งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO เทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค Biotechnology: Macro-Micro Perspective 1 โครงสร้างนโยบาย การวิจัยของชาติระยะยาว (2552-2572) Policy Infrastructure.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO เทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค Biotechnology: Macro-Micro Perspective 1 โครงสร้างนโยบาย การวิจัยของชาติระยะยาว (2552-2572) Policy Infrastructure."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO เทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค Biotechnology: Macro-Micro Perspective 1 โครงสร้างนโยบาย การวิจัยของชาติระยะยาว (2552-2572) Policy Infrastructure for Long Term Research (2009-2029 )

2 LOGO 2 คณะผู้วิจัย: พงศ์เทพ อัครธนกุล วิชัย โฆสิตรัตน อรชส นภสินธุวงศ์ สุจินต์ ภัทรภูวดล อรอุบล ชมเดช จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ นุช ศตคุณ

3 1. เพื่อทบทวนสถานการณ์ของเทคโนโลยีชีวภาพทั้งใน และต่างประเทศ 2. เพื่อจัดทำเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic goals) และ แผนที่นำทางวิจัย (Research roadmap) ของนโยบาย วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพระยะยาว โดยการวิเคราะห์ ภาพอนาคต (Foresight analysis) 3. เพื่อเสนอยุทธศาสตร์ และกลไกการขับเคลื่อน นโยบายวิจัยระยะยาวด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วัตถุประสงค์โครงการ www.cab.kps.ku.ac.th

4 LOGO เทคโนโลยีชีวภาพด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพด้านเภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรม ขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพ

5 LOGO สถานการณ์ปัจจุบัน การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ กับนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ 5

6 กรอบนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ (2547-2552) 6 ที่มา : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

7 งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านเกษตร ชิ้นงานทั้งหมด 1,343 เรื่อง ที่มา: รวบรวมและจัดกลุ่มจากฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือข่ายมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลวิจัยไทย (พ.ศ. 2540-2551) www.cab.kps.ku.ac.th

8 งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านเภสัชศาสตร์ ชิ้นงานทั้งหมด 750 เรื่อง www.cab.kps.ku.ac.th ที่มา: รวบรวมและจัดกลุ่มจากฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือข่ายมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลวิจัยไทย (พ.ศ. 2540-2551)

9 งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ ชิ้นงานทั้งหมด 847 เรื่อง www.cab.kps.ku.ac.th ที่มา: รวบรวมและจัดกลุ่มจากฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือข่ายมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลวิจัยไทย (พ.ศ. 2540-2551)

10 งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม ชิ้นงานทั้งหมด 308 เรื่อง www.cab.kps.ku.ac.th ที่มา: รวบรวมและจัดกลุ่มจากฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือข่ายมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลวิจัยไทย (พ.ศ. 2540-2551)

11 งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรม ชิ้นงานทั้งหมด 1,045 เรื่อง www.cab.kps.ku.ac.th ที่มา: รวบรวมและจัดกลุ่มจากฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือข่ายมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลวิจัยไทย (พ.ศ. 2540-2551)

12 LOGO เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านเกษตร 12

13 1. จีโนมิคส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2. การปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคนิคทางอณูวิทยา และเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ 3. การพัฒนาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 4. การตรวจสอบและการวินิจฉัยและ เทคโนโลยีวัคซีน “เพิ่มผลิตภาพในการผลิตพืช รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพด้านเกษตร ลดสภาวะการแข่งขันพื้นที่ ทางการเกษตรเพื่อผลิตพืช อาหารและพลังงาน” เป้าหมายที่1 1 234 เป้าหมายที่2 “เพิ่มความสามารถในการ แข่งขันการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารที่มีคุณภาพและ ความปลอดภัย” 1 24 เป้าหมายที่3 “เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและ อาหารเพื่อการส่งออก” 1 24 เป้าหมายที่4 “เพิ่มขีดความสามารถใน การพึ่งพาตัวเองของภาค ผลิตเกษตรและเศรษฐกิจ ชุมชน” 234 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และฐานวิชาการ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านเกษตร

