งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์และกระบวนการ สร้างการเรียนรู้ บทบาทใหม่ของ ครูจัดการความรู้มือ อาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์และกระบวนการ สร้างการเรียนรู้ บทบาทใหม่ของ ครูจัดการความรู้มือ อาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์และกระบวนการ สร้างการเรียนรู้ บทบาทใหม่ของ ครูจัดการความรู้มือ อาชีพ

2 ครูมืออาชีพ บูรณาการ : - มีความรู้ในการจัดการเรียน การสอนแบบบูรณาการ - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ นักเรียน ผู้ปกครอง และเพื่อนครู สร้างสรรค์ : - การเรียนการสอนให้มี การบูรณาการวิชาต่างๆ เข้ากับวิถีชีวิตของผู้เรียน - ปลูกฝังและโน้มนำให้ ผู้เรียนเข้าถึงคุณธรรม โดยบูรณาการเข้าไปใน การเรียนการสอน และประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดี

3 หลากหลาย : พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม ศักยภาพ ด้วยวิธีการที่ หลากหลาย จัดการเรียนรู้ด้วยการ ปฏิบัติจริง ใช้ความรู้เป็นฐาน : สามารถวิจัยและ พัฒนาการเรียนการสอน สร้างกระบวนการ เรียนรู้ร่วม สร้างวงจร และเครือข่าย ของความรู้และการเรียนรู้ มีวิสัยทัศน์ มี ความริเริ่มสร้างสรรค์

4 บทบาทของครูในการสร้างการเรียนรู้ | Construct ความรู้

5 ให้ผู้เรียนผลิตความรู้เอง โดยใช้คำถาม คำแนะนำ คำสั่ง เงื่อนไข ให้ผู้เรียนดิ้นรน ค้นหา ค้นคว้า และผลิตความรู้ขึ้นเองทั้ง โดยตนเองและโดยกลุ่ม ๑

6 จัดเรียงลำดับให้ความรู้ และทักษะ ที่เกิดขึ้นก่อนเป็นพื้นฐาน ในการสร้างความรู้และ ทักษะที่เกิดตามมา ๒

7 เชื่อมโยงและบูรณาการ กระบวนการเรียนรู้ ความรู้ และทักษะหนึ่งๆ ไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ความรู้ และทักษะอื่นๆ อยู่เสมอ ๓

8 กระตุ้นให้ผู้เรียนประมวล ความรู้และทักษะ ที่ได้ เรียนมาในช่วงหนึ่งๆ แล้วทำการสรุป สังเคราะห์ด้วยตนเองอยู่ เสมอ ทั้งโดยงานเดี่ยว และโดยกระบวนการ กลุ่ม ๔

9 ส่งเสริมให้การประมวล สรุป สังเคราะห์ความรู้และทักษะ ของนักเรียนดำเนินไปอย่าง สมบูรณ์ โดยครูจะช่วยเก็บตก ช่วยร้อยเรียงส่วนที่ขาดหาย แนะนำวิธีการประมวล สรุป สังเคราะห์ และนิยามความรู้ที่ ได้มาให้มีความแม่นยำ ครบถ้วน และเชื่อมโยงกับชุด ความรู้และทักษะที่เป็นสากล ได้ ๕

10 ครูต้องนำพาผู้เรียนให้มี โอกาส ได้นำความรู้สู่การประยุกต์ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาไป บนการงานจริง และได้ถ่ายทอดความรู้สู่ ผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งโดยงานเดี่ยวและโดย กระบวนการกลุ่ม ๖

11 ถ้าความรู้และทักษะที่กำลัง ศึกษานั้น เป็นสิ่งที่นักเรียนรุ่นก่อนหรือมี ผู้อื่นได้เคยทำการศึกษา มาแล้ว ครูจะต้องนำบันทึก และผลงานการเรียนรู้ในเรื่อง นั้นๆมาให้นักเรียนรุ่นปัจจุบัน ทำการศึกษาต่อเพื่อพัฒนา ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ๗

12 ครูจะต้องเป็นผู้อำนวยความ สะดวก ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะต้องจัดหา สนับสนุน ทรัพยากร และออกแบบกระบวนการ เรียนรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ สำคัญ ให้ครบถ้วน ๘

13 ครูยังต้องมีความเป็นครู เป็นหลัก เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาท คุณธรรมต่างๆ ประสิทธิ์ ประสาทความรู้ในจังหวะที่ เหมาะสม ๙

14 หลายครั้งที่ครูต้องเข้า ร่วมทำงาน ร่วมค้นคว้า กับเด็กในลักษณะ ของครูที่เป็น “ เพื่อน ร่วมงาน ” เพื่อให้ครูเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการเรียนรู้ ร่วม ๑๐๑๐

15 ครูต้องเป็นนักสังเกต พฤติกรรมการเรียนรู้ ที่ไวและแม่นยำ การสังเกตนี้ จะนำไปสู่ การประเมินผลที่มีลักษณะ เป็นการวิจัย และพัฒนาสำหรับนักเรียนแต่ ละคน ซึ่งนำไปสู่การออกแบบ การ ปรับแต่ง กระบวนการเรียนรู้ใน ชั้นเรียนให้มี ความยืดหยุ่น ส่งเสริม นักเรียนที่เรียนเร็ว ซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนช้า และสร้างวิถีการเรียนรู้ที่ หลากหลายสำหรับนักเรียนที่ มีวิถีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน๑

16 ในกระบวนการเรียนรู้นี้ ครู ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม ( กลุ่ม / คณะ ) ให้เกิดเป็นการวิจัยและ พัฒนาร่วมกัน เป็นวงจรของการเรียนรู้ร่วม ที่มีการ สะสม เชื่อมโยง ถักทอและถ่ายทอดความรู้ ไปบนหน้างานจริงอยู่เสมอ ๑๒๑๒

17 ในกระบวนการเรียนรู้ร่วม ไม่มีใครเป็นศูนย์กลางของ การเรียนรู้ ไม่ว่าจะ Student Center หรือ Teacher Center เพราะทุก คนเป็นองค์ประกอบของ วงจรในกระบวนการของ การเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์และกระบวนการ สร้างการเรียนรู้ บทบาทใหม่ของ ครูจัดการความรู้มือ อาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google