งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 4 DDBMSซอฟต์แวร์ที่บริหารจัดการข้อมูลแบบกระจายสมาชิก 1. นายศราวุธ แจ้งสุข 2. นายภาณุมาศ บุตรสีผา 3. นายประดิษฐ์ สมจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 4 DDBMSซอฟต์แวร์ที่บริหารจัดการข้อมูลแบบกระจายสมาชิก 1. นายศราวุธ แจ้งสุข 2. นายภาณุมาศ บุตรสีผา 3. นายประดิษฐ์ สมจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 4 DDBMSซอฟต์แวร์ที่บริหารจัดการข้อมูลแบบกระจายสมาชิก 1. นายศราวุธ แจ้งสุข 2. นายภาณุมาศ บุตรสีผา 3. นายประดิษฐ์ สมจันทร์

2 DDBMS

3 ความหมายของ DDBMS DBMS ย่อมาจาก Database Management System DB คือ Database หมายถึง ฐานข้อมูล M คือ Management หมายถึง การจัดการ S คือ System หมายถึง ระบบ DBMS คือ ระบบการจัดการฐานข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ที่ดูแลจัดการ เกี่ยวกับฐานข้อมูล โดยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทั้งในด้านการสร้าง การปรับปรุงแก้ไข การเข้าถึงข้อมูล และการจัดการเกี่ยวกับระบบแฟ้มข้อมูลทาง กายภาพ ภายในฐานข้อมูลซึ่งต่างไปจากระบบแฟ้มข้อมูลคือ หน้าที่เหล่านี้ จะเป็นของโปรแกรมเมอร์ ในการติดต่อฐานข้อมูลไม่ว่าจะด้วยการใช้คำสั่ง ในกลุ่ม DML หรือ DDL หรือ จะด้วยโปรแกรมต่างๆ ทุกคำสั่งที่ใช้กระทำ กับฐานข้อมูลจะถูกโปรแกรม DBMS นำมาแปล (Compile) เป็นการกระทำ ต่างๆภายใต้คำสั่งนั้นๆ เพื่อนำไปกระทำกับตัวข้อมูลใน ฐานข้อมูลต่อไป

4 หน้าที่ของ DBMS 1.) ทำหน้าที่แปลงคำสั่งที่ใช้จัดการกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้อยู่ใน รูปแบบที่ข้อมูลเข้าใจ 2.) ทำหน้าที่ในการนำคำสั่งต่างๆ ซึ่งได้รับการแปลแล้วไปสั่งให้ฐานข้อมูล ทำงาน เช่น การเรียกใช้ข้อมูล (Retrieve) การจัดเก็บข้อมูล (Update) การ ลบข้อมูล (Delete) หรือ การเพิ่มข้อมูลเป็นต้น (Add) ฯลฯ 3.) ทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล โดยจะคอยตรวจสอบว่าคำสั่งใดที่สามารถทำงานได้และคำสั่งใดที่ไม่ สามารถทำได้ 4.) ทำหน้าที่รักษาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้มีความ ถูกต้องอยู่เสมอ 5.) ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล ไว้ใน Data dictionary ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้มักจะถูกเรียกว่า " ข้อมูลของ ข้อมูล " (Meta Data) 6.) ทำหน้าที่ควบคุมให้ฐานข้อมูลทำงานได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ

5 ประเภทของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ประเภทของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย สามารถแบ่ง ออกได้เป็น 2 ลักษณะ 1. Homogeneous DDBMS 2. Heterogeneous DDBMS

6 ประเภทของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ประเภทของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย 1. Homogeneous DDBMS เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบ กระจายที่ทุก ๆ ไซต์ใช้ผลิตภัณฑ์ DBMS เดียวกัน ทำให้รูปแบบข้อมูลของฐานข้อมูลใน แต่ละไซต์มีรูปแบบเดียวกันส่งผลให้การ ออกแบบและการจัดการมีความสะดวกและง่าย เช่น หากองค์กรเลือกใช้ Oracle ดังนั้นทุกๆ สาขาขององค์กรนั้นก็จะใช้ Oracle ด้วยเช่นกัน วิธีนี้เหมาะสมกับการนำไปใช้กับองค์การที่เพิ่ง เริ่มต้นการใช้งานกับการจัดการฐานข้อมูล

7 ประเภทของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ประเภทของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย 2. Heterogeneous DDBMS เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบกระจายที่ไซต์บางไซต์อาจจะ ใช้ DBMS คนละตัวกัน รวมถึงใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปได้ว่าในแต่ละไซต์นั้นได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลไว้ใช้งานของ ตนเอง วิธีนี้อาจทำให้มีความแตกต่างกันทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ (DBMS) ดังนั้นจึงส่งผลให้แต่ ละสาขาต่างก็มีฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดปัญหาในด้านของการนำข้อมูลมารวมกัน (Integrated) จึง จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแปลงข้อมูลต่าง ๆ ที่ เรียกว่า gateway เพื่อให้สามารถนำฐานข้อมูลในรูปแบบหนึ่งมาใช้งาน กับฐานข้อมูลของตนได้ หรือใช้ API (Application Programming Interface) ของซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) โดยผ่าน API ของ ODBC ช่วยทำให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ต่างแพล็ตฟอร์มของ และ DMBS ต่างกัน ได้ เช่น MY-SQL Server สนับสนุนฐานข้อมูลแบบ Heterogeneous โดยไม่ว่าจะใช้ฐานข้อมูลของ ORACLE, DB2, Sybase, หรือ Access ก็สามารถทำงานร่วมกันได้โดยผ่าน ODBC Driver

8 ODBC (Open Database Connectivity) เป็นมาตรฐานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบเปิดที่ทาง บริษัทไมโครซอฟท์กำหนดขึ้น เพื่อให้โปรแกรมสามารถ เชื่อมโยงและประสานกับผู้ใช้ เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ต่างผลิตภัณฑ์ได้โดยใช้ชุดคำสั่ง SQL ในการจัดการกับ ฐานข้อมูล

9 ตัวอย่างของ DBMS ชื่อ DBMS ประเภทของคอมพิวเตอร์ภาษาจัดการข้อมูล DB2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ SQL, QBE dBASE IV ไมโครคอมพิวเตอร์มีของตนเอง, SQL FoxBASE+ ไมโครคอมพิวเตอร์มีเป็นของตนเอง FoxPro ไมโครคอมพิวเตอร์มีเป็นของตนเอง, SQL IDMS เมนเฟรมคอมพิวเตอร์มีเป็นของตนเอง IMS/VS เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ CICS Ingres มินิคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ SQL, QUEL

10 ตัวอย่างของ DBMS ชื่อ DBMS ประเภทของคอมพิวเตอร์ภาษาจัดการข้อมูล Informix ซุปเปอร์มินิคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ SQL, QBE MS Access ไมโครคอมพิวเตอร์ SQL, QBE MS SQL Server มินิคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ SQL, QBE MySQL ไมโครคอมพิวเตอร์ SQL Oracle เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ SQL, QBE PARADOX ไมโครคอมพิวเตอร์มีเป็นของตนเอง Informix ซุปเปอร์มินิคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ SQL, QBE


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 4 DDBMSซอฟต์แวร์ที่บริหารจัดการข้อมูลแบบกระจายสมาชิก 1. นายศราวุธ แจ้งสุข 2. นายภาณุมาศ บุตรสีผา 3. นายประดิษฐ์ สมจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google