14 การวิเคราะห์ภาพอนาคต (foresight analysis) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านเกษตร 14 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic goal) เป้าหมายพัฒนา (Development objective) แผนที่นำทาง (Roadmap) 1. “เพิ่มผลิตภาพในการผลิต พืชรวมถึงการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพด้าน เกษตรลดสภาวะการ แข่งขันพื้นที่ทางการ เกษตรเพื่อผลิตพืชอาหาร และพลังงาน” 1. มีพันธุ์พืชอาหารและพลังงาน ที่มีผลิตภาพสูง เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน 1.สร้างฐานพันธุกรรมพืชเป้าหมาย 2.สร้างฐานวิชาการด้านจีโนมิคส์และ วิทยาการต่อเนื่อง สำหรับพืชเป้าหมาย 3.ปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยี เครื่องหมายโมเลกุล รวมถึงการพัฒนา สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ์พืชเป้าหมาย 2. “เพิ่มความสามารถในการ แข่งขันการผลิตสินค้า เกษตร และอาหารที่มี คุณภาพและความ ปลอดภัย” 3. “เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และอาหารเพื่อการ ส่งออก” 1. มีสินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพและ ปลอดภัย เช่น กระดาษ คุณภาพสูง ไม้ตัดดอก คุณภาพสูง 1.สร้างฐานวิชาการด้านจีโนมิคส์และ วิทยาการสำหรับการพัฒนาชุดตรวจสอบ และวินิจฉัย 2.ปรับปรุงพันธุ์สินค้าเป้าหมาย 3.พัฒนาวัคซีนในการป้องกันโรคเฉพาะของ สัตว์เศรษฐกิจเป้าหมาย 4.พัฒนาชุดตรวจสอบและวินิจฉัยโรคเฉพาะ ของสัตว์เศรษฐกิจเป้าหมายและ ชุด ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร 2. มีสินค้าอาหาร ที่มีคุณภาพและ ปลอดภัย เช่น ข้าวและผลไม้ คุณภาพสูง 3. มีชุดตรวจสอบความปลอดภัย ของอาหาร 4. “เพิ่มขีดความสามารถใน การพึ่งพาตัวเองของภาค ผลิตเกษตรและเศรษฐกิจ ชุมชน” 1. มีพันธุ์พืชอาหารหลักที่แก้ไข ปัญหาการผลิตของเกษตรกร รายย่อย เช่น ข้าวก่ำ มะละกอ พริก มะเขือเทศทนโรค 1.การปรับปรุง เพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ พันธุ์พืชเป้าหมาย 2.การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่เป็นเป้าหมาย 2. มีพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับ เกษตรกรรายย่อย

15 LOGO เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านเภสัชศาสตร์ 15

16 1. Biotechnological tools in drug discovery 2. Biologics, pharmaceutical, nutraceutical, and cosmaceutical development and manufacturing 3. Pharmacogenomics and bioinformatics 4. Product safety and monitoring “ การเพิ่มปริมาณ ปรับปรุง คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ ” เป้าหมายที่1 1 34 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และฐานวิชาการ เทคโนโลยีชีวภาพด้านเภสัชศาสตร์ เป้าหมายที่2 “การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ การผลิตยาและเภสัช ภัณฑ์ของโรคอุบัติใหม่ และกลับมาอุบัติใหม่และ โรคในภูมิภาคเขตร้อน” 1 24 3 เป้าหมายที่3 “การผลิตโภชนเภสัช ภัณฑ์และเวชสำอางโดย ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ” 1 2 เป้าหมายที่4 “การนำวิทยาการทาง เภสัชพันธุศาสตร์มา ใช้เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดจาก การใช้ยาในผู้ป่วย อย่างสมเหตุสมผล ” 34 1

