งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรงจากเครื่องกล รอก รอกพวง รอกพวงแบ่งเป็น 3 ระบบ รอกเดี่ยวตายตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรงจากเครื่องกล รอก รอกพวง รอกพวงแบ่งเป็น 3 ระบบ รอกเดี่ยวตายตัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรงจากเครื่องกล รอก รอกพวง รอกพวงแบ่งเป็น 3 ระบบ รอกเดี่ยวตายตัว
เครื่องกล หมายถึง อุปกรณ์ที่ช่วยผ่อนแรงหรืออำนวย ความสะดวกหรือทั้งช่วยผ่อนแรงและอำนวย ความสะดวก มี 6 ประเภท คือ รอก(U) คาน(T) พื้นเอียง(N) ลิ่ม(V) สกรู(Y) ล้อและเพลา(O) รอก รอก เป็นเครื่องกลที่ใช้สำหรับยกของขึ้นที่สูงหรือหย่อน ลงไปในที่ต่ำ รอกมีลักษณะเป็นล้อหมุนได้คล่อง รอบตัวและมีเชือกพาดล้อสำหรับยกตัวและดึงวัตถุ รอก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รอกเดี่ยวและรอกพวง 1. รอกเดี่ยว แบ่งเป็นรอกเดี่ยวตายตัวและรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ รอกเดี่ยวตายตัว เป็นรอก ที่ตรึงติดอยู่กับที่ ใช้เชือก หนึ่งเส้นพาดรอบล้อโดย ปลายข้างหนึ่งผูกติดกับวัตถุ ปลายอีกข้างหนึ่งใช้สำหรับ ดึง เมื่อดึงวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง แรงที่ใช้ดึงจะมีค่าเท่ากับ น้ำหนักของวัตถุ รอกเดี่ยวตายตัวไม่ช่วยผ่อนแรงแต่สามารถ อำนวยความสะดวกในการทำงาน ตัวอย่างเช่น การชักธงชาติ ขึ้นสู่ยอดเสา การลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างขึ้น ที่สูง E=W แรงดึง แรงต้าน รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ เป็นรอกที่เคลื่อนที่ได้ขณะที่ใช้งานวัตถุผูกติดกับตัวรอก ใช้เชือกหนึ่งเส้นพาดรอบล้อโดยปลายข้างหนึ่งผูกติดกับ เพดาน ปลายอีกข้างหนึ่งใช้สำหรับดึง เมื่อดึงวัตถุขึ้นใน แนวดิ่งแรงที่ใช้ดึงมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของน้ำหนักของ วัตถุ รอกเดี่ยวเคลื่อนที่เป็นเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรง E แรงดึง แรงต้าน สมการ E = W 2 ภาพแสดงรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ รอกพวง รอกพวงแบ่งเป็น 3 ระบบ ตัวอย่างที่ 1 วัตถุหนัก 100 กิโลกรัมถ้าใช้รอกเดี่ยวตายตัว และรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ในการฉุดวัตถุดังกล่าว จะต้องใช้แรงอย่างน้อยเท่าไร วิธีทำ ถ้าใช้รอกเดี่ยวตายตัวจะต้องใช้แรง E = W E = 100 kg ต้องใช้แรงดึง 100 กิโลกรัม ถ้าใช้รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ 2 E = 100 = 50 กิโลกรัม ต้องใช้แรงดึงอย่างน้อย 50 กิโลกรัม วัตถุจึงเคลื่อนที่ รอกพวงระบบที่ 1 ประกอบด้วยรอกเดี่ยวเคลื่อนที่หลายตัว รอกแต่ละตัวมีเชือกคล้องหนึ่งเส้น โดยปลายข้างหนึ่งผูกติดกับ เพดาน ปลายอีกข้างหนึ่งผูกกับรอกตัวถัดไป วัตถุผูกติดกับรอก ตัวล่างสุด เชือกที่คล้องรอบรอกตัวบนสุดใช้สำหรับดึง ดังรูป E = W 2n n คือจำนวนรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ จากรูปมี 3 ตัว

