งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการแข่งขัน กำหนดการรายละเอียด 15 พฤษภาคม 2552ประชุมหารือระหว่าง สอศ. และอีซูซุ 25 พฤษภาคม 2552 ประชุมกำหนดกติกาและแผนการดำเนินงานร่วมระหว่าง สอศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการแข่งขัน กำหนดการรายละเอียด 15 พฤษภาคม 2552ประชุมหารือระหว่าง สอศ. และอีซูซุ 25 พฤษภาคม 2552 ประชุมกำหนดกติกาและแผนการดำเนินงานร่วมระหว่าง สอศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการแข่งขัน กำหนดการรายละเอียด 15 พฤษภาคม 2552ประชุมหารือระหว่าง สอศ. และอีซูซุ 25 พฤษภาคม 2552 ประชุมกำหนดกติกาและแผนการดำเนินงานร่วมระหว่าง สอศ. และอีซูซุ 18 มิถุนายน 2552 แจ้งสถานศึกษา 155 แห่ง (และทุกสถานศึกษาที่มีสาขาช่าง ยนต์) ให้ทราบกติกาและรายละเอียดการแข่งขันรอบคัดเลือกและ รอบชิงชนะเลิศ ภายใน 26 มิถุนายน 2552 สถานศึกษาทั่วประเทศส่งใบสมัครแจ้งความจำนงเข้าร่วมแข่งขัน 18 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2552 ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเตรียมตัวฝึกนักศึกษาและแข่งขันภายใน สถานศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษา ภายใน 20 กรกฎาคม 2252 สถานศึกษาแจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าแข่งขันพร้อมอาจารย์ (โค้ช) 31 กรกฎาคม – 12 กันยายน 2552 การแข่งขันรอบคัดเลือก (ระดับภาค) 15 กันยายน 2552 ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือก และแจ้งกำหนดการ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 21 กันยายน - 22 กันยายน 2552การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

2 รายละเอียดการแข่งขัน 2. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ปวช. ปวส. 1. การแข่งขันเป็นแบบประเภททีม ทีมละ 2 คน นักศึกษา (ผู้แข่งขัน)1คน อาจารย์(ทำหน้าที่โค้ช)1คน 3. การแข่งขันแบ่งเป็น รอบคัดเลือก ภาคทฤษฎี (จำนวน 100 ข้อ), ภาคปฏิบัติ (จำนวน 4 สถานี) รอบชิงชนะเลิศ ภาคทฤษฎี (จำนวน 100 ข้อ), ภาคปฏิบัติ (จำนวน 5 สถานี)

3 รายละเอียดการแข่งขัน 4. การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค จะแบ่งออกเป็น 5 ภาค 9 กลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3 กลุ่ม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3 กลุ่ม) ภาคเหนือ (2 กลุ่ม) ภาคเหนือ (2 กลุ่ม) ภาคตะวันออก (1 กลุ่ม) ภาคตะวันออก (1 กลุ่ม) ภาคกลาง (1 กลุ่ม) ภาคกลาง (1 กลุ่ม) ภาคใต้ (2 กลุ่ม) ภาคใต้ (2 กลุ่ม) โดยแต่ละภาคจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มและจะจัดการแข่งขันเฉพาะภายในกลุ่ม ซึ่งการแบ่งกลุ่มจะแบ่งตามปริมาณของสถานศึกษาของแต่ละภาค

4 รายละเอียดการแข่งขัน - กลุ่มที่ 1 จัดการแข่งขันที่____________จำนวนทีมแข่งขัน ระดับ ปวช._____ทีม วันที่ 11-12 กันยายน 2552 ระดับ ปวส._____ทีม - กลุ่มที่ 2 จัดการแข่งขันที่____________จำนวนทีมแข่งขัน ระดับ ปวช._____ทีม วันที่ 7-8 สิงหาคม 2552 ระดับ ปวส._____ทีม - กลุ่มที่ 3 จัดการแข่งขันที่____________จำนวนทีมแข่งขัน ระดับ ปวช._____ทีม วันที่ 14-15 สิงหาคม 2552 ระดับ ปวส._____ทีม ภาค ตะวันออกเฉียงเ หนือ สถานศึกษา ___ _ แห่ง 3 กลุ่ม วท.อุดรธานี วท.ศรีสะเกษ วก.มุกดาหาร