17 17 การวิเคราะห์ภาพอนาคต (foresight analysis) เทคโนโลยีชีวภาพด้านเภสัชศาสตร์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic goal) เป้าหมายพัฒนา (Development objective) แผนที่นำทาง (Roadmap) 1. “การเพิ่มปริมาณ ปรับปรุงคุณภาพ ความ ปลอดภัยและ ประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ” 2. “การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ การผลิตยาและเภสัช ภัณฑ์ของโรคอุบัติใหม่ และกลับมาอุบัติใหม่ และโรคในภูมิภาคเขต ร้อน” 3. “การผลิตโภชนเภสัช ภัณฑ์และเวชสำอาง โดยใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ “ 4. “การนำวิทยาการทาง เภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดจากการใช้ยาใน ผู้ป่วย อย่าง สมเหตุสมผล” 1. สร้างฐานข้อมูลความแปรผันทาง พันธุกรรมของยีนในประชากรไทย ที่ เกี่ยวข้องกับออกฤทธิ์ของยา (เช่น ยีนของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการแปร สภาพยา ยีนของรีเซบเตอร์ที่ยาไป ออกฤทธิ์ เป็นต้น) โดยประกอบด้วย ข้อมูลความถี่ของความแปรผันทาง พันธุกรรมที่สำคัญและผลทางคลินิก ของความแปรผันทางพันธุกรรม เหล่านั้น (bioinformatics) 1.ค้นหาและออกแบบสารที่มีศักยภาพ สำหรับสินค้าเป้าหมาย 2.ปรับปรุงโครงสร้างสารที่มีศักยภาพเป็น ยาเพื่อผลิตสำหรับสินค้าเป้าหมายทั้ง ในระดับห้องปฏิบัติการและระดับนำร่อง 3.พัฒนาระบบนำส่งสินค้าเป้าหมาย 4.ค้นหาความแปรผันทางพันธุกรรมของ ยีนที่เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ของยาที่ สำคัญในประชากรไทย และในแต่ละ ภูมิภาคกรณีความแปรผันทาง พันธุกรรมมีความแตกต่างกัน 5.ส่งเสริมงานวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ที่ มีลักษณะรูปแบบงานวิจัยที่มีทิศทาง และต่อยอดความรู้เดิม ตอบคำถามทาง เภสัชพันธุศาสตร์ของประชากรใน ประเทศไทย 6.พัฒนาระบบเก็บข้อมูล หรือ ฐานข้อมูล ที่ง่ายแก่การเข้าถึงและนำไปใช้ ประโยชน์เพื่อให้งานวิจัยทางเภสัช พันธุศาสตร์ดำเนินไปข้างหน้า และ ไม่ ซ้ำซ้อน 7.พัฒนากระบวนการผลิตผลิตสินค้า เป้าหมายอย่างปลอดภัยและสร้าง กลไกการตรวจสอบ 2. มีเครือข่ายความรู้ด้านเภสัชพันธุ ศาสตร์ 3. ผลิตวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ที่ป้องกัน และรักษาโรคเขตร้อน 4. ผลิตวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ที่ป้องกัน และรักษาโรคอุบัติใหม่และโรค กลับมาอุบัติใหม่ 5. ผลิตเภสัชภัณฑ์ อาหารเสริมและ เครื่องสำอางที่ตรงกับความต้องการ ของตลาดระหว่างประเทศ 6. ผลิตเภสัชภัณฑ์ อาหารเสริมที่ จำเพาะเจาะจงกับผู้สูงวัย

18 LOGO เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการแพทย์ 18

19 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และฐานวิชาการ เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ เป้าหมายที่1 “การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพทาง การแพทย์เพื่อประกัน ความมั่นคงทางสุขภาพ” 1 24 3 1.การหาสาเหตุและกลไกการเกิดโรค 1.1 ระบาดวิทยา 1.2 กลไกระดับเซลล์และโมเลกุล 1.3 สรีรวิทยาของความผิดปกติ 2. การวินิจฉัยและทำนายโรค 2.1 โมเลกุลเป้าหมายสำหรับวินิจฉัย 2.2 วิธีตรวจที่สะดวกและรวดเร็ว 3. การรักษาโรค 3.1 โมเลกุลเป้าหมาย 3.2 การค้นพบยา 3.3 แนวทางการรักษาเฉพาะบุคคลและเภสัชพันธุศาสตร์ระดับจีโนม 3.4 เวชศาสตร์การซ่อมแซม (วิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นแบบ) 4. การป้องกันโรคและความมั่นคงทางสุขภาพ 4.1 วัคซีน (โรคใหม่และโรคประจำถิ่น) 4.2 การป้องกันโรคโดยการปรับพฤติกรรมส่วนบุคคลและสังคม เป้าหมายที่2 “การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ ทางการแพทย์เพื่อ สร้างผลิตภัณฑ์และ บริการในเชิงพาณิชย์” 1 24 3

