งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คัดเลือกหนึ่งปัญหา ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกหนึ่งปัญหา เพื่อใช้สำหรับการศึกษา โครงการ นครพนม 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คัดเลือกหนึ่งปัญหา ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกหนึ่งปัญหา เพื่อใช้สำหรับการศึกษา โครงการ นครพนม 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คัดเลือกหนึ่งปัญหา ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกหนึ่งปัญหา เพื่อใช้สำหรับการศึกษา โครงการ CCE @ นครพนม 1

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ หลังจากสิ้นสุดการบรรยายในหัวข้อนี้ ผู้เข้าร่วม ควรเข้าใจถึงวิธีการต่างๆ ดังนี้ การระบุปัญหา ที่สำคัญที่สุด ที่ชุมชนเผชิญ อยู่ การรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อจะได้ เข้าใจปัญหานั้นอย่างถ่องแท้ กำหนดเกณฑ์คัดเลือกในการเลือกสรรหัวข้อที่ จะทำการศึกษา คัดเลือกหัวข้อที่จะทำการศึกษา สามารถหาฉันทามติของกลุ่มในการเลือก ปัญหาที่จะทำการศึกษา 2

3 หลักการในการเลือก ปัญหาที่จะศึกษา คำถาม คำถามที่สำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการ พิจารณา ก่อนที่จะทำการคัดเลือกปัญหา 1. ปัญหาที่คัดเลือกมามีความสำคัญกับ คุณและคนในชุมชนหรือไม่ ? 2. ภาครัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการ จัดการกับปัญหานี้หรือไม่ ? 3. ข้อมูลของปัญหามีเพียงพอสำหรับ การพัฒนาให้เป็นโครงการที่ดีหรือไม่ ? 4. มีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา ที่เลือกมาหรือไม่ ? 3

4 การให้น้ำหนักในการ ลงคะแนน กรณีใช้ S TICKER เห็นด้วยกับแนวคิดทั้งหมด จะให้การสนับสนุน ไม่สนับสนุน 4 Sticker แต่ละสี เป็นสัญลักษณ์ ที่จะแสดงความเห็นที่แตกต่าง กัน

5 การให้น้ำหนักในการ ลงคะแนน กรณีใช้ ปากกาสี เห็นด้วยกับแนวคิดทั้งหมด จะให้การสนับสนุน ไม่สนับสนุน 5 ปากกาแต่ละสี เป็น สัญลักษณ์ที่จะแสดง ความเห็นที่แตกต่างกัน

6 คำจำกัดความของ เสียงข้างมาก (majority) ฉันทามติ (consensus) 6

7 เสียงข้างมาก หมายความว่าอะไร ? เสียงข้างมาก ma·jor·i·ty เสียงข้างมากคือ ma·jor·i·ty 1. จำนวนหรือส่วนที่มากกว่าครึ่ง 2. จำนวน คะแนนเสียงส่วน ใหญ่ที่ได้มาจากการแข่งขัน ที่เกินจากจำนวนเสียงที่ เหลืออยู่ 7

8 ฉันทามติ หมายความ ว่าอะไร ? ฉันทามติ con·sen·sus “ ข้อสรุป หรือ ผลของการ ตัดสินใจของกลุ่มที่ผ่านการ พูดคุย ปรึกษา โต้แย้ง ด้วย เหตุผล และคนส่วนใหญ่ยอมรับ ในเหตุผลนั้นๆ ” 8

9 ฉันทามติ เสียงข้างมาก ฉันทามติ จึงไม่ใช่เป็น เสียงข้างมาก 9

10 ขั้นตอนของฉันทามติ ในห้องเรียน  ถกแถลงถึงแต่ละปัญหา หยิบยกคำถาม นำมาโต้แย้งกันและพิจารณาถึงหนทาง ปฏิบัติในการแก้ไขที่เป็นจริงได้  หาความแตกต่างและความคล้ายคลึง ความตกลงและข้อขัดแย้งระหว่างปัญหา ต่างๆ  ให้คำแนะนำในการผสมผสานปัญหาที่ คล้ายกันหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหา  หยิบยกปัญหาใหม่ที่เกิดจากการถก แถลง 10

11 ขั้นตอนของฉันทามติ ในห้องเรียน  นำเกณฑ์ต่อไปนี้มาพิจารณา รัฐบาลมีอำนาจหรือความรับชอบในการ ดำเนินการต่อปัญหานี้หรือไม่ ปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับ นโยบายสาธารณะหรือไม่ ปัญหานี้มีความสำคัญต่อเยาวชนหรือไม่ หรือมี ผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม มีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อว่านโยบายสาธารณะ สามารถเป็นไปได้หรือไม่ หรือจะแก้ปัญหาได้ หรือไม่ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเพียงใน การศึกษาเกี่ยวกับปัญหานี้หรือไม่ 11

12 และที่สำคัญ..... ฉันทามติใน ห้องเรียนได้มาจาก........  การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้มีการถก แถลงที่มีเหตุผลและมีแนวคิดที่ดี  การให้นักเรียนออกความคิดเป็นที่ หลากหลายและค้นหาแนวคิดที่แตกต่าง  ไม่ควรให้นักเรียนถูกชักนำโดยเพื่อนที่มี ความคิดที่ หรือ ( โดยครู )  มีกระบวนในการผสมผสานความคิดที่ แตกต่างกันเมื่อมีการลงเป็นฉันทามติโดย ปล่อยให้มีทั้งที่ความคิดที่ไม่เห็นด้วยหรือ แนวความคิดที่แตกต่างกัน 12


ดาวน์โหลด ppt คัดเลือกหนึ่งปัญหา ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกหนึ่งปัญหา เพื่อใช้สำหรับการศึกษา โครงการ นครพนม 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google