งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก 1. นายนวนนท์ พยัคฆ์จำเริญ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 6 ก 2. นางสาวสุพิชญา โรจนะหัสดิน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 12 ก 3. นางสาวมนัสนันท์ สกุลวิไลเลิศ ชั้น ม.5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก 1. นายนวนนท์ พยัคฆ์จำเริญ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 6 ก 2. นางสาวสุพิชญา โรจนะหัสดิน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 12 ก 3. นางสาวมนัสนันท์ สกุลวิไลเลิศ ชั้น ม.5/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิก 1. นายนวนนท์ พยัคฆ์จำเริญ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 6 ก 2. นางสาวสุพิชญา โรจนะหัสดิน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 12 ก 3. นางสาวมนัสนันท์ สกุลวิไลเลิศ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 9 ข

3 การวิเคราะห์ DNA ในการวิเคราะห์ DNA (DNA analysis) นั้นจะมีการแยก DNA ขนาดต่างๆ ออกจากกันโดยอาศัยเทคนิคที่ เรียกว่า “ อิเล็กโทรโฟริซิส (electrophoresis)” โดยให้ DNA ที่ ต้องการแยก (DNA ที่ขนาดต่างกัน ) ออกจากกันวิ่งผ่านตัวกลาง ที่เป็นแผ่นวุ้น ( ตัวกลางที่เป็นแผ่นวุ้น เช่น อะกาโรส เจล (agarose gel) หรือ พอลิอะคริลาไมด์ (polyacrylamide gel) ที่อยู่ภายในสนามไฟฟ้า ตามปกติ DNA จะมีประจุเป็นลบ

4 ( เทคนิคเจลอิเล็กโทรโฟริซิส )

5 ดังนั้น DNA จะเคลื่อนเข้าหาขั้วบวกของสนามไฟฟ้า และ DNA ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่จะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่า DNA ที่มี โมเลกุลขนาดเล็ก ทำให้ DNA ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก เคลื่อนที่ ได้มากและอยู่ใกล้ขั้วบวก ส่วน DNA ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่จะ เคลื่อนที่ไปได้น้อย จึงอยู่ใกล้ๆกับจุดเริ่มต้น ทำให้ แยก DNA ขนาดต่างๆ กันออกจากกันได้ สำหรับการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ ต้องอาศัยเครื่องมือที่ เรียกว่า ออโตเมตด์ ซีเควนซ์ ซึ่งยังอาศัยเทคนิคและวิธีการของ เจลอิเล็กโทรโฟริซิสอยู่และมีการเพิ่มและพัฒนาเทคนิคทาง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถอ่านผลออกมาในรูปของ ลำดับเบสได้

6 เครื่องมือที่เรียกว่า ออโตเมตด์ ซีเควนซ์ สารละลายที่มี DNA จะไม่มีสีจึงต้องอาศัยการย้อม สีเพื่อตรวจสอบ DNA ในเจลอิเล็กโทรโฟริซิส ซึ่งนิยมใช้ อิธิเดียมโบนไมด์ (ethidiumbromide) เป็นตัวย้อมโดย อาศัยการจับกับ DNA และเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์เป็นสี ชมพูได้เมื่อสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลต

7 การศึกษา จี โนม นักวิจัยพบว่า จีโนมของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน มี ความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบความแตกต่าง นั้นโดยอาศัยการตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะแล้วนำ ชิ้น DNA ไปแยกขนาดโดยวิธีการเจลอิเล็กโทรโฟริซิส และตรวจสอบโดยวิธี จะได้รูปแบบของแถบ DNA ที่ แตกต่างกัน ดังนั้นรูปแบบของแถบ DNA ที่ปรากฏขึ้น หลังจากตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะจะสามารถ เชื่อมโยงถึงจีโนม ของสิ่งมีชีวิตนั้น เรียกความ แตกต่างของรูปแบบของแถบ DNA ที่เกิดจากการตัด ของเอนไซม์ตัดจำเพาะเหล่านี้ว่า เรสทริกชัน แฟรก เมนท์ เลจท์ พอลิมอร์ฟิซึม (restriction fragment length polymorphism:RELP) ซึ่งสามารถใช้เป็น เครื่องหมายทางพันุกรรม (genetic marker) ได้

8 ( จีโนมของมนุษย์ )

9 ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2533 ได้มีการริเริ่มโครงการจีโนม มนุษย์ (Human Genome Project) เพื่อที่จะศึกษา ลำดับนิวคลีโอไทด์ของมนุษย์ทั้งจีโนมโดยการหา ลำดับ นิวคลีโอไทด์ของออโทโซมจำนวน 22 โครโมโซม และโครโมโซม X และโครโมโซม Y ซึ่ง เป็นโครงการนานาชาติ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว มีการศึกษาแผนที่ยีน และแผนที่เครื่องหมายทาง พันธุกรรมควบคู่ไปกับการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ ซึ่ง นำมาสู่การพัฒนาในเชิงเทคโนโลยี และการ ประยุกต์ใช้อย่างมากมายในปัจจุบัน

10 โครงการศึกษาจีโนมนั้นไม่ได้ทำเฉพาะมนุษย์ เท่านั้น แต่ยังศึกษาจีโนมของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ที่มี ความสำคัญในการศึกษาในเชิงชีววิทยาด้วย เช่น จีโนมของ E.coli จีโนมของยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) จีโนมของแมลงหวี่ (Drosophilia melanogaster) และหนู (Mus musculus) สำหรับ การศึกษาในพืชนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันศึกษา จีโนมของพืชใบเลี้ยงคู่ในวงค์ผักกาด (Arabidopsis thaliana L.) ซึ่งถือว่าเป็นพืชต้นแบบในการศึกษา ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช เนื่องจากมีขนาดจีโนม เล็ก ลำดับนิวคลีโอไทด์ทั้งหมดของจี โนม Arabidopsis thaliana ได้รับการประกาศอย่าง เป็นทางการในปี 2542

11 ส่วนข้าว (Oryza sativa L.) ถือเป็นพืชต้นแบบของพืช ใบเลี้ยงเดี่ยว เนื่องจากมีขนาดของจีโนมเล็ก เมื่อเปรียบ ทียบในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว การศึกษาจีโนม ข้าวเป็นโครงการร่วมมือนานาชาติที่มีประเทศไทยเข้าร่วม ในการศึกษาด้วย โดย ทำการศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของโครโมโซมแท่งที่ 9 ปัจจุบันการศึกษาจีโนมของ สิ่งมีชีวิตที่สำคัญดำเนินไปมากกว่าร้อยละ 99 แล้ว ทำให้ นักวิทยาศาสตร์ทราบคำตอบ เกี่ยวกับโครงสร้างจีโนม การควบคุมการแสงออกของยีน ต่างๆ ที่ส่งผลถึงการ เจริญเติบโตและพัฒนา ตลอดจนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

12 บรรณานุกรม http://www.ceted.org/webbio/chapter08/ index_l08_p15.phphttp://www.ceted.org/webbio/chapter08/ index_l08_p15.php http://www.thaigoodview.com/node/465 08http://www.thaigoodview.com/node/465 08

13 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก 1. นายนวนนท์ พยัคฆ์จำเริญ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 6 ก 2. นางสาวสุพิชญา โรจนะหัสดิน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 12 ก 3. นางสาวมนัสนันท์ สกุลวิไลเลิศ ชั้น ม.5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google