งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศิลปะการเป็นโฆษก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศิลปะการเป็นโฆษก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศิลปะการเป็นโฆษก

2 ศิลปะการเป็นโฆษก โฆษก คือ
ผู้ป่าวร้อง - ผู้ทำหน้าที่ร้องบอก เช่น โฆษกรัฐบาล ผู้เป็นปากเสียงแทน – ผู้มีหน้าที่แก้ข่าวแทนองค์กร โฆษณา – ผู้ทำหน้าที่เผยแพร่เรื่องราว หรือข้อมูล ของหน่วยงานไปยังกลุ่มเป้าหมาย

3 โฆษกประเภทแถลงข่าว-แก้ข่าว
แถลงข่าว-แก้ข่าว (Spokesman) มีหน้าที่แถลงข่าวขององค์กร เช่น โฆษก รัฐบาล โฆษกของบริษัท

4 วิธีการของโฆษกประเภทแถลงข่าว-แก้ข่าว
แจ้งกำหนดนัดหมายสื่อมวลชนล่วงหน้า เตรียมสถานที่และเอกสารประกอบ นิยมนั่งพูดโดยใช้ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง อาจบริการเครื่องดื่มหรืออาหารว่างแก่ สื่อมวลชน

5 วิธีการของโฆษกประเภทแถลงข่าว-แก้ข่าว (ต่อ)
กล่าวปฏิสันถาร เช่น “สวัสดีค่ะ/ครับ ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย” “สวัสดีค่ะ/ครับ สื่อมวลชนทุกท่าน” กล่าววัตถุประสงค์ เช่น “วันนี้ (ชื่อหน่วยงาน) ได้เชิญทุกท่านมา พบปะกัน เพื่อจะแจ้งให้ทราบว่าทางเราจะจัด งานฉลองครบรอบ 40 ปี ในวันที่...”

6 แจ้งกำหนดการและรายละเอียดของ กิจกรรม (ควรมีเอกสารแจก) กรณีเป็น การแถลงข่าวของราชการ ควรแจ้งผลงาน ที่ได้ดำเนินการแล้ว หรือแถลงโครงการ ของงานใหม่ที่จะดำเนินการ

7 เปิดโอกาสให้ซักถาม เมื่อตอบข้อซักถามเสร็จ จึงกล่าวขอบคุณ ผู้ที่มาร่วม พร้อมกับขอให้ช่วยเผยแพร่ ข่าวนั้นต่อไป

8 โฆษกประเภทพิธีกร (Announcer)
พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ – มีหน้าที่ดำเนิน รายการให้เป็นไปตามลำดับตั้งแต่เริ่มจน เสร็จสิ้นกิจกรม เช่น พิธีกรในงานมงคล สมรส งานวันเกิด การประชุมสัมมนา งานพิธีต่างๆ

9 พิธีกรจึงควรรู้กำหนดการ / ขั้นตอนของ งาน หรือของกิจกรรมนั้นๆ เป็นอย่างไร ควรเตรียมตัวล่วงหน้าและรู้ลำดับงาน ทั้งหมด และควรเป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

10 ขั้นตอนการพูดของพิธีกร
กล่าวคำปฏิสันถาร กล่าววัตถุประสงค์ของงานอย่างสั้นๆ กระชับ ความ พยายามพูดให้ได้บรรยากาศที่ เหมาะสมกับงาน เช่น “สวัสดีค่ะ/ครับ ผู้มีเกียรติทุกท่าน เนื่องในวัน มงคลสมรสของคุณ...”

11 กล่าวถึงกำหนดการหรือขั้นตอนของกิจกรรม ต่างๆ เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ พิธีกรควร ประกาศตำแหน่ง / ชื่อของผู้กล่าวสุนทรพจน์ , หากเป็นการแสดง พิธีกรควรประกาศชื่อชุด การแสดง ชื่อผู้แสดง / หน่วยงาน เช่น

12 “ลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญคุณโสด งามสง่า ประธานบริษัท สงวนพันธุ์ จำกัด ญาติฝ่ายหญิง กล่าวอวยพรแก่คู่สมรสค่ะ” “รายการต่อไปเป็นการแสดงชุด คีตภาษา สุนันทาอาเซียน โดย นักศึกษาสาขาวิชา ภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ”

