งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1 ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีมงาน ยุทธนา พรหมณี

2 การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี
ตากับตีน ตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุก จะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนา วันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชญา ว่าตีนมีคุณต่อตา เสียจริง ๆ ตีนพาตาไปในที่ต่าง ๆ ตาจึงได้ชมนาง สรรพสิ่ง เพราะฉะนั้นดวงตาจงประวิง ว่าตีนนี้เป็นสิ่ง ควรบูชา การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

3 การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี
ตาได้ฟังตีนคุยโม้ก็หมั่นไส้ จึงร้องบอกออกไป ด้วยโทสา ว่าที่ตีนไปไหนมาไหนได้ก็เพราะตา ดูมรรคาเศษแก้วหนาม ไม่ตำตีน เพราะฉะนั้นตาจึงสำคัญกว่า ขอตีนอย่าได้มา คิดดูหมิ่น สรุปแล้วตามีค่าสูงกว่าตีน ทั่วธานินตีนไปได้ ก็เพราะตา การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

4 การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี
ตีนได้ฟังให้คั่งแค้นแสนจะโกรธ ก็พิโรธกระโดดไปใกล้หน้าผา เพราะอวดดีคุยเบ่งเก่งกว่าตา ดวงชีวาจะดับไป ไม่รู้เลย ตาเห็นตีนทำเก่งเร่งกระโดด ก็พิโรธแกล้งระงับ หลับตาเฉย ตีนพาตาถลาล้มทั้งก้มเงย ตกแล้วเหวตายห่า ทั้งตาตีน การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

5 การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี
การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไป และจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิด ความเห็นที่เป็นอิสระ ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้อง ตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วน ( พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

6 ทำไมจะต้องทำงานเป็นทีม
ทำงานเก่งคนเดียว เก่งได้ไม่นาน เอาความเก่งของแต่ละคนมารวมกัน หลายหัวดีกว่าหัวเดียว การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

7 การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี
ความหมายทีมงาน ทีม หมายถึง กลุ่มของบุคคลที่ทำงานร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่มช่วยกันทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ร่วมทีมต่างมีความพอใจในการทำงานนั้น ทีมงาน หมายถึง การทำงานของ เอกัตบุคคลร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในทีมงานเป็นการรวม ตัวที่จะต้องอาศัยความเข้าใจ ความผูกพัน และความ ร่วมมือมีการติดต่อสื่อสารประสานงาน ช่วยเหลือให้ คำแนะนำซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

8 กลุ่ม และ ทีมงาน มีความหมายเหมือนกัน แต่ ?
1)  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ช่วยเหลือกันในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 2)  ผลงานกลุ่ม คือ ผลงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกัน การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

9 กลุ่ม และ ทีมงาน มีความหมายเหมือนกัน แต่ ?
1) ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ ความผูกพัน และ การมีส่วนร่วมของสมาชิก 2) เสียสละความต้องการส่วนตัวเพื่อให้การทำงาน ของทีมบรรลุเป้าหมาย 3) สมาชิกต้องมีความไว้วางใจ เชื่อใจกัน มีความ สามัคคี เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 4) ผลงานของทีม เป็นผลจากการประสานความ พยายามเป็นเนื้อเดียวกัน การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

10 ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
1. งานบางชนิดไม่สามารถทำสำเร็จเพียงคนเดียว 2. หน่วยงานมีงานเร่งด่วนที่ต้องการระดมกำลังคน 3. เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถจาก หลายฝ่าย 4. งานบางชนิดเป็นงานที่มีหลายหน่วยงาน รับผิดชอบ 5. เป็นงานที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6. หน่วยงานต้องการสร้างบรรยากาศของความสามัคคีให้เกิดขึ้น การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

11 ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม
1. ผลงานย่อมสูงกว่าคนเดียวทำ 2. ผลสำเร็จเป็นของทีมงาน 3. มีความรู้สึกที่ดี 4. เกิดพลัง การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

12 การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี
TEAMWORK! 1 2 3 4 5 การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

13 การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี
องค์ประกอบของทีม 1. วัตถุประสงค์(objective) 2. ระบบทีม(team organization) 3. สมาชิกทีม(team member) 4. ผู้นำทีม(team leader) 5. อำนาจความรับผิดชอบ(authorization) การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

14 ขั้นตอนการทำงานเป็นทีม แบ่งงานให้สมาชิกของทีม
ประเมินขั้นสุดท้าย ติดตามผล และนิเทศงาน ปฏิบัติจริงตามแผน แบ่งงานให้สมาชิกของทีม กำหนดกิจกรรม วางแผนการทำงาน กำหนดเป้าหมายร่วมกัน วิเคราะห์งาน การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

