งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข - จัดนิทรรศการ บอร์ด เสียงตามสาย ให้ความรู้ด้าน สุขภาพจิต ฉายวิดิทัศน์ เดือน พฤศจิกายน 2554 รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต วันที่ 1-7 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจ้าหน้าที่สาธารณสุข - จัดนิทรรศการ บอร์ด เสียงตามสาย ให้ความรู้ด้าน สุขภาพจิต ฉายวิดิทัศน์ เดือน พฤศจิกายน 2554 รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต วันที่ 1-7 พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข - จัดนิทรรศการ บอร์ด เสียงตามสาย ให้ความรู้ด้าน สุขภาพจิต ฉายวิดิทัศน์ เดือน พฤศจิกายน 2554 รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต วันที่ 1-7 พฤศจิกายน ของทุกปี

3 อ.ส.ม.อ.ส.ม. เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ให้ความรู้สุขภาพจิต รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต วันที่ 1-7 พฤศจิกายน ของทุกปี

4 การส่งแบบรายงาน รายงานการรณรงค์ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2554 รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต วันที่ 1-7 พฤศจิกายน ของทุกปี หน่วยงานที่ส่งรายงานแล้ว ภูพาน คำตากล้า อากาศอำนวย บ้านม่วง พรรณนา นิคม ส่องดาว พังโคน

5 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1.1 อบรม อสม. เรื่องโรคจิต ลมชัก ปัญญาอ่อน 1.2 ติดตามเยี่ยมและเป็นที่ปรึกษาให้ อสม. ค้นหาและดูแลผู้ป่วยโรคจิต ลมชักและปัญญาอ่อน ในชุมชน

6 อ.ส.ม.อ.ส.ม. 1.1 ค้นหาผู้ป่วย 3 โรค โดยใช้แบบสำรวจและบันทึกใน ทะเบียนผู้ป่วย เก็บไว้ที่ ศสมช. 1.2 ติดตามเยี่ยมและดูแลผู้ป่วย ให้ครบ 4 ครั้ง / ปี และ บันทึกในทะเบียนผู้ป่วย ทุกครั้ง ค้นหาและดูแลผู้ป่วยโรคจิต ลมชักและปัญญาอ่อน ในชุมชน ( ต่อ )

7 การส่งแบบรายงาน รายงาน ศสมช. 01/1 งวดที่ 1 ( ตค.- มีค ) ส่งวันที่ 5 เมย.55 งวดที่2 (เมย.-กย) ส่งวันที่ 5 ตค.55 * เก็บข้อมูลจากทะเบียนผู้ป่วยสุขภาพจิต ค้นหาและดูแลผู้ป่วยโรคจิต ลมชักและปัญญาอ่อน ในชุมชน ( ต่อ )

8 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข - จัดนิทรรศการ บอร์ด เสียงตามสาย ให้ความรู้ด้าน สุขภาพจิต ฉายวิดิทัศน์ รณรงค์สุขภาพจิตครอบครัว วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี

9 อ.ส.ม.อ.ส.ม. เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ให้ความรู้สุขภาพจิต รณรงค์สุขภาพจิตครอบครัว วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี

10 การส่งแบบรายงาน รายงานการรณรงค์ สิ้นเดือน เมษายน 2555 รณรงค์สุขภาพจิตครอบครัว วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี

11 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำแบบประเมินความเครียด ( สมุดฝากครรภ์ ) อย่างน้อย 2 ครั้ง ในหญิงมีครรภ์ที่ฝากครรภ์ คือ 1. ครั้งแรกที่มาฝากครรภ์ 2. ก่อนคลอด 1 เดือน สุขภาพจิตในหญิงตั้งครรภ์ ( ตามเกณฑ์ พบส.)

