งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

= 5 บทหลัก *ไม่เสมอไป สัปดาห์ที่ 5/16

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "= 5 บทหลัก *ไม่เสมอไป สัปดาห์ที่ 5/16"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 = 5 บทหลัก *ไม่เสมอไป สัปดาห์ที่ 5/16
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 5/16 = 5 บทหลัก *ไม่เสมอไป สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

2 บทที่ 1 บทนำ บทที่ 4 ผลการศึกษา บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 5/16 บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม บทที่ 4 ผลการศึกษา ***ขยาย/เพิ่มบทตรงนี้ได้*** ขึ้นกับจำนวนประเด็นการวิจัย บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย บทที่ 5 อภิปราย/ข้อเสนอแนะ สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

3 บทที่ 1 บทนำ บทที่ 4 ผลการศึกษา บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 5/16 บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม บทที่ 4 ผลการศึกษา ***ขยาย/เพิ่มบทตรงนี้ได้*** ขึ้นกับจำนวนประเด็นการวิจัย บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย บทที่ 5 อภิปราย/ข้อเสนอแนะ โครงร่างงานวิจัย (Proposal) สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

4 กระบวนทัศน์/ภูมิปัญญา ผ่านการทดสอบมายาวนาน (Endurance)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 5/16 กระบวนทัศน์/ภูมิปัญญา (Paradigm/Wisdom) ผ่านการทดสอบมายาวนาน (Endurance) ทฤษฎี (Theory) คำอธิบาย (Explanation) แบบจำลอง (Model) Time-Space Free สมมุติฐาน (Hypothesis) Time-Space Bound why how Relation สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

5 Social Learning Theory Uses & Gratification Approach
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 5/16 กลุ่มทฤษฎี Media- Centric Non-Centric Social-Centric Reflection Theory Impact/Effect Theory Social Functionalism Social Learning Theory Uses & Gratification Approach Toronto School Semiology Normative Theory Moderate Effect Paradigm Cultural Studies Political Economic of Media สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

6 บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 5/16 บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

7 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 5/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

8 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 5/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

9 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 5/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

10 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 5/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

11 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 5/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

12 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 5/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

13 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 5/16 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น


ดาวน์โหลด ppt = 5 บทหลัก *ไม่เสมอไป สัปดาห์ที่ 5/16

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google