งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลม เป็นการเคลื่อนไหวของอากาศจาก บริเวณที่มีความกดอากาศสูง ไปสู่บริเวณที่มี ความกดอากาศต่ำในแนวนอน โดยลมที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนเราก็คือ ลม ระกับพิ้นผิว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลม เป็นการเคลื่อนไหวของอากาศจาก บริเวณที่มีความกดอากาศสูง ไปสู่บริเวณที่มี ความกดอากาศต่ำในแนวนอน โดยลมที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนเราก็คือ ลม ระกับพิ้นผิว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลม เป็นการเคลื่อนไหวของอากาศจาก บริเวณที่มีความกดอากาศสูง ไปสู่บริเวณที่มี ความกดอากาศต่ำในแนวนอน โดยลมที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนเราก็คือ ลม ระกับพิ้นผิว ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทตามเหตุ ที่เกิดและบริเวณที่เกิดคือ ลมประจำฤดู ลม ประจำเวลา และลมประจำถิ่น

2 ลมประจำปี เป็นลมที่พัดอยู่เป็นประจำตลอดทั้งปี ในส่วนต่างๆของโลก แตกต่างกันไปในแต่ละ ละติจูดของโลก ลมประจำฤดู เป็นลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางตามฤดูกาลเรียกว่า ลมมรสุม ลมมรสุมที่มีความสำคัญมากก็คือ 1. ลมมรสุมฤดูร้อน ในช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2. ลมมรสุมฤดูหนาว ในช่วงเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์

3 ลมประจำเวลา เป็นลมที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความกด อากาศระหว่าง 2 บริเวณในระยะเวลา สั้นๆ ได้แก่ ลมบก ลมทะเล ลม ภูเขา และลมหุบเขา

4 พลังงานลม เป็นพลังงานธรรมชาติที่ สะอาดและบริสุทธิ์ ใช้แล้วไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลก ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม กังหันลม คือ เครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่ สามารถรับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลม ให้ เป็นพลังงานกลได้ จากนั้นนำพลังงานกลมาใช้มาใช้ ประโยชน์โดยตรง เช่น การบดสีเมล็ดพืช การสูบน้ำ หรือในปัจจุบันใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า

5 การจำแนกชนิดของกังหันลมมี 2 วิธี กล่าวคือ 1. การจำแนกตามลักษณะการวางตัวของแกนหมุน ซึ่ง แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบแกนนอน ( แกนราบ ) หมายถึง กังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับทิศทาง ของกระแสลม และแบบแกนตั้ง ( แกนดิ่ง ) กังหันลม ที่มีแกนหมุนตั้งฉากกับทิศทางของกระแสลม และ ตั้งฉากกับพื้นผิวโลก 2. การจำแนกตามลักษณะแรงขับที่กระแสลมกระทำ ต่อใบกังหันมี 2 แบบคือ การขับด้วยแรงยก และการ ขับด้วยแรงฉุดหรือแรงหน่วง

6 ส่วนประกอบสำคัญ ๆ ของระบบกังหันลมทั่วๆไป อาจแบ่ง ได้ดังนี้ 1. ใบกังหัน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นตัวทำ ให้เกิดพลังงานกลที่เพลาของกังหัน 2. ระบบควบคุม ระบบควบคุมในชุดกังหันลมส่วนใหญ่จะ มี 2 ชนิด โดยเฉพาะแบบแกนนอนคือ ควบคุม ให้ตัวกังหัน หันหน้าเข้าหาทิศทางลมตลอดเวลา และควบคุมเพื่อ ป้องกันการเสียหายเนื่องจาก ความเร็วลมแรงจัด ๆ 3. ระบบส่งกำลัง การส่งกำลังจากตัวกังหัน เพื่อไปใช้ งาน อาจต่อกับเพลาได้โดยตรง หรือผ่านระบบว่งกำลัง เช่น เฟือง สายพาน และไฮดรอลิกส์ 4. หอคอย หอคอยทำหน้าที่ ยึดตัวกังหันลมให้อยู่ใน ระดับสูงเพื่อรับกระแสลมได้มากขึ้นทุกทิศทาง

7 1. ผลต่อทัศนียภาพ เนื่องจากจะต้องใช้กังหันขนาด ใหญ่อาจบดบังส่วนต่างๆของพื้นที่ไป 2. การเกิดมลพิษทางเสียง เมื่อใบพัดขนาดใหญ่ ทำงานจะเกิดเสียงดังมาก รบกวนผู้อยู่ใกล้เคียง 3. การรบกวนคลื่นวิทยุ ซึ่งเกิดจากใบพัดส่วนใหญ่ทำ จากโลหะ เมื่อหมุนจะทำให้เกิดการรบกวนคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์ในระยะ 1-2 กิโลเมตร 4. ผลกระทบต่อระบบนิเวศ เมื่อติดตั้งกังหันลมขนาด ใหญ่ อาจทำให้สิ่งมีชีวิตใกล้เคียงอพยพไปอยู่ที่อื่น


ดาวน์โหลด ppt ลม เป็นการเคลื่อนไหวของอากาศจาก บริเวณที่มีความกดอากาศสูง ไปสู่บริเวณที่มี ความกดอากาศต่ำในแนวนอน โดยลมที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนเราก็คือ ลม ระกับพิ้นผิว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google