งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการควบคุมป้องกัน โรคคอตีบ (Diphtheria) อ. ด่านซ้าย โดย นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการควบคุมป้องกัน โรคคอตีบ (Diphtheria) อ. ด่านซ้าย โดย นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการควบคุมป้องกัน โรคคอตีบ (Diphtheria) อ. ด่านซ้าย โดย นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอ

2

3 แผนที่ อ. ด่าน ซ้าย เสียชีวิต Confirm case carrier

4 สถานการณ์โรค diptheria ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค diphtheria จำนวน ทั้งสิ้น 21 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 41.34 ต่อ ประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย อัตราการตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 3.94 อัตราผู้ตายเท่ากับร้อยละ 9.25 พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดย พบเพศหญิง 11 ราย เพศชาย 10 ราย อัตราส่วน เพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.10 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 10 -14 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 6 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 35 - 44 ปี, 25 – 34 ปี,5 – 9 ปี 15 – 24 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 5,4,4,2

5 จำนวนผู้ป่วยคอตีบ ตำบล confirm case suspected case carrier ที่ยืนยัน carrier ที่ยังไม่ ยืนยัน รวม ด่านซ้าย 11-24 นาดี 1---1 โคกงาม 1---1 โพนสูง ----0 อิปุ่ม 7712632 กกสะ ทอน 911--20 โปง 14-1318 วังยาว 1-12729 ปากหมัน ----0 นาหอ ----0 รวม 2118134848100 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส. ค. 55

6 การ ดำเนินงาน คัดกรอง (screening) ค้นหา (Investigate) สร้างภูมิคุ้มกัน (Immune) การควบคุม / ติดตาม / การให้ความรู้ (Health Education)

7 คัดกรอง ผู้ที่มีอาการ ไข้ เจ็บคอ มีแผ่นฝ้าขาว ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้าน เดียวกับผู้ป่วย และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิด กับผู้ป่วย เช่น อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ทาน อาหารร่วมกัน ทำงานอยู่ด้วยกัน ในช่วง 14 วันทั้งก่อนและหลังที่ผู้ป่วยจะมีอาการ ดังกล่าว

8

9 ค้นหา ผู้สัมผัส ในบ้าน / ชุมชน / โรงเรียน

10 สร้างภูมิคุ้มกัน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ถึง 18 สิงหาคม 2555 ตำบลจำนวน หมู่บ้าน เป้าหมา ย กลุ่ม อายุ 0-45 ปี ผลงาน การฉีด วัคซีน ฉีดนอก เป้าหมา ย >45 ปี รวมผู้ ได้รับ วัคซีน ทั้งหมด % ความ ครอบคลุ ม กกสะ ทอน 103,8733,7744324,20698.29 อิปุ่ม 132,6292,3511272,46889.42 วังยาว 37046684671494.89 ด่านซ้าย 174,0163,0438873,93075.77 นาหอ 190 - 100.00 กลุ่ม จนท. สาธารณ สุข รพ.+ สสอ. 266196- 73.68 รวม 4411,57810,1221,48211,60487.42

11 ออ ก ฉีด วัค ซีน dT

12 การควบคุม / ติดตาม / การให้ ความรู้ การควบคุม / ติดตาม - ผู้สัมผัสร่วมบ้านให้ได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติด โรคคอตีบจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยติดตามอาการ ทั้งหมด 14 วันหลังจากเริ่มรับประทานทานยา การให้ความรู้ - อบรม จนท. รพสต. ทุกแห่งให้ทราบนิยามและค้นหาผู้ป่วย ได้ สามารถทำ throat swab ได้ถูกต้อง - จัดประชุมให้ความรู้ อสม. 97 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน วันที่ 17 สิงหาคม 2555 โดยมีกุมารแพทย์ให้ความรู้ - จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 69 คน วันที่ 23 สิงหาคม 2555 อบรมและสอนการใช้หน้ากากอนามัย

13 ทำ throat swab เพื่อค้นหาผู้ติด เชื้อ

14 กา อบรม ให้ ความ รู้แก่ ครู / อสม. / นักเรี ยน

15 ภาพกิจกรรม

16 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการควบคุมป้องกัน โรคคอตีบ (Diphtheria) อ. ด่านซ้าย โดย นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google