งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษานิเทศก์แนวใหม่ รวมใจผู้นำมืออาชีพ. ผู้ประสานการเรียนรู้ ศน.ฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง ศน.เกษร ทองแสน สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 ศน.ฉัตรชัย จูมวงศ์ สพท.สกลนคร เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษานิเทศก์แนวใหม่ รวมใจผู้นำมืออาชีพ. ผู้ประสานการเรียนรู้ ศน.ฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง ศน.เกษร ทองแสน สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 ศน.ฉัตรชัย จูมวงศ์ สพท.สกลนคร เขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษานิเทศก์แนวใหม่ รวมใจผู้นำมืออาชีพ

2 ผู้ประสานการเรียนรู้ ศน.ฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง ศน.เกษร ทองแสน สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 ศน.ฉัตรชัย จูมวงศ์ สพท.สกลนคร เขต 1 และคณะ

3 พร้อมหรือยังเอ่ย...เตรียม... ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน ภูผาใหญ่กว้าง ดั่งสายน้ำฉ่ำเย็น ดังนภากาศ อันบางเบา...

4 อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ

5 -จับกลุ่ม ๆ ละ 7-10 คนอาจเป็น กลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่ก็ได้ -กลุ่มใดครบแล้ว ทุกคนในกลุ่ม หยุดใช้เสียง -ตั้งชื่อกลุ่ม -รอขั้นตอนต่อไป....

6 เลือกตัวแทนกลุ่ม 3 คน พบวิทยากรนอกห้อง

7 สมาชิกที่เหลือ ส่งตัวแทนกลุ่มไปรับอุปกรณ์ จากวิทยากรพี่เลี้ยง กลุ่มละ 1 ชุด

8 มีเวลาปฏิบัติงาน 30 นาที ให้กลุ่มช่วยกันใช้อุปกรณ์ ที่กำหนดให้ สร้างชิ้นงาน ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ ดังนี้ - สูงที่สุด - แข็งแรง - สร้างสรรค์ที่สุด

9 เริ่มงาน.... จับเวลา !

10

11 ประเมินชิ้นงาน... หัวหน้ากลุ่มหรือ ตัวแทนจังหวัดละ 1 คนร่วมประเมิน

12 สะท้อนผล การสังเกต...(สุ่ม)

13 เป็นความสามารถในการมี อิทธิพลต่อ กลุ่ม เพื่อให้ดำเนินงานได้บรรลุ เป้าหมาย เพื่อให้ดำเนินงานได้บรรลุ เป้าหมาย ทั้งนี้แหล่งที่มาของการมี อิทธิพล อาจเป็นอย่างทางการ คือ ผู้ที่มากับตำแหน่งทาง บริหาร หรือ ผู้ที่กลุ่มคนให้การ ยอมรับนับถือ ภาวะผู้นำ

14 เพียงเพราะความรู้ความสามารถ วุฒิทางการศึกษา ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้บุคคลนั้น มีศักยภาพ ในการ “ นำ ” ทีมงานไปสู่เป้าหมายที่คาดไว้ และ ผู้นำก็ไม่ได้เป็นเพียงบุคคลที่แต่งตั้งขึ้นมา เพื่อคอยออกคำสั่งหรือชี้นิ้วให้คนอื่นๆ ทำตามคำสั่ง เพียงอย่างเดียว

15 แต่ ผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่ สมบูรณ์แบบ จะทำหน้าที่ในการนำ ทิศทาง คอยแนะนำฝึกคน ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และซึมซับ รูปแบบการทำงานการ ดำเนินชีวิต รวมถึงภาวะ ผู้นำ จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ ที่ดีคนต่อไป

16 “ ในโลกนี้ ไม่มีคำว่า ผู้นำ (Leader) แต่มีเพียงคำว่า ภาวะผู้นำ (Leadership) เท่านั้น ” นั่นหมายถึงผู้นำไม่ได้เป็นมากันตั้งแต่เกิด เน้นย้ำให้เข้าใจได้ว่า เราทุกคนสามารถพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง ศาสตราจารย์โรนัล ไฮเฟทซ์ (Ronald A. Heifetz) ผู้สอนเรื่องภาวะผู้นำ ที่ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ สคูล ออฟ กอเวอร์เมนต์ (John F. Kennedy School of Government) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

17 - วิสัยทัศน์ที่ชัดและจูงใจ เพราะนั่นคือการกำหนดทิศทาง เป็นการวางเป้าหมายสำหรับ อนาคต - ความเชื่อ / ศรัทธา / ยอมรับ ในตัวบุคคล มาจาก ความโดดเด่นเฉพาะตัว คุณสมบัติการเป็น “ ผู้ให้ ” ภาวะผู้นำ มีอะไรเป็นส่วนประกอบ

18 ในการจัดการกับโลกสมัยใหม่ เราต้องมีภาวะผู้นำในตัวเองในการจัดการความรู้ กล่าวคือ ภาวะผู้นำ หรือ Leadership นั้น จะต้องมีในทุกระดับ ไม่ใช่เพียงผู้บังคับบัญชาเท่านั้น เพื่อปรับตัวเองให้อยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ ( ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ กรรมการ ก. พ. ร.)

