งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย และทิศทางการพัฒนา ประเทศไทยและการพัฒนาภาค โดย สมหมาย ภักดีชาติ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย และทิศทางการพัฒนา ประเทศไทยและการพัฒนาภาค โดย สมหมาย ภักดีชาติ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นโยบาย และทิศทางการพัฒนา ประเทศไทยและการพัฒนาภาค โดย สมหมาย ภักดีชาติ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดชลบุรี

3 ประเด็นการนำเสนอ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ แผนฯ 10 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง คำอธิบายโครงร่างของแผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๒ แนวคิดในการทบทวนแผนพัฒนา จังหวัดชลบุรี ๓ ๑

4 3 3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ บริหารงานจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ได้รับการประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 137 ก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551

5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (มาตรา 6-16) หมวด 2การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด(มาตรา 17-25) หมวด 3 การจัดกลุ่มจังหวัดและการจัดทำ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (มาตรา 26-27) หมวด 4งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(มาตรา 28-33) หมวด 5การกำกับและติดตาม(มาตรา 34-35) บทเฉพาะกาล(มาตรา 36-37) 4

6 5 5 ว.1/52 นโยบายและระบบในการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ว.2/52นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ว.3/52วิธีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน ท้องถิ่นในจังหวัด ว.4/52 การกำหนดองค์กรภาคประชาสังคมอื่น และ การกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการ ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ ใน ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. หนังสือเวียน ก.น.จ. 5

7 6 การวางแผน การอนุมัติ กนจ. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผน ก.บ.จ.  จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่ง ถือเป็นคำของบประมาณ ครม. ก.บ.ก. กนจ. อนุ กนจ. ด้านแผนและ ด้านงบประมาณ (5 คณะ)

8 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พิจารณา แปลงแนว ทางพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม ในระดับ ประเทศสู่แผน พัฒนาจังหวัด จัดทำร่างแผน พัฒนาจังหวัด กบจ. สำรวจ ความ คิดเห็น ของ ประชาชน

9 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พิจารณา แปลงแนว ทางพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคม ในระดับ ประเทศสู่ การปฏิบัติ จัดทำแผน พัฒนาจังหวัด กบจ. สำรวจ ความ คิดเห็น ของ ประชาชน นำ นโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะ นโยบายเร่งด่วนตามแผนฟื้นฟู เศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ สร้างโอกาสและเพิ่ม รายได้ และลดภาระค่าครองชีพ ของประชาชน รวมทั้ง แผนพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาค มาใช้เป็นแนวทางการจัดทำ

10 การกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก บริการ สาธารณะขั้น พื้นฐาน เพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการ เรียนรู้ ปฏิรูปคุณภาพ ระบบ สาธารณสุข พัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (2553-2555)

11 การกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก บริการ สาธารณะขั้น พื้นฐาน เพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์ ยกระดับ คุณภาพ การศึกษาและ การเรียนรู้ ปฏิรูปคุณภาพ ระบบ สาธารณสุข พัฒนาจังหวัด ชายแดน ภาคใต้ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (2553-2555) 1)การปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2) การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการชลประทานเดิม 3) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 4) การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 5) การปรับปรุงและกระจายพันธุ์ 6) การพัฒนารูปแบบ เทคโนโลยีการผลิต และ มาตรฐานสินค้าเกษตร 7) การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

12 การกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก บริการ สาธารณะขั้น พื้นฐาน เพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์ ยกระดับ คุณภาพ การศึกษาและ การเรียนรู้ ปฏิรูปคุณภาพ ระบบ สาธารณสุข พัฒนาจังหวัด ชายแดน ภาคใต้ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (2553-2555) 1) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ให้ ทันสมัยในระดับสากล 2) สร้างความมั่นคงด้านพลังงานและพัฒนาพลังงาน ทดแทน 3) ยกระดับการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมให้ ทันสมัย 4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ ท่องเที่ยว 5)พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษา 6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 7) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแล สวัสดิภาพของประชาชน 8)พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 9) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

13 การกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก บริการ สาธารณะขั้น พื้นฐาน เพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์ ยกระดับ คุณภาพ การศึกษาและ การเรียนรู้ ปฏิรูปคุณภาพ ระบบ สาธารณสุข พัฒนาจังหวัด ชายแดน ภาคใต้ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (2553-2555) ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว ควบคู่กับ การลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ใหม่ที่มีศักยภาพ และการฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม เช่น ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย การส่งเสริม ความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ และการติดตั้ง อุปกรณ์ให้แสงสว่างสถานที่สำคัญ ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น

14 การกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก บริการ สาธารณะขั้น พื้นฐาน เพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์ ยกระดับ คุณภาพ การศึกษาและ การเรียนรู้ ปฏิรูปคุณภาพ ระบบ สาธารณสุข พัฒนาจังหวัด ชายแดน ภาคใต้ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (2553-2555) (1) มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (2) การส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม (3) การส่งเสริมงานช่างฝีมือ (4) การพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ (5) การส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อและซอฟท์แวร์ (6) การส่งเสริมการออกแบบ และการวิจัยและ พัฒนาที่จะช่วยในการเชื่อมโยงมรดกและทุน ของสังคมไทยไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ และการ พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม

15 การกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก บริการ สาธารณะขั้น พื้นฐาน เพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการ เรียนรู้ ปฏิรูปคุณภาพ ระบบ สาธารณสุข พัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (2553-2555) ให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีการผลิตกำลังคน ระดับกลางและระดับสูงที่มีสมรรถนะสอดคล้องและตรง กับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ และเพิ่ม ขีดความสามารถของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้สูงขึ้น และยกระดับมหาวิทยาลัยวิจัยของ ไทยให้อยู่ใน 200 อันดับแรกของโลก

16 การกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก บริการ สาธารณะขั้น พื้นฐาน เพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์ ยกระดับ คุณภาพ การศึกษาและ การเรียนรู้ ปฏิรูปคุณภาพ ระบบ สาธารณสุข พัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (2553-2555) ผลิตและพัฒนาบุคลากร ทางการแพทย์และ สาธารณสุขเพื่อสนับสนุน การเป็นศูนย์กลางการ รักษาพยาบาลในภูมิภาค

17 การกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก บริการ สาธารณะขั้น พื้นฐาน เพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์ ยกระดับ คุณภาพ การศึกษาและ การเรียนรู้ ปฏิรูปคุณภาพ ระบบ สาธารณสุข พัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (2553-2555) ยกระดับรายได้และ คุณภาพชีวิตในระดับ ชุมชนและพัฒนา จังหวัดชายแดน ภาคใต้

18 พัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยสู่สังคม แห่งภูมิปัญญา และ การเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนและสังคมเป็น รากฐานที่มั่นคงของ ประเทศ ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้สมดุล ยั่งยืน พัฒนาบนฐานความ หลากหลายทางชีวภาพและ สร้างความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง ธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ ประเทศ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 5 แผนฯ 10

19 ภาคกลาง

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล ๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ สมดุลต่อระบบนิเวศ ๓ ๑ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเส้นทาง เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อบ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก ๔ บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน ๕ ๕ ยุทธศาสตร์

21 1. พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มี การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไปสงขลา เอเชียตะวันออก กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อยุธยา กรุงเทพฯ เพชรบุรี แหลมฉบัง ประจวบคีรีขันธ์ อ่าวไทย บางสะพาน มาบตาพุด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ทวาย พม่า ไปอุบลราชธานี มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ปอยเปต กัมพูชา ตราด-เกาะกง-ฮาเตียน ก่อสร้าง ICD ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ท่องเที่ยว ทางทะเล ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยางพารา ผลไม้ ผัก ไก่ สุกร ข้าว กระจายตัวของอุตฯ จากกรุงเทพฯและ ปริมณฑล พัฒนารวมกลุ่มอุตฯ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตะวันออก รักษาพื้นที่เกษตร ในเขตชลประทาน ภาคกลางตอนบน และตอนล่าง

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ( ต่อ ) สนับสนุนการศึกษา สนับสนุนประชากรให้มี โอกาสเรียนต่อในระดับ อาชีวะมากขึ้น อบรมพัฒนาทักษะฝีมือ แรงงานทั้งก่อนและหลัง เข้าทำงานในพื้นที่ เพิ่มศักยภาพการดูแลความ ปลอดภัย และให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ ของตนเอง 2. พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนให้มี คุณภาพ มีธรรมาภิบาล

23 ควบคุมการกัดเซาะชายฝั่ง บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ฟื้นฟูคุณภาพน้ำ(เจ้าพระยา-ท่าจีน) อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลน เตรียมการรองรับการแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้ง เตรียมการแก้ปัญหาดินถล่ม 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ( ต่อ ) กาญจนบุรี-ทวาย(พม่า) บางสะพาน-บกเปี้ยน(พม่า) สระแก้ว-ปอยเปต(กัมพูชา) ตราด-เกาะกง(กัมพูชา) พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาการค้าชายแดน จุดผ่านแดนถาวร กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อยุธยา กรุงเทพฯ เพชรบุรี แหลมฉบัง ประจวบคีรีขันธ์ อ่าวไทย บางสะพาน มาบตาพุด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ไปสงขลา เอเชียตะวันออก ทวาย พม่า ไปอุบลราชธานี มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ปอยเปต กัมพูชา บ้านหาดเล็ก บ้านแหลม บ้านผักกาด คลองลึก สิงขร ด่านเจดีย์สามองค์ บ่องตี้ บ้านอิต่อง ตราด-เกาะกง-ฮาเตียน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ( ต่อ ) 4. เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเส้นทาง เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ( ต่อ ) ส่งเสริมการบริหารจัดการและ พัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมใน พื้นที่ชานเมือง พื้นที่มีปัญหา มลภาวะ พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำ ท่วม จัดทำแผนแม่บทและแผน บริหารจัดการเมืองที่มี การขยายตัวอุตสาหกรรม พัฒนากลไกการขับเคลื่อน การพัฒนา แก้ไขความ ขัดแย้งการใช้น้ำ(ชลบุรี ระยอง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ( ต่อ ) 5. บริหารจัดการพื้นที่เมืองและชนบท อย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน

