งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านเพื่อพัฒนา ตนเอง. ๑. การอ่านเพื่อพัฒนา ตนเองในด้านความรู้ ปกติคนที่รอบรู้มักจะเป็นผู้ที่รับฟังหรือ อ่านสิ่งต่างๆอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้ปรับตัว เข้ากับสิ่งแวดล้อมและอยู่ในสังคมได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านเพื่อพัฒนา ตนเอง. ๑. การอ่านเพื่อพัฒนา ตนเองในด้านความรู้ ปกติคนที่รอบรู้มักจะเป็นผู้ที่รับฟังหรือ อ่านสิ่งต่างๆอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้ปรับตัว เข้ากับสิ่งแวดล้อมและอยู่ในสังคมได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านเพื่อพัฒนา ตนเอง

2 ๑. การอ่านเพื่อพัฒนา ตนเองในด้านความรู้ ปกติคนที่รอบรู้มักจะเป็นผู้ที่รับฟังหรือ อ่านสิ่งต่างๆอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้ปรับตัว เข้ากับสิ่งแวดล้อมและอยู่ในสังคมได้ อย่างปกติสุข การอ่านหาอ่านได้ในหนังสือหลายๆ ประเภทความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ใน ชีวิตประจำวัน จะอ่านได้จากหนังสือพิมพ์ ซึ่งจะมีการรายงานข่าวหลายๆด้าน ข่าว ในหนังสือพิมพ์ อาจไม่ใช่ข้อเท็จจริง เสมอไป เราจึงต้องพิจารณาอย่าหลงเชื่อ โดยเปรียบเทียบข่าวจากหนังสือพิมพ์ หลายๆฉบับหรือ สอบถามจากบุคคลอื่น และใช้ดุลยพินิจของตนในการ พิจราณา

3 การอ่านข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ข่าวหนังสือพิมพ์แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ ๑ ) พาดหัวข่าว : อ่านผ่านๆเพียง เพื่อให้เข้าใจเรื่องโดยย่อเท่านั้น ๒ ) เนื้อข่าว : จะอ่านเฉพาะ รายละเอียด แต่การอ่านข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ก็มีข้อพึงระวังอยู่ เหมือนกัน เพราะการเสนอข่าวมักจะ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไป บางฉบับก็ลง ไม่ตรงกัน

4 ๒. การอ่านเพื่อพัฒนา ตนเองในด้านอารมณ์ ๒. การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง ในด้านอารมณ์ กล่าวคือ เป็นการ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงความรู้สึก โดยให้สามารถควบคุมอารมณ์ รุนแรงได้ และมีความรู้สึกต่อสิ่งที่ กระทบทั้งในด้านที่พึงพอใจและไม่ พึงพอใจ

5 ๓. การอ่านเพื่อพัฒนา ตนเองในด้านคุณธรรม คุณธรรมเป็นเครื่องกำกับจิตใจของ มนุษย์ให้ประพฤติปฏิบัติในด้านดีงาม เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกับสัตว์ คุณธรรมประกอบด้วยความรู้ ความคิด และอารมณ์อันช่วยขัดเกลาจิตใจให้ ประณีตยิ่งขึ้นทำให้เกิดวิจารณญาณ และสติปัญญา

6 ขอบคุณที่ รับชมครับ ที่มา : เพลินพิศ สุพพัตกุล แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ท๓๑๑๐๑ ม. ๔ ที่มา : เพลินพิศ สุพพัตกุล คู่มื่อการสอน วิชาภาษาไทย ขอบคุณ : http://kokai.awardspace.com ขอบคุณ : http://www.jd.in.th


ดาวน์โหลด ppt การอ่านเพื่อพัฒนา ตนเอง. ๑. การอ่านเพื่อพัฒนา ตนเองในด้านความรู้ ปกติคนที่รอบรู้มักจะเป็นผู้ที่รับฟังหรือ อ่านสิ่งต่างๆอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้ปรับตัว เข้ากับสิ่งแวดล้อมและอยู่ในสังคมได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google