งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กับเส้นทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มรภ.พบ. (PBRU) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพชรราชภัฏ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กับเส้นทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มรภ.พบ. (PBRU) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพชรราชภัฏ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กับเส้นทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มรภ.พบ. (PBRU) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพชรราชภัฏ

3 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑล แผนกกสิกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกที่ตำบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑล แผนกกสิกรรม เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ จากนั้นจึงมีวิวัฒนาการตามลำดับ พ.ศ.2470 ย้ายมาอยู่ในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีครูใหญ่ 2 ท่านตามลำดับ ดังนี้ 1. นายฮู้ ภิงคานนท์ เป็นครูใหญ่ปี ขุนจีนศิริศึกษากร (เฮง จีรศิริ) เป็นครูใหญ่ปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

4 โรงเรียนฝึกหัดครูมูล และแผนกฝึกหัดครู ประกาศนียบัตรจังหวัด  พ.ศ.2476 ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและแผนกฝึกหัดครู ประกาศนียบัตรจังหวัด มีครูใหญ่ 1 ท่าน คือ มีครูใหญ่ 1 ท่าน คือ นายแช สามชัย เป็นครูใหญ่คนที่ 3 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

5 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ ย้ายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีครูใหญ่ 3 ท่านตามลำดับ ดังนี้ 1. นายไกรสีห์ (เซ่งฮวด) สุขสมัย ดำรงตำแหน่งปี นายบุญช่วย (เชวง) เลี้ยงสกุล ดำรงตำแหน่งปี นายโกวิท ต่อวงศ์ ดำรงตำแหน่งปี 2584 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 โรงเรียนฝึกหัดครูมูลเพชรบุรี  พ.ศ เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาล และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู มูลเพชรบุรี  พ.ศ ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล มีครูใหญ่ 2 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้ 1. นายรัศมี ศรีเสน่ห์ดำรงตำแหน่งปี นายไปล่ สมิตเมฆดำรงตำแหน่งปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

8 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี  พ.ศ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี  พ.ศ ย้ายมาตั้งอยู่ที่ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่ 200 ไร่เศษ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาเป็นอาจารย์ใหญ่ มี 4 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้ 1. นายน้อม บุญดิเรกดำรงตำแหน่งปี นายเติม จันทชุมดำรงตำแหน่งปี นายพร้อม ปริงทองดำรงตำแหน่งปี นายพะนอม แก้วกำเนิด ดำรงตำแหน่งปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

10 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 ผู้ผลักดันคนสำคัญใน การย้ายสถานศึกษา มาอยู่ที่ปัจจุบัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

13 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี พ.ศ เป็นกำลังสำคัญสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นกำลังสำคัญเริ่มงานสร้างวิทยาลัยครูให้สามารถสอนวิชาการ ต่างๆ ได้ถึงระดับปริญญาตรี โดยออกพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ. ศ (ฉบับที่ 2) เริ่มงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา เป็นกำลังสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน เป็นกำลังสำคัญในการสร้าง แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 6 กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการร่วมมือระหว่างกลุ่มวิทยาลัยครู ภาคตะวันตกกับมหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

14 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี พ.ศ แนวคิดในการพัฒนาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี สถาบันราชภัฏ ต้องมุ่งเน้นบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ของท้องถิ่น จัดการศึกษาวัฒนธรรมเพื่อพพัฒนาเยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตาม นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

15 วิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ชั้นสูง และยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม มีอาจารย์ใหญ่ 2 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้ 1. นายวิเชียร แสนโสภณ ดำรงตำแหน่งปี นายประกอบ ระกิตติ ดำรงตำแหน่งปี และเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการ อีก 2 ท่าน ตามลำดับดังนี้ 3. นายสกล นิลวรรณ ดำรงตำแหน่งปี นายเสยย์ เกิดเจริญ ดำรงตำแหน่งปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

16 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

17 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

18 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20 วิทยาลัยครูเพชรบุรี ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ พ.ศ ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มีอธิการบดี 5 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้ 1. นายเสยย์ เกิดเจริญดำรงตำแหน่งปี ผศ.ดร. วรชัย เยาวปาณีดำรงตำแหน่งปี นายนิทัศน์ เพียกขุนทดดำรงตำแหน่งปี รศ. สันต์ ธรรมบำรุงดำรงตำแหน่งปี ผศ.ดร. ปัญญา การพานิชดำรงตำแหน่งปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

21 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

22 อธิการบดีคนแรกของวิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ ประวัติ ประวัติ นายเสยย์ เกิดเจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑ สมรสกับนางสาวพะเยาว์ (โชติประดิษฐ์) เกิด เจริญ มีบุตรรวม ๓ คน คือ ๑. นางสาวชุติมา เกิดเจริญ ๒. นายณพงศ์ เกิดเจริญ ๓. นายพิริย์สัณห์ เกิดเจริญ การศึกษา การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางแก้ว อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

23 อธิการบดีคนแรกของวิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ (ต่อ) การศึกษา(ต่อ) การศึกษา(ต่อ) มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี “วัด คงคาราม” ป.ป. โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง กศ.บ. (สาขามัธยมศึกษา) วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่น ๓๔ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง หลักสูตรการพัฒนาชนบท รุ่น ๔๙ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

24 อธิการบดีคนแรกของวิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ (ต่อ) การทำงาน การทำงาน พ.ศ. ๒๔๙๕ ครูจัตวา พ.ศ. ๒๕๐๐ ครูตรี พ.ศ. ๒๕๐๓ อาจารย์ตรี พ.ศ. ๒๕๐๔ อาจารย์โท พ.ศ. ๒๕๑๒ อาจารย์เอก วิทยาครูเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๑๙ อธิการวิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๒๕ อาจารย์ ๓ ช่วยราชการกรมการฝึกหัด ครู สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

25 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

28 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

29 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

30 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี มีอธิการบดี 2 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้ มีอธิการบดี 2 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้ 1. ผศ.ดร. ปัญญา การพานิช ดำรงตำแหน่งปี (สองวาระ) 2. ผศ.ดร. เอกศักดิ์ บุตรลับ มีนายกสภาประจำสถาบันท่านแรก คือ ดำรงตำแหน่งปี มีนายกสภาประจำสถาบันท่านแรก คือ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ดำรงตำแหน่งปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

31 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

32 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

33 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

34 นายกสภาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ปี นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการ กปร. ท่านเป็นลูกเกิดจังหวัดเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

35 นายกสภาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ปี แนวคิดในการพัฒนาสถาบันราชภัฎเพชรบุรี พัฒนาสถาบันให้เป็นตัวอย่างในเรื่องสภาพแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ ตั้งชมรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน สถาบันควรเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นที่สามารถบริการ ประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้ บริเวณสถาบัน บริเวณบ้านพักอาจารย์ ควรปรับปรุง ให้ร่มรื่น มีภูมิทัศน์สวยงาม พัฒนาท้องถิ่น พระราชวัง วัด โดยดำเนินให้ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มุ่งพัฒนาสถาบันให้เป็นมหาวิทยาลัยส่วนท้องถิ่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

37 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

38 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

39 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

40 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2547-ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายกรัฐมนตรี คนที่ 24 ของประเทศไทย ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุด ท่านเป็นลูกเกิดจังหวัดเพชรบุรี อดีตสมาชิกวุฒิสภา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พบ. (PBRU)


ดาวน์โหลด ppt กับเส้นทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มรภ.พบ. (PBRU) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพชรราชภัฏ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google