งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการใช้กิริยาท่าทางและบุคลิกการเป็นครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการใช้กิริยาท่าทางและบุคลิกการเป็นครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะการใช้กิริยาท่าทางและบุคลิกการเป็นครู
ศราวุธ อินทรเทศ

2 บุคลิกภาพ ลักษณะต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลเป็นส่วนรวม สามารถทำให้ผู้พบเห็นนิยมชมชอบได้ หรือไม่ชอบก็ได้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล นับตั้งแต่รูปร่าง ลักษณะกิริยาท่าทาง สติปัญญา ความเชื่อมั่น ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความขยัน ความอดทน ความสนใจ สุขภาพ อารมณ์ ตลอดจนวิธีการพูดจา ฯลฯ บุคลิกภาพคนเรา เกิดได้จากพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม

3 สิ่งที่ทำให้บุคคลมีบุคลิกภาพดี ได้แก่
รูปร่างหน้าตา สะอาดหมดจด กิริยาท่าทางดี อุปนิสัยใจคอดี มีมารยาทอ่อนโยน อารมณ์มั่นคง สุขภาพดี มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 6.มีความสามารถในการทำงาน การสมาคม 7. มีลักษณะการเป็นผู้นำ 8. น้ำเสียง คำพูด การใช้ภาษาดี 9. สามารถปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้

4 การปรับปรุงบุคลิกภาพของครู
บุคลิกภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครู ถ้าครูบุคลิกภาพดีย่อมทำให้นักเรียน ศรัทธาเคารพในตัวครู มีผลทำให้การสอนการปกครองของครูเป็นไปด้วยดี บุคลิกภาพบางอย่างก็สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น การระมัดระวังรักษาอารมณ์ คำพูด กิริยามารยาท การแต่งกาย

5 บุคลิกภาพที่สามารถปรับปรุงได้ของครู
การแต่งกาย - เรียบร้อย ช่วยทำให้คล่องแคล่ว น้ำเสียงและคำพูด – ถ้ามีข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไข เช่น คำควบกล้ำ ร ล การพูดติดอ่าง พูดเร็ว ภาษาถิ่น การรักษาอารมณ์ – ยิ้มแย้ม แจ่มใส ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัว จะทำให้นักเรียนกล้าที่จะถาม หรือสนิทสนมด้วย กิริยามารยาท – อ่อนโยน นุ่มนวล เรียบร้อย การพูดจา การรับประทานอาหาร การนั่ง การเดิน รูปร่าง หน้าตา ท่าทาง – ควรได้รับการดูแล การปรับตัว – ทำงานร่วมกับผู้อื่น

6 ลักษณะด้านบุคลิกภาพของครูเกษตร
มีความรักและศรัทธาในอาชีพครูเกษตร – มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบ – ทำงานกับสิ่งมีชีวิต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี – เป็นกันเองกับผู้เรียนและเพื่อนร่วมงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี – ทำงานกับธรรมชาติ ลงมือปฏิบัติงานกลางแจ้ง มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ – ตัดสินใจได้เด็ดขาด

7 6. มีลักษณะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี – ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตำแหน่ง เวลาและโอกาส
7. มีความสุภาพเรียบร้อยรู้จักถ่อมตน – แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม พูดจาสุภาพ ควรให้ความสนิทสนมกับผู้เรียน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ 8. มีทักษะภาคปฏิบัติ – สามารถใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 9. มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน – นำความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ รวมทั้งวิชาชีพครูมาประยุกต์สำหรับจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8 การเป็นผู้สอนที่ดี สอนเรื่องเรารู้ดีที่สุด เตรียมตัวมาให้พร้อม
สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง แต่งกายให้สะอาด เรียบร้อย เหมาะสม ปรากฏกาย อย่างกระตือรือล้น ใช้กิริยาท่าทางประกอบคำพูด สบสายตาผู้เรียน ใช้น้ำเสียงให้เป็นธรรมชาติ ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น

9 กิริยาท่าทางประกอบการสอน
การประเมินผล กิริยาท่าทางประกอบการสอน การใช้มือ ท่าทาง สีหน้า น้ำเสียง คำพูด การใช้ภาษา ตัวควบกล้ำ การใช้ภาษาราชการ หรือภาษากลาง

10 บุคลิกภาพ 7. การแต่งกาย 8. หน้าตาสะอาดหมดจด 9. ความเบิกบาน อารมณ์ดี
10. ความเชื่อมั่นในตัวเอง 11. ความเป็นกันเองกับผู้เรียน 12. ความคล่องแคล่วในการใช้อุปกรณ์ทักษะภาคปฏิบัติ 13. การจัดชั้นเรียน 14. ความแม่นยำในเนื้อหา 15. การเสริมกำลังใจ

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการใช้กิริยาท่าทางและบุคลิกการเป็นครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google