งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ในด้าน ต่างๆ จัดทำ โดย เด็กชายสุวพิชญ์ สินธุแปง เลขที่ 14 เด็กชายวิธิต ถากาศ เลขที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ในด้าน ต่างๆ จัดทำ โดย เด็กชายสุวพิชญ์ สินธุแปง เลขที่ 14 เด็กชายวิธิต ถากาศ เลขที่ 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนอ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ในด้าน ต่างๆ จัดทำ โดย เด็กชายสุวพิชญ์ สินธุแปง เลขที่ 14 เด็กชายวิธิต ถากาศ เลขที่ 10 ชั้น ม.1/4

2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ด้านการศึกษา ด้านการบันเทิง ด้านธุรกิจ

3 ด้านการศึกษา ความหมาย เพื่อที่จะให้เข้าใจความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เราคง จะต้องทำความเข้าใจกับคำต่างๆ ที่ประกอบเป็นคำนี้ อันได้แก่ เทคโนโลยี สาร และสนเทศ เทคโนโลยีมีความหมายถึง การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่องาน ปฏิบัติทั้งหลาย เพื่อให้งานนั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สารสนเทศ อ่านว่า สาระ - สน - เทศสาร หรือ สาระ เป็นคำประกอบหน้าคำ แปลว่า สำคัญ สนเทศ หมายถึง คำสั่ง ข่าวสาร ใบบอก สารสนเทศ จึงหมายถึงข่าวสารที่สำคัญ เป็นระบบข่าวสารที่กำหนดขึ้น และ จัดทำขึ้นภายในองค์การต่างๆ ตามความต้องการของเจ้าของหรือผู้บริหารองค์การ นั้นๆ สารสนเทศ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Information สำหรับคำว่า Information นั้น พจนานุกรมเวบสเตอร์ ให้ความหมายไว้ว่า ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ เป็นความรู้และข่าวสารที่สำคัญที่มี ลักษณะพิเศษ ทั้งในด้านการได้มาและประโยชน์ในการนำไปใช้ปฏิบัติ จึงได้มีการ ประมวลความหมายของสารสนเทศไว้ใกล้เคียงกัน ดังนี้ สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพที่ประมวลจัด หมวดหมู่ เปรียบเทียบ และวิเคราะห์แล้วสามารถนำมาใช้ได้ หรือนำมาประกอบการ พิจารณาได้สะดวกกว่าและง่ายกว่า สารสนเทศ คือข้อมูลที่ได้รับการประมวลให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อ ผู้รับ และมีทั้งคุณค่าอันแท้จริง หรือที่คาดการณ์ว่าจะมีสำหรับการดำเนินงานหรือ การตัดสินใจในปัจจุบันและอนาคต สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบมาคำนวณทาง สถิติ หรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่ สามารถนำมาใช้งานได้ทันที หากพิจารณาจากความหมายของสารสนเทศที่กล่าวมาแล้วนี้ จะเห็นว่า สารสนเทศมีคุณลักษณะที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ 1. เป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว 2. เป็นรูปแบบที่มีประโยชน์ นำไปใช้งานได้ 3. มีคุณค่าสำหรับใช้ในการดำเนินงานและการตัดสินใจ

4 ด้านธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน สาขาบันเทิง ยุคของสังคมสารสนเทศที่มี ลักษณะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และ เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทำให้เกิด อีซีนีม่า (E-cinema) กิจกรรมต่างๆ สำหรับสมาชิกที่ เข้ามาใช้ อีซีนีม่า คือ เปิดออนไลน์ บุ๊คกิ้งมี การเปิดให้จองตั๋วและเลือกที่นั่งทาง เว็บไซต์ ลูกค้าสามารถจ่ายเงินในเว็บได้เลย โดยผ่านบัตรเครดิต ธุรกิจด้านอีซีนีม่านี้นับ ได้ว่ามีประโยชน์มหาศาล เพราะทาง เจ้าของกิจการได้มีการบอกข่าวสาร บางอย่างที่ลูกค้าไม่รู้ทุกอย่างรวมอยู่ในเว็บ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในเชิงธุรกิจ ทั้ง ได้รับการตอบรับสูงจากลูกค้า ของการเปิด จองทั้งระบบ ซึ่งปัจจุบันบริการทั้งระบบ โทรศัพท์และระบบออนไลน์

5 ด้านการบันเทิง ผู้บริหารต้องคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และการตัดสินใจที่ต้องกระทำอย่างสอดคล้องกัน ปัจจุบันผู้บริหารต้องประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การตัดสินใจทางธุรกิจขององค์การอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์และสร้างโอกาสในการประยุกต์ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ ผู้บริหารต้องสามารถจัดการกับเทคโนโลยีอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. กำหนดกลยุทธ์องค์การที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. กำหนดแผนงานสารสนเทศระดับองค์การและการดำเนินงาน กำหนด โครงสร้างหน่วยงานสารสนเทศ 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศขององค์การ ) เช่น อุปกรณ์ ชุดคำสั่ง ระบบสื่อสารและจัดการข้อมูล ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ซึ่งมีบทบาท สำคัญในการกำหนดศักยภาพ และความยืดหยุ่นในการปรับตัวของงาน สารสนเทศในองค์การ 4. กำหนดรายละเอียดการดำเนินงานภายในองค์การ พร้อมทั้งพัฒนา ทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมต่อการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์การ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นระบบ สารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของธุรกิจให้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยถูกออกแบบและพัฒนาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ทางธุรกิจ ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้ทั้งองค์การ สามารถประสานงานและใช้ ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับปฏิบัติงานและระดับบริหาร โดย เราสามารถจำแนกระบบสารสนเทศตามหน้าที่ทางธุรกิจตามหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี 2. ระบบสารสนเทศด้านการเงิน 3. ระบบสารสนเทศด้านการตลาด 4. ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการดำเนินงาน 5. ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

6 จบแล้วครับ


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ในด้าน ต่างๆ จัดทำ โดย เด็กชายสุวพิชญ์ สินธุแปง เลขที่ 14 เด็กชายวิธิต ถากาศ เลขที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google