งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการควบคุมป้องกันโรคคอตีบ(Diphtheria) อ.ด่านซ้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการควบคุมป้องกันโรคคอตีบ(Diphtheria) อ.ด่านซ้าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการควบคุมป้องกันโรคคอตีบ(Diphtheria) อ.ด่านซ้าย
โดย นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอ

2

3 แผนที่ อ.ด่านซ้าย เสียชีวิต Confirm case carrier

4 สถานการณ์โรค diptheria
ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค diphtheria จำนวนทั้งสิ้น 21 ราย คิดเป็นอัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย อัตราการตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 3.94 อัตราผู้ตายเท่ากับร้อยละ 9.25 พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 11 ราย เพศชาย 10 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.10 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ กลุ่มอายุ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 6 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ปี , 25 – 34 ปี,5 – 9 ปี 15 – 24 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 5,4,4,2

5 จำนวนผู้ป่วยคอตีบ ตำบล confirm case suspected case carrier ที่ยืนยัน
ที่ยังไม่ยืนยัน รวม ด่านซ้าย 1 - 2 4 นาดี โคกงาม โพนสูง อิปุ่ม 7 12 6 32 กกสะทอน 9 11 20 โปง 13 18 วังยาว 27 29 ปากหมัน นาหอ 21 48 100 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 55

6 การดำเนินงาน คัดกรอง (screening) ค้นหา (Investigate)
สร้างภูมิคุ้มกัน (Immune) การควบคุม / ติดตาม / การให้ความรู้ (Health Education)

7 คัดกรอง ผู้ที่มีอาการ ไข้ เจ็บคอ มีแผ่นฝ้าขาว
ผู้ที่มีอาการ ไข้ เจ็บคอ มีแผ่นฝ้าขาว ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านเดียวกับผู้ป่วย และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เช่น อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ทานอาหารร่วมกัน ทำงานอยู่ด้วยกัน ในช่วง 14 วันทั้งก่อนและหลังที่ผู้ป่วยจะมีอาการดังกล่าว

8

9 ค้นหา ผู้สัมผัส ในบ้าน/ ชุมชน/ โรงเรียน

10 ฉีดนอกเป้าหมาย >45 ปี รวมผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด
สร้างภูมิคุ้มกัน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ถึง 18 สิงหาคม 2555 ตำบล จำนวนหมู่บ้าน เป้าหมาย กลุ่มอายุ 0-45 ปี ผลงานการฉีดวัคซีน ฉีดนอกเป้าหมาย >45 ปี รวมผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด %ความครอบคลุม กกสะทอน 10 3,873 3,774 432 4,206 98.29 อิปุ่ม 13 2,629 2,351 127 2,468 89.42 วังยาว 3 704 668 46 714 94.89 ด่านซ้าย 17 4,016 3,043 887 3,930 75.77 นาหอ 1 90 - 100.00 กลุ่ม จนท.สาธารณสุข รพ.+สสอ. 266 196 73.68 รวม 44 11,578 10,122 1,482 11,604 87.42

11 ออกฉีดวัคซีน dT

12 การควบคุม / ติดตาม / การให้ความรู้
การควบคุม /ติดตาม - ผู้สัมผัสร่วมบ้านให้ได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดโรคคอตีบจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยติดตามอาการทั้งหมด 14 วันหลังจากเริ่มรับประทานทานยา การให้ความรู้ - อบรม จนท. รพสต.ทุกแห่งให้ทราบนิยามและค้นหาผู้ป่วยได้ สามารถทำ throat swab ได้ถูกต้อง - จัดประชุมให้ความรู้ อสม. 97 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน วันที่ 17 สิงหาคม โดยมีกุมารแพทย์ให้ความรู้ - จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 69 คน วันที่ 23 สิงหาคม 2555 อบรมและสอนการใช้หน้ากากอนามัย

13 ทำ throat swab เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ

14 กาอบรมให้ความรู้แก่ครู / อสม. /นักเรียน

15 ภาพกิจกรรม

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการควบคุมป้องกันโรคคอตีบ(Diphtheria) อ.ด่านซ้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google