26 ผู้ว่าฯ จัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็น กบจ. ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด กนจ. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ ครม. พิจารณา ครม. พิจารณา

27 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กบจ./กบก. จัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ประจำปี

28 แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งการพัฒนาจังหวัด แบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด

29 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และนำไปสู่ การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของ ภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด

30 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดก่อนที่จะเริ่มต้นจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อ ปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพ และสอดคล้อง กับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาในอนาคตและความ ต้องการของประชาชน โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกต ของคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้าน งบประมาณทั้ง 5 คณะ ไปเป็นแนวทางในการทบทวน ปรับปรุงแผนต่อไป มติ ครม. 28-4-2552

31 ความเห็นของอนุ กนจ. วิสัยทัศน์ค่อนข้างกว้างและสั้น ทำให้การกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยง ใน เชิงตรรกะ (Logic) ระหว่างการ วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ไม่ มีทิศทางและแนวทางที่ชัดเจน ส่งผลต่อเนื่องไปยังการกำหนด เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ไม่ สามารถที่จะเป็นตัวแทนในการสื่อ ถึงสิ่งที่ต้องการจะบรรลุได้

32 วิสัยทัศน์ของชลบุรี “ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชั้นนำ” ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 2 ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 3 พัฒนาสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อยปลอดภัย มั่นคงพร้อม เผชิญการ 4 บริหารจัดการระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และผังเมืองให้เกิดความสมดุล 5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมอย่างมีดุลยภาพ 6 และแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 7 บริหารจัดการภาครัฐให้เกิดการบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัยภายใต้ธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ของชลบุรี “ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชั้นนำ” ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 2 ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 3 พัฒนาสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อยปลอดภัย มั่นคงพร้อม เผชิญการ 4 บริหารจัดการระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และผังเมืองให้เกิดความสมดุล 5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมอย่างมีดุลยภาพ 6 และแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 7 บริหารจัดการภาครัฐให้เกิดการบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัยภายใต้ธรรมาภิบาล

33 คำอธิบายโครงร่างของ แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

34 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย สภาพทั่วไปของจังหวัด การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์) บัญชีรายชื่อ/โครงการ

35 SWOTSWOT เป็นข้อเท็จจริง มีข้อมูล สนับสนุน ไม่ใช่ความคิดเห็น แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัว ทั้งใน แง่จุดอ่อนและจุดแข็ง ซึ่งสามารถเป็นพื้นฐานประเด็น ในการพัฒนา คำนึงถึงสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มีความสมดุลระหว่างการวิเคราะห์ ภายนอกและการวิเคราะห์ภายใน

36 จุดแข็ง (Strengths) - สิ่งที่มีความ โดดเด่น จุดอ่อน (Weaknesses) - สิ่งที่จะต้องมี การพัฒนา หรือแก้ไข ปรับปรุง โอกาส (Opportunities) -การเปลี่ยนแปลง ของปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลกระทบใน ทางบวก ภัยคุกคาม (Threats) - การเปลี่ยนแปลงของ ปัจจัยภายนอกที่ส่งผล กระทบในทางลบ การวิเคราะห์ (SWOT Analysis)

37 “ “ รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ” ชนะร้อยครั้ง ” การวิเคราะห์ (SWOT Analysis)

38 การพิจารณาเปรียบเทียบ ๗ ประการ - ผู้นำประเทศฝ่ายใดกำจิตใจคนในชาติมากกว่ากัน - แม่ทัพนายกองฝ่ายใดมีความสามารถมากกว่ากัน - เงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ฝ่ายใดได้เปรียบ - ฝ่ายใดรักษากฎ ระเบียบ วินัย เคร่งครัด กว่ากัน - กองทัพฝ่ายใดเข้มแข็งกว่ากัน - ทหารหาญฝ่ายใดได้รับการฝึกมามากกว่ากัน - การให้รางวัล และการลงโทษ ฝ่ายใดมีความ ยุติธรรมกว่ากัน จากที่กล่าวมา แม้ยังมิได้รบก็รู้แพ้ชนะ กระจ่างแจ้งแล้ว

39 1. อ้วนเสี้ยวเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่าง ถือว่าตนดีคน เดียว ส่วนท่านนั้นมิได้ถือตัว ใจคอกว้างขวาง มิได้ดูหมิ่นเหยียดหยามใคร 2. อ้วนเสี้ยวเป็นคนเจ้าอารมณ์ เอาแต่ได้ฝ่ายเดียว ส่วนท่านนั้น โอบอ้อมอารีต่อคนทั่วไป จะทำการ สิ่งใดก็ฟังเสียงคนทั้งปวงเป็นใหญ่ จึงมีผู้นิยมนับ ถือท่านมาก 3. อ้วนเสี้ยวบริหารบ้านเมืองย่อหย่อนต่อบทกฎหมาย ส่วนท่านนั้นบริหารบ้านเมืองอย่างเข้มแข็งเด็ดขาด ถือตัวบทกฎหมาย กิจการต่าง ๆ เรียบร้อย ประชาชนมีความเคารพศรัทธาท่านอย่างยิ่ง กุยแกวิเคราะห์เปรียบเทียบโจโฉและอ้วนเสี้ยว มีลักษณะผิดกัน 10 ประการ

