งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
สีกุน นุชชา

2 บทที่ 4 มลพิษจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
บทที่ 4 มลพิษจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ คำว่า "มลพิษ" (Pollution) คือ ความเป็นอันตราย ความเป็นพิษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ มีความหมายว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่นๆ รวมทั้งกากตะกอนและสิ่งตกค้างที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมความถึงรังสี ความร้อน เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรำคาญต่างๆ

3 ประเภทของมลพิษจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางกลิ่น มลพิษทางเสียง มลพิษจากขยะมูลฝอย

4 ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาน้ำเสีย แหล่งน้ำสำคัญที่คุณภาพของน้ำอยู่ในสภาพน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง แม่น้ำมีความสำคัญอย่างมากต่อประชาชนไทย ทางด้านอุปโภค บริโภค ด้านชลประทาน ด้านการอุตสาหกรรม สำหรับด้านอุปโภค บริโภคนั้น คุณภาพน้ำที่ลดลงมีปัญหาอันเนื่องมาจากน้ำทิ้งซึ่งมาจากอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ สรุปสาเหตุใหญ่ ๆ ที่ทำให้คุณภาพของแหล่งน้ำต่าง ๆ เสื่อมโทรมลงไป เนื่องจาก 1. น้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม 2. น้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือน 3. ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

5 ปัญหาน้ำเสีย

6 ปัญหาน้ำเสีย

7 ปัญหาน้ำเสีย

8 ปัญหาน้ำเสีย ในจีน

9 ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม
2. ปัญหาอากาศเป็นพิษ จากการสำรวจข้อมูลหาปริมาณก๊าชคาร์บอนโมน็อคไชด์ในเขตกรุงเทพฯ ได้พบว่า มีปริมาณสูงมากในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่งมีประมาณที่สูงจนพอที่จะเชื่อได้ว่าอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน นอกจากก๊าชคาร์บอนโมน็อคไชด์แล้ว ยังพบสารอื่น ๆ ที่น่าจะระมัดระวังไว้ เช่น สารประกอบตะกั่ว สารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอน และอีกอย่างที่สำคัญเช่นกันก็คือ ควันดำ ก๊าซและสารต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากไอเสียรถยนต์ และบางอย่าง เช่น ขยะหรือของแข็งบางส่วนที่ทิ้งมาจากฟาร์ม หรือชุมชนเมืองเมื่อนำไปเผาก็ก่อมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นเช่นกัน

10 ปัญหาอากาศเป็นพิษ

11 ปัญหาอากาศเป็นพิษ

12 ปัญหาอากาศเป็นพิษ

13 ปัญหาอากาศเป็นพิษ

14 ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม
3. ปัญหาดินสกปรก ดินเป็นพิษอันเนื่องมาจากสารเคมี เชื่อว่ามีอยู่มากเช่นกัน จากการสำรวจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่า ในบริเวณที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงมาก จะมีพิษตกค้างอยู่ ตลอดจนติดไปกับพืชที่ใช้ยานั้น ๆ ส่วนในเมืองใหญ่ยังมีปัญหาเรื่องผงซักฟอกที่ยังตกค้างอยู่ในดินอีกด้วย ส่วนที่ทำให้ดินสกปรกและเป็นพิษมิใช่ว่าจะอยู่บนพื้นดินเท่านั้น หากมีน้ำชะล้าง เช่น น้ำฝน ก็จะชะล้างน้ำจากผิวดินลงไปยังแหล่งน้ำอื่น ๆ หรือไปยังชั้นน้ำใต้ผิวดินอีกด้วย ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียขยายวงกว้างขึ้น

15 ปัญหาดินสกปรก

16 ปัญหาดินสกปรก พบสารไซยาไนด์และสารปรอทที่เกิดจากการแต่งแร่

17 ปัญหาดินสกปรก เกิดจากการทำแร่ทองคำ จ.พิจิตร

18 ปัญหาดินสกปรก เกิดจากการทำแร่ทองคำอัคราไมนิ่ง จ.พิจิตร

19 ปัญหาดินสกปรก เกิดจากการทำแร่ทองคำ จ.เลย

20 2. ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม
2. ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม 2.1 ปัญหาน้ำเสีย

21 ปัญหาน้ำเสีย

22 2. ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม
2.2 ปัญหาอากาศเป็นพิษ

