งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย และทิศทางการพัฒนาประเทศไทยและการพัฒนาภาค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย และทิศทางการพัฒนาประเทศไทยและการพัฒนาภาค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย และทิศทางการพัฒนาประเทศไทยและการพัฒนาภาค
โดย สมหมาย ภักดีชาติ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดชลบุรี

2 ประเด็นการนำเสนอ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ แผนฯ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง คำอธิบายโครงร่างของแผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แนวคิดในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 2

3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ. ศ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 137 ก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 3

4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (มาตรา 6-16) หมวด 2 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (มาตรา 17-25) หมวด 3 การจัดกลุ่มจังหวัดและการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (มาตรา 26-27) หมวด 4 งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (มาตรา 28-33) หมวด 5 การกำกับและติดตาม (มาตรา 34-35) บทเฉพาะกาล (มาตรา 36-37)

5 หนังสือเวียน ก.น.จ. ว.1/52 นโยบายและระบบในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ว.2/52 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ว.3/52 วิธีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ว.4/52 การกำหนดองค์กรภาคประชาสังคมอื่น และการกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ ใน ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. 5 5

6 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
การอนุมัติ การวางแผน ครม. กนจ. กนจ. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผน อนุ กนจ. ด้านแผนและ ด้านงบประมาณ (5 คณะ) ก.บ.จ. ก.บ.ก. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งถือเป็นคำของบประมาณ

7 กบจ. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สำรวจความคิดเห็นของประชาชน
พิจารณา แปลงแนว ทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระดับ ประเทศสู่แผน พัฒนาจังหวัด กบจ. สำรวจความคิดเห็นของประชาชน จัดทำร่างแผน พัฒนาจังหวัด

8 กบจ. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สำรวจความคิดเห็นของประชาชน
นำ นโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ และลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้ง แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มาใช้เป็นแนวทางการจัดทำ พิจารณา แปลงแนว ทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระดับ ประเทศสู่การปฏิบัติ กบจ. สำรวจความคิดเห็นของประชาชน จัดทำแผน พัฒนาจังหวัด

9 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (2553-2555)
การกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

10 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (2553-2555)
การกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2) การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทานเดิม 3) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 4) การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 5) การปรับปรุงและกระจายพันธุ์ 6) การพัฒนารูปแบบ เทคโนโลยีการผลิต และมาตรฐานสินค้าเกษตร 7) การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

11 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (2553-2555)
1) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ให้ทันสมัยในระดับสากล 2) สร้างความมั่นคงด้านพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 3) ยกระดับการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมให้ทันสมัย 4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 5)พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษา 6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 7) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสวัสดิภาพของประชาชน 8)พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

12 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (2553-2555)
การกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว ควบคู่กับการลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพ และการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม เช่น ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย การส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างสถานที่สำคัญ ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

13 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (2553-2555)
มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (2) การส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม (3) การส่งเสริมงานช่างฝีมือ (4) การพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ (5) การส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อและซอฟท์แวร์ (6) การส่งเสริมการออกแบบ และการวิจัยและพัฒนาที่จะช่วยในการเชื่อมโยงมรดกและทุนของสังคมไทยไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

14 เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ( ) การกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูงที่มีสมรรถนะสอดคล้องและตรงกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ และเพิ่มขีดความสามารถของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงขึ้น และยกระดับมหาวิทยาลัยวิจัยของไทยให้อยู่ใน 200 อันดับแรกของโลก ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

15 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ( ) การกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาค ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

16 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (2553-2555)
การกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

17 แผนฯ 10 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 5 เสริมสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลยั่งยืน พัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 17

18 ภาคกลาง 18

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
๕ ยุทธศาสตร์ พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อบ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน 19

20 1. พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ไปสงขลา เอเชียตะวันออก กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อยุธยา กรุงเทพฯ เพชรบุรี แหลมฉบัง ประจวบคีรีขันธ์ อ่าวไทย บางสะพาน มาบตาพุด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ทวาย พม่า ไปอุบลราชธานี มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ปอยเปต กัมพูชา ตราด-เกาะกง-ฮาเตียน ก่อสร้าง ICD ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวทางทะเล ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยางพารา ผลไม้ ผัก ไก่ สุกร ข้าว พัฒนารวมกลุ่มอุตฯในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก กระจายตัวของอุตฯจากกรุงเทพฯและปริมณฑล รักษาพื้นที่เกษตรในเขตชลประทานภาคกลางตอนบน และตอนล่าง 20

