งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาโครงการ (Project) รหัสวิชา 2104- 5001 สาขาวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ สาขา งานอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาโครงการ (Project) รหัสวิชา 2104- 5001 สาขาวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ สาขา งานอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาโครงการ (Project) รหัสวิชา 2104- 5001 สาขาวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ สาขา งานอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2 1. เพื่อประมวลความรู้ และ ทักษะจากการศึกษามา ประยุกต์ในการสร้างผลงาน 2. เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานใน วิชาชีพที่ศึกษา 3. เพื่อให้สามารถในการ วางแผนงาน ดำเนินงาน แก้ปัญหา ประเมินผล ทำ รายงาน และนำเสนอผลงาน 4. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัย มีความรับผิดชอบและ จรรยาบรรณในงานอาชีพ

3 2. คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และ พัฒนางานในวิชาชีพที่ ศึกษา วางแผนงาน ดำเนินงาน แก้ปัญหา ประเมินผล ทำรายงาน และนำเสนอผลงาน 1. เข้าใจหลักการดำเนินงาน โครงการ การวางแผน การดำเนินงาน การ แก้ปัญหา การประเมินผล การทำรายงาน และ นำเสนอผลงาน

4 ศึกษา และ ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ จัดทำโครงงาน การ วางแผน การออกแบบ ชิ้นงาน การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การดำเนินงาน ในการสร้างผลงาน ใช้ ความรู้และทักษะในระดับ ช่างฝีมือ โดยมีรายงาน และการประเมินผล โครงงาน

5 คะแนนจิตพิสัย 20 คะแนน คะแนนจิตพิสัย 20 คะแนน คะแนนการนำเสนอ ผลงาน 40 คะแนน คะแนนการนำเสนอ ผลงาน 40 คะแนน คะแนนเอกสารรายงานฯ 30 คะแนน คะแนนเอกสารรายงานฯ 30 คะแนน คะแนนการสอบโครงการ 10 คะแนน คะแนนการสอบโครงการ 10 คะแนน การประเมินผลวิชา โครงการ รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

6 1. ครู ชูศักดิ์ พุกกะพันธ์ รับผิดชอบ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม D (L1, L2)

7 2. ครู ขนิษฐ สิทธิยศ รับผิดชอบ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม B (L1, L2)

8 3. ครู ปกาสิต สุทธิเวทย์ รับผิดชอบ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม A และ C (L1, L2)

9 จัดตั้งกลุ่ม ทีมงาน (TEAM WORK) ประชุม กลุ่ม เลือก โครงงาน เลือกครูที่ ปรึกษา โครงงาน วางแผนการ ดำเนินงานทำ โครงงาน ข้อเสนอแนะในการจัดตั้ง กลุ่มทำงาน (Team Work) 1. มีจำนวน 3 - 5 คน ไม่ ควรเกิน 7 คน เหมาะ กับความยากง่ายของ โครงงาน 2. ควรมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ไปใน ทิศทางเดียวกัน 3. ขัดแย้งกันได้ในด้าน ความคิด วิชาการ 4. มีความเสียสละ ทางด้านกำลังกาย กำลังใจ และกำลัง ทรัพย์ เท่าเทียมกัน ฯลฯ ข้อเสนอแนะในการ เลือกตัวโครงงาน 1. ควรเป็นโครงงานที่ใช้ งบประมาณไม่เกิน 2,000 บาท 2. เน้นโครงงานที่มีวงจร วัสดุ อุปกรณ์ ทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่ง สำคัญ 3. เป็นโครงงานที่ใช้ในการ แก้ปัญหา หรืออำนวย ความสะดวกในงานทุก ประเภท 4. มีส่วนประกอบที่มี จำหน่ายแพร่หลายใน จังหวัดเชียงใหม่ / ภายในประเทศ

10 ทีมงาน 1. หัวหน้าทีม (Leadership) 2. เลขานุการ (Private Secretary) 3. สมาชิก (Fellowship) ครูที่ปรึกษาโครงงาน (Project Adviser)

11 กลุ่มโครงงานแต่ละกลุ่ม สามารถเลือกครูที่ ปรึกษาโครงงานได้ มากกว่า 1 คน คนที่ 1 ต้องเป็นครูผู้สอนในแผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คนที่ 2, 3… เป็นครูผู้สอนในแผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ครูผู้สอนในแผนกวิชาอื่น ๆ ภายใน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ หรือเป็น บุคคลภายนอกที่อยู่ในสถาน ประกอบ การ หรือบุคคลในท้องถิ่น ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ

12 ต้องเปรียบตัวเองเป็น โดมิโน 1 ตัว

13 การเสนอขอ อนุมัติ โครงการ อนุมัติ ? ดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติ การ อนุมั ติ ไม่ อนุมั ติ นำเสนอ ความก้าวหน้า การทำโครงงาน ตามแผนฯ สรุปผล ตรวจสอบ โครงงานครั้ง สุดท้าย สอบ โครงงาน

14

15 ปรัชญ า ตา กับ ตีน ตีนกับตา อยู่กันมา แสนผาสุก จะนั่งลุก ยืนเดิน เพลินหนักหนา มาวันหนึ่ง ตีนทะลึ่ง เอ่ยปรัชญา ว่ามีคุณ แก่ตา เสีย จริงจริง ตีนช่วยพา ตาไป ที่ ต่างๆ ตาจึงได้ ชมนาง สรรพสิ่ง เพราะฉะนั้น ดวงตา จงประวิง ว่าตีนนี้ เป็นสิ่ง ควร บูชา

16 ตาได้ฟัง ตีนคุยโม้ ก็หมั่นไส้ จึงร้องบอก ออกไป ด้วยโทสา ว่าที่ตีน เดินเหิน ได้ ก็เพราะตา ดูมรรคา เศษแก้ว หนาม ไม่ตำตีน เพราะฉะนั้น ตาจึง สำคัญกว่า ตีนไม่ควร จะมา คิด ดูหมิ่น สรุปว่า ตามีค่า สูง กว่าตีน ทั่วธานิน ตีนไปได้ ก็เพราะตา

17 ตีนได้ฟัง ให้คลั่ง แค้น แสนจะโกรธ เร่งกระโดด ออกไป ใกล้หน้าผา เพราะอวดดี คุยเบ่ง เก่งกว่าตา ดวงชีวา จะดับไป ไม่ รู้เลย ตาเห็นตีน ทำเก่ง เร่งกระโดด ก็พิโรธ เร่งระงับ หลับตาเฉย ตีนพาตา ถลาล้ม ทั้ง ก้มเงย ตกผาเลย ตายห่า ทั้งตาตีน


ดาวน์โหลด ppt วิชาโครงการ (Project) รหัสวิชา 2104- 5001 สาขาวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ สาขา งานอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google