20 20 การวิเคราะห์ภาพอนาคต (foresight analysis) เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ (Strategic goal) เป้าหมายเชิงพัฒนา (Development objective) แผนที่นำทาง (Roadmap) 1.“การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ ทางการแพทย์เพื่อ ประกันความมั่นคง ทางสุขภาพ” 1. มีองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อหา สาเหตุและกลไกการเกิดโรค ที่มีความสำคัญ 1.สร้างฐานข้อมูล/องค์ความรู้พื้นฐานของ สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 2.สร้างความสามารถในการผลิตวัคซีนและ ผลิตภัณฑ์ยาต่อโรคระบาดประจำถิ่นและ โรคอุบัติใหม่ 3.สร้างฐานข้อมูลร่วมด้าน Pharmacogenomics และพัฒนาขีด ความสามารถด้าน Bioinformatics ที่ นักวิจัยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้ 2. มีการจัดระบบความปลอดภัย จากการใช้ยาของผู้ป่วย 3. มีชุดตรวจสอบวินิจฉัยโรคทั้ง โรคติดต่อและโรคทาง พันธุกรรมเพื่อใช้ตรวจ ณ จุด ให้การรักษา 4. มีนวัตกรรมเพื่อการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และ โรคประจำถิ่น 2. “การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ ทางการแพทย์เพื่อ สร้างผลิตภัณฑ์และ บริการในเชิง พาณิชย์” นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อเพื่อ ผลิตออกสู่ตลาดในระดับ อุตสาหกรรม 1.ประเมินศักยภาพและกำหนดเป้าหมาย การผลิตชุดตรวจ วัคซีน หรือผลิตภัณฑ์ ยาของโรคที่เป็น non-infectious 2.ผลักดันให้มีการลงทุนร่วมกันของภาครัฐ และเอกชน (Matching fund)

21 LOGO เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม 21

22 1. การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพ 2. การวิจัยและพัฒนาพลังงานทางชีวภาพ 3. การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ความ หลากหลายทางชีวภาพ 4. การพัฒนาการผลิต green product เป้าหมายที่1 “แก้ปัญหาและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วย วิธีทางชีวภาพ bioremediation” 1 2 4 เป้าหมายที่2 “สร้างความมั่นคงด้าน พลังงาน” 24 เป้าหมายที่3 “อนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน” เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และฐานวิชาการ เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม 31 2 4 3