21 2. พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง(ต่อ) 2. พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อยุธยา กรุงเทพฯ เพชรบุรี แหลมฉบัง ประจวบคีรีขันธ์ อ่าวไทย บางสะพาน มาบตาพุด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ไปสงขลา เอเชียตะวันออก ทวาย พม่า ไปอุบลราชธานี มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ปอยเปต กัมพูชา ตราด-เกาะกง-ฮาเตียน สนับสนุนการศึกษา สนับสนุนประชากรให้มีโอกาสเรียนต่อในระดับอาชีวะมากขึ้น อบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งก่อนและหลังเข้าทำงานในพื้นที่ เพิ่มศักยภาพการดูแลความปลอดภัย และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ของตนเอง 21

22 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ
ควบคุมการกัดเซาะชายฝั่ง บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ฟื้นฟูคุณภาพน้ำ(เจ้าพระยา-ท่าจีน) อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลน เตรียมการรองรับการแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้ง เตรียมการแก้ปัญหาดินถล่ม 22

23 4. เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง(ต่อ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง(ต่อ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง(ต่อ) กาญจนบุรี-ทวาย(พม่า) บางสะพาน-บกเปี้ยน(พม่า) สระแก้ว-ปอยเปต(กัมพูชา) ตราด-เกาะกง(กัมพูชา) พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาการค้าชายแดน จุดผ่านแดนถาวร กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อยุธยา กรุงเทพฯ เพชรบุรี แหลมฉบัง ประจวบคีรีขันธ์ อ่าวไทย บางสะพาน มาบตาพุด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ไปสงขลา เอเชียตะวันออก ทวาย พม่า ไปอุบลราชธานี มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ปอยเปต กัมพูชา บ้านหาดเล็ก บ้านแหลม บ้านผักกาด คลองลึก สิงขร ด่านเจดีย์สามองค์ บ่องตี้ บ้านอิต่อง ตราด-เกาะกง-ฮาเตียน 23

24 5. บริหารจัดการพื้นที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง(ต่อ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง(ต่อ) 5. บริหารจัดการพื้นที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อยุธยา กรุงเทพฯ เพชรบุรี แหลมฉบัง ประจวบคีรีขันธ์ อ่าวไทย บางสะพาน มาบตาพุด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ไปสงขลา เอเชียตะวันออก ทวาย พม่า ไปอุบลราชธานี มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ปอยเปต กัมพูชา ตราด-เกาะกง-ฮาเตียน จัดทำแผนแม่บทและแผนบริหารจัดการเมืองที่มีการขยายตัวอุตสาหกรรม ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ชานเมือง พื้นที่มีปัญหามลภาวะ พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา แก้ไขความขัดแย้งการใช้น้ำ(ชลบุรี ระยอง) 24

25 พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ
ผู้ว่าฯ จัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็น กบจ. ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด ครม. พิจารณา กนจ. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ

26 จัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กบจ./กบก. แผนปฏิบัติราชการจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ประจำปี

27 เป็นแผนที่มุ่งการพัฒนาจังหวัด แบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ
แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งการพัฒนาจังหวัด แบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด

28 และสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และนำไปสู่ การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด

29 มติ ครม. ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดก่อนที่จะเริ่มต้นจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ เพื่อปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพ และสอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการของประชาชน โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณทั้ง 5 คณะ ไปเป็นแนวทางในการทบทวนปรับปรุงแผนต่อไป

30 ความเห็นของอนุ กนจ. วิสัยทัศน์ค่อนข้างกว้างและสั้น ทำให้การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยง ในเชิงตรรกะ (Logic) ระหว่างการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ไม่มีทิศทางและแนวทางที่ชัดเจน ส่งผลต่อเนื่องไปยังการกำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทนในการสื่อถึงสิ่งที่ต้องการจะบรรลุได้

31 วิสัยทัศน์ของชลบุรี “ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชั้นนำ”
วิสัยทัศน์ของชลบุรี “ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชั้นนำ” ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 2 ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมให้รองรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อยปลอดภัย มั่นคงพร้อม เผชิญการ บริหารจัดการระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และผังเมืองให้เกิดความสมดุล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมอย่างมีดุลยภาพ และแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 7 บริหารจัดการภาครัฐให้เกิดการบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันสมัยภายใต้ธรรมาภิบาล

32 คำอธิบายโครงร่างของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

33 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย
สภาพทั่วไปของจังหวัด การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์) บัญชีรายชื่อ/โครงการ