5 รายละเอียดการแข่งขัน ภาคเห นือ สถานศึกษา ___ _ แห่ง 2 กลุ่ม - กลุ่มที่ 1 จัดการแข่งขันที่____________จำนวนทีมแข่งขัน ระดับ ปวช._____ทีม วันที่ 4-5 กันยายน 2552 ระดับ ปวส._____ทีม - กลุ่มที่ 2 จัดการแข่งขันที่____________จำนวนทีมแข่งขัน ระดับ ปวช._____ทีม วันที่ 8-9 กันยายน 2552 ระดับ ปวส._____ทีม วท.เชียงใหม่ วท.เพชรบูรณ์

6 รายละเอียดการแข่งขัน ภาคใต้ สถานศึกษา ___ _ แห่ง 2 กลุ่ม - กลุ่มที่ 1 จัดการแข่งขันที่______________จำนวนทีมแข่งขัน ระดับ ปวช._____ทีม วันที่ 28-29 สิงหาคม 2552 ระดับ ปวส._____ทีม - กลุ่มที่ 2 จัดการแข่งขันที่______________จำนวนทีมแข่งขัน ระดับ ปวช._____ทีม วันที่ 21-22 สิงหาคม 2552 ระดับ ปวส._____ทีม วท.หาดใหญ่ วท.สุราษฎร์ธานี

7 รายละเอียดการแข่งขัน ภาค กลาง สถานศึกษา ___ _ แห่ง 1 กลุ่ม - กลุ่มที่ 1 จัดการแข่งขันที่____________จำนวนทีมแข่งขัน ระดับ ปวช._____ทีม วันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2552 ระดับ ปวส._____ทีม วท.อ่างทอง

8 รายละเอียดการแข่งขัน - กลุ่มที่ 1 จัดการแข่งขันที่___________จำนวนทีมแข่งขัน ระดับ ปวช._____ทีม วันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2552 ระดับ ปวส._____ทีม ภาค ตะวันออก สถานศึกษา ___ _ แห่ง 1 กลุ่ม วท.ชลบุรี

9 ขั้นตอนการแข่งขัน

10 ผู้เข้าแข่งประเภททีมทั้งหมดจากทั่ว ประเทศอย่างน้อย 155 สถานศึกษา การแข่งขันระดับ ปวช. การแข่งขันระดับ ปวส. การแข่งขันรอบคัดเลือก* การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพฯ 36 ทีม (ปวช. 18+ปวส. 18) 21-22 กันยายน 2552 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพฯ 36 ทีม (ปวช. 18+ปวส. 18) 21-22 กันยายน 2552 ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่ม ทั้ง 9 กลุ่ม = 9 ทีม และทีมที่ได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1-9 จากทีมเข้าแข่งขันที่เหลือทั้งหมด = 9 ทีม คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่ม ทั้ง 9 กลุ่ม = 9 ทีม และทีมที่ได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1-9 จากทีมเข้าแข่งขันที่เหลือทั้งหมด = 9 ทีม 9+9 = 18 ทีม รางวัลรอบชิงชนะเลิศ : ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, 2, รางวัลชนะเลิศระดับภาค (แยกระดับ ปวช., ปวส.) ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กลุ่ม ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กลุ่ม ภาคเหนือ 2 กลุ่ม ภาคเหนือ 2 กลุ่ม ภาคใต้ 2 กล่ม ภาคใต้ 2 กล่ม ภาคกลาง 1 กลุ่ม ภาคกลาง 1 กลุ่ม ภาคตะวันออก 1 กลุ่ม ภาคตะวันออก 1 กลุ่ม 31 ก.ค.- 12 ก.ย. 2552 20-24 ก.ค. 2552 ประกาศผลรอบคัดเลือก 15 กันยายน 2552 ประกาศผลรอบคัดเลือก 15 กันยายน 2552 *จำนวนทีมเข้าแข่งขันไม่เกิน 32 ทีม / ระดับ / กลุ่ม *จำนวนทีมเข้าแข่งขันไม่เกิน 32 ทีม / ระดับ / กลุ่ม

11 รายละเอียดรางวัล 1. รางวัลชนะเลิศ สำหรับผู้เข้าแข่งขัน เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สำหรับสถาบัน เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำหรับผู้เข้าแข่งขัน เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สำหรับสถาบัน เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำหรับผู้เข้าแข่งขัน เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สำหรับสถาบัน เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

12 รายละเอียดรางวัล 4. รางวัลสำหรับทีมที่ได้ที่ 1 ของภาคในการแข่งขันรอบคัดเลือก สำหรับผู้เข้าแข่งขัน เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สำหรับสถาบัน เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

13 การแข่งขันระดับ ปวช.