19 บันได 5 ขั้นกับการสร้างภาวะผู้นำให้กับตนเอง 1. เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม ก่อนที่นำคนอื่น 2. เข้าใจอย่างลึกซึ้งและยึดหลัก ว่าเราต้องนำคน เพื่อสร้างคน ไม่ใช่ใช้คนให้ ทำงานตามคำสั่งเท่านั้น 3. มีอำนาจต้องรู้จักใช้ให้เป็น มิฉะนั้นแล้วจะ กลับมาทำลายตัวเอง

20 4. ต้องนำคนสู่เป้าหมาย โดยใช้ ทักษะในการส่งผ่าน วิสัยทัศน์ กระจายงานให้เป็น รู้จักที่จะจัดการคนให้ ทำงาน ฝึกฝนทีมงานให้ แข็งแกร่ง ร่วมมือกัน ทำงาน สร้างแรงจูงใจให้ คนทำงาน สร้างความเข้าใจเมื่อ เกิดความขัดแย้ง 5. มั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองในการ นำ ด้วยการรู้จักตนเอง รู้ว่าจะ ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไรจึงจะเหมาะสม และควรแก้ไขข้อบกพร่องของ ตนเองอย่างไรเพื่อเป็นผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จ อย่างยั่งยืน

21 อยู่ด้วยกัน ทำงานร่วมกัน นำเป็น ตามเป็น

22 การทำงานเป็นทีม

23 1. การวางแผนการทำงานเป็น ทีมเป็นสิ่งที่จำเป็น ในองค์กร 2. รับผิดชอบในหน้าที่ของ ตนเองเต็มศักยภาพ 3. จดจำความผิดพลาด ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ ๆ 4. พึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันอย่างมีน้ำใจ 5. พัฒนาความสามารถในการ ทำงานตลอดเวลา การทำงานเป็นทีม

24 1. งานที่ตัวเองทำ 2. สภาพแวดล้อม 3. เพื่อน เจ้านาย 4. เงินไม่พอใช้ 5. เห็นอะไรก็เซ็งไปหมด คนเราจะเซ็งอยู่ 5 อย่าง

25  รู้จักเสียสละให้กับกลุ่ม  การทำงานเป็นทีม  การช่วยเหลือ เกื้อกูล ให้กลุ่มสำเร็จ  การใช้ปฏิภาณไหวพริบ  ความซื่อสัตย์  ความยุติธรรม 19 เปาปุ้ นจิ้น

26 จะประสานงาน ต้องประสานแผน จะประสานแผน ต้องประสานหน่วยงาน จะประสานหน่วยงาน ต้องประสานคน จะประสานคน ต้องประสานใจ เทคนิคการประสานงาน

27 อย่าให้มีคนอย่างนี้เยอะๆ เดี๋ยวทีมจะพัง 1. หาเหาใส่หัว 2. มีคนคิดอย่างนี้มามากแล้ว ในที่สุดทำไม่ได้หรอก 3. อยู่เฉยๆ ดีกว่า 4. ไปทำให้คนอื่นทำไม 5. จะดีหรือ 6. พวกอยากดัง อย่าไปร่วมมือให้เสียเวลา 7. กูไม่เอาโว๊ย.... ใครจะทำไม เคยได้ยินคำพูดแบบนี้มีบ้างไหม ?

28 เร่งรอบรู้ปัญหา สารพัด ทั้งรวดเร็ว ร้อยรัด งานทั้งหลาย อีกริเริ่ม รูปแบบ ให้แยบคาย ทุ่มใจกาย สุดชีวิต พิชิตงาน : ผู้นำทาง วิชาการ ศน.

29 รางวัล แด่คนช่าง ฝัน อย่ากลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญา อย่าเปลี่ยน วาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไป เมื่อเธอหมายมั่นคง แล้วอย่าหลงไปเชื่อใคร เดินทางไปอย่าหวั่นไหวใครกางกั้น มีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทอง กระจ่างครรลองให้ ใฝ่ปองและสร้างสรรค์ เมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหาญสู้ไม่หวั่น คือ รางวัลแด่ความฝันอังยิ่งใหญ่ ให้เธอ บนทางเดินที่มีขวากหนาม ถ้าเธอคร้ามถอย ไปฉันคงเก้อ ฉันจะพร้อมช่วยเธอเสมอ เพียงตัวเธอไม่หนี ไปเสียก่อน จะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวราน จะเป็นสะพาน ให้เธอเดินไปแน่นอน จะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามโหยอ่อน คอย อวยพรให้เธอสมดังหวังได้ นิรันดร์


ดาวน์โหลด ppt ศึกษานิเทศก์แนวใหม่ รวมใจผู้นำมืออาชีพ. ผู้ประสานการเรียนรู้ ศน.ฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง ศน.เกษร ทองแสน สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 ศน.ฉัตรชัย จูมวงศ์ สพท.สกลนคร เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google