งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีมงาน ยุทธนา พรหมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีมงาน ยุทธนา พรหมณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีมงาน ยุทธนา พรหมณี

2 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี ตากับตีน ตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุก จะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนา วันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชญา ว่าตีนมีคุณต่อตา เสียจริง ๆ ตีนพาตาไปในที่ต่าง ๆ ตาจึงได้ชมนาง สรรพสิ่ง เพราะฉะนั้นดวงตาจงประวิง ว่าตีนนี้เป็นสิ่ง ควรบูชา

3 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี ตาได้ฟังตีนคุยโม้ก็หมั่นไส้ จึงร้องบอกออกไป ด้วยโทสา ว่าที่ตีนไปไหนมาไหนได้ก็เพราะตา ดูมรรคาเศษแก้วหนาม ไม่ตำตีน เพราะฉะนั้นตาจึงสำคัญกว่า ขอตีนอย่าได้มา คิดดูหมิ่น สรุปแล้วตามีค่าสูงกว่าตีน ทั่วธานินตีนไปได้ ก็เพราะตา

4 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี ตีนได้ฟังให้คั่งแค้นแสนจะโกรธ ก็พิโรธกระโดดไปใกล้หน้าผา เพราะอวดดีคุยเบ่งเก่งกว่าตา ดวงชีวาจะดับไป ไม่รู้เลย ตาเห็นตีนทำเก่งเร่งกระโดด ก็พิโรธแกล้งระงับ หลับตาเฉย ตีนพาตาถลาล้มทั้งก้มเงย ตกแล้วเหวตายห่า ทั้งตาตีน

5 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับ ความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้ อย่างหนึ่ง สามารถในการประสาน สัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสอง ประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไป และ จำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริต กาย สุจริตใจ ด้วยความคิด ความเห็นที่เป็นอิสระ ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้อง ตามเหตุตาม ผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุ จุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์ โดยครบถ้วน ( พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว )

6 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี ทำไมจะต้องทำงานเป็นทีม ทำงานเก่งคนเดียว เก่งได้ไม่นาน เอาความเก่งของแต่ละคนมารวมกัน หลายหัวดีกว่าหัวเดียว

7 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี ความหมายทีมงาน ทีม หมายถึง กลุ่มของบุคคลที่ทำงานร่วมกัน มี ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่มช่วยกันทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ร่วมทีมต่างมีความพอใจในการทำงานนั้น ทีมงาน หมายถึง การทำงานของ เอกัตบุคคลร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในทีมงานเป็นการรวม ตัวที่จะต้องอาศัยความเข้าใจ ความผูกพัน และความ ร่วมมือมีการติดต่อสื่อสารประสานงาน ช่วยเหลือให้ คำแนะนำซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน

8 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี กลุ่ม และ ทีมงาน มีความหมายเหมือนกัน แต่ ? กลุ่ม 1) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ช่วยเหลือกันในขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 2) ผลงานกลุ่ม คือ ผลงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมา รวมกัน

9 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี กลุ่ม และ ทีมงาน มีความหมายเหมือนกัน แต่ ? ทีมงาน 1) ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ ความผูกพัน และ การมีส่วนร่วมของสมาชิก 2) เสียสละความต้องการส่วนตัวเพื่อให้การทำงาน ของทีมบรรลุเป้าหมาย 3) สมาชิกต้องมีความไว้วางใจ เชื่อใจกัน มีความ สามัคคี เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 4) ผลงานของทีม เป็นผลจากการประสานความ พยายามเป็นเนื้อเดียวกัน

10 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี 1. งานบางชนิดไม่สามารถทำสำเร็จเพียงคนเดียว 2. หน่วยงานมีงานเร่งด่วนที่ต้องการระดมกำลังคน 3. เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถจาก หลายฝ่าย 4. งานบางชนิดเป็นงานที่มีหลายหน่วยงาน รับผิดชอบ 5. เป็นงานที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6. หน่วยงานต้องการสร้างบรรยากาศของความ สามัคคีให้เกิดขึ้น ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

11 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม 1. ผลงานย่อมสูงกว่าคนเดียวทำ 2. ผลสำเร็จเป็นของทีมงาน 3. มีความรู้สึกที่ดี 4. เกิดพลัง

12 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี TEAMWORK! 1 2 3 4 5

13 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี องค์ประกอบของทีม 1. วัตถุประสงค์(objective) 2. ระบบทีม(team organization) 3. สมาชิกทีม(team member) 4. ผู้นำทีม(team leader) 5. อำนาจความรับผิดชอบ(authorization)