14 การแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับ ปวช. ภาคทฤษฎี : แข่งขันเฉพาะนักศึกษา ข้อสอบภาคทฤษฎี : ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ ใช้เวลาในการแข่งขัน 60 นาที ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์รถยนต์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ ความปลอดภัยในการทำงาน ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบไฟฟ้ารถยนต์ สถานที่แข่งขัน : สถานศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มการศึกษาทั้งหมด 9 กลุ่ม คณะกรรมการ : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก อาชีวศึกษาและอีซูซุ

15 การแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับ ปวช. ภาคปฏิบัติ การแข่งขันภาคปฏิบัติ : แบ่งเป็นสถานี จำนวน 4 สถานี เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน สถานีละ 15 นาที 1)สถานีปรับตั้งวาล์ว เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2)สถานีตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ * อาจารย์แข่งขันร่วมกับนักศึกษา 3)สถานีอธิบายโครงสร้าง หน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์หลักในระบบคอมมอนเรล 4)สถานีการต่อพ่วงแบตเตอรี่

16 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับ ปวช. ภาคทฤษฎี : แข่งขันเฉพาะนักศึกษา ข้อสอบภาคทฤษฎี : ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ ใช้เวลาในการแข่งขัน 60 นาที ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์รถยนต์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น การใช้และการบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ ความปลอดภัยในการทำงาน ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบไฟฟ้ารถยนต์ สถานที่แข่งขัน : สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บ.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จก. คณะกรรมการ : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก อาชีวศึกษาและอีซูซุ

17 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับ ปวช. ภาคปฏิบัติ การแข่งขันภาคปฏิบัติ : แบ่งเป็นสถานี จำนวน 4 สถานี เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน สถานีละ 15 นาที 1)สถานีการตรวจสอบหัวเผา เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2)สถานีตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ * อาจารย์แข่งขันร่วมกับนักศึกษา 3)สถานีสถานีตรวจวัดอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ 4)สถานีถอด-ประกอบดรัมเบรก 5)สถานีการขันโบลต์ฝาสูบ เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล

18 การแข่งขันระดับ ปวส.

19 การแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับ ปวส. ภาคทฤษฎี : แข่งขันเฉพาะนักศึกษา ข้อสอบภาคทฤษฎี : ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ ใช้เวลาในการแข่งขัน 60 นาที ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์รถยนต์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ ความปลอดภัยในการทำงาน ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบไฟฟ้ารถยนต์ สถานที่แข่งขัน : สถานศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มการศึกษาทั้งหมด 9 กลุ่ม คณะกรรมการ : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก อาชีวศึกษาและอีซูซุ

20 การแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับ ปวส. ภาคปฏิบัติ การแข่งขันภาคปฏิบัติ : แบ่งเป็นสถานี จำนวน 4 สถานี เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน สถานีละ 15 นาที 1)สถานีติดตั้งชุดไทมิ่ง เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2)สถานีตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ * อาจารย์แข่งขันร่วมกับนักศึกษา 3)สถานีการใช้เครื่องมือวัดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 4)สถานีตรวจวัดอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์

21 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับ ปวส. ภาคทฤษฎี : แข่งขันเฉพาะนักศึกษา ข้อสอบภาคทฤษฎี : ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ ใช้เวลาในการแข่งขัน 60 นาที ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์รถยนต์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น การใช้และการบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ ความปลอดภัยในการทำงาน ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบไฟฟ้ารถยนต์ สถานที่แข่งขัน : สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บ.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จก. คณะกรรมการ : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก อาชีวศึกษาและอีซูซุ

22 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับ ปวส. ภาคปฏิบัติ การแข่งขันภาคปฏิบัติ : แบ่งเป็นสถานี จำนวน 4 สถานี ใช้เวลาในการแข่งขัน สถานีละ 15 นาที 1)สถานีติดตั้งเพลาลูกเบี้ยว เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2)สถานีตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ * อาจารย์แข่งขันร่วมกับนักศึกษา 3)สถานีติดตั้งหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 4)สถานีการวัดระยะห่างกระบอกสูบและลูกสูบ 5)สถานีโอเวอร์ฮอลแม่ปั๊มเบรก

23 ปวช. สาย A 5 m. 7 m. 5 m. 3 m. 5 m. 3 m. 5 m. 3 m. 5 m. 7 m. 5 m. 3 m. 5 m. 3 m. 5 m. 3 m. ปวช. สาย B พื้นที่ 80 ตร.ม.

