งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ ยืนยง กันทะเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 235012 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอน วิธี (DATA STRUCTURES.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ ยืนยง กันทะเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 235012 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอน วิธี (DATA STRUCTURES."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ ยืนยง กันทะเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 235012 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอน วิธี (DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS)

2 รหัสวิชา : 235012 ชื่อวิชา : โครงสร้างข้อมูลและ ขั้นตอนวิธี (DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS) ผู้สอน : อาจารย์ ยืนยง กันทะ เนตร การสอนสาขา IT : ภาคบรรยาย วัน จันทร์ เวลา 07.30 – 10.00 น. ห้อง ICT 1109 ภาคปฏิบัติ วัน อังคาร เวลา 10.00-12.30 น. ห้อง ICT 1109 การสอนสาขา MCT : ภาค บรรยาย วัน จันทร์ เวลา 13.00 – 15.30 น. ห้อง ICT 1102 ภาคปฏิบัติ วัน อังคาร เวลา 15.30- 18.00 น. ห้อง ICT 1102

3 โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน อาร์เรย์ รายการแบบเชื่อมโยง สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี การ เรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล การ จัดเก็บข้อมูลแบบฮีพ แฮชชิ่ง การเวียน เกิด การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและ ขั้นตอนวิธี คำอธิบายรายวิชา (COURSE DESCRIPTION)

4 1. Introduction to Data Structure 2. stack 3. Queue 4. Linked list 5. Tree 6. Introduction to Algorithm ประมวลการเรียนรายวิชา (COURSE OUTLINE) / หัวข้อ การเรียนแบบย่อ

5 7. Sorting 8. Searching 9. Graph ประมวลการเรียนรายวิชา (COURSE OUTLINE) / หัวข้อ การเรียนแบบย่อ ( ต่อ )

6 1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ 2) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ จัดการกับข้อมูล 3) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ วิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 4) เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ไปประยุกต์ใช้ กับงานที่ต้องการได้ วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES)

7 เกณฑ์การวัดและประเมินผล (Evaluation criteria) 1. เกณฑ์การวัดผล - การสอบกลางภาค 35 % - การสอบปลายภาค 35 % - แบบทดสอบย่อย 20 % - การเข้าห้องเรียน / ตอบคำถาม 10 % รวมทั้งหมด 100 % 2. เกณฑ์การตัดเกรด ( ระบุอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ) อิงเกณฑ์ร่วมกับอิงกลุ่ม การประเมินผล (EVALUATION )

8 1. Gilberg, R. E. Data structures : APSEUDO CODE APPROACH WITH C++. 2001 2. ดร. สุชาย ธนวเสถียร, วิชัย จิวังกูร. โครงสร้างข้อมูลเพื่อการ ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527. 3. วิทยา สุคตบวร. คู่มือออกแบบและเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ข้อมูลและอัลกอริทึม. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย - ญี่ปุ่น ), 2545. 4. จุฑามาส ไพบูลย์ศักดิ์. โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ด้วย C/C++. กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2544. นิศาชล โตอดิเทพย์. โครงสร้างข้อมูล Data structure, 2537. 5. ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ. CD + คู่มือ โครงสร้างข้อมูลและ อัลกอริทึม. กรุงเทพฯ : โปรวิชัน, 2545 เอกสารประกอบการเรียนการ สอน (TEACHING MATERIALS / REFERENCES )

9 Home page http://ict.up.ac.t h/yeunyong Facebook : Aj Yink ict


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ ยืนยง กันทะเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 235012 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอน วิธี (DATA STRUCTURES.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google