งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุตุนิยมวิทยากับการ แจ้งเตือนภัย โดยนายนิทัศน์ วัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถานี อุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 08-1595-9585.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุตุนิยมวิทยากับการ แจ้งเตือนภัย โดยนายนิทัศน์ วัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถานี อุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 08-1595-9585."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุตุนิยมวิทยากับการ แจ้งเตือนภัย โดยนายนิทัศน์ วัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถานี อุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 08-1595-9585

2 หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายปฏิบัติการ ( กองอำนวยการป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุตรดิตถ์ ) เป็นคณะกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 1. เฝ้าระวัง ติดตาม ติดตามข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ ประกาศ และพยากรณ์ อากาศ จากสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนแห่งราชอาณาจักร และกรม อุตุนิยมวิทยา 2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รวมทั้ง แนวโน้มการเกิดอุทกภัย วาตภัยและโคลน ถล่ม ภัยธรรมชาติต่างๆ เพื่อรายงาน ผู้บังคับบัญชา

3 3. แจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งอำเภอและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนทราบ เพื่อเตรียมการป้องกัน แก้ไขบรรเทาภัย 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ ผู้อำนวยการศูนย์ อำนวยการเฉพาะกิจฯ มอบหมาย............................................

4 หน้าที่และความรับผิดชอบใน สถานี 1. ทำหน้าที่ตรวจอากาศทุกๆ 3 ชั่วโมง วัน ละ 8 เวลา โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ วันนักขัตฤกษ์ 2. เฝ้าระวังและติดตามสภาวะอากาศอย่าง ใกล้ชิด เมื่อเกิดสภาวะอากาศเลวร้าย หรือภัย ธรรมชาติ โดยใช้เครื่องมือและสื่อที่มีภายใน สถานี 3. รับ – แจ้ง คำเตือนเกี่ยวกับข่าวอากาศ พยากรณ์อากาศ คำเตือนภัยให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง สื่อต่างๆ รวมทั้งประชาชน 4. ให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา แก่ผู้สนใจ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชน 5. เรื่องอื่นๆ ทั่วไป

5 ภัย ธรรมชา ติ กรมอุตุนิยมวิทยา ประชาชน Meteorological Information Technology System (MITS)

6 ภัยธรรมชาติ 1. อุทกภัย (Flood) 2. ภัยแล้ง (Drought) 3. วาตภัย (Stroms) 4. คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) 5. พายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorms) 6. แผ่นดินถล่ม (Land Slide) 7. แผ่นดินไหว (Earthquake) 8. คลื่นขนาดใหญ่ใน ทะเล (Tsunamies) 9. ไฟป่า (Forest Fire) 10. ภูเขาไฟระเบิด (Eruption) 11. คลื่นความร้อน (Heat waves) 12. พายุหิมะ (Snow Storm) ภัยธรรมชาติแบ่งตามลักษณะที่เกิด ออกเป็น 12 ชนิดดังนี้

7 ลักษณะของการเกิด อุทกภัย น้ำป่าไหลไหลหลาก หรือน้ำ ท่วมฉับพลัน น้ำท่วม หรือน้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง

8 น้ำป่าไหลหลาก เกิดจากฝนตก หนักบริเวณที่สูง จนดินบริเวณนั้น ไม่สามารถดูดซับ น้ำไว้ได้ จึงเกิด การไหลหลากของ น้ำลงสู่พื้นที่ราบที่ ต่ำกว่าอย่าง รวดเร็ว และทำให้ เกิด น้ำท่วม ฉับพลันบริเวณ พื้นที่ราบดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดความ เสียหายทั้งแก่ ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นจำนวนมาก

9 ฝนตกหนัก / น้ำท่วม ปริมาณฝนตกหนักที่ ก่อให้เกิดน้ำท่วม โดยปกติจะไม่ สามารถระบุ เกณฑ์ มาตรฐานทั่วไปได้ว่า ปริมาณฝนเท่าไรจึง จะสามารถก่อให้เกิด น้ำท่วมได้ ทั้งนี้ เพราะปริมาณฝนที่มี ผลทำให้เกิดน้ำท่วม ในแต่ละพื้นที่ จะมี ความแตกต่างกัน โดยจะขึ้น อยู่กับ ความสามารถในการ ดูดซึมของพื้นดิน ระบบการระบายน้ำมีดี สิ่งก่อสร้างกีดขวาง และน้ำทะเลหนุนสูง

10 น้ำล้นตลิ่ง มีสาเหตุจาก ฝนตกหนัก บริเวณต้นน้ำ หรือ ณ จุดนั้นๆ ของแม่น้ำ ลำ คลอง ทำให้ ระดับน้ำในลำ น้ำมีระดับสูงขึ้น จนเอ่อล้นตลิ่ง และไหลบ่าเข้า ท่วมพื้นที่ริมฝั่ง แม่น้ำ ลำคลอง

11 ภาพน้ำท่วมพื้นที่บริเวณ อ. เมืองสุโขทัย น้ำจาก ลุ่มน้ำแม่รำพันและลุ่มน้ำแม่ มอก

12 น้ำท่วมบริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยา อุตรดิตถ์ เมื่อ 22-23 พ. ค.2549

13 น้ำท่วมถนนจิตรเพลินนอกบริเวณสถานี อุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ เมื่อ 22-23 พ. ค. 2549

14 ภาพแม่น้ำยมล้นตลิ่งบริเวณ อ. ศรีสำโรง

15 น้ำท่วมถนนจิตรเพลินนอกบริเวณสถานี อุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ เมื่อ 22-23 พ. ค. 2549

16 การแจ้งเตือนภัย 1. โทรสารและจดหมาย อิเลคทรอนิกส์ถึงหัวหน้า ส่วนราชการ 2. โทรสารถึงสื่อมวลชนทุก แขนง 3. โทรศัพท์แจ้งเตือนภัยถึง หัวหน้าส่วนราชการและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

17 Web site กรม อุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th Web site ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ http://www.cmmet.tmd.go.t h http://www.cmmet.tmd.go.t h ฝ่ายพยากรณ์อากาศ โทร. 0-5327-7919 Web site สถานี อุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ http://utd.cmmet.com http://utd.cmmet.com โทร.0-5541-1051 E-mail s48351@metnet.tmd.go.th

18 ขอขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt อุตุนิยมวิทยากับการ แจ้งเตือนภัย โดยนายนิทัศน์ วัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถานี อุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 08-1595-9585.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google