งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์และกระบวนการสร้างการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์และกระบวนการสร้างการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์และกระบวนการสร้างการเรียนรู้
บทบาทใหม่ของ ครูจัดการความรู้มืออาชีพ

2 ครูมืออาชีพ บูรณาการ : - มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
บูรณาการ : - มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง และเพื่อนครู สร้างสรรค์ : - การเรียนการสอนให้มีการบูรณาการวิชาต่างๆ เข้ากับวิถีชีวิตของผู้เรียน - ปลูกฝังและโน้มนำให้ผู้เรียนเข้าถึงคุณธรรม โดยบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

3 หลากหลาย : พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
หลากหลาย : พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ใช้ความรู้เป็นฐาน : สามารถวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วม สร้างวงจร และเครือข่ายของความรู้และการเรียนรู้ มีวิสัยทัศน์ มีความริเริ่มสร้างสรรค์

4 บทบาทของครูในการสร้างการเรียนรู้ | Construct ความรู้

5 ๑ ให้ผู้เรียนผลิตความรู้เอง โดยใช้คำถาม คำแนะนำ คำสั่ง เงื่อนไข
ให้ผู้เรียนผลิตความรู้เอง โดยใช้คำถาม คำแนะนำ คำสั่ง เงื่อนไข ให้ผู้เรียนดิ้นรน ค้นหา ค้นคว้า และผลิตความรู้ขึ้นเองทั้งโดยตนเองและโดยกลุ่ม

6 ๒ จัดเรียงลำดับให้ความรู้และทักษะ
ที่เกิดขึ้นก่อนเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้และทักษะที่เกิดตามมา

7 ๓ เชื่อมโยงและบูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้ ความรู้ และทักษะหนึ่งๆ ไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ความรู้ และทักษะอื่นๆ อยู่เสมอ

8 กระตุ้นให้ผู้เรียนประมวลความรู้และทักษะ ที่ได้เรียนมาในช่วงหนึ่งๆ แล้วทำการสรุป สังเคราะห์ด้วยตนเองอยู่เสมอ ทั้งโดยงานเดี่ยวและโดยกระบวนการกลุ่ม

9 ส่งเสริมให้การประมวล สรุป สังเคราะห์ความรู้และทักษะของนักเรียนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ โดยครูจะช่วยเก็บตก ช่วยร้อยเรียงส่วนที่ขาดหาย แนะนำวิธีการประมวล สรุป สังเคราะห์ และนิยามความรู้ที่ได้มาให้มีความแม่นยำ ครบถ้วน และเชื่อมโยงกับชุดความรู้และทักษะที่เป็นสากลได้

10 ๖ ครูต้องนำพาผู้เรียนให้มีโอกาส
ได้นำความรู้สู่การประยุกต์ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาไปบนการงานจริง และได้ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งโดยงานเดี่ยวและโดยกระบวนการกลุ่ม

11 ๗ ถ้าความรู้และทักษะที่กำลังศึกษานั้น
เป็นสิ่งที่นักเรียนรุ่นก่อนหรือมีผู้อื่นได้เคยทำการศึกษามาแล้ว ครูจะต้องนำบันทึกและผลงานการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆมาให้นักเรียนรุ่นปัจจุบันทำการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

12 ๘ ครูจะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวก ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
จะต้องจัดหา สนับสนุนทรัพยากร และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญ ให้ครบถ้วน

13 ๙ ครูยังต้องมีความเป็นครู เป็นหลัก เป็นผู้ใหญ่
เป็นหลัก เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทคุณธรรมต่างๆ ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในจังหวะที่เหมาะสม

14 ๑๐ หลายครั้งที่ครูต้องเข้าร่วมทำงาน ร่วมค้นคว้ากับเด็กในลักษณะ
หลายครั้งที่ครูต้องเข้าร่วมทำงาน ร่วมค้นคว้ากับเด็กในลักษณะ ของครูที่เป็น “เพื่อนร่วมงาน” เพื่อให้ครูเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ร่วม ๑๐

15 ๑๑ ครูต้องเป็นนักสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ที่ไวและแม่นยำ การสังเกตนี้จะนำไปสู่ การประเมินผลที่มีลักษณะเป็นการวิจัย และพัฒนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน ซึ่งนำไปสู่การออกแบบ การปรับแต่ง กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มี ความยืดหยุ่น ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเร็ว ซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนช้า และสร้างวิถีการเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับนักเรียนที่มีวิถีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ๑๑

16 ๑๒ ในกระบวนการเรียนรู้นี้ ครูต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม (กลุ่ม/คณะ)
ในกระบวนการเรียนรู้นี้ ครูต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม (กลุ่ม/คณะ) ให้เกิดเป็นการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน เป็นวงจรของการเรียนรู้ร่วม ที่มีการ สะสม เชื่อมโยง ถักทอและถ่ายทอดความรู้ไปบนหน้างานจริงอยู่เสมอ ๑๒

17 ในกระบวนการเรียนรู้ร่วม ไม่มีใครเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ไม่ว่าจะ Student Center หรือ Teacher Center เพราะทุกคนเป็นองค์ประกอบของวงจรในกระบวนการของการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์และกระบวนการสร้างการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google