40 4.อ้วนเสี้ยวเป็นคนปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ เห็น แก่ญาติมิตรของตัวเป็นใหญ่ ส่วนท่านนั้นปากกับ ใจตรงกัน เข้าใจและใช้คนตามความสามารถ ตั้งอยู่ในความยุติธรรม ถึงญาติพี่น้องทำผิด ก็ มิได้เข้าด้วย มิได้เห็นแก่หน้าผู้ใด 5.อ้วนเสี้ยวเป็นคนเพ้อฝัน ตัดสินใจไม่เด็ดขาด จะ คิดการสิ่งใดมักกลับเอาดีเป็นร้าย เอาร้ายเป็นดี มิได้เชื่อใจตัวเอง ส่วนท่านนั้น มีสติปัญญาและ ไหวพริบดี ตัดสินใจได้รวดเร็ว ถูกมากกว่าผิด ทำให้การดำเนินนโยบายต่าง ๆ ลุล่วงไปด้วยดี

41 6. อ้วนเสี้ยวชุบเลี้ยงแต่พวกผู้ลากมากดี และจะชุบ เลี้ยงผู้ใดก็ไม่เป็นส่ำสันต่อหน้าว่ารัก ลับหลังว่าชัง ส่วนท่านนั้น ชุบเลี้ยงคนตามความสามารถ รัก ผู้ใดก็รักโดยสุจริตทั้งต่อหน้าและลับหลัง 7. อ้วนเสี้ยวชอบคนประจบสอพลอ ใครเข้าใกล้ก็ชอบ ผู้นั้น ใครอยู่ห่าง ๆ ถึงซื่อสัตย์ ก็ไม่ชอบ ส่วน ท่านนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนไกล ถ้าดี แล้ว ชุบเลี้ยงเสมอหน้ากัน มิได้รังเกียจเดียดฉันท์ แต่อย่างใด 8. อ้วนเสี้ยวมักฟังความข้างเดียว จึงทำผิดมิได้หยุด ส่วนท่านนั้น แม้จะมีคนเป่าหูสักเท่าไหร่ ก็เป็นตัว ของตัวเอง คิดการหนักหน่วงแน่นอนแล้ว จึงจะทำ การ

42 9.อ้วนเสี้ยวแยกไม่ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ส่วน ท่านนั้น รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดอย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน 10. อ้วนเสี้ยวมิได้ชำนาญในพิชัยสงคราม มัก ทำศึกโดยประมาท มุ่งแต่เอาชนะโดยมิรู้ชั้น เชิงของฝ่ายข้าศึก ส่วนท่านนั้น ชำนาญใน พิชัยสงคราม ถึงข้าศึกจะมีจำนวนมากกว่า ท่านก็สามารถเอาชนะได้

43 วิสัยทัศน์ ภาพการพัฒนาจังหวัด ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นใน อนาคต

44 วิสัยทัศน์ ( Vision ) หมายถึง สภาพการณ์ที่จังหวัดต้องการจะเป็น ในอนาคตโดยระบุเป็นข้อความที่ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับทิศทาง และจุดยืนที่ต้องการผลักดันให้ เกิดขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางร่วมกัน ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

45 เป็นปรัชญาที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมที่ยึดถือของทุกคน และได้รับการสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับจากผู้ปฏิบัติ เป็นข้อความง่ายๆ ที่สามารถสื่อให้เห็น ภาพในอนาคต สะท้อนถึง สถานะการพัฒนา และความต้องการ เป็น "คำมั่นสัญญา" ที่ แสดงถึงการตัดสินใจ และ มุ่งมั่นที่ต้องรับผิดชอบ ท้าทายเร้าใจ สามารถใช้เป็นกรอบชี้นำให้ดำเนิน กิจกรรมเพื่อบรรลุจุดยืนที่ต้องการ ขณะเดียวกัน ก็มีความเป็นไปได้ เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง

46 วิสัยทัศน์ ท้าทาย เป็นไปได้ จินตนาการ สรุป สรุป วิสัยทัศน์

47 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ไม่ใช่ คำสั่งสอนหรือคัมภีร์ วิสัยทัศน์ไม่ใช่ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ไม่ใช่ความเป็นจริงในปัจจุบัน แต่เป็น ความเป็นไปได้ และความปรารถนาในอนาคต วิสัยทัศน์จะเต็มไปด้วยความคาดหวังสมมติฐาน วิสัยทัศน์ไม่ใช่ ถูก หรือ ผิด วิสัยทัศน์จะต้องยืดหยุ่น และสามารถปรับได้ เมื่อ สภาวการณ์เปลี่ยนไป

48 โจเอล เอ เมคเกอร์ “พลังอำนาจของวิสัยทัศน์” วิสัยทัศน์ที่ปราศจากการปฏิบัติ เป็นเพียงความเพ้อฝัน การปฏิบัติที่ปราศจากวิสัยทัศน์ เป็นเพียงทางผ่านของเวลา วิสัยทัศน์ที่นำไปปฏิบัติได้ สามารถเปลี่ยนโลกได้

