งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ต

2 ขอบเขตเนื้อหา 1. ความหมายของอินเทอร์เน็ต 2. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ISP 3. 4. คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร 5. การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานนิเทศศาสตร์ 6.

3 ความหมายของอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต คือ อะไร ??? อินเตอร์เน็ต คือ ช่องทางหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ทั้งโลกเข้าด้วยกัน ให้สามารถรับส่งข้อมูลกันได้

4 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3. ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ISP) 1. เว็บบราวเซอร์ 2. อุปกรณ์ต่อเชื่อม เช่น โมเด็ม LAN card

5 ISP ISP คือ อะไร ??? ISP หรือ Internet Service Provider คือหน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำหน้าที่เสมือนประตูเปิดการเชื่อมต่อให้บุคคลหรือองค์กรสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

6 ISP

7 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
โปรโตคอล (Protocol) การทำงานต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตจะสอดคล้องกันได้ก็ต้องมีกติกาที่ทุกเครื่อง ทุกโปรแกรม รับรู้และทำตามเป็นแบบหรือมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งบนอินเทอร์เน็ตมีกติกาเหล่านี้มากมากมายสำหรับแต่ละเรื่อง เรียกว่า “โปรโตคอล” (protocol)

8 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
IP Address ที่อยู่ (Address) ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตแต่ละคนจะมี ที่อยู่ประจำเครื่อง ซึ่งกำหนดเรียกตัวเลขระบุตำแหน่ง เช่น

9 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
ชื่อโดเมน (Domain name) คือ ชื่อสัญลักษณ์ที่ถูกตั้งขึ้นมา เพื่อให้มนุษย์สามารถสื่อสารกันเข้าใจได้รวดเร็วและจำได้ง่ายขึ้น เช่น

10 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
Domain Name System Domain Name System เป็นกลไกที่ทำให้สามารถใช้ชื่อโดเมนแทนการใช้ IP address ในการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหน้าเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตได้

11 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
URL (Uniform Resource Locator) URL เป็นการระบุว่า เราใช้ลักษณะการสื่อสารแบบใด/ จากคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่ใด และไฟล์ที่เรียกนั้นชื่อว่าอะไร

12 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์ เว็บไซต์ โฮมเพจ เว็บเพจ เว็บเพจ เว็บเพจ เว็บเพจ เว็บเพจ เว็บเพจ เว็บเพจ เว็บเพจ

13 ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร
สามารถเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงคนจำนวนมากได้ทั่วโลก และสามารถสื่อสารแบบตัวต่อตัวได้ เป็นสื่อที่มีความทันสมัยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดูเป็นหนึ่งทางด้านเทคโนโลยี และมีความทันต่อเหตุการณ์ สามารถรับ feedback จากกลุ่มเป้าหมายในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถวัดความนิยมของกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลสถิติในแต่ละวันได้ อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้ดี

14 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานนิเทศศาสตร์
การส่งอีเมล์

15 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานนิเทศศาสตร์
เครือข่ายสังคมออนไลน์

16 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานนิเทศศาสตร์
การสนทนาออนไลน์

17 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานนิเทศศาสตร์
การสืบค้นข้อมูล (search engine)

18 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานนิเทศศาสตร์
เว็บบอร์ดหรือกระดานข่าว

19 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานนิเทศศาสตร์
ความบันเทิง/โทรทัศน์และวิทยุออนไลน์

20 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานนิเทศศาสตร์
องค์กรด้านสื่อ

21 จบการนำเสนอ

22 การบ้านชิ้นที่ 1 ให้นักศึกษาค้นหาระบบสารสนเทศการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์ แล้วจัดทำรายงานตามลำดับ ดังนี้ 1. เป็นระบบสารสนเทศประเภทใด (เลือกมา 1 ประเภท) 2. ชื่อเว็บไซต์ที่ค้นหา 3. print เนื้อหาและหน้าเว็บเพจที่นักศึกษาค้นหา

23 ส่งทางอีเมล์นี้ : sarawut_hhh@hotmail.com
การบ้านชิ้นที่ 2 ให้นักศึกษาบอกชื่อโดเมน (ชื่อเว็บไซต์) เพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์ ในหัวข้อดังต่อไปนี้ โดยห้ามซ้ำกับชื่อเว็บไซต์ที่สอนข้างต้น การส่งอีเมล์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ การสนทนาออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล เว็บบอร์ดหรือกระดานข่าว ความบันเทิง/วิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ องค์กรด้านสื่อ ส่งทางอีเมล์นี้ :


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google