23 ปัญหาอากาศเป็นพิษ

24 ปัญหาอากาศเป็นพิษ

25 2. ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม
2.3 ปัญหาดินสกปรก

26 ปัญหาดินสกปรก

27 ปัญหาดินสกปรก

28 ปัญหาดินสกปรก

29 ปัญหาดินสกปรก

30 ปัญหาดินสกปรก

31 ปัญหาดินสกปรก

32 มลพิษทางอากาศ

33 มลพิษทางน้ำ

34 มลพิษทางกลิ่น

35 มลพิษทางเสียง

36 มลพิษทางเสียง

37 มลพิษจากขยะมูลฝอย

38 มลสารที่ทำให้อากาศเสีย
คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย ไฮโดรเจน คาร์บอนมอน็อกไซด์ มีเทน

39 หลักการจัดการมลพิษทางอากาศ
การลดปริมาณมลสารจากแหล่งกำเนิด การควบคุมปริมาณมลสารจากแหล่งกำเนิด การลดการแพร่กระจายของมลพิษ

40 น้ำเสียทางกายภาพ (Physical Waste Water) สังเกตได้จาก
อุณหภูมิ สีและความขุ่น กลิ่น การนำไฟฟ้า ของแข็งในน้ำ ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ เช่น ความหนาแน่น และความหนืด

41 น้ำเสียทางเคมี สังเกตหรือตรวจสอบได้จาก
ความกระด้าง ความเป็นกรดด่างของน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลาย ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen Demand : COD) โลหะหนัก

42 น้ำเสียทางชีววิทยา สภาพน้ำเสียทางชีววิทยา หมายถึง น้ำมีสิ่งที่มีชีวิตเป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช การตรวจวัดความสกปรกของน้ำทางด้านชีววิทยา จะตรวจโดยการหาปริมาณของโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์เลือดอุ่น สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี มีอยู่ในอุจจาระประมาณ 95% และตามแหล่งน้ำธรรมชาติ 5%

43 ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ
การสาธารณสุข การประมง การผลิตน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค การเกษตร ความสวยงามและการพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ

44 ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ : การสาธารณสุข

45 ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ : การประมง

46 ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ : การผลิตน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

47 ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ : การเกษตร

48 ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ : ความสวยงามและการพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ

49 การจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ
- ส่งเสริมการเกษตรแบบธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงหรือใช้โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อแหล่งน้ำ - แนะนำให้เกษตรกรใช้ระบบการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งจะมีทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เกิดของเสียน้อย โดยการนำมูลสัตว์ไปเป็นปุ๋ย - กำหนดให้เกษตรกรสร้างถังหรือบ่อเก็บน้ำโสโครก - ปลูกพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดตะกอนและสารพิษที่จะไหลลงสู่แหล่งน้ำ - การทำระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์ม

50 การจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ : ส่งเสริมการเกษตรแบบธรรมชาติ

51 การจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ : ส่งเสริมการเกษตรแบบธรรมชาติ

52 การจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ : ส่งเสริมการเกษตรแบบธรรมชาติ

53 การจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ : ส่งเสริมการเกษตรแบบธรรมชาติ

54 การจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ : ส่งเสริมการเกษตรแบบธรรมชาติ

55 มลพิษทางกลิ่น มาตรการในการจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่น ลานตากมูลสัตว์
ภายในโรงเรือนสัตว์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ลานตากมูลสัตว์ บริเวณโดยรอบฟาร์ม

56 มาตรการในการจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่น : ภายในโรงเรือนสัตว์

57 มาตรการในการจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่น : ภายในโรงเรือนสัตว์

58 มาตรการในการจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่น : ระบบบำบัดน้ำเสีย

59 มาตรการในการจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่น : ลานตากมูล

60 มาตรการในการจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่น : ลานตากมูล

61 มาตรการในการจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่น : พื้นที่โดยรอบ

62 มลพิษทางเสียง หลักการจัดการมลพิษทางเสียง
หลักการลดหรือควบคุมเสียงที่จุดกำเนิด การลดหรือควบคุมระดับเสียงที่ทางผ่าน (Paht) การลดหรือควบคุมระดับเสียงที่ผู้รับ มาตรการทางการบริหารหรือกฎหมาย

63 มลพิษจากขยะมูลฝอย ผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

64 มลพิษจากขยะมูลฝอยผลกระทบ : ด้านสุขภาพอนามัย

65 มลพิษจากขยะมูลฝอยผลกระทบ : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

66 การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การลดและใช้ประโยชน์ การจัดเก็บมูลฝอย การขนส่ง

67 การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล : การลดและใช้ประโยชน์

68 การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล : การจัดเก็บมูลฝอย

69 การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล : การขนส่ง


ดาวน์โหลด ppt สิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google