49 7-ELEVEN Vision To be the world leader in the Convenience Store Business by serving the best to our customers ตัวอย่างวิสัยทัศน์ของกิจการชั้นนำ โครงการ Apollo ของ NASA “To put a man on the moon before the Soviets”

50 VISION without ACTION is a dream. ACTION without VISION is a waste of time. But,... VISION or ACTION without VALID INFORMATION is a disaster. ACTION with VISION can Change the world

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 ประเด็น ยุทธศาสตร์

77 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นการกำหนดประเด็นที่สำคัญที่ หน่วยงานจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนา เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้

78

79

80

81

82 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ดี เป็นข้อความง่ายๆ ที่สามารถสื่อให้เห็น แนวทางที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ มีความเชื่อมโยงในเชิง ตรรกกะ (Logic) ระหว่าง ผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ และ เป้าประสงค์การพัฒนา คำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ (เงิน, คน และ เวลา) รวมทั้งมีความเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ

83 การกำหนดเป้าประสงค์

84 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 เป้าประสงค์ 1 เป้าประสงค์ 2 เป้าประสงค์ … ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ 1 เป้าประสงค์ 2 เป้าประสงค์ …

85 การที่จะไปให้ถึงประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถที่จะแตกประเด็นยุทธศาสตร์ออกเป็น เป้าประสงค์ที่จะบรรลุได้อย่างไรบ้าง เขียนใน ลักษณะสิ่ง ที่ต้องการจะ บรรลุ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ และประเด็น ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การกำหนด เป้าประสงค์

86 การ กำหนด ตัวชี้วัด

87 วัดในสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ คือ แสดงถึงผลการดำเนินงานที่ สำคัญ และ วัดกิจกรรม หรือ งานที่มีความสำคัญ ช่วยให้สามารถ ติดตามการ เปลี่ยนแปลงได้ดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภายใต้เป้าประสงค์แต่ละประการ อะไรคือตัวชี้วัด ที่จะบอกได้ว่าสามารถบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว

88 ปริมาณ (Quantity) กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) คุณภาพ (Quality) สถานที่ (Place) เวลา (Time) การเขียนตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์ และ ระดับกลยุทธ์ 2Q+2T+1P

89 QQCT การเขียนตัวชี้วัดในระดับผลผลิต QQCT ปริมาณ (Quantity) คุณลักษณะ (Quality) ต้นทุน (Cost) เวลา (Time)

90 การกำหนดค่าเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด

91 เป้าหมาย ลักษณะของเป้าหมาย การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ค่าตัวชี้วัดที่ต้องการ จะทำเท่าไร - มีความท้าทาย - ส่งเสริมให้เกิดความพยายาม - สูงกว่ามาตรฐานที่เคยปฏิบัติ - ไม่สูงเกินจนไม่สามารถทำได้

92 หน่วยงาน รัฐ / วิสาหกิจ ค่าของตัวชี้วัด แสดงเป็นตัวเลข จำนวน (Number) ร้อยละ (Percentage) สัดส่วน (Proportion) อัตราส่วน (Ratio) อัตรา (Rate) ค่าเฉลี่ย (Average) กำหนดค่าของตัวชี้วัด

93 เกณฑ์สัมบูรณ์ เกณฑ์มาตรฐานเชิง วิทยาศาสตร์ เกณฑ์มาตรฐานเชิง นโยบาย เกณฑ์การเคลื่อนไหว เชิงพัฒนา กำหนด เกณฑ์ ของ ตัวชี้วัด

94 การกำหนดกลยุทธ์ เป้า ประสงค์ สิ่งที่หน่วยงาน จะทำหรือดำเนินการ

95 กลยุทธ์ที่ 1.1 กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์ที่ 1.3 กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ที่ 2.2 เป้าประสงค์ 1 เป้าประสงค์ 2 ประเด็น ยุทธศาสตร์

96 กลยุทธ์ :เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการ ดำเนินงานสำคัญ ๆ อันถือเป็นกุญแจ สำคัญต่อการบรรลุผลตาม เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ได้มี การกำหนดไว้รวมทั้งเป็นเงื่อนไข ในการมอบหมายงานให้หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ รับไปดำเนินการ

97 เป้าประสงค์แต่ละ ประการ จะต้องมี กลยุทธ์มาสอดรับ กลยุทธ์จะใช้ใน ระดับปฏิบัติการเพื่อ เป็นแนวทางปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าประสงค์ ที่ตั้งไว้ กลยุทธ์เป็นสิ่งที่ หน่วยงานจะทำหรือ ดำเนินการ เพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์ ที่ตั้งไว้ กลยุทธ์เป็นภาพ ใหญ่ที่มองถึงสิ่งที่จะ ทำเองให้บรรลุ เป้าประสงค์แต่ยังไม่ ลงไปในรายละเอียด ถึงขั้นของโครงการ กลยุทธ์

