งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาโครงการ (Project)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาโครงการ (Project)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาโครงการ (Project)
รหัสวิชา สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2 เพื่อประมวลความรู้ และทักษะจากการศึกษามา ประยุกต์ในการสร้างผลงาน
2. เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานในวิชาชีพที่ศึกษา จุดประสงค์รายวิชา 3. เพื่อให้สามารถในการวางแผนงาน ดำเนินงาน แก้ปัญหา ประเมินผล ทำรายงาน และนำเสนอผลงาน 4. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัย มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในงานอาชีพ

3 เข้าใจหลักการดำเนินงานโครงการ การวางแผน การดำเนินงาน การแก้ปัญหา การประเมินผล การทำรายงาน และนำเสนอผลงาน มาตรฐานรายวิชา 2. คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานในวิชาชีพที่ศึกษา วางแผนงาน ดำเนินงาน แก้ปัญหา ประเมินผล ทำรายงาน และนำเสนอผลงาน

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทำโครงงาน การวางแผน การออกแบบชิ้นงาน การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การดำเนินงานในการสร้างผลงาน ใช้ความรู้และทักษะในระดับช่างฝีมือ โดยมีรายงาน และการประเมินผลโครงงาน

5 การประเมินผลวิชาโครงการ รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน
คะแนนจิตพิสัย คะแนน คะแนนการนำเสนอผลงาน คะแนน คะแนนเอกสารรายงานฯ คะแนน คะแนนการสอบโครงการ คะแนน รวมคะแนนทั้งสิ้น คะแนน

6 ครูผู้สอนที่รับผิดชอบวิชาโครงงาน
ครู ชูศักดิ์ พุกกะพันธ์ รับผิดชอบ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม D (L1, L2)

7 ครูผู้สอนที่รับผิดชอบวิชาโครงงาน
2. ครู ขนิษฐ สิทธิยศ รับผิดชอบ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม B (L1, L2)

8 ครูผู้สอนที่รับผิดชอบวิชาโครงงาน
3. ครู ปกาสิต สุทธิเวทย์ รับผิดชอบ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม A และ C (L1, L2)

9 ลำดับขั้นตอนการเรียนวิชาโครงการ
ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งกลุ่มทำงาน (Team Work) มีจำนวน คน ไม่ควรเกิน 7 คน เหมาะกับความยากง่ายของโครงงาน ควรมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ไปในทิศทางเดียวกัน ขัดแย้งกันได้ในด้านความคิด วิชาการ มีความเสียสละทางด้านกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ เท่าเทียมกัน ฯลฯ ข้อเสนอแนะในการเลือกตัวโครงงาน ควรเป็นโครงงานที่ใช้งบประมาณไม่เกิน 2,000 บาท เน้นโครงงานที่มีวงจร วัสดุ อุปกรณ์ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งสำคัญ เป็นโครงงานที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรืออำนวยความสะดวกในงานทุกประเภท มีส่วนประกอบที่มีจำหน่ายแพร่หลายในจังหวัดเชียงใหม่ / ภายในประเทศ ลำดับขั้นตอนการเรียนวิชาโครงการ จัดตั้งกลุ่มทีมงาน (TEAM WORK) วางแผนการดำเนินงานทำโครงงาน ประชุมกลุ่ม เลือกโครงงาน เลือกครูที่ปรึกษาโครงงาน

10 ครูที่ปรึกษาโครงงาน (Project Adviser)
ทีมงาน 1. หัวหน้าทีม (Leadership) 2. เลขานุการ (Private Secretary) 3. สมาชิก (Fellowship) ครูที่ปรึกษาโครงงาน (Project Adviser)

11 การเลือกครูที่ปรึกษาโครงงาน
กลุ่มโครงงานแต่ละกลุ่ม สามารถเลือกครูที่ปรึกษาโครงงานได้มากกว่า 1 คน คนที่ 1 ต้องเป็นครูผู้สอนในแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คนที่ 2, 3… เป็นครูผู้สอนในแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือครูผู้สอนในแผนกวิชาอื่น ๆ ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ หรือเป็นบุคคลภายนอกที่อยู่ในสถานประกอบ การ หรือบุคคลในท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ

12 ต้องเปรียบตัวเองเป็นโดมิโน 1 ตัว
ทุกคนในทีมงาน ต้องเปรียบตัวเองเป็นโดมิโน 1 ตัว ปกาสิต สุทธิเวทย์

13 ขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำโครงงาน
การเสนอขออนุมัติโครงการ สอบโครงงาน สรุปผล ตรวจสอบโครงงานครั้งสุดท้าย ไม่อนุมัติ อนุมัติ ? อนุมัติ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ นำเสนอความก้าวหน้าการทำโครงงานตามแผนฯ

14 ปรัชญาตากับตีน VS

15 ปรัชญา ตา กับ ตีน ตีนกับตา อยู่กันมา แสนผาสุก
ปรัชญา ตา กับ ตีน จะนั่งลุก ยืนเดิน เพลินหนักหนา มาวันหนึ่ง ตีนทะลึ่ง เอ่ยปรัชญา ว่ามีคุณ แก่ตา เสียจริงจริง ตีนช่วยพา ตาไป ที่ต่างๆ ตาจึงได้ ชมนาง สรรพสิ่ง เพราะฉะนั้น ดวงตา จงประวิง ว่าตีนนี้ เป็นสิ่ง ควรบูชา

16 ตาได้ฟัง ตีนคุยโม้ ก็หมั่นไส้ จึงร้องบอก ออกไป ด้วยโทสา
ว่าที่ตีน เดินเหิน ได้ก็เพราะตา ดูมรรคา เศษแก้วหนาม ไม่ตำตีน เพราะฉะนั้น ตาจึง สำคัญกว่า ตีนไม่ควร จะมา คิดดูหมิ่น สรุปว่า ตามีค่า สูงกว่าตีน ทั่วธานิน ตีนไปได้ ก็เพราะตา

17 ตกผาเลย ตายห่า ทั้งตาตีน
ตีนได้ฟัง ให้คลั่งแค้น แสนจะโกรธ เร่งกระโดด ออกไป ใกล้หน้าผา เพราะอวดดี คุยเบ่ง เก่งกว่าตา ดวงชีวา จะดับไป ไม่รู้เลย ตาเห็นตีน ทำเก่ง เร่งกระโดด ก็พิโรธ เร่งระงับ หลับตาเฉย ตีนพาตา ถลาล้ม ทั้งก้มเงย ตกผาเลย ตายห่า ทั้งตาตีน


ดาวน์โหลด ppt วิชาโครงการ (Project)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google