12 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุขภาพจิตในสถานบริการ รายงานสุขภาพจิต 8 โรค

13 การส่งแบบรายงาน ส่งแบบรายงานผลการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุขภาพจิต 8 โรค ส่งรายงาน ทุก 3 เดือน ( 4 งวด) รายงานสุขภาพจิต 8 โรค

14 โครงการป้องกันปัญหาผู้มีภาวะซึมเศร้า ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในจังหวัด เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น 25% ของปี 2554

15

16

17

18 สกลนคร 9.2%

19

20

21

22

23 อ.ส.ม.อ.ส.ม. - คัดกรองผู้มีภาวะซึมเศร้า จากกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ด้วย 2Q หรือ DS8 - เมื่อพบ ผู้มีภาวะซึมเศร้า ให้ส่งต่อ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ค้นหาและดูแลผู้ป่วยโรคจิต ลมชักและปัญญาอ่อน ในชุมชน โครงการป้องกันปัญหาผู้มีภาวะซึมเศร้า

24 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -คัดกรองภาวะซึมเศร้าผู้ป่วยในสถานบริการ (2Q หรือ DS8) - ประเมินภาวะซึมเศร้า (9Q) - ประเมินภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (8Q) - เมื่อมีภาวะซึมเศร้าให้ลง ใน 21แฟ้ม (รหัส Z133) และ บันทึกข้อมูลonline (thaidepression.com) โครงการป้องกันปัญหาผู้มีภาวะซึมเศร้า

25 การลงบันทึกข้อมูล ปี 2555 สปสช. ยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณที่ได้ จาก เวป รพ.พระศรีมหาโพธิ์ แต่ยังคงสนับสนุน งบประมาณ ในการคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ผู้มี อารมณ์เศร้าชัดเจน ผู้ติดสารเสพติด เน้น... ลงบันทึกข้อมูล ใน 21 แฟ้ม ด้วยรหัส z133**

26 รพช. Hos xp ไปที่ หน้าคัดกรอง  2Q 9Q 8Q  save ไปที่ หน้าตรวจรักษา  ให้ลงในช่อง Dxโรค ด้วยรหัส z133 ** หน้าตรวจรักษา  ให้ลงในช่อง Dx ลงรหัส ICD10 (F30 F321 F……) จากนั้น นำส่งออก ข้อมูล เข้า สสจ.สกลนคร รพ.สต. J- HCIS ไปที่ หน้าตรวจรักษา  ให้ลงในช่อง Dxโรค ด้วยรหัส z133 ** การให้ยา  ลงยา ตัวใด ตัวหนึ่ง เช่น para, cpm  save จากนั้น นำส่งออก ข้อมูล เข้า สสจ.สกลนคร งาน ICTสสจ.สกลนคร นำส่งข้อมูลให้ สปสช. จัดสรรงบประมาณ ตามผลการคัด กรอง การลงบันทึกข้อมูลใน 21 แฟ้มข้อมูล

27 www.thaidepression.com Download 15 มีนาคม เป็นต้นไป

28

29

30 โครงการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะ เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 1.อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 6.5 ต่อ ปชก.แสนคน 2. ร้อยละ 70 ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายไม่สำเร็จได้รับการดูแลช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง 3. อัตราการฆ่าตัวตายซ้ำลดลง จากเดิม ร้อยละ 10

31 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข - คัดกรองแนวโน้มซึมเศร้าผู้ป่วยในสถานบริการ - ประเมินภาวะซึมเศร้า - ประเมินภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย - เมื่อมีภาวะซึมเศร้าหรือพยายามทำร้ายตัวเอง ลงรายงานใน 506 DS, online - หากพบผู้ป่วย suicide สำเร็จ ให้บันทึกใน มบ.1 โครงการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะ เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

32 การส่งแบบรายงาน 1) ส่ง - รง.1/1 วันที่ 5 เมษายน 2555 - รง.1/2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 - รง.1/3 วันที่ 5 ตุลาคม 2555 ค้นหาและดูแลผู้ป่วยโรคจิต ลมชักและปัญญาอ่อน ในชุมชน 2) มบ.1 ส่งทันที ที่มีผู้ป่วย suicide ในพื้นที่ โครงการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะ เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

33 WWW.SUICIDETHAI.COM ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ท่านใด ยังไม่มี username password ให้แต่ละอำเภอ รวบรวม รายชื่อ และ รพช / รพ. สต. ส่งมาที่ งานสุขภาพจิต สสจ. สกลนคร

34 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ แบบประเมินตนเอง

35 กรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนา สติปัญญาเด็กไทยในจังหวัดต้นแบบ

