งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
งานแนะแนว โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

2 ครูแนะแนว แนะนำตัวกันหน่อย !!!
ครูแนะแนว แนะนำตัวกันหน่อย !!! นางจุรีรัตน์ สาลีรัมย์ หัวหน้างานแนะแนว นางสาวศรัญญา ฉิมบุรุษ ครูแนะแนว นางทรรศนีย์ ศรีสุข ครูแนะแนว

3 นางสาวศรัญญา ฉิมบุรุษ ตำแหน่ง ครูแนะแนว
นางสาวศรัญญา ฉิมบุรุษ ตำแหน่ง ครูแนะแนว การศึกษา ปริญญาตรี จิตวิทยา ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา ปี สอบแข่งขัน เข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกจิตวิทยา และ การแนะแนว ลำดับที่ 1 สพม.9 (สุพรรณบุรี ,นครปฐม) ปี บรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ปี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับ L.T.

4 นางทรรศนีย์ ศรีสุข ตำแหน่ง ครูแนะแนว ชำนาญการพิเศษ
นางทรรศนีย์ ศรีสุข ตำแหน่ง ครูแนะแนว ชำนาญการพิเศษ การศึกษา ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ สาขา จิตวิทยาการแนะแนว โล่เกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานด้านทุนการศึกษาดีเด่น ครูชำนาญการพิเศษ ประจำปี 2554

5 นางจุรีรัตน์ สาลีรัมย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว ชำนาญการพิเศษ
นางจุรีรัตน์ สาลีรัมย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว ชำนาญการพิเศษ การศึกษา ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย สาขา จิตวิทยาพัฒนาการ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ เมื่อปี พ.ศ. 2547 โล่รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ปี พ.ศ. 2542 ครูแนะแนวดีเด่นจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2549 ครูดีในดวงใจ ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2544 Master teacher สาขาการแนะแนว พ.ศ. 2550 ตัวแทนครูแนะแนวจังหวัดนครปฐม ให้คำปรึกษาในการเลือกคณะและ สาขาวิชา 3 ปี ซ้อน พ.ศ

6 ขอบข่ายงานแนะแนว ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการศึกษา 2. ด้านอาชีพ 3. ด้านส่วนตัวและสังคม

7 ขอบข่ายงานแนะแนว 5 บริการ
1. บริการรวบรวมข้อมูล 2. บริการสนเทศ 3. บริการให้คำปรึกษา 4. บริการจัดวางตัวบุคคล 5. บริการติดตามผล

8 ขอบข่ายงานแนะแนว 5 บริการ
บริการรวบรวมข้อมูล - การจัดทำระเบียนสะสม - การสร้างแบบสอบถามต่างๆ - การจัดทำแบบทดสอบการศึกษาและอาชีพ - การเยี่ยมบ้านและติดต่อผู้ปกครอง - การจัดทำสถิติและวิเคราะห์ ข้อมูล

9 ขอบข่ายงานแนะแนว 5 บริการ (ต่อ)
ขอบข่ายงานแนะแนว 5 บริการ (ต่อ) 2. บริการสนเทศ - การรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาต่อและอาชีพ - การจัดป้ายนิเทศ,จุลสาร - การจัดนิทรรศการต่างๆ - การจัดทำศูนย์สนเทศ - การเชิญวิทยากรบรรยาย - การเป็นวิทยากรแนะแนวสัญจร

10 ขอบข่ายงานแนะแนว 5 บริการ (ต่อ)
ขอบข่ายงานแนะแนว 5 บริการ (ต่อ) 3. บริการให้คำปรึกษา - การให้คำปรึกษารายบุคคล - การให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม - การทำ CASE STUDY - การ REFER CASE - การจัดทำสถิติปัญหา - การให้บริการแก่ผู้ปกครอง

11 ขอบข่ายงานแนะแนว 5 บริการ (ต่อ)
ขอบข่ายงานแนะแนว 5 บริการ (ต่อ) 4. บริการจัดวางตัวบุคคล - การสำรวจและพิจารณาทุนการศึกษา - การช่วยเหลือนักเรียนเลือกแผนการเรียน - การช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน - การจัดหางานพิเศษ

12 ขอบข่ายงานแนะแนว 5 บริการ (ต่อ)
ขอบข่ายงานแนะแนว 5 บริการ (ต่อ) 5. บริการติดตามผล - การติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา - การติดตามผลนักเรียนที่ได้รับคำปรึกษา - การติดตามผลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา - การจัดทำสถิติต่างๆ

13 บริการสนเทศ การรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาต่อและอาชีพ
เด็กวิทย์ ไปไหนดี เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง

14 เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ / เทคนิค การแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ / คณะ ศึกษาศาสตร์ คณะจิตวิทยา

15 เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง
เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะครุศาสตร์ / คณะ ศึกษาศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสาร ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ /คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์ คณะศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ /คณะศิลป ศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์

16 เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะแพทยศาสตร์
เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะแพทยศาสตร์

17 เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะทันตแพทยศาสตร์
เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะทันตแพทยศาสตร์

18 เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะพยาบาลศาสตร์
เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะพยาบาลศาสตร์ vs พยาบาล 4 เหล่าทัพ พยาบาล สาวแสนสวย

19 เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะเภสัชศาสตร์
เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะเภสัชศาสตร์ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

20 เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะเกษตรศาสตร์
เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะเกษตรศาสตร์

21 เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์
เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์

22 เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะจิตวิทยา
เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะจิตวิทยา

23 เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะวิทยาศาสตร์
เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะวิทยาศาสตร์

24 เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

25 เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

26 เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะสหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์
เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะสหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์

27 เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

28 เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

29 เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
เด็กวิทย์ ไปไหนดี คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

30 เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์
เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์

31 เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะจิตวิทยา
เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะจิตวิทยา

32 เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะนิติศาสตร์
เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะนิติศาสตร์

33 เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสารศาสตร์
เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสารศาสตร์

34 เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะบริหารธุรกิจ / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะบริหารธุรกิจ / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

35 เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะรัฐศาสตร์ /คณะรัฐประศาสนศาสตร์
เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะรัฐศาสตร์ /คณะรัฐประศาสนศาสตร์

36 เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม

37 เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะเศรษฐศาสตร์
เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะเศรษฐศาสตร์

38 เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

39 เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

40 เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะสังคมศาสตร์
เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะสังคมศาสตร์

41 เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

42 เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะอักษรศาสตร์ /คณะศิลปศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์
เด็กศิลป์ ไปไหนได้บ้าง คณะอักษรศาสตร์ /คณะศิลปศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์

43 การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา งานแนะแนว โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
จบการนำเสนอ การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา งานแนะแนว โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google