งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงประวัติ ความเป็นมาของการเขียนเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML อีกทั้งยัง สามารถสร้างเว็บขึ้นมาได้อีกด้วย รวมไปถึงการเผยแพร่ในที่ สาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงประวัติ ความเป็นมาของการเขียนเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML อีกทั้งยัง สามารถสร้างเว็บขึ้นมาได้อีกด้วย รวมไปถึงการเผยแพร่ในที่ สาธารณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงประวัติ ความเป็นมาของการเขียนเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML อีกทั้งยัง สามารถสร้างเว็บขึ้นมาได้อีกด้วย รวมไปถึงการเผยแพร่ในที่ สาธารณะ

2 3. การทำงานอภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 1. เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล 2. การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา 3. การทำงานอภิปรายขั้นตอนการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพ

3 1. นักเรียนรู้จักและเข้าใจในการใช้ ภาษา HTML ในการเขียน WEB SITE ได้เป็นอย่างดี 2. สามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกในระดับ ที่สูงขึ้นอีกทั้งยังนำไปปรับปรุงเพื่อใช้ ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 3. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์และ ต่อยอดความคิด

4 เราจะทราบได้อย่างว่าทุกคน สามารถเขียนเว็บได้ คำถามประจำหน่วย สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเขียนเว็บคือ คำถามประจำบท ส่วนประกอบใจความสำคัญของเว็บไซค์คืออะไร ทำไมเราจึงนิยมใช้ภาษา HTML ที่ในการใช้สร้างเว็บ เพจ ส่วนประกอบใจความสำคัญ ของเว็บไซค์คืออะไร คำถามสร้างพลังคิด

5 ก่อนเริ่มโครงงานระหว่างทำโครงงานเมื่อสิ้นสุดโครงงาน - เตรียมความพร้อมของ ผู้เรียน - ทดสอบภูมิความรู้ของ ผู้เรียน - ความร่วมมือของผู้เรียนที่มี ผลกับผู้สอน - ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ - ทำแบบทดสอบหลังเรียน - ประเมินความรู้ของผู้เรียน - ติดตามความก้าวหน้าของ นักเรียน - แสดงทักษะการเรียนรู้ของ ผู้เรียน

6 การสร้าง Web Page ด้วยภาษา HTML

7 - www.thaiall.com/learn/html.htm สืบค้น - www.thaiall.com/learn/html.htm สืบค้น วันที่ 14 ธันวาคม 2553 - ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,computers& the internet, บทที่ 8 - สมปอง ธีรวิสิฐปกรณ์, นพ เชี่ยวชาญมั่นจิต. พิมพ์ครั้งที่ 1.( กรุงเทพฯ : บริษัท JC.Club,2545), หน้า 4.


ดาวน์โหลด ppt เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงประวัติ ความเป็นมาของการเขียนเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML อีกทั้งยัง สามารถสร้างเว็บขึ้นมาได้อีกด้วย รวมไปถึงการเผยแพร่ในที่ สาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google