2 รอกพวงระบบที่ 2 ประกอบด้วยรอก 2 ตับ ตับบนแขวน
ติดเพดาน วัตถุผูกติดกับรอกตัวล่างสุดของตับล่าง ใช้เชือก เส้นเดียวคล้องรอบรอกทุกตัว โดยปลายข้างหนึ่งผูกติดกับ รอกตัวล่างสุดของตัวบน หรือตัวบนสุดของตับล่างปลาย อีกข้างหนึ่งใช้สำหรับดึง ดังรูป รอกพวงระบบที่ 3 ประกอบด้วยรอกเดียวตายตัว 1 ตัว ที่เหลือเป็น รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ ปลายข้างหนึ่งของเชือกที่คล้องรอบรอกทุกตัวผูก ติดกับคานตรงอันหนึ่งวัตถุผูกติดกับคานนี้ ปลายอีกข้างหนึ่งของเชือก ผูกกับรอกตัวถัดไป เหลือปลายสุดท้ายใช้สำหรับดึง ดังรูป E = W n E = W 2n-1 E W การได้เปรียบเชิงกล(M.A) เป็นอัตราส่วนของแรงต้าน ต่อแรงแรงดึง M.A = W E ตัวอย่างที่ 2  ต้องการยกวัตถุหนัก 200 นิวตัน โดยใช้รอกพวง ระบบที่ 1 และออกแรงดึงเชือก เพียง 25 นิวตัน จะต้องใช้ลูกรอกทั้งหมดกี่ลูก วิธีทำ จำนวนลูกรอกทั้งหมด หมายถึง จำนวนลูกรอกที่เคลื่อนที่เท่านั้น (ไม่รวมรอกเดี่ยวตายตัวที่ใช้เปลี่ยนทิศของแรงดึง ) รอกพวงระบบที่ 1 E = W 2n 25 = 200 2n = 200 25 2n = 8 23 = 8 ดังนั้น n = 3 ต้องใช้รอกทั้งหมด 3 ลูก ตัวอย่างที่ 1 รอกพวงระบบที่ 1 มีจำนวนลูกรอกทั้งหมด 4 ลูก ถ้าต้องการยกวัตถุหนัก 160 นิวตัน จะต้องออกรงดึงเชือกกี่ นิวตัน และการได้เปรียบเชิงกลมีค่าเท่าใด วิธีทำ รอกพวงระบบที่ 1 E = W 2n E = 160 24 16 E = 10 นิวตัน ต้องออกแรงอย่างน้อย 10 นิวตันหรือ 1 กิโลกรัม จึงจะสามารถ ดึงวัตถุที่หนัก 160 นิวตันหรือ 16 กิโลกรัมได้ การได้เปรียบเชิงกล M.A = 160 = 16 เท่า 10 ถ้าใช้รอกระบบดังกล่าวดึงวัตถุจะช่วยผ่อนแรง 16 เท่า

3 คาน คาน คือวัตถุทรงยาวที่ช่วยในการผ่อนแรง
คานอันดับที่ 2 คือ คานที่มีแรงความต้านทาน (W) อยู่ระหว่างแรง ความพยายาม (E) และจุดหมุน (F) ดังตัวอย่างเช่น คานแบ่งเป็น 3 อันดับ โดยถือว่าจุดหมุนและแรงความ พยายามเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้ คานอันดับที่ 1 คือ คานที่มีจุดหมุน (F) อยู่ระหว่างแรง ความพยายาม (E) และแรงต้านทาน (W) ดังตัวอย่างเช่น คานอันดับที่ 3 คือ คานที่มีแรงความพยายาม (E) อยู่ระหว่าง ความต้านทาน (W) และจุดหมุน (F) ดังตัวอย่างเช่น ตัวอย่างที่ 1 คาน AB โตสม่ำเสมอยาว 2 เมตร ที่ A มีวัตถุชิ้นหนึ่ง แขวนไว้ ที่ปลาย B มีแรงกดลง 200 นิวตัน ถ้าจุดหมุนห่าง A 80 cm จงหาว่าวัตถุชิ้นนั้นหนักเท่าใด