งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E e -Learning Electronic Learning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E e -Learning Electronic Learning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e e -Learning Electronic Learning

2 E-Learning การนำเอาเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ การอบรม การทดสอบและประเมินผลผ่านเว็บเพจ

3 การเรียนแบบ e-Learning เป็นอย่างไร?
การศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Internet หรือ Intranet เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถ และความสนใจของตน เนื้อหาของบทเรียน ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียงวิดีโอ และมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser

4

5 การเรียนรู้ผ่านเว็บ www.thaiwbi.com

6 บทเรียน “คอมพิวเตอร์เบื้องต้น”

7 เลือกทำ “Pretest”

8

9

10 เลือกทำ “Posttest”

11 ลักษณะสำคัญของ e-Learning
เรียนได้ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา การใช้สื่อประสม สามารถเลือกเรียนได้ตามต้องการ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ มีเครื่องวัดผลการเรียน

12 สรุป e-Learning คืออะไร?
e-Learning คือ กระบวนการการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความต้องการและความจำเป็นของตนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

13 CAI แตกต่างอย่างไรกับ WBI
Computer Assisted Instruction Web Based Instruction OFF LINE ON LINE เรียนคนเดียว หลายคนพร้อมกัน ปฏิสัมพันธ์กับเครื่อง ปฏิสัมพันธ์ทั้งเครื่องและคน ติดต่อไม่ได้ในทันที ติดต่อได้ทันที ข้อมูลเฉพาะที่มีให้/ไม่มีการ update Authorware,Flash ข้อมูลมีทั่วโลก/update ตลอดเวลา

14 ประโยชน์ของ e-Learning
- สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา - สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง - กำหนดความต้องการในการเรียนรู้ได้ - ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียน/ผู้สอนได้ - ประหยัดงบประมาณ ราคาถูกและใช้งานได้ง่าย - ใช้เป็นสื่อหลัก/สื่อเสริมก็ได้

15 ข้อพึงระวัง ผู้สอนที่ไปใช้ในลักษณะของสื่อเสริม โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเลย ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ (Impart) เนื้อหาแก่ ผู้เรียน มาเป็น (Facilitator) ผู้ช่วยเหลือ การลงทุนในด้านของ E-Learning ต้องครอบคลุมถึงการจัดการ การออกแบบ E-Learning ที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน

16 ทีมพัฒนา ผู้สอน programmer ผู้เชี่ยวชาญสื่อ นักออกแบบการสอน
นักออกแบบกราฟฟิค

17 องค์ประกอบของระบบ e-Learning
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 2. ระบบเครือข่าย 3. สื่อการสอน 4. การติดต่อสื่อสาร 6. ผู้เรียน 5. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 7. แหล่งเรียนรู้

18 ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้สร้าง e-Learning
Computer Literacy HTML Internet /Browser

19 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเนื้อหาบทเรียน e-Learning
Forecasting Planning Executing Gathering Reporting Follow-up Analysis Development Implementation Evaluation Design

20 ขั้นตอนการเรียนจากบทเรียนสำเร็จรูป
ขั้นกระบวน การเรียนรู้ ขั้นสะท้อนความคิด ขั้นนำ อ่านวัตถุประสงค์ ทำกิจกรรม บททบทวน ข้อสอบ เนื้อหาใหม่ เนื้อหาเก่า

21 การจัดโครงสร้างเนื้อหา
xxx yyy image Chapter-3 Chapter-1 Chapter-2 165432 ง่ายต่อการแก้ไข ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นหมวดหมู่

22 แบบฝึก-แบบทดสอบท้ายบท แบบฝึก-แบบทดสอบท้ายบท แบบฝึก-แบบทดสอบท้ายบท
การสร้างบทเรียน หน้าแรก สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ n จุดประสงค์การเรียน จุดประสงค์การเรียน จุดประสงค์การเรียน คำสั่ง/ใบกิจกรรม คำสั่ง/ใบกิจกรรม คำสั่ง/ใบกิจกรรม เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา แบบฝึก-แบบทดสอบท้ายบท แบบฝึก-แบบทดสอบท้ายบท แบบฝึก-แบบทดสอบท้ายบท

23 LMS คืออะไร LMS ย่อมาจาก Learning Management System เครื่องมือบริหารและเว็บไซต์สำเร็จรูป LMS เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียน การสอนผ่านเว็บ ประกอบด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยผู้สอนสามารถนำเนื้อหาและสื่อการสอนใส่ไว้ในโปรแกรมได้สะดวก ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ได้ ทุกองค์ประกอบ การเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนำไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