14 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี ขั้นตอนการทำงานเป็นทีม วิเคราะห์งาน กำหนดเป้าหมายร่วมกัน วางแผนการทำงาน กำหนดกิจกรรม ประเมินขั้นสุดท้าย ติดตามผล และนิเทศงาน ปฏิบัติจริงตามแผน แบ่งงานให้สมาชิกของทีม

15 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี กลวิธีสร้างทีมงานของผู้นำ สร้างความเป็นมิตรหรือสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร ไม่มีความลับระหว่างกัน เชื่อถือกันและกันภายในทีมงาน สามารถรับฟังปัญหาของเพื่อนและช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ อย่างอบอุ่นใจ ความซื่อสัตย์ กับทีมงาน มีความยุติธรรม ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนในทีมงานเสมอ เหมือนกันหมด มีอารมณ์ขันเข้าไว้ หัวเราะเข้าไว้ แม้ในยามวิกฤต

16 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี ปัจจัยสำคัญในการสร้างทีมงาน กำหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของทีมว่ากำลังจะไป ทิศทางใด สร้างบรรยากาศแห่งความไว้ใจและให้กำลังใจกัน มีการสื่อสารที่ดีถึงทีมโดยไม่มีการปิดบัง การยอมรับในปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบการที่ชัดเจน การมอบหมายความรับผิดชอบ และการจัดประชุมต่างๆ ประเมินหน้าที่และวิธีการทำงาน มีการทบทวนจุดมุ่งหมาย และเป้าหมาย พัฒนาทีมให้เป็นมืออาชีพ

17 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี เปรียบเทียบทีมงานที่ทำงานสำเร็จและล้มเหลว ทีมงานที่ประสบความสำเร็จทีมงานที่ประสบความล้มเหลว 1.ทีมมีอุดมการณ์ และเป้าหมาย แน่นอนซึ่งสมาชิกทุกคนยอมรับ 1. สมาชิกในทีมที่ทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน เกิดการต่อต้านซึ่งกันและกัน 2. ถือความถูกต้องซึ่งไม่จำเป็นจะต้อง ถูกใจ 2. สมาชิกบางคนมีความรู้สึกเป็นคน นอกกลุ่ม ทำให้ไม่อยากให้ความ ร่วมมือ 3. ประนีประนอมกัน มีน้ำใจในความ ร่วมมือเพื่อการทำงานบรรลุเป้าหมาย เดียวกัน 3. มีความไม่เป็นธรรมในเรื่อง ผลตอบแทนค่าจ้าง เงินเดือน 4. ยอมรับผิดเมื่อกระทำผิดและมีการ ให้อภัยซึ่งกันและกัน 4. สมาชิกมีความเห็นแตกต่างกันใน การทำงานให้สำเร็จ 5. ไม่เอาเปรียบกัน เมื่อมีปัญหาก็นำมา พูดให้เข้าใจกัน 5. มีความยากลำบากในการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหมู่สมาชิก ของทีม

18 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี เปรียบเทียบทีมงานที่ทำงานสำเร็จและล้มเหลว ทีมงานที่ประสบความสำเร็จทีมงานที่ประสบความล้มเหลว 6. ถือว่าทุกคนในทีมมีความสำคัญเท่ากัน6. ขาดความแน่ใจในเรื่องหน้าที่ และบทบาท 7. เคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนตัว7. ขาดการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแก้ปัญหา และการวินิจฉัยสั่งการ 8. ไม่ทำเด่นคนเดียวต้องให้เด่นทั้งทีม8. หัวหน้าทีมไม่มีความสามารถในการ บริหาร ทำให้เกิดความขัดแย้งในสมาชิก 9. ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ใน การทำงานที่ต้องช่วยกันแก้ไขถ้ามีข้อขัด แย้งให้ถือว่าเป็นการมองปัญหากันคนละด้าน ซึ่งต้องหาข้อสรุปโดยการใช้เหตุผล 10. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ของทีมอย่างเคร่งครัด

19 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทีม 1. ความขัดแย้ง 2. ความจริงใจ 3. ผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วม 5. การนำเสนอ 6. การเสียสละ 7. ความแตกต่าง 8. เรื่องส่วนตัว 9. ประสบการณ์ 10. การใช้คำพูด

20 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี สรุป หัวใจของการทำงานเป็นทีม ขึ้นอยู่ กับการมีผู้นำทีเข็มแข็ง ประคับประคองให้ ทีมก้าวสู่ข้างหน้าตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ ด้วยความมั้นใจ ผู้ตามเป็นบุคคลสำคัญทีจะ ขับเคลือน งานของทีมให้บรรลุวัตถุระสงค์ ทีมงานต้องกระทำด้วยการร่วมใจร่วมคิด และร่วมทำ

21 การสร้างทีมงาน : ยุทธนา พรหมณี สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 1 ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีมงาน ยุทธนา พรหมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google