จึงจะทำให้คานอยู่ ในภาวะสมดุล โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา = โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา น้ำหนัก x 0.8 = 200 x 1.2 น้ำหนัก = 200 x 1.2 = 300 นิวตัน 0.8 ต้องใช้น้ำหนัก = 300 นิวตัน มาแขวนจึงสมดุล ตัวอย่างที่ 2 คานโตสม่ำเสมอยาว 1 เมตร ที่ปลายทั้งสองมี วัตถุหนัก240 นิวตัน และ 160 นิวตัน แขวนไว้ตามลำดับ จงหาว่าจะต้องแขวนคานที่จุดใด คานจึงจะสมดุล วิธีทำ สมมติให้แขวนคานห่างน้ำหนัก 240 นิวตัน เป็นระยะทาง X เมตร โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา = โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา 240 x X = 160 x (1-X) 240 X = X 240X + 160X = 160 400X = 160 X = 160 400 X = 0.4 เมตร ต้องแขวนน้ำหนัก 240 นิวตันให้ห่างจากจุดหมุน 0.4 เมตร

4 พื้นเอียง ล้อและเพลา ลิ่ม สกรู
พื้นเอียง คือ เครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรง มีลักษณะเป็นไม้กระดาน ยาวเรียบใช้สำหรับพาดบนที่สูงเพื่อขนย้ายวัตถุขึ้นสู่ที่สูงโดยการ ลากหรือการผลัก ประโยชน์ของพื้นเอียง คือ ช่วยอำนวยความสะดวกและ ช่วยผ่อนแรงในการขนย้ายสิ่งของขึ้นหรือลงจากยานพาหนะ ภาพแสดงการลากวัตถุบนพื้นเอียง Wd2 = Ed1 ล้อและเพลา ล้อและเพลา เป็นเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรงประกอบด้วยวัตถุทรงกระบอก 2 อันติดกัน อันใหญ่เรียกว่าล้อ อันเล็กเรียกว่าเพลา ใช่เชือก 2 เส้น พันรอบล้อเส้นหนึ่ง อีกเส้นหนึ่งพันรอบเพลาโดยพันไปคนละทาง ปลาย ข้างหนึ่งของเชือกที่พันรอบเพลาผูกติดกับวัตถุ ปลายข้างหนึ่งของเชือก ที่พันรอบล้อใช้สำหรับออกแรงดึง ดังรูป d1 คือ ความยาวพื้นเอียง d2 คือ ความสูงพื้นเอียง ลิ่ม R คือรัศมีล้อ r คือรัศมีเพลา ลิ่ม เป็นเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรงรูปร่างคล้ายขวาน ใช้สำหรับตอกลงในเนื้อวัตถุเพื่อให้เนื้อวัตถุแยกออกจากกัน เช่น มีด ชะแลง จอบ เสียม ขวาน เป็นต้น E R = W r สกรู สกรูเป็นเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรงมีรูปร่างคล้ายบันไดเวียนวนรอบแกน อันหนึ่ง สกรูใช้สำหรับยกวัตถุหนักๆ ขึ้นสูงๆ โดยแรงความพยายาม เคลื่อนที่เป็นวงกลมขณะที่แรงความต้านทานเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง ดังรูป EH = WL H คือ ความยาวของลิ่ม L คือ ความกว้างของลิ่ม สว่าน แม่แรง ตะปูเกลียว สมการของสกรู W P = E 2pR P คือระยะทาง 1 ช่วงเกลียว R คือ รัศมีของการหมุน


ดาวน์โหลด ppt แรงจากเครื่องกล รอก รอกพวง รอกพวงแบ่งเป็น 3 ระบบ รอกเดี่ยวตายตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google