งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริการ ทางการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ศราวุธ สันตินันต รักษ์ นายแพทย์ศราวุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริการ ทางการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ศราวุธ สันตินันต รักษ์ นายแพทย์ศราวุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริการ ทางการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ศราวุธ สันตินันต รักษ์ นายแพทย์ศราวุธ สันตินันต รักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู

2 ความสำคัญ หน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ ได้มาตรฐานยังมีไม่เพียงพอ การ นำส่งกลุ่มญาติ หน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ ได้มาตรฐานยังมีไม่เพียงพอ การ นำส่งกลุ่มญาติ การเจ็บป่วยยังมีอัตราสูง หากมีภาวะ ฉุกเฉินเกิดขึ้น การเจ็บป่วยยังมีอัตราสูง หากมีภาวะ ฉุกเฉินเกิดขึ้น พื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด มี ความสำคัญในการช่วยเหลือเบื้องต้น มากที่สุด พื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด มี ความสำคัญในการช่วยเหลือเบื้องต้น มากที่สุด วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเครือข่าย หน่วยบริการฉุกเฉิน (EMS) เพื่อให้มีเครือข่ายเพิ่มขึ้นและผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่าง ทั่วถึง

3 พระบรมราโชวาท พระราชทานพระตำหนัก จิตรดารโหฐาน วันที่ 21 มีนาคม 2522 “… การบรรเทาความเดือดร้อนนั้น มีความ สำคัญมาก แม้จะเป็นเพียงบรรเทาไม่ใช่ ขจัดโดยสิ้นเชิง แต่สำคัญมากที่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ย่อม มีความรู้สึก แต่สำคัญมากที่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ย่อม มีความรู้สึก มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต ถ้าหากได้รับ การช่วยเหลือด้วยไมตรีจากผู้อื่น ที่ไม่ ประสบภัย...”

4 จังหวัดหนองบัวลำภู สถาปนาเป็นจังหวัด 1 ธันวาคม 2536 (16 ปี ) สถาปนาเป็นจังหวัด 1 ธันวาคม 2536 (16 ปี ) ประชากร ประมาณ 500,000 คน ประชากร ประมาณ 500,000 คน พื้นที่ ติดกับจังหวัดเลย ขอนแก่น อุดรธานี พื้นที่ ติดกับจังหวัดเลย ขอนแก่น อุดรธานี แบ่งเป็น 6 อำเภอ แบ่งเป็น 6 อำเภอ ภูมิศาสตร์ ภูเขา ทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์ หนองน้ำสาธารณะ หนองน้ำตามธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ภูเขา ทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์ หนองน้ำสาธารณะ หนองน้ำตามธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง ชาวอีสานทั่วไป

5 การช่วยเหลือ / เป้าหมายการ ช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุทางบก ผู้ประสบเหตุทางน้ำ ผู้ประสบภัยทางอากาศ บาดเจ็บน้อยที่สุด เสียชีวิตน้อยที่สุด

6 ขั้นตอนการดำเนินงานรูปแบบการ พัฒนาศักยภาพ ขั้นตอนการดำเนินงานรูปแบบการ พัฒนาศักยภาพ การบริการทางการแพทย์ อบจ. หนองบัวลำภู 1. ขั้นวางแผนงาน - การรับสมัครและคัดเลือกพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย อำเภอละ 1 แห่ง เพื่อเป็น เครือข่าย โดยมีเครือข่ายร่วม - การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าฝึกอบรมพนักงานเวชกรฉุกเฉินเบื้อต้นโดย เครือข่ายเป็นผู้เลือกสรรในพื้นที - การทำข้อตกลงระหว่างภาคีเครือข่าย ( อบจ./ อปท. เครือข่าย / สถ.) 2. ขั้นเตรียมการ - จัดฝึกอบรมพนักงานเวชกรฉุกเฉิน (BMTB) 110 ชั่วโมง 18 วันจำนวน คน - จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพ สำหรับพนักงาน ขับรถยนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 3 วัน - จัดฝึกอบรมวิทยุ - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ 3. ขั้นดำเนินการปฏิบัติงานในพื้นที่ - ส่งตัวพนักงานเวชกรฉุกเฉินปฏิบัติงานประจำในพื้นที่ทั้ง 6 จุด (6 อำเภอ ) 4. ขั้นติดตามประเมินผล - เยี่ยมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายทั้ง 6 จุด 5. แผนการขยายเครือข่ายในปีงบประมาต่อไป

7 1. ขั้นวางแผนงาน 1. การรับสมัครและคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย อำเภอละ 1 แห่ง เพื่อเป็น เครือข่าย โดยมีเครือข่ายร่วม 2. การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าฝึกอบรม พนักงานเวชกรฉุกเฉินเบื้อต้นโดยเครือข่าย เป็นผู้เลือกสรรในพื้นที 3. การทำข้อตกลงระหว่างภาคีเครือข่าย ( อบจ./ อปท. เครือข่าย / สถ.)

8 2. ขั้นเตรียมการ 1. จัดฝึกอบรมพนักงานเวชกรฉุกเฉิน (BMTB) 110 ชั่วโมง 18 วัน 2. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล เบื้องต้น และการกู้ชีพ สำหรับพนักงานขับ รถยนต์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เวลา 3 วัน 3. จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ สังเคราะห์ความถี่ เวลา 1 วัน 4. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยบริการทาง การแพทย์ฉุกเฉินในรูปแบบบริการเครือข่าย ร่วม เวลา 1 วัน

9 3. ขั้นดำเนินการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ส่งตัวพนักงานเวชกรฉุกเฉินปฏิบัติงานประจำ ในพื้นที่ทั้ง 6 จุด (6 อำเภอ ) ให้บริการตามเครือข่ายพื้นที่

10 4. ขั้นติดตาม ประเมินผล เยี่ยมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เครือข่ายทั้ง 6 จุด เยี่ยมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เครือข่ายทั้ง 6 จุด

11 แผนการขยายเครือข่ายใน ปีงบประมาณต่อไป


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริการ ทางการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ศราวุธ สันตินันต รักษ์ นายแพทย์ศราวุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google