งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการประเมินความคิดเห็นการจัดงาน มหกรรมคุณภาพ วันที่ มกราคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการประเมินความคิดเห็นการจัดงาน มหกรรมคุณภาพ วันที่ มกราคม 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการประเมินความคิดเห็นการจัดงาน มหกรรมคุณภาพ วันที่ 10-11 มกราคม 2555
d:\satisfy\ha\55\ผลสรุป.ppt

2 ผู้ตอบแบบประเมิน จำนวนแบบประเมินที่ได้รับ 300 ฉบับ (16.53% ของ จนท.ทั้งหมด) d:\satisfy\ha\55\ผลสรุป.ppt

3 ระดับคะแนนประเมินเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.79 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นระดับความพึงพอใจร้อยละ 75.75 d:\satisfy\ha\55\ผลสรุป.ppt

4 ระดับความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อประเมิน
น้อยที่สุด d:\satisfy\ha\55\ผลสรุป.ppt น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

5 ระดับความพึงพอใจ การบรรยายพิเศษ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด d:\satisfy\ha\55\ผลสรุป.ppt

6 วิทยากรที่ต้องการบรรยายในครั้งต่อไป
จำนวนผู้เสนอ ท่าน ว.วชริเมธี 11 โน้ต อุดม แต่พานิช 6 พระมหาสมปอง ตาลปุตโต 4 ศุ บุญเลี้ยง 3 อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 2 พระมหาสง่า ธีระสํวโร ธงชัย แมคอินไตย d:\satisfy\ha\55\ผลสรุป.ppt

7 วิทยากรที่ต้องการบรรยายในครั้งต่อไป
จำนวนผู้เสนอ พระอาจารย์มิตซูโอะ 1 พระอาจารย์วัดปันเสา คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง ดร.สนอง วรอุไร นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา นพ.วิธาน ฐานะวุฒิ พระพยอม กัลยาโณ อ.จตุพล ชมพูนิช นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร d:\satisfy\ha\55\ผลสรุป.ppt

8 ขอขอบคุณสำหรับทุกข้อเสนอแนะและ ข้อชื่นชม จะรวบรวมนำเสนอให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไป d:\satisfy\ha\55\ผลสรุป.ppt

9 ขอขอบคุณคณะทำงานทุกคณะและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนครพิงค์ทุกท่านที่ทำให้งานมหกรรมคุณภาพ ของโรงพยาบาล สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี d:\satisfy\ha\55\ผลสรุป.ppt


ดาวน์โหลด ppt สรุปการประเมินความคิดเห็นการจัดงาน มหกรรมคุณภาพ วันที่ มกราคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google