งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายณัทพล ทองน้อย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายณัทพล ทองน้อย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายณัทพล ทองน้อย nuttapon2005@hotmail.com

2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

3

4 แนวโน้มการระบาดของโรค 26-02-2556

5 ผู้ป่วยรายสุดท้าย ศรีชุมพร ต. ส้มผ่อ อ. ไทยเจริญ วินิจฉัย DHF ป่วย 21 ก. พ.56 รักษา 21 ก. พ.56 รักษาที่ รพ. ไทยเจริญ หาย ศิริพัฒนา ต. น้าอ้อม อ. ค้อวัง วินิจฉัย DF ป่วย 22 ก. พ.56 รักษา 25 ก. พ.56 รักษาที่ รพ. มหาชนะชัย หาย สร้างมิ่ง ต. สร้างมิ่ง อ. เลิงนกทา วินิจฉัย DF 22 ก. พ.56 รักษา 24 ก. พ.56 รักษาที่ รพ. กุดชุม หาย

6 แนวทางของอำเภอป่าติ้วในการ ดำเนินควบคุมโรคไข้เลือดออกเมื่อ มีผู้ป่วย ตามมาตรการ ป่าติ้ว 3-3-1 โรงพยาบาล แจ้ง สสอ. แจ้งพื้นที่ รพ. สต.( อบต.) อสม. อสม. ไป Knock down + ทำลายลูกน้ำที่บ้านผู้ป่วยทันที รับ แจ้ง 09.00 น. 10.00 น. 14.00 น. 09.00 น./ ทันที การพ่นเคมี ครั้งที่ 1 = 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 = ไม่เกิน 7 วัน กำจัดแหล่งให้ ค่า HI,CI = 0 เป็นเวลา 1 เดือน การพ่นเคมี ครั้งที่ 1 = 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 = ไม่เกิน 7 วัน กำจัดแหล่งให้ ค่า HI,CI = 0 เป็นเวลา 1 เดือน - รายงานกลับถึง สสอ. ภายใน 16.30 น. - คีย์ข้อมูลความผิดปกติ ผ่านเวปฯ รายงานกลับ

7 ผลการดำเนินงาน “ โครงการจำกัดหนอนพยาธิ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนป่าติ้ว ”

8 ลำดั บ ชื่อหน่วย บริการ รพ./ รพ. สต. กลุ่มเป้าหม าย CCA01 CCA01 จำนวนที่ส่งตรวจ ( ข้อมูล 14 ก. พ. 56) ร้อยละพบไข่พยาธิ ( ราย ) 1 ศรีฐาน 905460 - OV 1 ราย 2 กระจาย 786076.92 - OV 1 ราย - Strongyloides 1 ราย 3 บ้านนิคม 805771.25 - OV 2 ราย - Strongyloides 2 ราย 4 เซซ่ง 493469.38 ไม่พบ 5 หนองแข้ 504896 - OV 1 ราย - Strongyloides 1 ราย 6 หนองชุม 726691.66 - OV 1 ราย - Strongyloides 4 ราย - Ascaris L 1 ราย 7 โคกนาโก 382668.42 - Taenia spp. 1 ราย - Strongyloides 1 ราย 8 รพ. ป่าติ้ว 20816177.40 - OV 8 ราย - Strongyloides 5 ราย - Taenia spp. 1 ราย - Hook Worm 1 ราย รวม66550676.09

9 กลุ่มเป้าหมายที่พบไข่พยาธิ ( ราย ) ที่มา : ฝ่ายชันสูตร โรงพยาบาลป่าติ้ว 1 ราย 2 ราย

10 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคคอตีบ ( รอบที่ 2)

11 ลำ ดับ ชื่อหน่วย บริการ จำนวน บุคลากร สาธารณสุ ข จำนวน อสม. รวม 1 รพ. สต. ศรีฐาน 11396109 2 รพ. สต. บ้าน กระจาย 107989 3 รพ. สต. บ้าน นิคม 892100 4 รพ. สต. เซซ่ง 117384 5 รพ. สต. บ้าน หนองแข้ 65258 6 รพ. สต. บ้าน หนองชุม 64248 7 รพ. สต. บ้าน โคกนาโก 95766 8 รพ. ป่าติ้ว 101208309 รวม273699972

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt นายณัทพล ทองน้อย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google