34 SWOT เป็นข้อเท็จจริง มีข้อมูลสนับสนุน ไม่ใช่ความคิดเห็น
แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัว ทั้งในแง่จุดอ่อนและจุดแข็ง ซึ่งสามารถเป็นพื้นฐานประเด็นในการพัฒนา SWOT คำนึงถึงสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จากกระแสการพัฒนาของเศรษฐกิจโลกซึ่งกำลังเปลี่ยนจากเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจเชิงความรู้นั้น หากประเทศไทยต้องการมีบทบาทอยู่ในเวทีโลกสมัยใหม่ดังกล่าว จะต้องมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีหรือความก้าวหน้าทางนวัตกรรมอย่างเข้มข้น โดยรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถด้าน ว&ท ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างบรรยากาศในการลงทุนของประเทศ และการยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาวะถดถอย โดยเฉพาะภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่เคยอาศัยความได้เปรียบด้านทรัพยากรและแรงงานเป็นหลัก ในปัจจุบันได้สูญเสียความได้เปรียบไป เนื่องจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับตัวไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานของนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ผลจากการเปลี่ยนแปลง Core Technology อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีวัสดุ จะทำให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลง ดังนั้นความเร็วและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จึงมีความจำเป็นต่อการอยู่รอดของธุรกิจ และจากการที่กระแสการบริโภคมีแนวโน้มให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การพัฒนาด้าน ว&ท ในอนาคตจะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ข้อเสนอสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการในระยะต่อไปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้วยฐานความรู้จะเป็นเพียงกรอบแนวคิด/ประเด็นเบื้องต้น โดยมีสาระสำคัญแยกตามองค์ประกอบ 4 ประการของเศรษฐกิจฐานความรู้ ตามข้อเสนอของธนาคารโลก ซึ่งมีสาระสำคัญในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ มีความสมดุลระหว่างการวิเคราะห์ภายนอกและการวิเคราะห์ภายใน

35 - สิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา หรือแก้ไข ปรับปรุง จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses) - สิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา หรือแก้ไข ปรับปรุง จุดแข็ง (Strengths) - สิ่งที่มีความโดดเด่น การวิเคราะห์ (SWOT Analysis) โอกาส (Opportunities) การเปลี่ยนแปลง ของปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลกระทบในทางบวก ภัยคุกคาม (Threats) - การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบในทางลบ

36 การวิเคราะห์ (SWOT Analysis)
“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”

37 การพิจารณาเปรียบเทียบ ๗ ประการ
- ผู้นำประเทศฝ่ายใดกำจิตใจคนในชาติมากกว่ากัน - แม่ทัพนายกองฝ่ายใดมีความสามารถมากกว่ากัน - เงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ฝ่ายใดได้เปรียบ - ฝ่ายใดรักษากฎ ระเบียบ วินัย เคร่งครัด กว่ากัน - กองทัพฝ่ายใดเข้มแข็งกว่ากัน - ทหารหาญฝ่ายใดได้รับการฝึกมามากกว่ากัน การให้รางวัล และการลงโทษ ฝ่ายใดมีความยุติธรรมกว่ากัน จากที่กล่าวมา แม้ยังมิได้รบก็รู้แพ้ชนะกระจ่างแจ้งแล้ว

38 กุยแกวิเคราะห์เปรียบเทียบโจโฉและอ้วนเสี้ยว มีลักษณะผิดกัน 10 ประการ
กุยแกวิเคราะห์เปรียบเทียบโจโฉและอ้วนเสี้ยว มีลักษณะผิดกัน 10 ประการ 1. อ้วนเสี้ยวเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่าง ถือว่าตนดีคนเดียว ส่วนท่านนั้นมิได้ถือตัว ใจคอกว้างขวาง มิได้ดูหมิ่นเหยียดหยามใคร 2. อ้วนเสี้ยวเป็นคนเจ้าอารมณ์ เอาแต่ได้ฝ่ายเดียว ส่วนท่านนั้น โอบอ้อมอารีต่อคนทั่วไป จะทำการสิ่งใดก็ฟังเสียงคนทั้งปวงเป็นใหญ่ จึงมีผู้นิยมนับถือท่านมาก 3. อ้วนเสี้ยวบริหารบ้านเมืองย่อหย่อนต่อบทกฎหมาย ส่วนท่านนั้นบริหารบ้านเมืองอย่างเข้มแข็งเด็ดขาด ถือตัวบทกฎหมาย กิจการต่าง ๆ เรียบร้อย ประชาชนมีความเคารพศรัทธาท่านอย่างยิ่ง

39 อ้วนเสี้ยวเป็นคนปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ เห็นแก่ญาติมิตรของตัวเป็นใหญ่ ส่วนท่านนั้นปากกับใจตรงกัน เข้าใจและใช้คนตามความสามารถ ตั้งอยู่ในความยุติธรรม ถึงญาติพี่น้องทำผิด ก็มิได้เข้าด้วย มิได้เห็นแก่หน้าผู้ใด อ้วนเสี้ยวเป็นคนเพ้อฝัน ตัดสินใจไม่เด็ดขาด จะคิดการสิ่งใดมักกลับเอาดีเป็นร้าย เอาร้ายเป็นดี มิได้เชื่อใจตัวเอง ส่วนท่านนั้น มีสติปัญญาและไหวพริบดี ตัดสินใจได้รวดเร็ว ถูกมากกว่าผิด ทำให้การดำเนินนโยบายต่าง ๆ ลุล่วงไปด้วยดี