13 พยายามจัดรายการตามลำดับและตรงเวลา กรณีผู้แสดงใช้เวลาเกิน พิธีกรควรเตือนเรื่อง เวลาอย่างมีศิลปะด้วยการส่งโน้ตข้อความ หรือให้สัญญาณ หากมีการถาม-ตอบ พิธีกรควรพิจารณาว่า คำถามใดควรอ่าน หากไม่เหมาะสมก็ควรงด

14 พิธีกรไม่ควรโต้เถียงกับผู้ฟัง ควรระงับ อารมณ์
เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น พิธีกรกล่าวปิดงาน ข้อความที่จะพูดปิดงานมักประกอบด้วย

15 การกล่าวขอบคุณผู้ที่มาในงานนั้น
การกล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยให้งานนั้น สำเร็จด้วยดี กล่าวอำลาด้วยคำว่า “สวัสดี” หรือ “ขอบคุณ” หรือ “พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ สวัสดี ค่ะ”

16 โฆษกประเภทประกาศ ส่วนใหญ่จะอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / แนะนำ / กองกลาง ทำหน้าที่ประกาศ ข้อความ หรือแนะนำผู้ที่มาติดต่อ สอบถาม

17 ขั้นตอนของโฆษกประเภทประกาศ
การเตรียมเขียนเรื่อง หรือข้อความที่จะ ประกาศ ต้องมีเนื้อความที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย เมื่อพร้อมแล้วจึงประกาศ

18 โฆษกประเภทโฆษณา หมายถึง ผู้ประกาศโฆษณาสินค้าทางวิทยุ โทรทัศน์ ในที่สาธารณะ เช่น งานการ กุศล โฆษกที่เป็นคนพูด (อ่าน) ข้อความที่โฆษณา เท่านั้น ต้องพูดอย่างมีชีวิตชีวา

19 โฆษกที่เป็นทั้งผู้เขียนและผู้พูด
ควรร่างบทพูดและฝึกซ้อมพูดให้เป็น ธรรมชาติ โฆษกโฆษณาควรยึดหลักการเขียนคำโฆษณา ดังนี้

20 แนะนำสินค้าว่าเป็นอะไร มีสรรพคุณหรือ คุณภาพดีอย่างไร วิธีใช้ราคา ใครเป็นผู้ผลิต จะซื้อได้จากที่ไหน
เขียนข้อความสนับสนุนให้เด่นชัดเกี่ยวกับ สินค้านั้น เช่น “เป็นที่ยอมรับของสังคมทุก ระดับ”

21 ยกตัวอย่างประกอบ เช่น การโฆษณา ผงซักฟอก เริ่มจากปัญหาการขจัดคราบ สกปรก ทดลองผลิตภัณฑ์ ปรากฏผลดี
พูดเชื้อเชิญให้ทดลองใช้สินค้า ภาษาที่ใช้ควรเข้าใจง่าย ชัดเจน เร้าอารมณ์ ชักจูงใจผู้ฟัง

22 คุณสมบัติของโฆษก บุคลิภาพดี –แต่งกายเหมาะกับโอกาส สถานที่
บุคลิภาพดี –แต่งกายเหมาะกับโอกาส สถานที่ ควรมีความรอบรู้ มีไหวพริบ และสามารถ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ควรมีเสียงพูดชัดเจน ออกเสียงได้ถูกต้อง

23 ใช้อวัจนภาษาอย่างเหมาะสม
มีมารยาท ควบคุมอารมณ์ และ สถานการณ์ต่างๆ ได้ ควรมีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มผู้ฟัง ควรมีอารมณ์ขัน

24 ข้อควรหลีกเลี่ยง ควรเลี่ยงการพูดจาตลก คึกคะนอง
ควรเลี่ยงการโต้เถียงกับผู้ฟัง ควรเลี่ยงการพูดกำกวม / สองแง่สองง่าม/ ส่อเสียดผู้ฟัง ไม่พูดโอ้อวด

25 แบบฝึก จงร่างข้อความสำหรับแถลงข่าวการจัด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของ นศ.รุ่น 57 แล้วนำเสนอการพูดแถลงข่าว (งานเดี่ยว) จงร่างบทพิธีกรในโครงการบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา และพูดตั้งแต่เริ่มต้นจน ปิดงาน (งานคู่)


ดาวน์โหลด ppt ศิลปะการเป็นโฆษก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google