งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต. ขอบเขตเนื้อหา ความหมายของอินเทอร์เน็ต 1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2. ISP 3. 4. คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต. ขอบเขตเนื้อหา ความหมายของอินเทอร์เน็ต 1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2. ISP 3. 4. คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ต

2 ขอบเขตเนื้อหา ความหมายของอินเทอร์เน็ต 1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2. ISP 3. 4. คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร 5. การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานนิเทศศาสตร์ 6.

3 ความหมายของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต คือ อะไร ??? อินเตอร์เน็ต คือ ช่องทางหรือเครือข่ายที่ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ทั้งโลกเข้าด้วยกัน ให้ สามารถรับส่งข้อมูลกัน ได้

4 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต้องมี องค์ประกอบ ดังนี้ 1. เว็บ บราวเซอร์ 2. อุปกรณ์ ต่อเชื่อม เช่น โมเด็ม LAN card 3. ผู้ให้บริการ เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต (ISP)

5 ISP ISP คือ อะไร ??? ISP หรือ Internet Service Provider คือ หน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย อินเตอร์เน็ต ทำหน้าที่เสมือนประตูเปิดการ เชื่อมต่อให้บุคคลหรือองค์กรสามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้

6 ISP

7 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต การทำงานต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตจะ สอดคล้องกันได้ก็ต้องมีกติกาที่ทุกเครื่อง ทุก โปรแกรม รับรู้และทำตามเป็นแบบหรือ มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งบนอินเทอร์เน็ต มีกติกาเหล่านี้มากมากมายสำหรับแต่ละเรื่อง เรียกว่า “ โปรโตคอล ” (protocol) โปรโตคอล (Protocol)

8 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต IP Address ที่อยู่ ( Address ) ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต แต่ละคนจะมี ที่อยู่ประจำเครื่อง ซึ่งกำหนดเรียกตัวเลข ระบุตำแหน่ง เช่น 202.44.202.22

9 คือ ชื่อสัญลักษณ์ที่ถูกตั้งขึ้นมา เพื่อให้ มนุษย์สามารถสื่อสารกันเข้าใจได้รวดเร็ว และจำได้ง่ายขึ้น เช่น www.bkkthon.ac.th www.kapook.com คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ชื่อโดเมน (Domain name)

10 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต Domain Name System Domain Name System เป็นกลไกที่ ทำให้สามารถใช้ชื่อโดเมนแทนการใช้ IP address ในการเข้าถึงเครื่อง คอมพิวเตอร์หรือหน้าเว็บไซต์บน อินเทอร์เน็ตได้ www.kapook.com202.183.165.60

11 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต URL (Uniform Resource Locator) URL เป็นการระบุว่า เราใช้ลักษณะการ สื่อสารแบบใด / จากคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่ ใด และไฟล์ที่เรียกนั้นชื่อว่าอะไร http://www.bkkthon.ac.th/department.html

12 เว็บเพจ โฮมเพจ เว็บเพจ เว็บไซต์ คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์

13 ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการสื่อสาร  สามารถเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงคนจำนวนมาก ได้ทั่วโลก และสามารถสื่อสารแบบตัวต่อ ตัวได้  เป็นสื่อที่มีความทันสมัยทำให้ภาพลักษณ์ ของบริษัทดูเป็นหนึ่งทางด้านเทคโนโลยี และมี ความทันต่อเหตุการณ์  สามารถรับ feedback จากกลุ่มเป้าหมายใน เวลาอันรวดเร็ว และสามารถวัดความนิยมของ กลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลสถิติในแต่ละวันได้  อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ เฉพาะเจาะจงได้ดี

14 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องาน นิเทศศาสตร์ การส่งอีเมล์ www.hotmail.com www.gmail.com

15 เครือข่ายสังคมออนไลน์ www.facebook.com การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องาน นิเทศศาสตร์

16 การสนทนาออนไลน์ www.sanook.com การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องาน นิเทศศาสตร์

17 การสืบค้นข้อมูล (search engine) www.google.com การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องาน นิเทศศาสตร์

18 เว็บบอร์ดหรือกระดานข่าว www.pantip.com การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องาน นิเทศศาสตร์

19 ความบันเทิง / โทรทัศน์และวิทยุออนไลน์ www.teenee.com www.kapook.com การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องาน นิเทศศาสตร์

20 องค์กรด้านสื่อ www.thaitv3.com www.ch7.com www.truecrop.co.th www.gmmgrammy.com การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องาน นิเทศศาสตร์

21

22 การบ้านชิ้น ที่ 1 ให้นักศึกษาค้นหาระบบสารสนเทศการ ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศ ศาสตร์ แล้วจัดทำรายงานตามลำดับ ดังนี้ 1. เป็นระบบสารสนเทศประเภทใด ( เลือกมา 1 ประเภท ) 2. ชื่อเว็บไซต์ที่ค้นหา 3. print เนื้อหาและหน้าเว็บเพจที่นักศึกษา ค้นหา

23 ให้นักศึกษาบอกชื่อโดเมน ( ชื่อเว็บไซต์ ) เพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์ ในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ โดยห้ามซ้ำกับชื่อเว็บไซต์ที่สอน ข้างต้น 1. การส่งอีเมล์ 2. เครือข่ายสังคมออนไลน์ 3. การสนทนาออนไลน์ 4. การสืบค้นข้อมูล 5. เว็บบอร์ดหรือกระดานข่าว 6. ความบันเทิง / วิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ 7. องค์กรด้านสื่อ ส่งทางอีเมล์นี้ : sarawut_hhh@hotmail.com การบ้านชิ้น ที่ 2


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต. ขอบเขตเนื้อหา ความหมายของอินเทอร์เน็ต 1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2. ISP 3. 4. คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google