40 6. อ้วนเสี้ยวชุบเลี้ยงแต่พวกผู้ลากมากดี และจะชุบเลี้ยงผู้ใดก็ไม่เป็นส่ำสันต่อหน้าว่ารัก ลับหลังว่าชัง ส่วนท่านนั้น ชุบเลี้ยงคนตามความสามารถ รักผู้ใดก็รักโดยสุจริตทั้งต่อหน้าและลับหลัง 7. อ้วนเสี้ยวชอบคนประจบสอพลอ ใครเข้าใกล้ก็ชอบผู้นั้น ใครอยู่ห่าง ๆ ถึงซื่อสัตย์ ก็ไม่ชอบ ส่วนท่านนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนไกล ถ้าดีแล้ว ชุบเลี้ยงเสมอหน้ากัน มิได้รังเกียจเดียดฉันท์แต่อย่างใด 8. อ้วนเสี้ยวมักฟังความข้างเดียว จึงทำผิดมิได้หยุด ส่วนท่านนั้น แม้จะมีคนเป่าหูสักเท่าไหร่ ก็เป็นตัวของตัวเอง คิดการหนักหน่วงแน่นอนแล้ว จึงจะทำการ

41 อ้วนเสี้ยวแยกไม่ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ส่วนท่านนั้น รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน
10. อ้วนเสี้ยวมิได้ชำนาญในพิชัยสงคราม มักทำศึกโดยประมาท มุ่งแต่เอาชนะโดยมิรู้ชั้นเชิงของฝ่ายข้าศึก ส่วนท่านนั้น ชำนาญในพิชัยสงคราม ถึงข้าศึกจะมีจำนวนมากกว่า ท่านก็สามารถเอาชนะได้

42 ภาพการพัฒนาจังหวัดที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต
วิสัยทัศน์ ภาพการพัฒนาจังหวัดที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต

43 วิสัยทัศน์ ( Vision ) หมายถึง สภาพการณ์ที่จังหวัดต้องการจะเป็นในอนาคตโดยระบุเป็นข้อความที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

44 เป็นข้อความง่ายๆ ที่สามารถสื่อให้เห็นภาพในอนาคต
เป็น "คำมั่นสัญญา" ที่แสดงถึงการตัดสินใจ และมุ่งมั่นที่ต้องรับผิดชอบ สะท้อนถึงสถานะการพัฒนาและความต้องการ ท้าทายเร้าใจ สามารถใช้เป็นกรอบชี้นำให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุจุดยืนที่ต้องการ ขณะเดียวกัน ก็มีความเป็นไปได้ เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง เป็นข้อความง่ายๆ ที่สามารถสื่อให้เห็นภาพในอนาคต เป็นปรัชญาที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมที่ยึดถือของทุกคน และได้รับการสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับจากผู้ปฏิบัติ

45 สรุปวิสัยทัศน์ จินตนาการ วิสัยทัศน์ เป็นไปได้ ท้าทาย

46 วิสัยทัศน์จะต้องยืดหยุ่นและสามารถปรับได้ เมื่อสภาวการณ์เปลี่ยนไป
วิสัยทัศน์ไม่ใช่ คำสั่งสอนหรือคัมภีร์ วิสัยทัศน์ไม่ใช่ พันธกิจ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ไม่ใช่ ถูก หรือ ผิด วิสัยทัศน์ ไม่ใช่ความเป็นจริงในปัจจุบัน แต่เป็นความเป็นไปได้ และความปรารถนาในอนาคต วิสัยทัศน์จะเต็มไปด้วยความคาดหวังสมมติฐาน

47 โจเอล เอ เมคเกอร์ “พลังอำนาจของวิสัยทัศน์”
วิสัยทัศน์ที่ปราศจากการปฏิบัติ เป็นเพียงความเพ้อฝัน การปฏิบัติที่ปราศจากวิสัยทัศน์ เป็นเพียงทางผ่านของเวลา วิสัยทัศน์ที่นำไปปฏิบัติได้ สามารถเปลี่ยนโลกได้ โจเอล เอ เมคเกอร์ “พลังอำนาจของวิสัยทัศน์”

48 ตัวอย่างวิสัยทัศน์ของกิจการชั้นนำ
โครงการ Apollo ของ NASA “To put a man on the moon before the Soviets” 7-ELEVEN Vision To be the world leader in the Convenience Store Business by serving the best to our customers

49 VISION without ACTION is a dream.
ACTION without VISION is a waste of time. ACTION with VISION can Change the world But, ... VISION or ACTION without VALID INFORMATION is a disaster.