24 กำหนดการ วันที่ 1 – เช้า:การอบรม – บ่าย:แข่งขันภาคทฤษฎี วันที่ 2 – เช้า:ลงทะเบียน พิธีเปิด เริ่มแข่งขันภาคปฏิบัติ – บ่าย:แข่งขันภาคปฏิบัติ พิธีปิด **ระหว่างการแข่งขันภาคปฏิบัติจะมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ ลำดับการแข่งขันรอบภูมิภาค

25 กำหนดการ 8:00ลงทะเบียน 8:30พิธีเปิด (กล่าวเปิดงาน, ถ่ายรูปหมู่) 9:00เริ่มการแข่งขันและกิจกรรม การแข่งขัน สมรรถนะ ( ปวช.& ปวส.) Isuzu Vehicle Display & Activities ถนนอาชีพ สุดยอดนัก ขายอาชีวะ - โชว์รถ Isuzu - โชว์รถ Formula- VEC - Mobile Service - เล่นเกมตอบ คำถามชิงรางวัล - ฝึกอาชีพ (108 อาชีพ ) - แข่งขันการ ทำอาหาร ท้องถิ่น - ขายของ Isuzu & VEC แข่งขันช่วง ระหว่างหยุด พักการแข่งขัน สมรรถนะ แบ่งออกเป็น 4 สถานี ใช้เวลาใน การแข่งขัน สถานีละ 15 นาที ลำดับการแข่งขันรอบภูมิภาค วันที่ 2

26 คุณสมบัติของทีมเข้าแข่งขัน นักศึกษา : เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาใน ระดับปวช. และปวส. สาขาช่างยนต์ (เครื่องกล) ภาคปกติเท่านั้น และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัด สอศ. ที่ปรึกษาทีม (โค้ช) : เป็นอาจารย์ที่สอนวิชาสาขาช่างยนต์ (เครื่องกล) ประจำสถานศึกษาสังกัด สอศ.

27 กำหนดการ หลักฐานการสมัคร ที่ปรึกษาทีม (โค้ช) : 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายปัจจุบันถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 2. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ, สำเนาบัตรพนักงานราชการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักศึกษา : 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายนักศึกษาไม่เกิน 6 เดือน) 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 3. หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา

28 การตัดสิน ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน คือ : รอบคัดเลือก : การตัดสินจะพิจารณาทีมที่ทำคะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของแต่ละกลุ่ม (9 กลุ่ม) และทีมที่ทำคะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นอันดับ ที่ 1-9 ของทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมดทั่วประเทศ (นอกเหนือจากทีมที่เป็นอันดับหนึ่งของ แต่ละกลุ่ม) เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ แบ่งเป็นระดับ ปวช. 18 ทีม ระดับ ปวส. 18 ทีม รวม 36 ทีม ประกาศผลรอบคัดเลือกระดับภาค วันที่ 15 กันยายน 2552 รอบชิงชนะเลิศ : จะพิจารณาตัดสิน ทีมที่ทำคะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสูงสุดเป็นอันดับ 1-3 เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ และรางวัลพิเศษสำหรับทีมที่ทำคะแนนสูงสุดของแต่ละภาค ในการแข่งขัน รอบคัดเลือก หมายเหตุ : 1. คำตัดสินของคณะกรรมการในการแข่งขันถือเป็นที่สุด 2. ทีมและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล จะมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น คือ หากได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแล้ว จะไม่ได้รับรางวัลพิเศษสำหรับทีมที่ทำคะแนนสูงสุด ของแต่ละภาค ในการแข่งขันรอบคัดเลือก 3. ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาทีมที่ทำคะแนนภาคปฏิบัติได้สูงกว่าเป็นเกณฑ์ การตัดสินและหากคะแนนเท่ากันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะพิจารณาคะแนน ภาคปฏิบัติจากลำดับความสำคัญของหัวข้อการแข่งขัน


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการแข่งขัน กำหนดการรายละเอียด 15 พฤษภาคม 2552ประชุมหารือระหว่าง สอศ. และอีซูซุ 25 พฤษภาคม 2552 ประชุมกำหนดกติกาและแผนการดำเนินงานร่วมระหว่าง สอศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google