23 23 การวิเคราะห์ภาพอนาคต (foresight analysis) เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic goal) เป้าหมายเชิงพัฒนา (Development objective) แผนที่นำทาง (Roadmap) 1.“แก้ปัญหาและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีทางชีวภาพ” 1. มีพันธุ์พืช จุลินทรีย์ที่สามารถ บัดบัดมลพิษ เช่น จุลินทรีย์ สลายสารที่เป็นพิษต่อมนุษย์ 1.มีฐานข้อมูลและแหล่งเก็บฐานพันธุกรรมของจุลินทรีย์ 2.สร้างฐานข้อมูลและฐานพันธุกรรมพืชเป้าหมาย 3.ปรับปรุงพันธุ์ โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุล รวมถึงการ พัฒนาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ์ ให้สามารถบำบัดมลพิษ 2. มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 1.มีจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น จุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพ 2.ปรับปรุงพันธุ์พืชให้เหมาะกับการผลิตเยื่อกระดาษ เพื่อลด กระบวนการผลิต การฟอกโดยใช้สารเคมี เช่น พันธุ์ไม้ที่มีลิคนิน ต่ำ 2. “สร้างความมั่นคงด้าน พลังงาน” 1. มีพันธุ์พืชในการผลิตไบโอดีเซล1.ปรับปรุงพันธุ์ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล รวมถึงพัฒนาการผลิต พันธุ์พืชที่มีปริมาณน้ำมันสูง 2.มีพันธุ์พืชที่มีผลิตภาพสูง เหมาะกับการผลิตเอธานอล ในแต่ละ สภาพพื้นที่ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ผันแปร 2. มีจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการ ผลิตเอธานอลที่มีประสิทธิภาพ สูง 1.ค้นหา ปรับปรุงพันธุ์จุลินทรีย์ให้มีอัตราการเปลี่ยนชีวมวลให้เป็น เอธานอลได้อย่างรวดเร็ว และทนต่อเอธานอล 2.กระบวนการหมักชีวมวล เพื่อการผลิตเอธานอล ที่มีประสิทธิภาพ 3. “อนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน” 1. รู้สภานภาพทรัพยากรธรรมชาติ1.มีการสำรวจจุลินทรีย์ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ใน ดิน เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 2.มีฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ พืช สัตว์ สัตว์น้ำ และจุลินทรีย์ใน ธรรมชาติ 2. มีฐานความรู้ด้านสมุนไพร1.มีการสำรวจ ชนิด สายพันธุ์ของสมุนไพร และอนุรักษ์ เพื่อการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 2.ขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยง เซลล์ และ เนื้อเยื่อพืช 3.ปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพรให้มีผลิตภาพสูง รวมทั้งพัฒนาสิ่งมีชีวิต ดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับ ธุรกิจชุมชน

24 LOGO เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านอุตสาหกรรม 24

25 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และฐานวิชาการ เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรม เป้าหมายที่2 “สามารถผลิตเชื้อ บริสุทธิ์และเอนไซม์” 34 12 1. อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์ 2. กระบวนการวิศวกรรมชีวภาพ 3. พลังงานชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพและโรงสกัดชีวภาพ 4. เอนไซม์เพื่ออุตสาหกรรม 5. การผลิตยา วัคซีน และชุดตรวจสอบ เป้าหมายที่1 “สามารถผลิตสินค้า พื้นฐาน ด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม” 1 24 3 5

26 26 การวิเคราะห์ภาพอนาคต (foresight analysis) เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรม เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic goal) เป้าหมายเชิงพัฒนา (Development objective) แผนที่นำทาง (Roadmap) 1. “สามารถผลิตสินค้าพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม” 1. มีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ แข่งขันได้ในตลาดโลกและมีความ ปลอดภัย 1.มีวัตถุดิบเช่น พืชอาหารและสัตว์ ที่มีผลิตภาพสูงและ และมีคุณภาพที่ได้จากการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วย ในการลดต้นทุนการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพ 2.มีมาตรฐานการการผลิตและตรวจรับรองมาตรฐานความ ปลอดภัยในระดับสากล เช่นใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ ตรวจสอบการปนเปื้อน 3.มีบรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนการใช้ชีววัสดุที่ผลิตใน ประเทศ 4.มีพลังงานชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพที่ยั่งยืนและไม่ กระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร 2. มีพลังงานชีวภาพและเชื้อเพลิง ชีวภาพที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อ ความมั่นคงด้านอาหาร 1.มีวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำและมีคุณภาพที่เหมาะสมในการ นำไปสู่กระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มัน สำปะหลัง อ้อย 2.มีกระบวนการสกัด แปรรูปวัตถุดิบเพื่อนำไปสู่การผลิต เชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ เช่นการปรับปรุงพันธุ์ จุลินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพในการย่อยและหมักวัตถุดิบที่ ประสิทธิภาพ 3.มีกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ ก่อให้เกิดการติดลบด้านพลังงาน 2. “สามารถผลิตเชื้อบริสุทธิ์และ เอนไซม์” มีเอนไซม์ที่ใช้ปริมาณมากใน อุตสาหกรรมรมทดแทนการนำเข้า เช่น เอนไซม์ไฮโดรเลส และเอ็นไซม์ เพื่อตลาดเฉพาะทางเช่น ใน อุตสาหกรรมยา 1.มีการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ในท้องถิ่นที่มีศักยภาพ ในการผลิตเอ็นไซม์ 2.มีการปรับปรุงพันธุกรรมของจุลินทรีย์ให้ผลิตเอ็นไซม์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ใช้เทคโนโลยีการหมักที่มีประสิทธิภาพเช่นมีระบบการ ควบคุมการหมักแบบ on-line 4.มีเทคโนโลยีการสกัดและทำให้เอนไซม์ให้บริสุทธิ์ที่มี ประสิทธิภาพ