98 การมี กลยุทธ์ มีจุดมุ่ง ในการไปสู่ เป้าหมาย ที่ชัดเจน เลือกวิธีการ ที่ดีที่สุด ในสถานการณ์ ที่เหมาะสม เกิดความ ชัดเจนใน ภารกิจ และ บทบาท ความ เกี่ยวข้อง ของฝ่าย ต่างๆ

99 การกำหนดผลลัพธ์และผลงานที่ชัดเจน นำไปสู่การกำหนดกระบวนการ (Processes) ในการดำเนินงานและ การวางกลยุทธ์เป็น การกำหนดผลลัพธ์ (Outcomes)และ ผลงาน (Outputs) ที่สอดรับกับ สภาพแวดล้อม ลู่ทางในการจัดสรร ทรัพยากรด้าน ต่างๆ(Inputs) ที่สอดคล้องต้องกัน

100 การกำหนดผลลัพธ์และผลงานที่ชัดเจน นำไปสู่การกำหนดกระบวนการ (Processes) ในการดำเนินงานและ การวางกลยุทธ์เป็น การกำหนดผลลัพธ์ (Outcomes)และ ผลงาน (Outputs) ที่สอดรับกับ สภาพแวดล้อม ลู่ทางในการจัดสรร ทรัพยากรด้าน ต่างๆ(Inputs) ที่สอดคล้องต้องกัน คือ แผนงาน-โครงการ การจัดกลุ่มกิจกรรมสำคัญที่ หากปฏิบัติการแล้ว จะส่งผล ให้กลยุทธ์ขับเคลื่อนไปสู่ เป้าประสงค์ตามประเด็น ยุทธศาสตร์

101 ประเด็น ยุทธ ศาสตร์ กลยุทธ์ที่ 1.1 กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์ที่ 1.3 กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ที่ 2.2 โครงการ ที่ 1.2.1 โครงการที่ 1.2.2 โครงการที่ 1.2.1 โครงการที่ 2.1.1 โครงการที่ 2.2.2 เป้าประสงค์ 1 เป้าประสงค์ 2

102 ประโยคยุทธศาสตร์และประโยค กลยุทธ์มีคำที่เป็นนามธรรมจำนวนมาก และเขียนขึ้นมาเพื่อความหรูหรา หรือ กลอนพาไป เช่น “ประชาชนได้รับ ผลประโยชน์จากการดำเนินงานของ หน่วยงานอย่างถ้วนหน้า เท่าเทียมกัน เสมอภาคกัน ยุติธรรม และยั่งยืน” ซึ่งวัดได้ยาก ข้อควรระวัง

103 เขียนประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยคำกริยา ในระดับกลยุทธ์หรือคำกริยาในระดับ โครงการ/กิจกรรม เขียนกลยุทธ์หรือแนวทางตอบสนอง ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ ด้วย คำกริยาในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อควรระวัง

104 แนวคิดในการทบทวน แผนพัฒนาจังหวัด ชลบุรี

105 วิสัยทัศน์ “ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชั้นนำ”

106 วิสัยทัศน์ เมืองท่าสมัยใหม่ที่เป็นประตูสู่เศรษฐกิจ นานาชาติ สังคมแห่งการเรียนรู้และมี ระบบสวัสดิการสังคมรองรับ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพลังงาน ของอาเซียน ดินแดนแห่งความ หลากหลายของการท่องเที่ยวที่มี คุณภาพและได้มาตรฐานสากล แหล่ง ผลิตอาหารที่สำคัญ และระบบนิเวศ มีความสมดุล

107 วิสัยทัศน์ เมืองท่าสมัยใหม่ที่เป็น ประตูสู่เศรษฐกิจ นานาชาติ สังคมแห่งการเรียนรู้ และมีระบบสวัสดิการ สังคมรองรับ ฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพลังงาน ของอาเซียน ดินแดนแห่งความ หลากหลายของการ ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล แหล่งผลิต อาหารที่สำคัญ ระบบนิเวศ มีความสมดุล

108 วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ปรับปรุงและขยายระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง บริเวณที่เป็นคอขวดของการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พัฒนาระบบ ผังเมืองโครงข่าย คมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ รองรับ การขยายตัวทาง เศรษฐกิจและ สังคมของจังหวัด เมืองท่า สมัยใหม่ ที่เป็นประตู สู่เศรษฐกิจ นานาชาติ

109 วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ สังคมแห่งการ เรียนรู้และมี ระบบสวัสดิการ สังคมรองรับ พัฒนาคนให้มี ความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้น้อมนำ เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ ดำเนินชีวิต ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง

110 วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพลังงาน ของอาเซียน เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน การผลิตและยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ระดับสากล

111 วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดินแดนแห่งความ หลากหลายของ การท่องเที่ยวที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐานสากล ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว

112 วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ แหล่งผลิต อาหารที่สำคัญ ยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป การเก็บรักษา และการขนส่งสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล สู่ตลาดโลก

113 วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ระบบนิเวศ มีความสมดุล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ควบคู่กับการ บริหารจัดการ ลดมลภาวะ และควบคุม กิจกรรมที่ ส่งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม

