งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

2 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

3 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู พระตรีมูรติหรือผู้เป็นเจ้าทั้งสาม มีตัวอักษร ๓ ตัว อันศักดิ์สิทธิ์เรียกกันว่า “ โอม ” ประกอบด้วยอักษร ๓ ตัวคือ “ อะ ” หมายถึง พระวิษณุหรือพระนารายณ์ “ อุ ” หมายถึง พระอิศวรหรือพระศิวะ “ มะ ” หมายถึง พระพรหม

4 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ลักษณะสำคัญของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู พระพรหม คัมภีร์พระเวท มีวิวัฒนาการสืบต่อเนื่องกันมาโดยตลอด

5 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู อารยัน + ดราวิเดียน – เขตลุ่มน้ำสินธุ

6 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู วิวัฒนาการของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 1. สมัยพระเวท 2. สมัยพราหมณ์ ( พระพรหม ) - ลัทธิตรีมูรติ * พระพรหม ( ผู้สร้าง ) * พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ ( ผู้รักษา ) * พระศิวะ หรือพระอิศวร ( ผู้ทำลาย )

7 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 3. สมัยฮินดู แบ่งออกเป็น 6 ลัทธิ ( ษัท ทรรศนะ คือ สางขยะ โยคะ นยายะ ไวเศิกะ ดีบางสา เวทานตะ ) * มุ่งสู่ความหลุดพ้น คือ โมกษะ

8 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู โมกษะ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ( เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนา ) และมีสภาวะ เป็นเอกภาพ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพรหม

9 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ปรมาตมัน วิญญาณอันยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นเอง เป็นปฐมของ วิญญาณ เป็นอมตะ เมื่ออกจากร่างจะไปเกิดใหม่

10 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู กำหนดคัมภีร์พระเวท 1. ฤคเวท - สรรเสริญเทพเจ้า 2. ยชุรเวท - บูชายัญ 3. สามเวท – เป็นบทร้อยกรอง นำมาจากฤคเวท 4. อถรรพเวท - เวทมนต์คาถาไสยศาสตร์และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

11 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู หลักคำสอน เรื่องวรรณะ 1. วรรณะพราหมณ์ – นักบวช ปุโรหิต ผู้ พิพากษา ครู นักปราชญ์ 2. วรรณะกษัตริย์ – พระเจ้าแผ่นดิน ขุนนาง ทหาร ตำรวจ 3. แพศย์ – ชาวนา ชาวสวน พ่อค้า 4. ศูทร – กรรมกรผู้ใช้แรงงาน มีหน้าที่รับใช้ วรรณะทั้ง 3 หมายถึง พวกพื้นเมือง ดราวิ เดียน หรือมิลักขะ * พวกสมรสข้ามวรรณะ เรียกว่า จัณฑาล มี ฐานะต่ำราวกับไม่ใช้มนุษย์

12 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สมัยฮินดู 1. การเวียนว่ายตายเกิด - ดวงวิญญาณจะเวียนว่าย ตายเกิดไม่สิ้นสุดจนกว่าจะเข้าสู่พรหม 2. การเข้าสู้พรหม – สะสมความสุขและออกไปบำเพ็ญ พรตในป่า 3. การเวียนว่ายตายเกิดจากกรรมแต่ปางก่อน – ทำดี ไปสู่วรรณะสูง 4. การสิ้นสุดการเกิดใหม่ของโลก – เป็นหน้าที่ของพระ เจ้าผู้สร้าง และพระเจ้าผู้ทำลาย สมัยนี้ได้พัฒนาเข้า สู่ เอกเทวนิยม ( พระพรหม ) 5. องค์ประกอบในสันติสุขของโลก * พราหมณ์ * คัมภีร์ * พระเวท 6. กำหนดให้คนในตระกูลพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ประพฤติตนใน อาศรม 4 อย่างเคร่งครัดมากขึ้น

13 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู อาศรม 4 – ขั้นตอนการดำเนินชีวิตของชาว ฮินดู 1. พรหมจารี – แรกเกิดของชีวิต เล่าเรียน ( เกิด -25 ปี ) 2. คฤหัสถ์ – ผู้ครองเรือน (26-50 ปี ) 3. วนปรัสถ์ – ทำประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติ (51-75 ปี ) 4. สันยาสี - การเสียสละชีวิตคฤหัสถ์ออกบวช เพื่อโมกษะสู่ (76 ปี...) ปรมาตมัน ( เข้าไปรวมกับวิญญาณอมตะของ พระพรหม )

14 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู หนทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้น ( โมกษะ ) 1. ชญาณโยคะ - ปัญญา 2. กรรมโยคะ - การกระทำ 3. ภัทติโยคะ - จงรักภักดีต่อพระเจ้า

15 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู นิกายในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 1. นิกายพรหม - นำถือพระพรหม ( ผู้สร้าง ) 2. นิกายไศวะ - นับถือพระศิวะหรือพระอิศวร ( ผู้สร้างและผู้รักษา ) 3. นิกายไวษณพ - นับถือพระวิษณุหรือพระ นารายณ์ ( ผู้สร้างและผู้ทำลาย 4. นิกายศากยะ หรือนิกายศักติหรือลัทธิบูชา เทวี – พระอุมาเทวี ( ชายาพระศิวะ ) พระ ลักษมีเทวี ( ชายาพระวิษณุ ) พระสรัสวดีเทวี ( ชายาพระพรหม )

16 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู พิธีกรรมที่สำคัญ 1. พิธีสังสการ - เป็นพิธีประจำบ้าน ( เช่นตั้งชื่อ แต่งงาน ) 2. พิธีศราทธ์ - ทำบุญให้แก่ผู้ล่วงรับเป็นพิธีที่ สำคัญที่สุด 3. พิธีบูชาเทวดี ( เช่นการสวดมนต์ตอนเช้า เย็น )


ดาวน์โหลด ppt สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google