27 LOGO ฉากทัศน์ (Scenario) และทางเลือก (Alternatives) 27

28 ฉากทัศน์ที่ 1 : ภาวะเศรษฐกิจดี ภาวะคุณภาพชีวิตดี เป้าหมายที่2 “สามารถผลิตเชื้อ บริสุทธิ์และเอนไซม์” ทางเลือก : เลือกประเด็นเชิงกลยุทธ์ในการลงทุนงานวิจัยพื้นฐาน ระยะยาวด้วยงบประมาณที่พอเพียง มุ่งสร้างองค์ความรู้ นำสู่นวัตกรรม สำหรับการปรับปรุงคุณภาพสินค้า บริการ และคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นสร้างงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ (Action research) ที่หลากหลาย เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม ความหลากหลายของสินค้าและบริการ ขยายตลาด ลงทุนวิจัยในรูปแบบ operation research เพื่อผดุง ความสามารถในการแข่งขันภาคผลิต ในการให้บริการ อย่าง มีคุณภาพ คงระดับงานวิจัย เพื่อเป็นทุนทางปัญญาในการรักษาภาวะ คุณภาพที่ดี www.cab.kps.ku.ac.th

29 29 ฉากทัศน์ที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจดี ภาวะคุณภาพชีวิตไม่ดี ทางเลือก : เลือกประเด็นเชิงกลยุทธ์ในการลงทุนงานวิจัยพื้นฐาน ระยะยาวด้วยงบประมาณที่พอเพียง มุ่งสร้างองค์ความรู้ นำสู่นวัตกรรม สำหรับการปรับปรุงคุณภาพสินค้า บริการ และคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นสร้างงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ (action research) ที่หลากหลาย เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม ความหลากหลายของสินค้าและบริการ ขยายตลาด ลงทุนวิจัยในรูปแบบ operation research เพื่อผดุง ความสามารถในการแข่งขันภาคผลิต ในการให้บริการ อย่างมีคุณภาพ ทุ่มเทการลงทุนงานวิจัยประยุกต์ ในกรอบประเด็นที่ ตอบสนองต่อปัญหาคุณภาพชีวิต www.cab.kps.ku.ac.th

30 30 ฉากทัศน์ที่ 3 : ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ภาวะคุณภาพชีวิตดี ทางเลือก : ทุ่มการลงทุนวิจัยในรูปแบบ operation research เพื่อพัฒนา ผลผลิต กระบวนการผลิต และบริการ ที่สามารถนำไปใช้ แก้ปัญหาที่ภาคผลิตเผชิญได้ทันที เน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า และสร้าง มูลค่าเพิ่มเพื่อขยายตลาด สนธิ / บูรณาการงานวิจัยและเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการประยุกต์ และนวัตกรรม สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานในประเด็นที่จำเป็น เสริมกับองค์ ความรู้ที่มีอยู่แล้ว และให้ผลตอบสนองต่อการแก้ปัญหาใน ระยะสั้นถึงปานกลาง www.cab.kps.ku.ac.th

31 31 ฉากทัศน์ที่ 4 : ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ภาวะคุณภาพชีวิตไม่ดี ทางเลือก : สนธิ / บูรณาการงานวิจัยและเทคโนโลยี ผนวกกับการคัดสรร และนำเข้าเทคโนโลยีที่จำเป็นจากต่างประเทศ เพื่อการ ประยุกต์ และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหา ภาคผลิตเผชิญได้ทันที สนับสนุนงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่เพิ่มขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการรายย่อย - กลาง ควบคู่กับการสนับสนุน งานวิจัยเชิงพื้นฐานและประยุกต์ เน้นงานวิจัยที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลาไม่เกิน 3 - 5 ปี โดยเฉพาะ งานวิจัยที่สนับสนุนการสร้างงาน เน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า และสร้าง มูลค่าเพิ่มเพื่อขยายตลาด และสร้างงาน เน้นการวิจัยเชิงบริการที่มีผลในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ ประชาชนทั้งในชนบทและเมือง www.cab.kps.ku.ac.th

