งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการใช้กิริยาท่าทางและ บุคลิกการเป็นครู ศราวุธ อินทรเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการใช้กิริยาท่าทางและ บุคลิกการเป็นครู ศราวุธ อินทรเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะการใช้กิริยาท่าทางและ บุคลิกการเป็นครู ศราวุธ อินทรเทศ

2 บุคลิกภาพ ลักษณะต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลเป็น ส่วนรวม สามารถทำให้ผู้พบเห็นนิยม ชมชอบได้ หรือไม่ชอบก็ได้ ซึ่งเป็น ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล นับตั้งแต่ รูปร่าง ลักษณะกิริยาท่าทาง สติปัญญา ความเชื่อมั่น ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน ความขยัน ความอดทน ความ สนใจ สุขภาพ อารมณ์ ตลอดจนวิธีการ พูดจา ฯลฯ บุคลิกภาพคนเรา เกิดได้จากพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม

3 สิ่งที่ทำให้บุคคลมีบุคลิกภาพดี ได้แก่ 1. รูปร่างหน้าตา สะอาดหมดจด 2. กิริยาท่าทางดี 3. อุปนิสัยใจคอดี มี มารยาทอ่อนโยน 4. อารมณ์มั่นคง 5. สุขภาพดี มี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 6. มีความสามารถใน การทำงาน การ สมาคม 7. มีลักษณะการเป็น ผู้นำ 8. น้ำเสียง คำพูด การใช้ภาษาดี 9. สามารถปรับตนให้ เข้ากับสิ่งแวดล้อม ได้

4 การปรับปรุงบุคลิกภาพของครู บุคลิกภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครู ถ้า ครูบุคลิกภาพดีย่อมทำให้นักเรียน ศรัทธาเคารพในตัวครู มีผลทำให้การ สอนการปกครองของครูเป็นไปด้วยดี บุคลิกภาพบางอย่างก็สามารถปรับปรุง ให้ดีขึ้น เช่น การระมัดระวังรักษา อารมณ์ คำพูด กิริยามารยาท การแต่ง กาย

5 บุคลิกภาพที่สามารถปรับปรุงได้ ของครู การแต่งกาย - เรียบร้อย ช่วยทำให้ คล่องแคล่ว น้ำเสียงและคำพูด – ถ้ามีข้อบกพร่อง ต้องรีบแก้ไข เช่น คำควบกล้ำ ร ล การพูดติดอ่าง พูดเร็ว ภาษาถิ่น การรักษาอารมณ์ – ยิ้มแย้ม แจ่มใส ไม่ มีอารมณ์ขุ่นมัว จะทำให้นักเรียนกล้าที่ จะถาม หรือสนิทสนมด้วย กิริยามารยาท – อ่อนโยน นุ่มนวล เรียบร้อย การพูดจา การรับประทาน อาหาร การนั่ง การเดิน รูปร่าง หน้าตา ท่าทาง – ควรได้รับการ ดูแล การปรับตัว – ทำงานร่วมกับผู้อื่น

6 ลักษณะด้านบุคลิกภาพของครู เกษตร 1. มีความรักและศรัทธาในอาชีพครูเกษตร – มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เพิ่มเติม ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 2. ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบ – ทำงานกับสิ่งมีชีวิต 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี – เป็นกันเองกับ ผู้เรียนและเพื่อนร่วมงาน ยอมรับฟัง ความคิดเห็นของผู้เรียน 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี – ทำงาน กับธรรมชาติ ลงมือปฏิบัติงานกลางแจ้ง 5. มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ – ตัดสินใจได้เด็ดขาด

7 6. มีลักษณะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี – ขึ้นอยู่ กับสถานการณ์ ตำแหน่ง เวลาและ โอกาส 7. มีความสุภาพเรียบร้อยรู้จักถ่อมตน – แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม พูดจาสุภาพ ควรให้ความสนิทสนมกับผู้เรียน เป็นการ แลกเปลี่ยนความรู้ 8. มีทักษะภาคปฏิบัติ – สามารถใช้ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ได้อย่าง ถูกต้อง ปลอดภัย 9. มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน – นำความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ รวมทั้ง วิชาชีพครูมาประยุกต์สำหรับจัดการ เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8 การเป็นผู้สอนที่ดี 1. สอนเรื่องเรารู้ดีที่สุด 2. เตรียมตัวมาให้พร้อม 3. สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 4. แต่งกายให้สะอาด เรียบร้อย เหมาะสม 5. ปรากฏกาย อย่างกระตือรือล้น 6. ใช้กิริยาท่าทางประกอบคำพูด 7. สบสายตาผู้เรียน 8. ใช้น้ำเสียงให้เป็นธรรมชาติ 9. ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น

9 การประเมินผล กิริยาท่าทางประกอบการสอน 1. การใช้มือ 2. ท่าทาง 3. สีหน้า 4. น้ำเสียง คำพูด 5. การใช้ภาษา ตัวควบกล้ำ 6. การใช้ภาษาราชการ หรือภาษากลาง

10 บุคลิกภาพ 7. การแต่งกาย 8. หน้าตาสะอาดหมดจด 9. ความเบิกบาน อารมณ์ดี 10. ความเชื่อมั่นในตัวเอง 11. ความเป็นกันเองกับผู้เรียน 12. ความคล่องแคล่วในการใช้อุปกรณ์ทักษะ ภาคปฏิบัติ 13. การจัดชั้นเรียน 14. ความแม่นยำในเนื้อหา 15. การเสริมกำลังใจ

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการใช้กิริยาท่าทางและ บุคลิกการเป็นครู ศราวุธ อินทรเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google