งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตบัณฑิตกับวิชาการ สายรับใช้สังคม วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา รองประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล บรรยายในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตบัณฑิตกับวิชาการ สายรับใช้สังคม วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา รองประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล บรรยายในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตบัณฑิตกับวิชาการ สายรับใช้สังคม วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา รองประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล บรรยายในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา และมูลนิธิสยามกัมมาจล ๒๙ มิ. ย. ๒๕๕๔

2 ปฏิรูปอุดมศึกษา ๒ เรื่องใหญ่ วิชาก าร สาย รับใช้ สังคม 21 st Century Learning ปฏิรูป อุดมศึกษ าในระดับ เปลี่ยน กระบวน ทัศน์

3 อุดมศึกษากับ สังคม สังคมไทยอยู่ในวิกฤตความ ขัดแย้ง ความไม่เท่าเทียม ขาด สำนึกพลเมือง อุดมศึกษาต้องมีส่วนป้องกัน แก้ไข ให้สังคมไทยรู้เท่าทันโลก ก้าวสู่ สังคมเรียนรู้ สังคมปัญญา รู้จักตัวเอง มั่นใจตัวเอง ช่วย ตัวเอง ช่วยเหลือกัน คนไทยมีสำนึกพลเมือง

4 สัจธรรมของโลกใน 21 st Century โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เปลี่ยนเร็วขึ้น คนเปลี่ยน นศ. เปลี่ยน ต้องผลิตบัณฑิตตามสภาพความเป็น จริงนี้ ให้บัณฑิตออกไปอยู่ดีมีสุข เป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลง และเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคมที่อยู่ดีมีสุขร่วมกัน ใน สังคมที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง

5 วิชาการ ๒ สายเสริมส่งซึ่ง กันและกัน ผลลัพธ์ วัดผล กระทบ โจทย์มา จาก ตีพิมพ์ นานาชา ติ Impact Factor วิชาการ ความ อยากรู้ ผลต่อ สังคม Societal Impact ปัญหา / โอกาส ของ สังคม สาย นานาชาติ สายรับใช้ สังคม

6 Not mutually exclusive วิชาการสายนานาชาติก็เป็น ประโยชน์ต่อสังคม วิชาการสายรับใช้สังคมก็ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ นานาชาติได้ เรายังไม่มีระบบวิชาการสาย รับใช้สังคม

7 วิชาการ ๒ สายเสริมส่งซึ่ง กันและกัน ผลลัพธ์ วัดผล กระทบ โจทย์มา จาก ตีพิมพ์ นานาชา ติ Impact Factor วิชาการ ความ อยากรู้ ผลต่อ สังคม + ตีพิมพ์ นานาชา ติ SI + IF ปัญหา / โอกาส ของ สังคม สาย นานาชาติ สายรับใช้ สังคม

8 กิจกรรมที่นำไปสู่การรับ ใช้สังคม เรียน รู้ ศิลปะ วัฒนธ รรม บริก าร วิจั ย RS LH ของ มหาวิทยาลัย Heritage

9 เรียน รู้ ศิลปะ วัฒนธ รรม บริก าร วิจั ย RS LH เข้าไปร่วมทำงาน ร่วม เรียนรู้ กับสังคม ไม่ใช่เข้าไปช่วยเหลือหรือ ถ่ายทอดความรู้ Right Attitude

10 การผลิตบัณฑิตใน ศตวรรษที่ ๒๑ Teach less, Learn more Beyond content, Towards skills & attitude development Beyond individual learning, Towards team learning From sequential : theory -> practice; to integrated (practice & theory) learning From Classroom to Studio From Lecture-based to Project-based

11 Learning Resource : 21 st Century Skills Beyond Teaching Beyond Content Beyond Knowledge Beyond Textbooks Beyond Classroom Beyond Schools / Universities No more teacher / lecturer

12 21 st Century Skills

13 คุณภาพของระบบ การเรียนรู้ 21 st Century Skills Transformative Learning ( จาก informative & formative) มี Change Agent Skills, Leadership ความเป็นพลเมือง ต้องไปให้ ถึง

14 ความจริงของศตวรรษ ที่ ๒๑ สังคม / โลก เปลี่ยน เด็กเปลี่ยน ทักษะที่ต้องการในการดำรงชีวิต เปลี่ยน การเรียนรู้ต้องเปลี่ยน สอนไม่ได้ผล ต้องเรียน ครูต้องไม่เน้นสอน เน้นออกแบบ การเรียนรู้ เน้นสร้างแรงบันดาลใจ เน้นเป็นโค้ช ไม่ใช่ผู้สอน

