งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านดีเด่นระดับเขต / ภาค ประจำปี 2558 23 - 25 มกราคม 2558 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านดีเด่นระดับเขต / ภาค ประจำปี 2558 23 - 25 มกราคม 2558 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านดีเด่นระดับเขต / ภาค ประจำปี 2558 23 - 25 มกราคม 2558 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

3 1. สาขาการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ นายเชือบ แก้วคีรีวรรณ ที่อยู่ 367 ถ. ราษฎร์อุทิศ 1 ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา 2. สาขาส่งเสริมสุขภาพ นางจิตติมา อุนันตา ที่อยู่ 21/2 ม.1 ต. เขาไม้แก้ว อ. สิเกา จ. ตรัง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต

4 3. สาขาสุขภาพจิตชุมชน นางสมพร อภิชาโต ที่อยู่ 12/2 ม.3 ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา 4. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชน นายอุดม ศิวรักษ์ ที่อยู่ 261 ม 127 ม.7 ต. ลำไพล อ. เทพา จ. สงขลา ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต

5 5. สาขาการจัดบริการสุขภาพใน ศสมช. และการสร้าง หลักประกัน สุขภาพ นางสาวกนกวรรณ สาเหล้ ที่อยู่ 240 ม.4 ต. ท่าข้าม อ. ปะเหลียน จ. ตรัง 6. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สุขภาพ นางปราณี ทองรักษ์ ที่อยู่ 192/2 ม.3 ต. คูหาใต้ อ. รัตภูมิ จ. สงขลา ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต

6 7. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน สุขภาพ นางรัชธินันท์ ช่วยอินทร์ ที่อยู่ 13 ม.2 ต. ห้วยนาง อ. ห้วยยอด จ. ตรัง 8. สาขาการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ในชุมชน นางสาวสุปราณี จันทร์แก้ว ที่อยู่ 5/1 ม.1 ต. ลานข่อย อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต

7 9. สาขาจัดการสุขภาพชุมชน นางราตรี เอ่งฉ้วน ที่อยู่ 313/10 ม.5 ต. ท่าข้าม อ. ปะเหลียน จ. ตรัง 10. สาขานมแม่สายใยรักแห่ง ครอบครัว นางฤทัยกาญจน์ ทองแย้ม ที่อยู่ 67/2 ม.3 ต. บางสัก อ. กันตัง จ. ตรัง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต

8

9 1. สาขาส่งเสริมสุขภาพ นางจิตติมา อุนันตา ที่อยู่ 21/2 ม.1 ต. เขาไม้แก้ว อ. สิเกา จ. ตรัง 2. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สุขภาพ นางปราณี ทองรักษ์ ที่อยู่ 192/2 ม.3 ต. คูหาใต้ อ. รัตภูมิ จ. สงขลา ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับภาค

10 3. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์ในชุมชน นางสาวสุปราณี จันทร์แก้ว ที่อยู่ 5/1 ม.1 ต. ลานข่อย อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 4. สาขาจัดการสุขภาพชุมชน นางราตรี เอ่งฉ้วน ที่อยู่ 313/10 ม.5 ต. ท่าข้าม อ. ปะเหลียน จ. ตรัง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับภาค

11 การคัดเลือกอาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดีเยี่ยม เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2558

12 คุณสมบัติ เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติที่ได้รับ พระราชทานเหรียญเงิน ดิเรกคุณาภรณ์มาแล้ว 5 ปี และมีผลการทำงานที่ ต่อเนื่อง

13 1. นางคลี่ ชูชาติ จังหวัดตรัง 2. นางยามิงละห์ มะ จังหวัด นราธิวาส รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบใน เขตบริการสุขภาพ 12 3. นางพะยอม แก้ววงจันทร์ จังหวัดปัตตานี

14 จะดำเนินการประเมิน ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2558


ดาวน์โหลด ppt ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านดีเด่นระดับเขต / ภาค ประจำปี 2558 23 - 25 มกราคม 2558 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google