งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเกณฑ์คง ค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเกณฑ์คง ค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเกณฑ์คง ค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

2 รายวัน ทั่วไป เดบิต 2103010103.204 เครดิต 3101010101.101

3 รายวัน ทั่วไป เดบิต หมวด 4 เครดิต 3101010101.101 เดบิต 3101010101.101 เครดิต หมวด 5

4 3101010101.101 อยู่เด บิต เดบิต 3102010101.101 เครดิต 3101010101.101

5 3101010101.101 อยู่ เครดิต เดบิต 3101010101.101 เครดิต 3102010101.101

6

7

8

9 ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UCในCUP ไม่บันทึก วิธีแก้ไ ข ดูจำนวนเงินลูกหนี้ จาก สปภ.02/1

10

11 ลูกหนี้ = 46,077.87 บาท ตัดลูกหนี้ด้วยเงินกองทุนUC-OPD วิธีแก้ไข

12

13 210301010 3.204 110205010 1.201 22,20 9.94

14 1102050123.201 510801010 7.201 41,790.84

15

16 วิธีแก้ไข รายวันทั่วไป เดบิต 1105010105.101 ยา เครดิต 5104030205.101 ยา ใช้ไป

17 วิธีแก้ไข รายวันทั่วไป เดบิต 1105010105.102 เวชภัณฑ์ มิใช่ยา เครดิต 5104030205.101 เวชภัณฑ์มิใช่ ยาใช้ไป

18 วัสดุสำนักงาน รายวันทั่วไป ลบข้อมูล

19 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน รายวันทั่วไป ลบข้อมูล

20 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ค. วิทย์ ค่าเสื่อมราคา มากกว่าราคา ครุภัณฑ์ ลบข้อมูล

21 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ค. คอมพิวเตอร์ ในงบทดลอง หมวด 5 มีการบันทึกค่า เสื่อมราคา แต่ในค่าเสื่อมราคาสะสม ไม่มี แสดงว่า บันทึกด้านเครดิต ผิด หมวด หารายการที่บันทึกด้านเดบิตว่าค่าเสื่อม ราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

22 เงินกองทุน UC-OPD รับโอนจาก แม่ข่าย รายวันทั่วไป เดบิต 2103010103.213 เงินกองทุน UC-OPD รับโอนจากแม่ ข่าย เครดิต 2103010103.204 เงินกองทุน UC-OPD

23

24 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - บุคคลภายนอก ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - บุคคลภายนอก ค่าวัสดุก่อสร้าง - บุคคลภายนอก

25

26 วิธีแก้ไ ข

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเกณฑ์คง ค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google