งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. บริการรวบรวมข้อมูล 1. บริการรวบรวมข้อมูล 2. บริการสนเทศ 2. บริการสนเทศ 3. บริการให้คำปรึกษา 3. บริการให้คำปรึกษา 4. บริการจัดวางตัว บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. บริการรวบรวมข้อมูล 1. บริการรวบรวมข้อมูล 2. บริการสนเทศ 2. บริการสนเทศ 3. บริการให้คำปรึกษา 3. บริการให้คำปรึกษา 4. บริการจัดวางตัว บุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 1. บริการรวบรวมข้อมูล 1. บริการรวบรวมข้อมูล 2. บริการสนเทศ 2. บริการสนเทศ 3. บริการให้คำปรึกษา 3. บริการให้คำปรึกษา 4. บริการจัดวางตัว บุคคล 4. บริการจัดวางตัว บุคคล 5. บริการติดตามผล 5. บริการติดตามผล

8

9

10

11

12

13 บริการสนเทศ การรวบรวมข้อมูลด้าน การศึกษาต่อและอาชีพ เด็กวิทย์ ไป ไหนดี เด็กวิทย์ ไป ไหนดี เด็กศิลป์ ไป ไหนได้บ้าง เด็กศิลป์ ไป ไหนได้บ้าง

14 คณะแพทยศาสตร์ คณะทันต แพทยศาสตร์คณะทันต แพทยศาสตร์ คณะพยาบาล ศาสตร์คณะพยาบาล ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์คณะ วิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ คณะสัตว แพทยศาสตร์คณะสัตว แพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุข ศาสตร์คณะสาธารณสุข ศาสตร์ คณะอุตสาหกรรม การเกษตรคณะอุตสาหกรรม การเกษตร

15 คณะครุศาสตร์ / คณะ ศึกษาศาสตร์คณะครุศาสตร์ / คณะ ศึกษาศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ / คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ / คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ /คณะ รัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ /คณะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรมคณะศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยาคณะสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43


ดาวน์โหลด ppt 1. บริการรวบรวมข้อมูล 1. บริการรวบรวมข้อมูล 2. บริการสนเทศ 2. บริการสนเทศ 3. บริการให้คำปรึกษา 3. บริการให้คำปรึกษา 4. บริการจัดวางตัว บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google