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 ประเด็น ยุทธศาสตร์

76 เป็นการกำหนดประเด็นที่สำคัญที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นการกำหนดประเด็นที่สำคัญที่ หน่วยงานจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนา เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้

77

78

79

80

81 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ดี
เป็นข้อความง่ายๆ ที่สามารถสื่อให้เห็นแนวทางที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ มีความเชื่อมโยงในเชิงตรรกกะ (Logic) ระหว่างผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์การพัฒนา คำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ (เงิน, คน และ เวลา) รวมทั้งมีความเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ

82 การกำหนดเป้าประสงค์

83 การกำหนดเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2
เป้าประสงค์ 1 เป้าประสงค์ 1 เป้าประสงค์ 2 เป้าประสงค์ 2 เป้าประสงค์ … เป้าประสงค์ …

84 การกำหนดเป้าประสงค์ เขียนในลักษณะสิ่ง ที่ต้องการจะบรรลุ
จะต้องมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การที่จะไปให้ถึงประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถที่จะแตกประเด็นยุทธศาสตร์ออกเป็นเป้าประสงค์ที่จะบรรลุได้อย่างไรบ้าง

85 การกำหนดตัวชี้วัด How many of you know how many QPS your MySQL machines can do without degrading or failing? (slave lag, anyone?)

86 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ ประเด็นยุทธศาสตร์
ภายใต้เป้าประสงค์แต่ละประการ อะไรคือตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่าสามารถบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในระยะ 5 ปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนใน 3 มิติ คือ การพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยมุ่งให้เกิดการเสริมสร้างความรู้ตามความเหมาะสมของคนทุกกลุ่มทุกวัย ควบคู่กับการพัฒนาด้านจิตใจ เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ก้าวสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ในขณะเดียวกัน มุ่งเสริมสร้างคนไทยให้มีสุขภาวะที่ดี มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ควบคู่กับการเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข การคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ดี วัดในสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ คือ แสดงถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญ และ วัดกิจกรรม หรือ งานที่มีความสำคัญ

87 การเขียนตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์ และ ระดับกลยุทธ์ 2Q+2T+1P
กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time) สถานที่ (Place) คุณภาพ (Quality)

88 การเขียนตัวชี้วัดในระดับผลผลิต QQCT
คุณลักษณะ (Quality) ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time) QQCT ต้นทุน (Cost)

89 การกำหนดค่าเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด

90 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
ค่าตัวชี้วัดที่ต้องการ จะทำเท่าไร ลักษณะ ของ เป้าหมาย - มีความท้าทาย - ส่งเสริมให้เกิดความพยายาม - สูงกว่ามาตรฐานที่เคยปฏิบัติ - ไม่สูงเกินจนไม่สามารถทำได้

91 กำหนดค่าของตัวชี้วัด ค่าของตัวชี้วัดแสดงเป็นตัวเลข
ค่าเฉลี่ย (Average) จำนวน (Number) หน่วยงานรัฐ/ วิสาหกิจ ร้อยละ (Percentage) อัตรา (Rate) สัดส่วน (Proportion) อัตราส่วน (Ratio)

92 กำหนดเกณฑ์ของตัวชี้วัด
เกณฑ์สัมบูรณ์ เกณฑ์มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ กำหนดเกณฑ์ของตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานเชิงนโยบาย จากกระแสการพัฒนาของเศรษฐกิจโลกซึ่งกำลังเปลี่ยนจากเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจเชิงความรู้นั้น หากประเทศไทยต้องการมีบทบาทอยู่ในเวทีโลกสมัยใหม่ดังกล่าว จะต้องมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีหรือความก้าวหน้าทางนวัตกรรมอย่างเข้มข้น โดยรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถด้าน ว&ท ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างบรรยากาศในการลงทุนของประเทศ และการยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาวะถดถอย โดยเฉพาะภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่เคยอาศัยความได้เปรียบด้านทรัพยากรและแรงงานเป็นหลัก ในปัจจุบันได้สูญเสียความได้เปรียบไป เนื่องจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับตัวไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานของนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ผลจากการเปลี่ยนแปลง Core Technology อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีวัสดุ จะทำให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลง ดังนั้นความเร็วและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จึงมีความจำเป็นต่อการอยู่รอดของธุรกิจ และจากการที่กระแสการบริโภคมีแนวโน้มให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การพัฒนาด้าน ว&ท ในอนาคตจะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ข้อเสนอสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการในระยะต่อไปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้วยฐานความรู้จะเป็นเพียงกรอบแนวคิด/ประเด็นเบื้องต้น โดยมีสาระสำคัญแยกตามองค์ประกอบ 4 ประการของเศรษฐกิจฐานความรู้ ตามข้อเสนอของธนาคารโลก ซึ่งมีสาระสำคัญในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ เกณฑ์การเคลื่อนไหวเชิงพัฒนา

93 การกำหนดกลยุทธ์ เป้า ประสงค์ สิ่งที่หน่วยงาน จะทำหรือดำเนินการ

94 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ที่ 1.1
กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์ที่ 1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ 2.1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ที่ 2.2