15 21 st Century Student Outcomes & Support Systems Life & Career Skills Learning & Innovation Skills Core Subjects & 21 st Century Themes Information, Media, & Technology Skills Standards & Assessments Curriculum & Instruction Professional Development Learning Environment http://gotoknow.org/blog/thaikm/tag/21st Century Skills

16 3Rs + 7Cs Reading, ‘Riting, ‘Rithmetics Critical thinking & problem solving Creativity & innovation Collaboration, teamwork & leadership Cross-cultural understanding Communication, information & media literacy ( 2 – 3 ภาษา ) Computing & media literacy Career & learning self-reliance Change + 2L Learning Leadership

17 ทักษะที่ต้องการ ได้แก่ Learning Skills Critical Thinking, Leadership Skills Complex Problem-Solving, Innovation Collaboration & Competition, Sharing Skills Personal Mastery Empathy Communication ( รวม Listening) Life Skills, Intercultural Skills Etc.

18 “ อ่านออกเขียนได้ ” (Literacy) ตีความใหม่ Media Literacy Communication Literacy Team Literacy, Social Literacy Networking Literacy Environment / Earth Literacy STEM Literacy Aesthetics Literacy Civic Literacy Etc. รู้ ใช้ในชีวิตประจำวัน รู้เท่าทัน

19 21 st Century Learning Teach less, Learn more Beyond subject matters Student-directed Learning Collaborative (> Competitive) Team (>Individual) Learning New paradigm of evaluation : beyond standard, evaluate team, open (not secret) approach

20 เรียนเพื่อฝึกฝนพัฒนา สมองมนุษย์

21 วิธีจัดการเรียนรู้ 21 st Century Skills ใช้ PBL เรียนโดยการ “ ปฏิบัติ ” Team Learning Studio-Type Room นำเสนอต่อเพื่อนร่วมชั้น และ.... ครู / อาจารย์ เป็น โค้ช facilitator ชวนกันทำ reflection เติมทฤษฎี ( “ ปริยัติ ” ) ด้วยการตีความ “ ปฏิเวธ ”

22 นศ. เรียนด้วย PBL ในภาค ชีวิตจริง Team Learning โจทย์มาจาก real sector ทำงาน / โครงการกับ real sector ตั้งเป้าหมายร่วมกัน ลงมือดำเนินการ ร่วมกัน ลปรร. ระหว่างดำเนินการ – AAR Reflection (AAR ตีความด้วยทฤษฎี ) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึกและ เชื่อมโยง รายงานผลต่อที่ประชุม … / เขียน รายงานผลการวิจัย

23 งานวิจัยสายรับใช้ สังคมไทย อาจาร ย์ ผู้ ปฏิบัติ นศ. โจทย์มาจากภาค ชีวิตจริง Grad. Undergrad Postdoc ใน Real Sectors

24 SSS การตีพิมพ์ผลงานวิจัย รับใช้สังคม รู้วิธีตั้งโจทย์ให้ “ มีมิติ วิชาการ ” ออกแบบการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ อย่างน่าเชื่อถือ สังเคราะห์ได้ความรู้ใหม่ รู้จักวารสารที่จะรับตีพิมพ์ ศิริพร แย้มนิล วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิ กุล สุทธวัฒน์ เบญจกุล

25 25 วิชาการสาย นานาชาติ วิชาการสายรับ ใช้สังคม มีธรรมชาติ Basic, Theoretical, Researcher- initiated มีธรรมชาติ Applied, Translational, Need-directed ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ นานาชาติ ตีพิมพ์ใน PLoT เป็น eJournal, Open access วัดความเป็นเลิศ ด้วย Impact Factor, Citation วัดความเป็นเลิศ ด้วย ระบบที่เรา สร้างขึ้นเอง ผ่าน PLoT และอื่นๆ การเรียนรู้แบบ PBL เป็นเครื่องมือสร้างผลงาน วิชาการรับใช้สังคม

26 สรุป : วิชาการสายรับ ใช้สังคม เกิดขึ้นได้จากภารกิจ ทั้ง ๔ ประการ ของมหาวิทยาลัย จัดการให้เกิด synergy กันได้ การผลิตบัณฑิต ทั้งสร้างและใช้ วิชาการสายรับใช้สังคม ผ่านการ เรียนรู้แบบ PBL อาจารย์ควรรวมตัวกัน ลปรร. จาก ประสบการณ์ เป็น PLC (Professional Learning Community)


ดาวน์โหลด ppt การผลิตบัณฑิตกับวิชาการ สายรับใช้สังคม วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา รองประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล บรรยายในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google