งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายนามผู้เกษียณ ปี ๒๕๕๑. นางดารา เจตนะจิตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายนามผู้เกษียณ ปี ๒๕๕๑. นางดารา เจตนะจิตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายนามผู้เกษียณ ปี ๒๕๕๑

2 นางดารา เจตนะจิตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

3 นายภูดิศ นิยมเดช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

4 นายนิกูล รังสิชล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

5 นายวีระศักดิ์ ศรีอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

6 นายเจริญ ศิริอุดมภาส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

7 นายอานันท์ ผลวัฒนะ นักวิชาการเกษตร 8 ว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

8 นายพากเพียร อรัญนารถ นักวิชาการเกษตร 8 ว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

9 นายวิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์ นักวิชาการเกษตร 8 ว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

10 นายเอกสงวน ชูวิสิฐกุล นักวิชาการเกษตร 8 ว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

11 นายสรายุทธ์ ภูมิผล นักวิชาการเกษตร 8 ว สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

12 นางจารุนันต์ ตันติวรวิทย์ นักวิชาการเกษตร 8 ว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

13 นางพรรณผกา สระดอกบัว นักวิชาการเกษตร 8 ว ศูนย์วิจัยข้างคลองหลวง

14 นางยุอินทร์ บุลยเลิศ นักวิชาการเกษตร 7 ว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

15 นายบุญชัย ต. ไชยสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 7 ว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

16 นายสงกรานต์ ไชยพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

17 นายชุมพล เอียการนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

18 นายรังสิต เส็งหะพันธุ์ นักวิชาการเกษตร 8 ว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

19 นายเรวัต ภัทรสุทธิ นักกีฏวิทยา 7 ว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

20 นางสมคิด วรวาท นักวิชาการเกษตร 7 ว ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

21 นายเกริก เกษโกศล นักวิชาการเกษตร 7 ว ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

22 นางนุสรา จงเจริญ นักวิชาการเกษตร 7 ว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

23 นายสมชัย เชื้อเกี้ยน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว

24 น. ส. สุรีพร อนุชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

25 นายธงไชย เข่งวา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

26 นางพรทิพย์ นวลศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

27 นายเด็ดเชาวน์ ไกรสรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

28 นางพิชชาภา เจริญสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

29 นางชูชื่น แสงทับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

30 นายวิกิจ โชคนำธัมนุกิจ นายช่างเครื่องกล 6 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

31 นางสมพร ไทยเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

32 นายวิเชียร เพ็งคำ เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

33 นายสมประสงค์ สุชัยบุญศิริ เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

34 นายสว่าง โรจนกุศล เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

35 นางมาลี ธนเศรษฐ์ เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

36 นางจันทนา สุดโต เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

37 นายวิญญู วงศ์อุบล เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

38 นายสถิตย์ อินทราวุธ เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

39 นายพนัส สุวรรณธาดา เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

40 นายวิชิต จรัสเจษฎา เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

41 นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์ เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

42 นายสุนันท์ ฉินเจริญ เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา

43 นายประกอบ สุวภาพ เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

44 นายสุทัย วุธรา เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

45 นายสุวัฒน์ ขุนทองจันทร์ เจ้าพนักงานการเกษตร 5 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

46 นายพงษ์ศักดิ์ เทพอรัญ เจ้าพนักงานการเกษตร 5 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

47 นางสำอางค์ นิลม่วง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

48 น. ส. นวพรรณ เบี้ยพุ่มพวง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

49 น. ส. ทิพวรรณ เจริญสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว

50 นางสมจิตร ภาคนิ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 สำนักบริหารกลาง

51 นายวีระชาติ ทองคง พนักงานขับรถยนต์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

52 นายปั๋น ดวงเดช คนงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

53 นายพนม สุจจัง พนักงานโทรศัพท์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

54 นายศักดิ์ ทวีศักดิ์ หัวหน้าหมวดสถานที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

55 นายบัญชา พันธ์งาม ยามศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

56 นางประยูร เคนหาญ นักการภารโรงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

57 นางระเบียบ แสงวิจิตร์ พนักงานประจำห้องทดลองสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

58 นางวารี บุณยพุกกะนะ พนักงานประจำห้องทดลองสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

59 นายดาวเรือง พวงเขียว พนักงานประจำห้องทดลองสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

60 นางแสงเดือน เอื้อรักสกุล พนักงานธุรการชั้น 3 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

61 นายคำมูล อุดทังไข พนักงานขับรถยนต์ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

62 นายทัศน์ แสนกุย คนงานศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

63 นางอนงค์ แสนกุย คนงานทดลองการเกษตรศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

64 นายสมชาย มะส่าห์ พนักงานขับรถแทรกเตอร์ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

65 นายธีระ พรหมสาขา ณ สกลนคร ช่างซ่อมบำรุงชั้น 3 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

66 นางศิริพรรณ กฤษณสุวรรณ คนงานทดลองการเกษตรศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

67 นายคูณ วิชาธรรม นักการภารโรงศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

68 นายหนูกร เดชผล พนักงานขับรถยนต์ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

69 นายชวาลย์ ดวงศรี พนักงานขับรถยนต์ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

70 นางวัชรีพร แก้วหาญ คนงานศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

71 นายเป๊ก ล้ำเลิศ ยามศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

72 นายถวัลย์ ลายขุนทด คนงานศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

73 ส. ต. ประคอง สุมิตรเดช พนักงานขับรถยนต์ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

74 นายนภา เผือกนาค ยามศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

75 นายสังวาลย์ สนุกแสน ช่างซ่อมบำรุงชั้น 3 ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

76 นางอำนวย ฮึกเหิม คนงานศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

77 นายสมาน บริรักษ์ คนงานศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

78 นายแก้ว ทองเก่งกล้า คนงานศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

79 นายสมปอง โอบอ้อม คนงานศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

80 นางอุไรวรรณ ประเสริฐปั้น พนักงานประจำห้องทดลองศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

81 นายเกษม สายเพชร หัวหน้าหมวดรถยนต์ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

82 นายโกมล ชินพงศ์ หัวหน้าหมวดสถานที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

83 นายไพฑูรย์ ทองพูล พนักงานขับรถแทรกเตอร์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

84 นายขนิษฐ์ ราชโรจน์ พนักงานขับรถยนต์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี


ดาวน์โหลด ppt รายนามผู้เกษียณ ปี ๒๕๕๑. นางดารา เจตนะจิตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google