95 ในการมอบหมายงานให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบต่าง ๆ รับไปดำเนินการ
กลยุทธ์ :เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงแนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดำเนินงานสำคัญ ๆ อันถือเป็นกุญแจสำคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ได้มีการกำหนดไว้รวมทั้งเป็นเงื่อนไข ในการมอบหมายงานให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบต่าง ๆ รับไปดำเนินการ

96 เป้าประสงค์แต่ละประการ จะต้องมี
กลยุทธ์จะใช้ในระดับปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ เป้าประสงค์แต่ละประการ จะต้องมี กลยุทธ์มาสอดรับ กลยุทธ์ กลยุทธ์เป็นสิ่งที่หน่วยงานจะทำหรือดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ กลยุทธ์เป็นภาพใหญ่ที่มองถึงสิ่งที่จะทำเองให้บรรลุเป้าประสงค์แต่ยังไม่ลงไปในรายละเอียดถึงขั้นของโครงการ

97 เกิดความชัดเจนในภารกิจ และบทบาท ความเกี่ยวข้องของฝ่ายต่างๆ
มีจุดมุ่ง ในการไปสู่เป้าหมาย ที่ชัดเจน การมี กลยุทธ์ เลือกวิธีการ ที่ดีที่สุด ในสถานการณ์ ที่เหมาะสม

98 การกำหนดผลลัพธ์และผลงานที่ชัดเจนนำไปสู่การกำหนดกระบวนการ (Processes) ในการดำเนินงานและ
ลู่ทางในการจัดสรรทรัพยากรด้านต่างๆ(Inputs) ที่สอดคล้องต้องกัน การวางกลยุทธ์เป็นการกำหนดผลลัพธ์ (Outcomes)และผลงาน (Outputs) ที่สอดรับกับสภาพแวดล้อม

99 การกำหนดผลลัพธ์และผลงานที่ชัดเจนนำไปสู่การกำหนดกระบวนการ (Processes) ในการดำเนินงานและ
ลู่ทางในการจัดสรรทรัพยากรด้านต่างๆ(Inputs) ที่สอดคล้องต้องกัน คือ แผนงาน-โครงการ การจัดกลุ่มกิจกรรมสำคัญที่หากปฏิบัติการแล้ว จะส่งผลให้กลยุทธ์ขับเคลื่อนไปสู่เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ การวางกลยุทธ์เป็นการกำหนดผลลัพธ์ (Outcomes)และผลงาน (Outputs) ที่สอดรับกับสภาพแวดล้อม

100 โครงการที่ 1.2.1 โครงการที่ 1.2.2 โครงการที่ 1.2.1 โครงการที่ 2.1.1
กลยุทธ์ที่ 1.1 โครงการที่ 1.2.2 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ที่ 1.2 ประเด็น ยุทธ ศาสตร์ โครงการที่ 1.2.1 กลยุทธ์ที่ 1.3 โครงการที่ 2.1.1 กลยุทธ์ที่ 2.1 โครงการที่ 2.2.2 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ที่ 2.2

101 ประโยคยุทธศาสตร์และประโยค
ข้อควรระวัง ประโยคยุทธศาสตร์และประโยค กลยุทธ์มีคำที่เป็นนามธรรมจำนวนมาก และเขียนขึ้นมาเพื่อความหรูหรา หรือกลอนพาไป เช่น “ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างถ้วนหน้า เท่าเทียมกัน เสมอภาคกัน ยุติธรรม และยั่งยืน” ซึ่งวัดได้ยาก

102 ข้อควรระวัง เขียนประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยคำกริยาในระดับกลยุทธ์หรือคำกริยาในระดับโครงการ/กิจกรรม เขียนกลยุทธ์หรือแนวทางตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ด้วยคำกริยาในระดับประเด็นยุทธศาสตร์

103 แนวคิดในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี

104 วิสัยทัศน์ “ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชั้นนำ”

105 วิสัยทัศน์ เมืองท่าสมัยใหม่ที่เป็นประตูสู่เศรษฐกิจนานาชาติ สังคมแห่งการเรียนรู้และมีระบบสวัสดิการสังคมรองรับ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียน ดินแดนแห่งความหลากหลายของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล แหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ และระบบนิเวศ มีความสมดุล

106 วิสัยทัศน์ เมืองท่าสมัยใหม่ที่เป็นประตูสู่เศรษฐกิจนานาชาติ
สังคมแห่งการเรียนรู้และมีระบบสวัสดิการสังคมรองรับ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียน ระบบนิเวศ มีความสมดุล วิสัยทัศน์ ดินแดนแห่งความหลากหลายของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล แหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ

107 เมืองท่า สมัยใหม่ ที่เป็นประตู สู่เศรษฐกิจนานาชาติ
ปรับปรุงและขยายระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณที่เป็นคอขวดของการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พัฒนาระบบ ผังเมืองโครงข่ายคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ รองรับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและ สังคมของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ เมืองท่า สมัยใหม่ ที่เป็นประตู สู่เศรษฐกิจนานาชาติ วิสัยทัศน์

108 สังคมแห่งการเรียนรู้และมีระบบสวัสดิการสังคมรองรับ
ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมให้รองรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ ดำเนินชีวิต ประเด็นยุทธศาสตร์ สังคมแห่งการเรียนรู้และมีระบบสวัสดิการสังคมรองรับ วิสัยทัศน์

109 ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียน
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล ประเด็นยุทธศาสตร์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียน วิสัยทัศน์

110 ดินแดนแห่งความหลากหลายของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว ประเด็นยุทธศาสตร์ ดินแดนแห่งความหลากหลายของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล วิสัยทัศน์

111 แหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ
ยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป การเก็บรักษาและการขนส่งสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลสู่ตลาดโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ แหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ วิสัยทัศน์

112 ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ระบบนิเวศ มีความสมดุล
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่กับการ บริหารจัดการ ลดมลภาวะและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ ระบบนิเวศ มีความสมดุล วิสัยทัศน์

113 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ระบบ ผังเมือง โครงข่ายการ คมนาคมขนส่ง
ฟื้นฟู ป้องกัน ทรัพยากร ประเด็น ยุทธศาสตร์ เกษตร ได้มาตรฐาน ความรู้คู่ คุณธรรม คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว คุณภาพ ระบบสวัสดิการ สังคม Figure 13.1

114 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ -การจัดวางผังเมืองนำร่องในจังหวัด -ค่าใช้จ่าย/เวลา ที่ใช้ในการเดินทาง -จำนวนสวนสาธารณะ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ เมืองมีความสะดวก เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย สู่การเป็น เมืองธุรกิจและบริการนานาชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบผังเมืองโครงข่ายคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ รองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

115 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
-บริหารการจัดทำผังเมืองและพัฒนาตามผังที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้ การขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด -เตรียมการป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมืองโดยการแก้ไขปัญหาจราจร การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะการลดมลภาวะทางอากาศ รวมทั้งการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ กลยุทธ์ การจัดวางผังเมืองนำร่องในจังหวัด ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ เมืองมีความสะดวก เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย สู่การเป็น เมืองธุรกิจและบริการนานาชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบผังเมืองโครงข่ายคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ รองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

116 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เส้นทางคมนาคมหลักที่ได้รับการปรับปรุงหรือขยาย ท่าเทียบเรือที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางทะเล กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศโดยการสนับสนุนการส่งออก – นำเข้า รวมทั้งดึงดูดการลงทุนมาสู่พื้นที่ให้มากที่สุด ประเด็นยุทธศาสตร์ ปรับปรุงและขยายระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณที่เป็นคอขวดของการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

117 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
-พัฒนาระบบการบริหารจัดการของท่าเรือแหลมฉบังทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว -สนับสนุนให้มีการขนส่งด้วยระบบรางและการขนส่งทางน้ำมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือแม่น้ำ -ก่อสร้างและขยายช่องทางจราจร รวมทั้งวางผังโครงข่ายเส้นทางถนนสายหลักและสายรองให้เป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ เส้นทางคมนาคมหลักที่ได้รับการปรับปรุงหรือขยาย กลยุทธ์ ท่าเทียบเรือที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางทะเล ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศโดยการสนับสนุนการส่งออก – นำเข้า รวมทั้งดึงดูดการลงทุนมาสู่พื้นที่ให้มากที่สุด ประเด็นยุทธศาสตร์ ปรับปรุงและขยายระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณที่เป็นคอขวดของการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

118 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้เท่าทันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมได้ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละของผู้ไม่รู้หนังสือเดิม สามารถอ่านออกเขียนได้ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

119 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ส่งเสริมนิสัยการอ่านเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิต ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้เท่าทันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมได้ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละของผู้ไม่รู้หนังสือเดิม สามารถอ่านออกเขียนได้ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

120 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
จำนวนแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคม ร้อยละของประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมให้รองรับการเปลี่ยนแปลง

121 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
จำนวนแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคม ร้อยละของประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างคนให้ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด จัดสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมกลไกและความร่วมมือของประชาชนในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมให้รองรับการเปลี่ยนแปลง

122 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ มูลค่าการลงทุนในการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ ฐานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ไร้มลพิษ ประเด็นยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล 122