114 ระบบ ผังเมือง ระบบ ผังเมือง โครงข่ายการ คมนาคมขนส่ง โครงข่ายการ คมนาคมขนส่ง ความรู้คู่ คุณธรรม ความรู้คู่ คุณธรรม ระบบสวัสดิการ สังคม ระบบสวัสดิการ สังคม เกษตร ได้มาตรฐาน เกษตร ได้มาตรฐาน คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ฟื้นฟู ป้องกัน ทรัพยากร ฟื้นฟู ป้องกัน ทรัพยากร Figure 13.1 ประเด็น ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว คุณภาพ การท่องเที่ยว คุณภาพ

115 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ พัฒนาระบบผังเมืองโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ รองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด เมืองมีความสะดวก เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย สู่การเป็น เมืองธุรกิจและบริการนานาชาติ - การจัดวางผังเมืองนำร่องในจังหวัด - ค่าใช้จ่าย / เวลา ที่ใช้ในการเดินทาง - จำนวนสวนสาธารณะ

116 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ พัฒนาระบบผังเมืองโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ รองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด เมืองมีความสะดวก เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย สู่การเป็น เมืองธุรกิจและบริการนานาชาติ การจัดวางผังเมืองนำร่องในจังหวัด -บริหารการจัดทำผังเมืองและพัฒนาตาม ผังที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้ การขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นไปอย่างมี แบบแผนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด -เตรียมการป้องกันและควบคุมปัญหา สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการขยายตัว ของชุมชนเมืองโดยการแก้ไขปัญหาจราจร การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การ กำจัดขยะการลดมลภาวะทางอากาศ รวมทั้งการจัดทัศนียภาพของเมืองให้ สวยงาม มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ

117 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ ปรับปรุงและขยายระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง บริเวณที่เป็นคอขวดของการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับ ต่างประเทศโดยการสนับสนุนการ ส่งออก – นำเข้า รวมทั้งดึงดูด การลงทุนมาสู่พื้นที่ให้มากที่สุด เส้นทางคมนาคมหลักที่ได้รับการ ปรับปรุงหรือขยาย ท่าเทียบเรือที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ เพิ่มศักยภาพการขนส่งทางทะเล

118 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ ปรับปรุงและขยายระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง บริเวณที่เป็นคอขวดของการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับ ต่างประเทศโดยการสนับสนุนการ ส่งออก – นำเข้า รวมทั้งดึงดูด การลงทุนมาสู่พื้นที่ให้มากที่สุด เส้นทางคมนาคมหลักที่ได้รับการ ปรับปรุงหรือขยาย ท่าเทียบเรือที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ เพิ่มศักยภาพการขนส่งทางทะเล -พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ ท่าเรือแหลมฉบังทั้งในด้านสิ่งอำนวย ความสะดวกและการให้บริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและ รวดเร็ว -สนับสนุนให้มีการขนส่งด้วยระบบ รางและการขนส่งทางน้ำมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือชายฝั่ง และท่าเรือแม่น้ำ -ก่อสร้างและขยายช่องทางจราจร รวมทั้งวางผังโครงข่ายเส้นทางถนน สายหลักและสายรองให้เป็นโครงข่าย ที่สมบูรณ์

119 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมา ใช้ในการดำเนินชีวิต ประชาชนสามารถ พึ่งพาตนเองได้ มีความรู้เท่าทันและ ปรับตัวต่อการ เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วของสังคมได้ ร้อยละของผู้ไม่รู้ หนังสือเดิม สามารถอ่านออก เขียนได้

120 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมา ใช้ในการดำเนินชีวิต ประชาชนสามารถ พึ่งพาตนเองได้ มีความรู้เท่าทันและ ปรับตัวต่อการ เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วของสังคมได้ ร้อยละของผู้ไม่รู้ หนังสือเดิม สามารถอ่านออก เขียนได้ ส่งเสริมนิสัยการอ่านเพื่อ แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้สมัยใหม่ให้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิต

121 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมให้รองรับ การเปลี่ยนแปลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน จำนวนแรงงานอยู่ในระบบ ประกันสังคม ร้อยละของประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

122 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมให้รองรับ การเปลี่ยนแปลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน จำนวนแรงงานอยู่ในระบบ ประกันสังคม ร้อยละของประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างคนให้ลด ละ เลิกพฤติกรรม เสี่ยงต่อสุขภาพ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคที่เป็น ปัญหาสำคัญของจังหวัด จัดสวัสดิการสังคมให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมกลไกและความร่วมมือของ ประชาชนในการสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน

123 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ฐานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ไร้มลพิษ มูลค่าการลงทุนในการเพิ่ม ผลิตภาพอุตสาหกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ มาตรฐานระดับสากล

124 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ฐานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ไร้มลพิษ มูลค่าการลงทุนในการเพิ่ม ผลิตภาพอุตสาหกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ มาตรฐานระดับสากล ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตรวมทั้ง การวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อลดต้นทุน ขั้นตอน และระยะเวลาในการผลิต และนำไปสู่การปรับปรุง คุณภาพ ประเภท และราคาของผลิตภัณฑ์ ให้มีต้นทุนและการส่งมอบสินค้าที่แข่งขันได้ เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการออกแบบและนวัตกรรม ตลอดจนการให้บริการด้านการทดสอบคุณภาพ เพื่อ ยกระดับคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ หลากหลายได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และ แข่งขันได้ในตลาดโลก เตรียมการป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่ง อุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับและไม่เป็นข้อกีดกัน ทางการค้าในระดับสากล เน้นการใช้เทคโนโลยี สะอาด การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ระบบ บำบัดน้ำเสีย/การระบายมลสารอากาศ และการกำจัด ของเสียอันตราย