36 2555 ฉะเชิงเทราลพบุรี สุรินทร์ สกลนคร กระบี่ เชียงราย มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย 3 วัยและดำเนินงานในระดับจังหวัด ในแต่ละจังหวัดจะดำเนินการทุกอำเภอๆ ละ 1 ตำบลเป็นอย่างน้อย แนวทางการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ในจังหวัดต้นแบบ

37 ผลการสำรวจระดับสติปัญญารายจังหวัด จังหวัดMeanTotal N ลพบุรี99.62953 เชียงราย99.32967 สุรินทร์97.421057 ฉะเชิงเทรา97.03944 กระบี่93.85916 สกลนคร93.74983 จังหวัดที่ IQ เฉลี่ย = 100 จังหวัดที่ IQ เฉลี่ย < 100

38

39 แนวทางการดำเนินงานจังหวัดต้นแบบ พัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีการเฝ้าระวังใน WBC และในชุมชน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) อปท. ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมส่งเสริม 2ก2ล และ ชุมชนจัดกิจกรรมสำหรับเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นได้ มีระบบการเฝ้าระวังปัญหาเด็กวัยเรียนในโรงเรียน

40 เป้าประสงค์ มีรูปแบบการเฝ้าระวังปัญหาพัฒนาการและปัญหาเด็กวัยเรียนในชุมชน มีกิจกรรมการดูแลเมื่อเด็กเสี่ยง/มีปัญหา มีกิจกรรมส่งเสริมป้องกัน ได้แก่ 2ก2ล กิจกรรมเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นใน ชุมชน

41 เป้าประสงค์ การประเมินผลไอคิว อีคิว มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยในปี 2555 ระดับสติปัญญาเด็กวัยเรียนเพิ่มขึ้น 0.005 จุด โดยใช้ฐานการ สำรวจของกรมสุขภาพจิตปี 2554 ในแต่ละจังหวัด) และในปี 2559 ระดับความฉลาดทางสติปัญญาเด็กวัยเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

42 กลุ่มเป้าหมาย ๙.๑ กิจกรรมอบรมครู ข (วันที่ 20-21 มีนาคม 2555 ภูพานรีสอร์ท ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก สสอ., รพ.สต./รพช, เจ้าหน้าที่ อปท, ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก ครูปฐมวัย จำนวน ๙๐ คน (แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 45 คน) ๙.๒ กิจกรรมอบรมพยาบาลกระตุ้นพัฒนาการเด็ก (วันที่ 22 มีนาคม 2555 ภูพานรีสอร์ท) พยาบาลผู้รับผิดชอบ Well Baby ในรพ.สต.ที่เข้าร่วมโครงการ ๓๓คน/รพช. ๑๗คน จำนวน ๕๐ คน ๙.๓ กิจกรรมอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก (เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2555) พ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก อายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์เด็กเล็ก รวม ๗๘ แห่งๆ ละ ๓๐ คน จำนวน ๒, ๓๔๐ คน ๙.๔ กิจกรรมรณรงค์ฯ ประชาชนทั่วไป (เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2555) สิ่งที่ต้องทำ เตรียมบุคลากร เข้าร่วมอบรม ครู ข, และ วางแผน จัดกิจกรรม อบรมพ่อแม่เด็ก

43 ตำบลเป้าหมาย อำเภอตำบลที่คัดเลือก เมืองสกลนคร ขมิ้น กุสุมาลย์ โพธิไพศาล กุดบาก นาม่อง พรรณานิคม ช้างมิ่ง พังโคน ไฮหย่อง วาริชภูมิ หนองลาด นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม วานรนิวาส เดื่อศรีคันไชย คำตากล้า หนองบัวสิม www.themegalle ry.com บ้านม่วง บ่อแก้ว อากาศอำนวย วาใหญ่ สว่างแดนดิน บงเหนือ ส่องดาว ท่าศิลา เต่างอย จันทร์เพ็ญ โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ เจริญศิลป์ โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา ภูพาน หลุบเลา

44


ดาวน์โหลด ppt เจ้าหน้าที่สาธารณสุข - จัดนิทรรศการ บอร์ด เสียงตามสาย ให้ความรู้ด้าน สุขภาพจิต ฉายวิดิทัศน์ เดือน พฤศจิกายน 2554 รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต วันที่ 1-7 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google