123 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตรวมทั้งการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อลดต้นทุน ขั้นตอน และระยะเวลาในการผลิต และนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ ประเภท และราคาของผลิตภัณฑ์ ให้มีต้นทุนและการส่งมอบสินค้าที่แข่งขันได้ เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการออกแบบและนวัตกรรม ตลอดจนการให้บริการด้านการทดสอบคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และแข่งขันได้ในตลาดโลก เตรียมการป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับและไม่เป็นข้อกีดกันทางการค้าในระดับสากล เน้นการใช้เทคโนโลยีสะอาด การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ระบบบำบัดน้ำเสีย/การระบายมลสารอากาศ และการกำจัดของเสียอันตราย กลยุทธ์ มูลค่าการลงทุนในการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ ฐานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ไร้มลพิษ ประเด็นยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล 123 123

124 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ รายได้จากการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยว ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเป็นที่รู้จักในระดับโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 124 124

125 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด เช่น พัทยา-บางแสน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และรักษาสถานะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติสืบต่อไป ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตรมากขึ้น เพื่อคงสภาพแวดล้อมที่สวยงามปราศจากมลพิษและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองในลักษณะที่เป็นวงจรการท่องเที่ยว หรือกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยว เช่น พัทยา-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-เกาะกง (กัมพูชา) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานตามแหล่งท่องเที่ยว กลยุทธ์ รายได้จากการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยว ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเป็นที่รู้จักในระดับโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 125

126 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ จำนวนแปลง/ฟาร์มของเกษตรกรที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและความปลอดภัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป การเก็บรักษาและการขนส่งสินค้าเกษตรให้ได้ มาตรฐานสากลสู่ตลาดโลก 126

127 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
-ส่งเสริมสนับสนุนการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน -พัฒนา ส่งเสริมระบบ Logistics ทั้งทางบก ทางน้ำและอากาศ ปรับปรุงคุณภาพ ประเภทและราคาของผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด -ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้ผลผลิตมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของตลาด -พัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง -สร้างความร่วมมือและสนับสนุนสถาบันการศึกษาดำเนินการวิจัย และพัฒนา ทั้งในด้านการสร้างเอกลักษณ์ คุณภาพ ประสิทธิภาพการผลิต มูลค่า การแปรรูป และการตลาด -สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม -สนับสนุนตลาดกลางสินค้าเกษตรเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรจังหวัด -เพิ่มการพัฒนาและการลงทุนด้านระบบขนส่งกระจายสินค้า และบริการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย อาทิห้องเย็น ห้องอบไอน้ำ/ฉายรังสี และระบบการคัดขนาด และการบรรจุ -สนับสนุนการส่งออกโดยรวมกลุ่มผู้ผลิตและการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการตรวจสอบ และรับรองผลไม้ให้ได้มาตรฐานสากล กลยุทธ์ มูลค่าการค้าชายแดน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ -ประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีน -ศูนย์กลางกระจายสินค้าไปกัมพูชาและศูนย์กลางส่งออกไปยังภูมิภาคอินโดจีน ประเด็นยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยความเป็นมิตรไมตรี 127

128 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
-พื้นที่ป่าหรือป่าชายเลน -พื้นที่ที่ได้มีการดำเนินการลดมลภาวะตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม -พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ได้รับการวางระบบดูแลให้มีระเบียบและปราศจากมลภาวะ กลยุทธ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ปราศจากมลภาวะ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ควบคู่กับการบริหารจัดการลดมลภาวะและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ 128

129 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
-ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวงความจุ 98 ล้านลบ.ม. เพื่อส่งน้ำพื้นที่ชลประทานได้ 44,000 ไร่ และน้ำอุปโภค บริโภค 16 ล้าน ลบ.ม./ปี -วางท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต – อ่างบางพระ -ก่อสร้างอ่างมาบหวายโสม และอ่างห้วยไข่เน่า ความจุรวม 9.5 ล้านลบ.ม. เพื่อส่งน้ำเพิ่มเติม อ่างมาบประชันและอ่างซากนอก -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหน เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ให้ความรู้แก่ชาวประมงในการจับสัตว์น้ำอย่างถูกวิธี -เพิ่มมาตรการควบคุมและลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด -จัดหาและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ -บำรุงแปลงปลูกเสริมและพัฒนาป่าชายเลน โดยชุมชนมีส่วนร่วม -ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า -จัดระเบียบการบุกรุกที่ภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษา พันธ์สัตว์ป่า เขตต้นน้ำลำธาร และเขตป่าสงวนแห่งชาติ -พื้นที่ป่าหรือป่าชายเลน -พื้นที่ที่ได้มีการดำเนินการลดมลภาวะตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม -พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ได้รับการวางระบบดูแลให้มีระเบียบและปราศจากมลภาวะ กลยุทธ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ปราศจากมลภาวะ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ บริหารจัดการ ลดมลภาวะและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 129

130 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย และทิศทางการพัฒนาประเทศไทยและการพัฒนาภาค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google