24 ข้อดีของการใช้ LMS สามารถให้ความใส่ใจกับเนื้อหาได้อย่างเต็มที่
การควบคุมการนำเสนอบทเรียน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมยุ่งยาก การพัฒนาระบบ LMS ต้องอาศัยทีมงานในการออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบัน งบประมาณที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน

25 ส่วนประกอบระบบ LMS ส่วนเนื้อหาในบทเรียน (Lecture and Presentation)
ส่วนของการทดสอบในบทเรียน (Testing) ส่วนของการพูดคุยในห้องสนทนา (Chat) กระดานข่าว (Web board) ส่วนของการติดต่อผ่าน E-mal ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน การลงทะเบียนของผู้เรียน การบันทึกคะแนนของผู้เรียน การรับ-ส่งงานของผู้เรียน การเรียกดูสถิติของการเข้าเรียน

26 ตัวอย่างของ LMS เว็บไซต์ Click2learn : LMS เป็นระบบสำหรับนำทางและจัดการเกี่ยวกับบทเรียนทั้งหมด ทั้งความต้องการและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น CISCO e-Learning Solutions : LMS เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของ e-Learning ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกอบรมตามประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นระบบที่ทำหน้าที่จัดการรายการต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ นับตั้งแต่การลงทะเบียน การสืบท่อง (Navigation) การเลือกบทเรียน และการต่อเชื่อมเข้าระบบ

27 ตัวอย่างของ LMS BlackBoard WebCT Atutor Moodle LearnSquare

28 LMS: BlackBoard (http://www. blackboard

29 LMS: WebCT ( http://www.webct.com/exemplary)

30 LCMS: Atutor (www.atutor.ca)
Open Source LCMS: Atutor ( พัฒนาขึ้นโดย ATRC (The Adaptive Technology Resource Center) ที่มหาวิทยาลัยโทรอนโท ประเทศแคนาดา ระบบนี้พัฒนาขึ้นโดยอาศัยระบบและเทคโนโลยีที่เป็นแบบ open source ทั้งสิ้น ดังนั้นในการนำไปใช้งานจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องซอฟต์แวร์ใดๆ นอกจากนั้น กลุ่มผู้พัฒนาได้จัดเตรียมแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีระบบสนับสนุนและช่วยเหลือไว้เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบ Demo:

31 LMS: Moodle (http://moodle.org/)
Open Source LMS: Moodle ( คู่มือ: Demo:

32 LMS: LearnSquare (http://www.learnsquare.com)
Open Source

33

34 Content Management System (CMS)
เนื้อหา ส่วนของการลงทะเบียน การรวบรวม การจัดการเนื้อหา การนำส่งเนื้อหา การพิมพ์เป็นเอกสาร หรือการบันทึกลงซีดีรอม

35 ตัวอย่างซอฟแวร์และเว็บไซต์ CMS
Joomla Postnuke/thainuke>> Mambo>> XOOPS>>

36 ส่วนประกอบของ e-Learning : CMS

37 ส่วนประกอบของ e-Learning : CMS

38 Delivery Management System (DMS)
การจัดการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพิมพ์เป็นเอกสารสำหรับผู้เรียน การบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำส่งบทเรียนในรูปแบบอื่น ๆ ไปยังผู้เรียน

39 Test Management System (TMS)
การนำข้อสอบเข้าสู่ระบบ การดำเนินการสอบให้กับผู้เรียน การประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนในระบบ e-Learning

40 ส่วนประกอบของ e-Learning : TMS

41 แนวโนมของ e-Learning
ตัวอยางแนวโนมของเทคโนโลยีที่นําเขามาใชรวมกับสื่อชนิดนี้คือ เทคโนโลยี Multimedia ระบบวีดิทัศนตามอัธยาศัย(Video On - Demand) Streaming Media รูปแบบของภาพกราฟกจะเปน 3 มิติ การสร้างสถานการณจําลอง(Simulator) มีการนําเอาเทคโนโลยีของโทรศัพทมือถือมาใชในการนําเสนอสื่อชนิดนี้มากยิ่งขึ้น

42 M-Learning

43 10 อันดับเว็บไซต์ท่าอีเลิร์นนิ่งของโลก
eLearners.com Thomson Education Direct SmartForce CyberU Digital Think KnowledgeNet NewHorizons Learn2.com elementk.com SmartPlanet.com

44 Learn Square http://www.nectec.or.th
Learn Square คือ ระบบ e-learning ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นระบบบริหารเรียนรู้ออนไลน์ที่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย

45 LMS : LearnSquare ติดตั้ง LMS  LearnSquare
1. ติดตั้ง Appserve 2.8 เพื่อจำลองเครื่องเป็น server 2. ติดตั้ง Learnsquare


ดาวน์โหลด ppt E e -Learning Electronic Learning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google