125 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวของจังหวัด ชลบุรีเป็นที่รู้จักในระดับโลก รายได้จากการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยว

126 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวของจังหวัด ชลบุรีเป็นที่รู้จักในระดับโลก รายได้จากการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยว จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด เช่น พัทยา-บางแสน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และรักษาสถานะให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติสืบต่อไป ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตรมากขึ้น เพื่อคงสภาพแวดล้อมที่ สวยงามปราศจากมลพิษและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่ง ท่องเที่ยวรองในลักษณะที่เป็นวงจรการท่องเที่ยว หรือกลุ่มของ แหล่งท่องเที่ยว เช่น พัทยา-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-เกาะกง (กัมพูชา) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและ ได้มาตรฐานตามแหล่งท่องเที่ยว

127 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป การเก็บรักษาและการ ขนส่งสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลสู่ตลาดโลก ผลผลิตทางการเกษตรมี คุณภาพและความปลอดภัย ที่สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้บริโภคทั้งใน ประเทศ และต่างประเทศ จำนวนแปลง / ฟาร์มของ เกษตรกรที่ได้รับการ ตรวจรับรองมาตรฐาน

128 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้านด้วยความเป็นมิตรไมตรี -ประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีน -ศูนย์กลางกระจายสินค้าไป กัมพูชาและศูนย์กลางส่งออก ไปยังภูมิภาคอินโดจีน มูลค่าการค้า ชายแดน -ส่งเสริมสนับสนุนการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน -พัฒนา ส่งเสริมระบบ Logistics ทั้งทางบก ทางน้ำและอากาศ ปรับปรุงคุณภาพ ประเภทและราคาของผลผลิตให้ตรงกับความต้องการ ของตลาด -ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้ ผลผลิตมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของตลาด -พัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง -สร้างความร่วมมือและสนับสนุนสถาบันการศึกษาดำเนินการวิจัย และพัฒนา ทั้งในด้านการสร้างเอกลักษณ์ คุณภาพ ประสิทธิภาพการผลิต มูลค่า การแปรรูป และการตลาด -สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม -สนับสนุนตลาดกลางสินค้าเกษตรเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้า เกษตรจังหวัด -เพิ่มการพัฒนาและการลงทุนด้านระบบขนส่งกระจายสินค้า และบริการบรรจุ ภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย อาทิห้องเย็น ห้องอบไอน้ำ/ ฉายรังสี และระบบการคัดขนาด และการบรรจุ -สนับสนุนการส่งออกโดยรวมกลุ่มผู้ผลิตและการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการตรวจสอบ และรับรองผลไม้ให้ได้มาตรฐานสากล

129 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย การมีส่วนร่วมของประชาชน ควบคู่กับ การบริหารจัดการลดมลภาวะและควบคุม กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมี ความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากมลภาวะ -พื้นที่ป่าหรือป่าชายเลน -พื้นที่ที่ได้มีการดำเนินการลดมลภาวะตาม เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม -พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ได้รับการวางระบบดูแล ให้มีระเบียบและปราศจากมลภาวะ

130 ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน บริหารจัดการ ลดมลภาวะและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมี ความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากมลภาวะ -พื้นที่ป่าหรือป่าชายเลน -พื้นที่ที่ได้มีการดำเนินการลดมลภาวะตาม เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม -พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ได้รับการวางระบบดูแล ให้มีระเบียบและปราศจากมลภาวะ -ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวงความจุ 98 ล้านลบ.ม. เพื่อส่งน้ำพื้นที่ชลประทานได้ 44,000 ไร่ และน้ำอุปโภค บริโภค 16 ล้าน ลบ.ม./ปี -วางท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต – อ่างบางพระ -ก่อสร้างอ่างมาบหวายโสม และอ่างห้วยไข่เน่า ความจุรวม 9.5 ล้านลบ.ม. เพื่อส่งน้ำเพิ่มเติม อ่างมาบประชันและอ่างซากนอก -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหน เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ให้ความรู้แก่ชาวประมงในการจับสัตว์น้ำอย่างถูกวิธี -เพิ่มมาตรการควบคุมและลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด -จัดหาและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ -บำรุงแปลงปลูกเสริมและพัฒนาป่าชายเลน โดยชุมชนมีส่วนร่วม -ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า -จัดระเบียบการบุกรุกที่ภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษา พันธ์สัตว์ป่า เขตต้นน้ำลำธาร และเขตป่าสงวนแห่งชาติ

131 www.nesdb.go.th


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย และทิศทางการพัฒนา ประเทศไทยและการพัฒนาภาค โดย สมหมาย ภักดีชาติ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google