งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการวิทยุ “ ทช. หมอทาง ”. รายการวิทยุ “ ทช. หมอทาง ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ( สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ เอฟ. เอ็ม. ความถี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการวิทยุ “ ทช. หมอทาง ”. รายการวิทยุ “ ทช. หมอทาง ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ( สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ เอฟ. เอ็ม. ความถี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายการวิทยุ “ ทช. หมอทาง ”

2 รายการวิทยุ “ ทช. หมอทาง ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ( สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ เอฟ. เอ็ม. ความถี่ 92.50 เมกะเฮิรตซ์ และเครือข่าย เอ. เอ็ม. 819 กิโลเฮิรตซ์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.10 - 11.00 น.

3 ผังรายการวิทยุ ทช. หมอทาง

4 แผนดำเนินการร่วมออกอากาศใน รายการวิทยุ “ ทช. หมอทาง ”

5

6

7 ประวัติผู้ ประกาศ (D.J.) ชื่อ น. ส. ชัยศิลป์ คนคล่อง ชื่อเล่น น้อย ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ( สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ รับราชการก้าวสู่ปีที่ 11 การศึกษา - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ แขนงประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี จ. จันทบุรี - ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( บัณฑิตอาสาสมัคร ) ม. ธรรมศาสตร์ - นักศึกษาทุนสื่อมวลชนและกำลังศึกษาระดับปริญญาโท นิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน ม. ธุรกิจบัณฑิตย์

8 ประวัติผู้ ประกาศ (D.J.) ปัจจุบัน - จัดรายการข่าวยามเช้า ทาง สวท. กทม. FM 92.50 Mhz/AM 891 Khz 05.30-06.30 น. วัน อังคาร - เสาร์ - จัดรายการสถานการณ์ข่าวทั่วไทย ทาง สวท. กทม. FM 92.50 Mhz/AM 891 Khz 16.10-17.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ - จัดรายการลูกทุ่งสามัคคี ทาง สวท. กทม. AM 837 Khz 11.10-12.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ - จัดรายการเตือนภัยใกล้ตัว ทาง สวท. กทม. AM 819 Khz 09.10-10.00 น. วันอาทิตย์ ( ที่สนับสนุนให้ได้รับ รางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่น ) - อ่านสปอต สารคดี บทความต่างๆ ของ สวท. / เขียน บทสคริปต์พิธีกร - คอนเสิร์ต / บทสารคดี รายงานต่างๆ - คณะทำงานสำคัญต่างๆ ของ สวท.

9 ประวัติผู้ ประกาศ (D.J.) รางวัลบางส่วน - “ สตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน ” ประจำปี 2558 กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( จะเข้ารับรางวัลฯ ในปี 2558) - “ สื่อมวลชนสตรีดีเด่น ” ในฐานะสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2557 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง แรงงาน เนื่องในวันสตรีสากล ประจาปี 2557 ( รับโล่จาก พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ) - “ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ” สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2553 - “ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ” กรมประชาสัมพันธ์ ปี 2553 - ผู้กระทำกิจกรรมดีเด่นด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ ส่วนรวม ปี 2538 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน เยาวชนแห่งชาติ - เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ สภากาชาดไทย จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา ธินัดดามาศ ประจำปี 2552

10 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายการวิทยุ “ ทช. หมอทาง ”. รายการวิทยุ “ ทช. หมอทาง ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ( สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ เอฟ. เอ็ม. ความถี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google