32 LOGO เป้าประสงค์ (Purpose) และเป้าหมายใน 20 ปี 32

33 “เป้าประสงค์: ประเทศไทยจะมีความมั่นคงทางสุขภาพ ทางอาหารและพลังงาน อนุรักษ์สภาพแวดล้อม และยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันโดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญ” ให้คำตอบ แก้ปัญหาของภาคผลิต นวัตกรรมเพื่อพัฒนา เพิ่มสมรรถภาพในการแข่งขัน เป้าหมายเพื่อสาธารณประโยชน์ เป้าหมายทางเศรษฐกิจ ประกันความมั่นคง ทางอาหาร สุขภาพ พลังงาน สภาพแวดล้อม ให้ความรู้ สร้างปัญญาให้กับสังคม เพิ่มทุนทางปัญญา

34 LOGO โครงสร้างนโยบายวิจัย 34

35 35 การกำหนดนโยบายวิจัย การกำหนดนโยบายที่จะมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ได้นั้น ควรกำหนดนโยบายโดยมองจาก “ ผู้ใช้ ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ” เป็นตัวตั้ง ได้แก่ สาธารณชน ผู้บริโภคและตลาด ผู้ผลิตรายเล็ก - กลาง - ใหญ่ และ ผู้ทำการวิจัย รวมถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนด นโยบายวิจัย และองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย เข้ามามีส่วน ร่วมในการตัดสินใจในการกำหนด วาระการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ “ ไม่ใช่ความสนใจของนักวิจัย หรือผู้ประกอบการบางรายเป็นตัวตั้ง ” www.cab.kps.ku.ac.th

36 36 สถาบันการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างบุคลากร มีนโยบายการบูรณาการ งานวิจัยกับงานบัณฑิตศึกษา (Embedded graduate training) หน่วยงานวิจัยควรทำการสำรวจความสามารถในการให้เวลา ปฏิบัติงานของนักวิจัยด้วยหน่วย ภารกิจเต็มเวลา (Research FTE) การพัฒนาฐานวิชาการ (Platform development) ควบคู่กับการ (Program funding) ของแต่ละฐานวิชาการ เพื่อการประยุกบรรจุ แผนงานและโครงการวิจัย ต์ใช้และนวัตกรรมด้าน เทคโนโลยีชีวภาพทั้ง 5 สาขา การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดตั้ง National Research Consortium ซึ่งต้องเป็นความร่วมมือทั้งการวิจัยและงบ ลงทุนเพื่อการวิจัย โดยมีกลไกสนับสนุนเพื่อให้มีแรงขับเคลื่อน พอเพียง การกำหนดนโยบายวิจัย (ต่อ) www.cab.kps.ku.ac.th

37 โครงสร้างนโยบายการวิจัย: เทคโนโลยีชีวภาพ หน่วยงานที่มีส่วน เกี่ยวข้องในการ กำหนดนโยบายวิจัย ผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้มีอำนาจในการกำหนด นโยบายวิจัย สถาบันการศึกษา วิจัย - สร้างบุคลากร หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชน องค์กรให้ทุน สนับสนุนการวิจัย วาระการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ Output ของงานวิจัย หน่วยงานถ่ายทอด เทคโนโลยี Non-Profit Organization คณะกรรมการบริหารทรัพยากรวิจัย National Research Consortium Program funding/ Platform development Embedded graduate training Research FTE Accountability Mechanism Effective communication with stakeholders&peers Ethics IP vs non-IP Non-tariff barriers International agreements Technology advocacy

38 LOGO กลไกขับเคลื่อนแผนการวิจัย เทคโนโลชีวภาพในระยะยาว 38

39

40 LOGO 40 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt LOGO เทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค Biotechnology: Macro-Micro Perspective 1 โครงสร้างนโยบาย การวิจัยของชาติระยะยาว (2552-2572) Policy Infrastructure.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google