\ha\55\ ผลสรุป.ppt

5 ระดับความพึงพอใจ การบรรยาย พิเศษ น้อยที่สุดน้อยปานกลางมาก มาก ที่สุด d:\satisfy\ha\55\ ผลสรุป.ppt

6 วิทยากรที่ต้องการบรรยายในครั้ง ต่อไป วิทยากรจำนวนผู้เสนอ ท่าน ว. วชริเมธี 11 โน้ต อุดม แต่พานิช 6 พระมหาสมปอง ตาลปุตโต 4 ศุ บุญเลี้ยง 3 อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 2 พระมหาสง่าธีระสํวโร 2 ธงชัย แมคอินไตย 2 d:\satisfy\ha\55\ ผลสรุป.ppt

7 วิทยากรที่ต้องการบรรยายในครั้ง ต่อไป วิทยากร จำนวนผู้ เสนอ พระอาจารย์มิตซูโอะ 1 พระอาจารย์วัดปันเสา 1 คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง 1 ดร. สนอง วรอุไร 1 นพ. พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา 1 นพ. วิธาน ฐานะวุฒิ 1 พระพยอม กัลยาโณ 1 อ. จตุพล ชมพูนิช 1 นส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1 d:\satisfy\ha\55\ ผลสรุป.ppt

8 ขอขอบคุณสำหรับทุก ข้อเสนอแนะและ ข้อชื่น ชม จะรวบรวมนำเสนอให้ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องใน การปรับปรุงการจัดงานใน ครั้งต่อไป d:\satisfy\ha\55\ ผลสรุป.ppt

9 ขอขอบคุณคณะทำงานทุก คณะและเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลนครพิงค์ทุก ท่านที่ทำให้งานมหกรรม คุณภาพ ของโรงพยาบาล สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณะทำงานทุก คณะและเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลนครพิงค์ทุก ท่านที่ทำให้งานมหกรรม คุณภาพ ของโรงพยาบาล สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี d:\satisfy\ha\55\ ผลสรุป.ppt


ดาวน์โหลด ppt สรุปการประเมินความคิดเห็นการ จัดงาน มหกรรมคุณภาพ วันที่ 10-11 มกราคม 2555 สรุปการประเมินความคิดเห็นการ จัดงาน มหกรรมคุณภาพ วันที่ 10-11 มกราคม 2555 d:\satisfy\ha\55\

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google