15 กลวิธีสร้างทีมงานของผู้นำ
สร้างความเป็นมิตรหรือสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร ไม่มีความลับระหว่างกัน เชื่อถือกันและกันภายในทีมงาน สามารถรับฟังปัญหาของเพื่อนและช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างอบอุ่นใจ ความซื่อสัตย์ กับทีมงาน มีความยุติธรรม ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนในทีมงานเสมอเหมือนกันหมด มีอารมณ์ขันเข้าไว้ หัวเราะเข้าไว้ แม้ในยามวิกฤต การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

16 ปัจจัยสำคัญในการสร้างทีมงาน
กำหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของทีมว่ากำลังจะไปทิศทางใด สร้างบรรยากาศแห่งความไว้ใจและให้กำลังใจกัน มีการสื่อสารที่ดีถึงทีมโดยไม่มีการปิดบัง การยอมรับในปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบการที่ชัดเจน การมอบหมายความรับผิดชอบ และการจัดประชุมต่างๆ ประเมินหน้าที่และวิธีการทำงาน มีการทบทวนจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย พัฒนาทีมให้เป็นมืออาชีพ การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

17 เปรียบเทียบทีมงานที่ทำงานสำเร็จและล้มเหลว
ทีมงานที่ประสบความสำเร็จ ทีมงานที่ประสบความล้มเหลว 1.ทีมมีอุดมการณ์ และเป้าหมายแน่นอนซึ่งสมาชิกทุกคนยอมรับ 1. สมาชิกในทีมที่ทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน เกิดการต่อต้านซึ่งกันและกัน 2. ถือความถูกต้องซึ่งไม่จำเป็นจะต้องถูกใจ 2. สมาชิกบางคนมีความรู้สึกเป็นคนนอกกลุ่ม ทำให้ไม่อยากให้ความร่วมมือ 3. ประนีประนอมกัน มีน้ำใจในความร่วมมือเพื่อการทำงานบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 3. มีความไม่เป็นธรรมในเรื่องผลตอบแทนค่าจ้าง เงินเดือน 4. ยอมรับผิดเมื่อกระทำผิดและมีการให้อภัยซึ่งกันและกัน 4. สมาชิกมีความเห็นแตกต่างกันในการทำงานให้สำเร็จ 5. ไม่เอาเปรียบกัน เมื่อมีปัญหาก็นำมาพูดให้เข้าใจกัน 5. มีความยากลำบากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหมู่สมาชิกของทีม การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

18 เปรียบเทียบทีมงานที่ทำงานสำเร็จและล้มเหลว
ทีมงานที่ประสบความสำเร็จ ทีมงานที่ประสบความล้มเหลว 6. ถือว่าทุกคนในทีมมีความสำคัญเท่ากัน 6. ขาดความแน่ใจในเรื่องหน้าที่ และบทบาท 7. เคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนตัว 7. ขาดการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการแก้ปัญหา และการวินิจฉัยสั่งการ 8. ไม่ทำเด่นคนเดียวต้องให้เด่นทั้งทีม 8. หัวหน้าทีมไม่มีความสามารถในการบริหาร ทำให้เกิดความขัดแย้งในสมาชิก 9. ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใน การทำงานที่ต้องช่วยกันแก้ไขถ้ามีข้อขัด แย้งให้ถือว่าเป็นการมองปัญหากันคนละด้าน ซึ่งต้องหาข้อสรุปโดยการใช้เหตุผล 10. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดของทีมอย่างเคร่งครัด การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

19 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทีม
1. ความขัดแย้ง 2. ความจริงใจ 3. ผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วม 5. การนำเสนอ 6. การเสียสละ 7. ความแตกต่าง 8. เรื่องส่วนตัว 9. ประสบการณ์ 10. การใช้คำพูด การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

20 การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี
สรุป หัวใจของการทำงานเป็นทีม ขึ้นอยู่กับการมีผู้นำทีเข็มแข็ง ประคับประคองให้ทีมก้าวสู่ข้างหน้าตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ด้วยความมั้นใจ ผู้ตามเป็นบุคคลสำคัญทีจะขับเคลือน งานของทีมให้บรรลุวัตถุระสงค์ ทีมงานต้องกระทำด้วยการร่วมใจร่วมคิดและร่วมทำ การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี

21 การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี
สวัสดี การสร้างทีมงาน:ยุทธนา พรหมณี


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google