งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

2 ประธาน รองประธาน และเลขานุการ กลุ่มงาน วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ประธาน : นางไพจิตร เกิดอยู่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รองประธานคนที่ 1 : นางสาวรจนีย์ มาริ นนท์ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น รองประธานคนที่ 2 : นางสาวอาภาวรรณ แย้มสิน มหาวิทยาลัยรังสิต เลขานุการ : นางสาวกัลยรักษ์ ชุมเปีย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ เกียรติ

3 โครงการที่ได้พิจารณา ในที่ประชุมได้เสนอการดำเนินโครงการดังนี้ 1. พิจารณาโครงการเดิมที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง 2 โครงการ 1.1 โครงการรวบรวมหัวเรื่องใหม่ ( เป้าหมาย 30 พิจารณาได้ 47) 1.2 โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ( รร. บึงเทพ ยา จ. ฉะเชิงเทรา ) 2. พิจารณาโครงการเดิมที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 2.1 โครงการเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มงาน [Facebook] 3. คาดว่าจะพิจารณาเพิ่ม 1 โครงการ เช่น การให้ ความรู้การลงรายการ RDA


ดาวน์โหลด ppt การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google